Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! | LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ara 60 fillér 1965. FEBRUÁR 2, KEBO L. I. Brezsnyev és H. V. Podgernij látogatása hazánkban HATSZÁZEZER KÖNYV ­SZÁZEZER OLVASÓ A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának meghívására január 29-én ba­ráti látogatásra hazánkba érke­zett L. I. Brezsnyev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának első titkára és N. V. Poci górni,;, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága Elnökségének tagja, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságá­nak titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szovjet vendégeink talál­koztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensőséges, elvtársi eszmecserét folytattak Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkárával és a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt po­litikai bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága ja­nuár 31-én estebédet adott L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij elvtárs tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N. V. Pod- gomij vasárnap este elutazott hazánkból. (MTIj A megyei könyvtárban elké­szült az 1964. évi adatok össze­sítése. Erről beszélgetett mun­katársunk Király Lászlóméval, a könyvtár statisztikusával. — A könyvtárak munkájában — mondotta Királyné — a kul­turális forradalom valóban nagy fejlődést hozott. Pár esztendő­vel ezelőtt talán még gondolni sem mertünk volna arra, hogy az olvasási kedv ennyire gyor­san terjed. A könyv ma már eljutott a legkisebb községekbe Első: a Dusiioki Gepálloiás Szép sikert hozott a munkavédelmi verseny A MEDOSZ megyei bizottsá­ga a Gépállomások Megyei Igaz­gatóságával közösen munkavé­delmi versenyt szervezett tavaly a gépállomások és a gépjavító állomások között. Az SZMT munkásvédelmi bi­zottsága nemrégiben értékelte a verseny eredményeit. Megálla­pította. hogy tavaly negyven­nel kevesebb üzemi baleset kö­vetkezett be a gépállomásokon, mint 1963-ban, a baleset miatt kiesett munkanapok száma pe­dig 3266-ról 3141-re csökkent. Halálos sérülés nem történt. A baleseti statisztika kedvező alakulásában nagy szerepet ját­szott az, hogy a gépállomások többsége tavaly tovább korsze­rűsítette munkáját. Számos he­lyen bevezették a szakosított és a szalagrendszerű gépjavítást, gépesítették az anyagmozgatást, javították a dolgozók munkafel­tételeit, szociális ellátását. Eredményesen fejlődött az ok­tató-nevelő munka is. Az SZMT munkásvédelmi bizottsága 'há­rom ízben szervezett munkavé­delmi ankétot a gépállomások dolgozói részére tavaly. A mű­szaki vezetők vizsgán tettek ta­núbizonyságot arról, ihogy ala­posan ismerik a balesetmegelő­zést szolgáló előírásoKat. Az üzemi szakszervezeti bizottságok titkárai és a társadalmi munka- védelmi felügyelők továbbkép­ző tanfolyamon vettek részt. Hatékonyabbá vált az ellenőr­ző munka is. Az SZMT munka- védelmi felügyelői a Gépállo­mások Megyei Igazgatóságával közösen, év közben többször számba vették, hogyan hajtották végre az állomások dolgozói a komplex munkavédelmi tervek­ben rögzített feladatokat, ellen­őrizték a havi biztonsági szem­lék végrehajtását. A baleseteket minden esetben alapos vizsgálat követte, és a MEDOSZ társa­dalmi munkavédelmi aktivistái röviddel később megvizsgálták azt is, hogy milyen intézkedés született a baleseti forrás meg­szüntetésére. Az értékelés szerint tavaly tovább javult a szakszervezeti bizottságok munkavédelmi te­vékenysége is. A megyei gépál­lomásokon dolgozó munkavédel­mi őrök száma I10-re szaporo­dott. Munkájuk általában jónak mondható. A munkavédelmi versenyben tavaly a Dusnoki Gépállomás érte el a legszebb sikert, elnyer­te az első helyezettnek járó há­romezer forintot. Nem sokkal maradt mögötte a Kisszállási Gépállomás sem, amelyet két­ezer forinttal jutalmaztak. Mindkét gépállomás a munka- védelemben élenjáró műszaki dolgozók és szakszervezeti akti­visták között osztja szót a jól megérdemelt forintokat. Idén tovább folytatják a mun­kavédelmi versenyt a gépállo­mások. A megyei igazgatóság, illetve a MEDOSZ megyei bi­zottsága nemrégiben kidolgozta és minden üzembe eljuttatta az 1965. évi versenyfelhívását. A főbb célkitűzések között tovább­ra is a balesetek számának csökkentése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése és a munkavédelem társadalma­sítása szerepel. A legjobb ered­ményt elérő két gépállomás a tavalyihoz hasonlóan pénzjuta­lomban részesül. A megye könyvtárainak egy esztendei munkája és a legtávolabbi tanyaközpon­tokba is. Az elmúlt esztendőben a MÉSZÖV és a járási ta­nácsok jelentős pénzbeli se­gítséget adtak a járási és községi könyvtárak állomá­nyának fejlesztéséhez. Ennek a segítségnek köszönhe­tő, hogy az év utolsó napján 615 ezer kötet volt a megye könyvtárának könyvállománya az előző évi 554 ezerrel szem­ben. Ez a több mint tízszázalé­kos növekedés természetesen, magával hozta az olvasók szá­mának növekedését is. Az év végén kerek 100 ezer beiratko­zott olvasója volt a könyvtárak­nak. Ez a szám egy év előtt 92 ezer volt. 1963 végéig 2190 000 kötet könyvet adtak ki olvasásra a megyében. Ez a szám egy év alatt 2 millió 640 ezerre szökött fel. A csaknem félmilliós emel­kedés annak köszönhető, hogy a könyvtárak dolgozói — bár, sok mostoha körülménnyel kellett megküzdeniük — derekas mun­kát végeztek. A könyvállomány gyarapítá­sára fordított összeg 1964-ben 2 470 000 forintot tett ki. Há­romszázezer forinttal több ez, mint az előző évi beruházás összege. A kölcsönzött kötetek szám­beli gyarapodásában az ismeret- terjesztő művek fontos helyet foglalnak el. Míg 1963-ban 370 ezer ismeretterjesztő könyvet olvastak a megye lakosai, addig 1964-ben már 560 ezerre ugrott ez a szám. Több mint 50 szá­zalékos az emelkedés. Ezen a számon belül a mezőgazdasági szakkönyveké az elsőség: az előző évi 70 ezerről 102 ezerre nőtt az 1964-ben kölcsönzött ag- rárszakkönyvek száma. — A megyei könyvtár — mondotta Király Lászlóné — túlteljesítette ötéves tervét. A beiratkozott olvasók és a kiköl­csönzött kötetek számát tekint­ve mintegy 5 százalékos- a túl­teljesítés. Persze, ez csak átlag­szám, mert vannak járások, ahol a ter­vet egyáltalán nem is telje­sítették. A félegyházi járás például 73 ezer kötetes állománytervétől 11 ezer kötettel elmaradt. A kis­kőrösi járás 3000 kötettel, a du- navecs^i járás pedig 4000 kötet­tel adós a beszerzésben. Ezzel szemben a bajai járás 36 ezer kötettel túlteljesítette a tervét: 80 ezer kötet volt a tervezett könyvállománya és 116 ezer kö­tettel zárta az évet. Elmondotta Király Lászlóné azt is, hogy olvasási kedv ilyen nagymérvű növekedésében köz­rejátszottak a különféle szak­könyvhetek: a természettudomá­nyi könyvhét, az egészségügyi könyvhét stb. A megyei könyvtármozgalom legközelebbi terve: tovább fej­leszteni a könyvállományt és szélesíteni a beiratkozott olva­sók táborát. Jelenleg a megye lakosságának 16,9 százaléka be­iratkozott olvasó. Minden lakosra 1,05 könyv jut. 1965-ben ezt a számot 1,2-re kell felemelni. Persze, mint azt Király Lász­lóné elmondotta munkatársunk­nak, ez a gyors ütemű fejlődés mind nehezebbé teszi a könyv­tárosok munkáját. A rohamosan gyarapodó könyvállományt és az egyre szaporodó olvasótábort a régi létszámmal kell kiszol­gálni. így például a kalocsai já­rási könyvtárban mindössze hárman dolgoznak, holott még egyszerannyi munkaerő kellene a forgalom lebonyolításához. B. J. Csökkent a gázkitörés hevessége Szánkon Vasárnap több ízben hosz- szabb-rövidebb időre megsza­kadt a gázömlés Szánkon. A nagy nyomás azonban mindany- nyiszor „kilőtte” a fúratba om­lott földet. Tegnap, a kora délutáni órák­ban ezt a jelentést kaptuk Szánkról: A kitörés hevessége valamit csökkent, de még min­dig nagy erővel ömlik a vízzel, földdel kevert gáz a kútból. Vasárnap is folytatták a men­tőfúráshoz szükséges torony ala­pozását és megkezdték a fúró­berendezés helyszínre szállítá­sát. Az előkészületeket néhány nap múlva befejezik, majd irá­nyított, ferde fúrással zárják el véglegesen a gáz útját. Az igénybevétel sorrendiében Nem kell tétlenkedniük a fülöpszállási Vörös Csillag Tsz sze­relőinek: 19 erőgép, két tehergépkocsi és csaknem kétszáz külön- 'éle munkagép szorul a tél folyamán kisebb-nagyobb javításra. A munkagépek rendbehozását olyan sorrendben végzik, ahogy szükség lesz majd rájuk a földeken. Felvételünkön Kerti Imre és ifjú Molnár Dániel szerelők a tárcsákat javítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom