Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

1965. február 2, kedd S. oldal abbahagyni nem lehet... Normakarbantartás a tanácsi iparban A tanácsi vállalatok veze­tői és dolgozói előtt ismert a 22/1961. számú kormányhatáro­zat, amelynek egyik pontja elő­írja a munkanormák folyama­tos karbantartását. Az elmúltl évek tapasztalatai azonban azti bizonyítják, hogy a megye ta­nácsi iparában nem minden vállalat hajtotta' végre ezt a rendelkezést. Erre lehet követ­keztetni a statisztikai adatok­ból és a vizsgálatok eredmé­nyéből is. Az átlagos teljesít- mérvyszázalék ugyanis — bár nem mondható túlzottan ma­gasak —, de fokozatosan növek­szik. Múlt év februárjában 100,4, május hónapban 103,4, au­gusztusban 106,3 és a legutóbbi felmérés szerint 108,0 százalék felett volt. A fenti átlagokon belül azonban igen nagy a szó­ródás, amely hatvantól százhar­mincöt százalékig terjed. A 100 százalék alatt teljesítő dolgo­zók arányszáma augusztus hó­napban 20 százalék, november­ben már 24 százalék volt a 125 százalékig teljesítők aránya pe­dig egy százalékkal növekedett. A vizsgálatok tapaszta­latai szerint a legtöbb vállalat-, nál még nem vezetik a normák teljesítésének százalékára, az állásidők vezetésére, a műszaki szervezési technológiai folya­matok megváltoztatására stb. — egyszóval a munkával való gaz­dálkodásra — vonatkozó leg­fontosabb mutatók nyilvántartá­sát. Ez az oka annak, hogy a normamegállapítással és folya­matos karbantartással kapcso­latos elemző munkát el sem tudják végezni. Ennek tudható be, hogy a normát el nem érő teljesítésnek, vagy a normát ma­gasan meghaladó túlteljesítés­nek az okait nem keresik, ku­tatják céltudatosan, s ilymó- don hathatós intézkedések sem születhetnek. A szóródás mértéke növeke­dett, a munkanap felvételek száma az elmúlt időszakhoz vi­szonyítva csökkent. Hiba ezen­kívül még az is, hogy az eddig végrehajtott munkanap-fényké­pezések során feltárt veszteség­idő megszüntetésére nem törté­nik intézkedés. A ki nem küszö­bölt veszteségidő a nemrég vizs­gált vállalatoknál 4,2 százalékot tesz ki. Itt is nagyok azonban az eltérések. Van olyan válla­lat, ahol ez 0,4, s van ahol 18,5 százalék. Hiányosság, hogy a veszteségidő feltárása esetén a technológiai változásokat a ter­vezett intézkedéseket, a szük­séges módosításokat nem veze­tik át a normákon, illetve a normákra. Az elmúlt évben a normáknak mindössze 7 száza­lékát változtatták meg a taná­csi iparban, amit zömmel az ideiglenes norma érvényességi idejének lejárta tett szükséges­sé. Kevés volt ugyanakkor az olyan rendezés, amelyet egyéb­ként a műszaki feltételek vál­tozása, vagy az intenzitás na­gyobb arányú növekedése lehe­tővé tett már. Hibás szemlélet a vállalatok nagy többségénél, hogy a nor­makérdésnek csak a keresetsza­bályozó szerepét, a változtatás­nak, a munkaerőgazdálkodásra történő kihatását vizsgálják. Nem ismerték fel, hogy a nor­maváltoztatásnak nem kell fel­tétlenül keresetcsökkenéssel együttjárnia, hiszen az átlag­bérnél jelentkező megtakarí­tást az alapbérek rendezésére is felhasználhatják. Különösen hangsúlyozzuk ezt azért, mert a vizsgálatok során az egyes mun­ka és munkáskategóriák között indokolatlanul nagy feszültsé­get tapasztaltunk. Az idei termelési mutatók teljesítése érdekében a tapasz­talt hiányosságok felszámolásá­hoz mielőbb hozzá kell kezdeni. A tennivaló most : ma­radéktalanul érvényt szerezni a 22/1961. számú kormányhatáro­zat végrehajtásának, amely azonban nem egyszerű, hanem állandó és folyamatos feladat. Igen fontos a szükséges nyil­vántartások vezetése. Ezek alapján a megfelelő vizsgálatok lebonyolítása és intézkedések megtétele. Biztosítani kell, hogy azokon a munkaterületeken, ahol a dolgozók — 3 hónapot meghaladóan — 95 százalék alatt, illetve 105 százalékon fe­lül teljesítenek, ott rövid időn belül a munkanap fényképezés megtörténjen. Természetesen ezt követően — az eredmény alap­ján — intézkedni kell a normák karbantartására, módosítására is. Legcélszerűbb az erre vonat­kozó feladatokat gondosan ki­dolgozni, intézkedési tervben rögzíteni, amelynek végrehaj­tása igen nagy segítséget nyújt majd az 1965. évi tervfeladatok teljesítéséhez. Üjhídi László Zárszámadás után A napokban tartották meg zárszámadási közgyűlésüket az izsáki Aramyhomok Tsz gaz­dái. Az egy éve két másik termelőszövetkezet egyesülése folytán létrejött közös gazdaságban az utóbbi év egy főre jutó évi jövedelmének az átlaga 19 ezer forintot tesz ki. A könyvelésben most, ebben az időszakban is teljes a mű­szak. Amellett, hogy az idei pénzügyi tervek elkészítésével kapcsolatos gond, a bevételi-ki­adási költségvetések elkészíté­se, s a főkönyvek és az analiti­kus nyilvántartások megnyitása az időszerű teendő; speciális feladatuk még: adatok szolgál­tatása a Magyar Tudományos Akadémia Agrárkutatási Cso­portjának, az önköltséggel, il­letve a tájegység termelési ár­alakulásával kapcsolatos vizs­gálatok céljára. Ebből a jelen­tős munkából Szemők József főkönyvelő vezetésével nem csu­pán Lipóth Zsuzsanna, Üjszászi Sándomé, Bognár József né és Szentirmai Gyuláné számviteli dolgozók veszik ki a részüket, de a végzett feladatok ellenőr­zésében segít nekik Tőzsér Jó­zsef, a tsz párttitkára is. ... és a családban zetőségi tagja számára. Az igyekvő, szorgalmas szövetkezeti gazda feleségével együtt másfél holdat művelt a közös szőlőből. A százalékos művelésből szár­mazó jövedelem mellett mun­kaegység-részesedés fejében ösz- szesen több mint 43 ezer fo­rintot kaptak a tsz-től, s ezen­kívül a háztáji terméséből még mintegy 14 ezer forint volt az évi bevételük. Mindebből futja majd egyebek közt a háziasz- szony tervének — a bútorzat felújításának — a megvalósítá­sára is. A csendes téli estén, a jól végzett munka szünetében, jól esik a meleg szoba meghitt sar­kában egy kis kikapcsolódás. Anyuka kézimunkázik, a kicsi lány pedig — addig is, amíg a tv képernyőjén a mackó meg­jelenik — egy kis előleget vesz a meséből Andersen, illetve apuka jóvoltából. (Jóba — Pásztor) AZ ŰJ FŐAGRONÓMUS Tavaly április végén vette át munkakörét a miskei Aranykalász Termelőszövetkezetben. Fővárosi tsz- ből jött, a XX. kerületi Vörös Októ­bert cserélte fel ezzel a megyénk nyugati részén gazdálkodó szövetke­zettel, amely — mint mondja — ide- érkezésekor mind a vezetést, mind pe­dig az időszerű munkákra való felké­szülést tekintve, a leggyengébb volt a községben. Bolla Károly főagronómus alig múlt negyvenéves, mégis 17 esztendei me­zőgazdász múlttal büszkélkedhet. — Eddigi prakszisom jó iskola volt — emlékezik —, az üzemágaknak csaknem mindegyikével megismerked­hettem. A legtovább az állattenyész­tésben dolgoztam: egy sertéstenyész­tő célgazdaságban, valamint szaktiszt­viselőként a TEGI-nél. Hatéves ter­melőszövetkezeti gyakorlat van a há­tam mögött: ez idő alatt voltam főag­ronómus és elnök is. Ott álltam tehát a megalakuló nagyüzemek bölcsőjé­nél; átvészeltem a „gyermekbetegsé­gek” időszakát is ... A fejlődő mezőgazdaság azonban napról napra újabb módszerek, ter­melési eljárások alkalmazását követe­li. A hosszú szakmai gyakorlat min­denesetre hozzásegít a legcélraveze­tőbbek felismeréséhez. Bizony, túlzás lenne azt mondani, hogy háromnegyedéves diadalkapuval fogadták a tsz-ben. Meglehetősen nagy volt itt a káosz. Az elődök — mert áprilisban a tsz elnöke is még csak két hónapja viselte ezt a tisztét — más-más úton-módon képzelték a ve­zetést, ami végképp nem járt ered­ménnyel. Mi tagadás, a közös vagyon dézsmálása sem ment ritkaság szám­ba. Jó néhány erélyes intézkedésre volt szükség, amíg eljutottak oda, hogy ma már a szövetkezet gazdái is ügyelnek közös vagyonukra. •— Először is az elnökkel értet­tünk szót, megállapodtunk abban: ho­gyan tovább? Teendőnk volt bőven. Az első intézkedés volt, hogy a trak­torosok bérezését műszakonként 84 forintra emeltük. Azóta az egy trak­toregységre eső normálhold-teljesít- mény az országos átlag fölé szökött, s a traktoros gárda a munkában és a fegyelmezettségben egyaránt élenjár. Zavarok voltak a jövedelemelosztás­ban is. Prémium csak a tsz állandó dolgozóinak jár. Azt azonban, hogy ki tekinthető* állandó dolgozónak, önké­nyesen állapították meg, s ez egyál­talán nem voít ösztönző hatással. Fél éve született meg az a közgyűlési ha­tározat, amely félreérthetetlenül meg­állapítja a minimálisan ledolgozandó munkanapok számát — külön az idő­sebbekét és a nőkét —, ami alapja a mezőgazdasági munka premizálásának. Az erélyes vezetés és a körülmé­nyekhez idomuló munkaszervezés mellett az említett módosítások vol­tak a gazdasági javulás, a megszilár­dulás legfőbb rugói. Szántóterületüknek csaknem a fele a négy községre kiterjedő öntözőfürt segítségével öntözhető. Elsősorban e vidék fő terményét, a fűszerpaprikát, továbbá a takarmánynövényeket lát­ják el mesterséges csapadékkaL — Tavaly a paprikaföld minden holdja 10 ezer forint bevételhez jut­tatta az Aranykalászt. Jobb talajerő­pótlással azonban a 14—15 ezer forint sem elérhetetlen. A trágyázást kell szorgalmaznunk, hogy a fűszerpaprika termesztése még kifizetődőbb legyen. Kukoricából — csövesben — 30 mázsa volt az átlagtermés. Ez nagyrészt a vegyszerezésnek köszönhető, ami ser­kentőleg hat a növény fejlődésére. Ha elegendő szerves- és műtrágyát jutta­tunk a talajba, véleményem szerint a tavalyi átlagtermés 10 mázsával is növelhető. Az előbbiekből következik, hogy fejleszteniök kell az állattenyész­tést, hiszen trágya nélkül, önmagában az öntözővíz mitsem ér. Célkitűzéseik egyike éppen ezért a sertés- és a szarvasmarhaállomány nö­velése. A kocalétszámot év végéig a tavaly januárihoz képest már meg is kétszerezték; újabb süldők beállításá­val áprilisra eléri majd a százat. A je­lenlegi 39 helyett az őszre már 60 te­henük lesz, a jövő év végén pedig en­nek a háromszorosa. Üj, 188 férőhe­lyes tehénistállót is építenek. Céljuk: tbc-től teljesen mentes állomány lét­rehozása. A fertőzött jószágokat már most elkülönítik, s meghizlalják. E szándékok, tervek nem a levegő­be épülnek: a jól képzett, gyakorlott szakember számvetései nyomán —pá­rosulva a közös gazdaságban azelőtt hiányzó, s az eredmények fundamen­tumát képező határozottsággal — megvalósulásukra minden biztosíték megvan. A mostani zárszámadáskor egyéb­ként már mérleghiányunk sem lesz: a nyomasztó teherként ránk maradt több mint félmillió forintot kigazdál- kodtuk. ... Tekintete az udvart fürkészi, ahová most áll be egy ládákkal meg­rakott teherautó. — Megszerettem ezt a helyet — mondja, amikor távolabbi tervei fe­lől faggatjuk. — Nem úgy jöttem ide, hogy kissé megmelegedjem, aztán to- vábbálljak. Talán nem is sok idő múlva a családom is leköltözik Mis­kére. A gazdász szemével úgy látom, hogy ebben a tsz-ben még sok lehe tőség van. A szövetkezeti gazdák túlnyo mó része már magára talált és látja a boldoguláshoz vivő utat. S ennek az útnak az egyengetésében nem kicsi az új főagronómus, Bolla Károly szerepe. J. T. Jól zárult a tavalyi gazdasági év Bálint László szőlőmunkás, az izsáki Aranyhomok Tsz ve­Ä munkahelyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom