Petőfi Népe, 1964. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-13 / 215. szám

Őszi feladataink Világ proletárjai, egyesüljétek! wfőfíTUm A MAGYAR. SZOCIALISTA NVUIOKÄSPÄRT BACS-IÖSKVAM M0&YE1 LAPJA * • Ara HO fillip*' " y>v>i964. szept. 13, vasArnap Tito elnök látogatása a Ganz-MflVflG-ban XIX. ÉVFOLYAM, 215. SZÁM Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság elnöke, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének főtit­kára és felesége, Jovanka Broz, valamint a kíséretükben levő jugoszláv személyisígek szom­baton délelőtt a Hősök terén megkoszorúzták a magyar hő­sök emlékművét. A koszorúzásnál jelent volt Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Gáspár Sándor, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Péter János külügymi­niszter, Sarlós István, a Fővá­rosi Tanács Végrehajtó Bizott­ságának elnöke,' s a politikai élet több más vezető személyi­sége. (MTI) ★ Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársa­ság elnöke, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének főtit­kára és felesége Jovanka Broz, valamint a velük együtt ha­zánkban tartózkodó jugoszláv vendégek szombaton délelőtt a Ganz-M Á VÁG gyárba látogat­tak el. Részt vett a látogatáson Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, a kormány elnöke és fele­sége, Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja és Venéczi János, a buda­pesti pártbizottság titkára. A gyái főépületét magyar, jugoszláv és vörös zászlók dí­szítették, a kapu fölött magyar és szerb nyelvű felirat köszön­tötte a jugoszláv vendégeket. A bejáratnál dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Bapsi Károly, a kerületi párt- bizottság első titkára, dr. Su- hajda József, a kerületi tanács végrehajtó bizottságának elnö­ke, Csergő János, a Ganz­MÄVAG vezérigazgatója és Rachfát László, a gyári pártbi­zottság titkára föladta a láto­gatókat, KISZ-fiatalok virág­csokrokkal kedveskedtek a vendégeknek, akik ezután az igazgatóság tanácstermébe men­tek. Az összejövetelen részt vet­tek a gyár vezetői, a gyári párt- és tömegszervezetek kép­viselői, a Ganz-MÁVAG kiváló munkásai. Csergő János vezérigazgató beszámolt a nagy múltú vállalat jelenéről, jövőjéről. A jugoszláv vendégek elis­meréssel hallgatták a gyár munkájáról képet adó számo­kat. — A gyár termékei a világ minden részébe eljutnak. Az utóbbi években jelentősen fej­lődtek a gyár kapcsolatai a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi Köztársasággal, ahova a gyár á felszabadulás óta Diesel-moto­ros vonatokat és Diesel-mozdo­nyokat szállít. Értékes kezde­ményezések születtek a jugosz­láv üzemekkel való együttmű­ködésre is. Így például jól ha­ladnak a kooperációs tárgyalá­sok a jugoszláviai Djuro Dja- kovics-gyárral, különböző gy árt­mányok közös elkészítésére és fejlesztésére. Szó van arról is, hogy a Ganz-MÁVAG részt vál­lal a vaskapui vízierőmű és á drávai vízierőművek megépíté­sével kapcsolatos feladatok megoldásából is. Rachfát László, a Ganz- MÁVAG pártbizottságának tit­kára ezután az üzemi párt- és tömegszervezetek életét ismer­tette. Ezután gyárlátogatás követ­kezett. A vendégek felkeresték a mozdonygyarat. amelynek be­járatánál Suta Gábor, a gyár­egység vezetője és Varga Lajos párttitkár fogadta a látogató­kat. A vendégek először a me­chanikai műhelyeket tekintették meg, s hosszabban időztek a szereidében, ahol az új mozdo­nyok közül különösen két kor­szerű konstrukció ragadta meg figyelmüket: egy 750 lóerős Die­sel hidraulikus mozdony és egy 3000 lóerős szilícium-egyenirá- nyítós villanymozdony prototí­pusa. Tito elnök elismerését fe­jezte ki a gyár munkáskollek­tívájának a modern konstruk­ciókért. Az üzemlátogatás a mozdonygyár lemezműhelyében ért véget. A látogatók ezután a gyár ünnepi drzbe öltözött nagy­csarnokában találkoztak a Ganz- MÁVAG munkáskollektívájá­val. A gyűlés több mint hat­ezer részvevője éljenzéssel, nagy tapssal köszöntötte Joszip Broz TI tót, Kádár Jánost és a többi kedves vendéget. Rachfát János szólt a gyár dolgozóihoz. ★ A jugoszláv államférfiak a szombat délutánt a magyar ve­zetők társaságában pihenéssel, vadászattal töltötték. Jovanka Broz, Tito elnök fe­lesége és Kádár Jánosné felke­reste a Váci utcai Különleges­ségi Divatszalont. Társaságuk­ban volt Koesa Popovies kül­ügyminiszter felesége, Dusán Csalies budapesti jugoszláv nagykövet felesége és Zágor Györgyné, a belgrádi magyar nagykövet felesége. A szalonban divatbemutatót rögtönöztek a látogatók tiszteletére a most ké­szülő őszi-téli kollekció egy ré­széből. A divatbemutató után a vendégek rövid sétát tettek a Váci utcában, majd betértek a Luxus Áruházba. Itt Ceglédi Józsefné, a Luxus Áruház Vál­lalat igazgatója kalauzolta őket, s beszámolt arról, milyen vá­lasztékkal rendelkezik a nem­rég átépített népszerű áruház. Alighogy befejeződött a nagy erőpróbát jelentő gabona- betakarítás, máris az őszi fel­adatokra fordítják figyelmüket a mezőgazdaság dolgozói. Indo­kolt ez nagyon, hiszen terjedel­mét és várható nehézségeit te­kintve az őszi vetés és betaka­rítás még nagyobb és nehezebb lesz a nyári munkáknál. Az őszi hónapok sok-sok fel­adata közül a két legfontosabb tennivaló: A kenyérgabonát — az elmúlt évinél jobban előké­szített talajban, ä tavalyival azonos nagyságú területen — legkésőbb október végéig min­denütt vessék el. Az őszi ter­mények betakarítását úgy szer­vezzék meg, hogy az előirány­zott terület 60—70 százalékán szeptember végéig, a teljes te­rületen pedig a fagyok beálltáig elvégezhessék a mélyszántást. A nyári munkák sikerét első­sorban az biztosította, hogy az üzemek, a helyi. állami és gaz­dasági szervek jobban, alapo­sabban készítették elő, szervez­ték meg a betakarítást, mint bármelyik korábbi esztendőben. Ugyanakkor elsősorban a ter­melőszövetkezetekben — bát­rabban és nagyvonalúbban al­kalmazták az anyagi ösztönzés sokféle módszerét a gyors és veszteségnélküli betakarítás ér­dekében. Ha most az őszi ve­tési és betakarítási munkákra is hasonló szervezettséggel ké­szülnek fel a gazdaságok, to­vábbá az anyagi ösztönzést — túlzások nélkül, de a helyi szo­kásoknak és követelményeknek megfelelő rugalmassággal — bátran alkalmazzák, akkor a tavalyihoz hasonló területen, kedvező időben, még jobb mi­nőségben kerül földbe a jövő- évi kenyémakvaló. Ez esetben novemberben már nem zörget­het az őszi szél lábon álló ku­koricaszárat sehol sem. Az Őszi munkák kulcs­kérdése a gabonavetés. Nem­csak azért, hogy a jövő évben is elegendő kenyere legyen az országnak. Fontos a gabonave­tés azért is, mert a szerteágazó üzemszervezési összefüggések miatt szinte valamennyi mun­ka időbeni elvégzése, más nö­vények jó termése is ettől függ. Ha például valahol késik a ve­tés, ott késik, sőt gyakran lehe­tetlenné válik a mélyszántás befejezése is. Ennek ára pedig az elérhetőnél jóval gyengébb kukorica- vagy cukorrépater­més lehet. Az őszi időjárás bi­zonytalansága arra int, hogy helyes-, ha a gazdaságok esetleg több tényezős, vetési, és beta­karítási tervváltozatot készíte­nek. Így az esetleges időjárási nehézségek ellenére is október végéig földbe kerül a kenyér- gabona. A jó őszi vetés fontos előfel­tétele, hogy a talajelőkészítést mindenütt kellő időben és jó minőségben végezzék el. Ez csak akkor lehetséges, ha azo­kat a növényeket, amelyek után őszi kalászost vetnek, a lehető leggyorsabban betakarítják. A gazdaságok már korábban ütem­tervet készítettek a talajelőké­szítésre, és a vetésre. E tervek szerint a vetőszántások 80 szá­zalékát szeptember végéig el­végzik. Országosan általában ennek megfelelően halad a munka. Vannak megyék, ahol eddig már az előirányzottnál nagyobb területet szántottak fel a gabona alá. Vannak azonban olyan megyék is, ahol a kívá­natosnál lassúbb a vetőszántás üteme. Vetőszántásnak egyéb­ként csak az a talaj munka te­kinthető, amelyek a vetés előtt az agroteehnikailag szükséges legnagyobb mélységben mozgat­ják meg a talajt. Az ilyen meg­munkálás után, a vetés előtt már legfeljebb csak gyomtala­nítást végeznek, vagy — az aprómorzsás szerkezet kialakí­tása végett — valamilyen talaj­művelő eszközt járatnak. Az egyszeri' sekély tarlótárcsázást tehát nem lehet vetőszántásnak minősíteni. A kenyérgabona és el­sősorban a búzatermesztés egyes agrotechnikai tennivalói tekintetében ugyanazokat a módszereket ajánljuk, amelye­ket az elmúlt évben tartott Országos Búzatermesztési Ta­nácskozáson megvitattunk és elfogadtunk. — A búza legjobb vetési ide­je hazánkban szeptember 25-e és október 30-a között van. He­lyes tehát, ha a gazdaságok a kenyérgabona-vetés több mint 60 százalékát október 1—15-e közötti időben tervezik. Tartóz­kodjunk hát az elmúlt évben helyenként előfordult túlzások­tól. A túl korai búzavetés álta­lában hasonló terméscsökkenést okoz, mintha novemberben, vagy decemberben vetnénk. — A fajtának megfelelő op­timális növényszám kialakítá­sához ugyancsak a múlt évi bú­zatermesztési tanácskozáson el­fogadott mennyiségeket java­soljuk. Itt is fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra, hogy pl. a Bezosztaja fajtának leg­jobban megfelelő növényszám már túlzott 3, hagyományos ha­zai fajtáknál, pl. a Bánkúti 1201-esnél. Ezért, ha ennél al­kalmazzuk, ez terméscsökke­nést okozhat. — A vetésmélység 4—6 cm között a legmegfelelőbb. Ezt a múlt évben sok gazdaságban nem tudták biztosítani. A se­kély vetésnek csak kisebb rész­ben okozója a csoroszlyák nem megfelelő állapota, a legtöbb hiba abból származik, hogy a traktorok a megengedettnél gyorsabban haladnak. Ennek következtében — még súlyok felrakása esetén is — sekély marad a vetés. Ha a traktoro­sokat és a vetésben dolgozókat a minőségben is érdekeltté te­szik, az ilyen jellegű hibák gya­korlatilag kiküszöbölhetők. — Az idén nem mindenhol csírázik megfelelően a búza. Sok esetben még a 60 százalé­kos csírázást sem éri el. Ez bizonyára a rendkívüli júniusi időjárással függ össze. Ezért megkülönböztetett figyelmet ér­demel a saját termesztésű ve­tőmagvak próbacsíráztatása. Enélkül nem lehet a szükséges ve tómagmennyi séget helyesen meghatározni. Az Crszágos Ve­tőmag Felügyelőség megyei ki- rendeltségei felkészültek arra, hogy minden beküldött vető­(Foly tatás a 2. oldalon) Tito elvtárs, Kádár elvtárs társaságában meglátogatta a Ganz-MÁVAG mozdonygyáregységét. Képünkön: Csergé János vezérigazgató kalauzolja a vendégeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom