Petőfi Népe, 1964. március (19. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

Világ proletárja?, egyesüljétek! Kém MWWK.ÄSPÄRT BACS-KvSK-V/tM MEGYEI LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 51. SZÄM 4ra 80 fillér 1964. MÁRCIUS 1, VASÁRNAP Tizenhárom ás fél ezer holdon A .. új öntözőfürtöt létesítenek Harta és Solt környékén A megyénkben működő víz­gazdálkodási társulatok egyre inkább' magukhoz ragadják a kezdeményezést az öntözéses gazdálkodás fejlesztésében. Az elmúlt évben például több mint tízezer holdat tettek öntözhető- vé a közös gazdaságok tábláin. Ezenkívül a társulatok mint­egy 4200 holdon közvetlenül is végeztek öntözést a szövetke­zeti gazdaságok számára. A to­vábbiakban azonban csak má­sodlagos feladatuk lesz az ön­tözés végzése, mert öntözőfür­tök létrehozása kerül tényke­désük előterébe. A kísérleti jel­leggel épülő és majd 7400 hol­don üzemelő kalocsai öntözőfür­töt ez év júniusában adják át véglegesen. A hatalmas méretű munka során a többi között 120 kilométer csőhálózat kerül a föld alá. A 80 kilométernyi föld feletti vezetéken több mint 4000 szórófejet helyeznek el, ame­Hajójavítók Mire levonul a jég a Sugo- vtcán, vízre kerül az új ladik is, amelyen az utolsó simításo­kat végzi Csepregi József és Platz Ferenc. (Felső kép.) Egész télen heges; íoeok szorgoskodtak megfiatalodva várja a Budapesti Kavicskotró és Fo­lyamszabályozó Vállalat Hungá­ria kotróhajója. (Jobboldali kép.) — Ha a szakemberek előtt is jól vizsgázik a masina, nem kell többé talicskával hordani az uszályokból a követ, meg­szűnik végre ez a nehéz fizikai munka. — így mutatja be a kő­kirakó berendezés nemrégen el­készült kísérleti példányát Ti- nusz Sándor, a hajójavító te­lyék közül egyszerre 1200 lesz üzemben tartható. Hogy a társulatok a nagy­üzemi öntözést tekintik távlati feladataiknak, arra jellemző az is, hogy a Kiskunsági Vízgaz­dálkodási Társulat Harta és Solt térségében 13 500 holdon kíván létesíteni öntözőfürtöt, a kiskunsági öntözőrendszer vizé­nek felhasználásával. A felszíni vizekben szegény területeken a víznyerésnek úgyszólván egyetlen módja cső- kutak fúrása. E tekintetben is jelentős munkát végeztek a tár­sulatok. A Homokhátsági Víz­gazdálkodási Társulat pedig si­kerrel próbálkozik a csőkutak vizének permedé készítéséhez való felhasználásával. A nö­vényvédelmi munka vízzel való ellátásának gondjait ezzel a módszerrel tavaly 2300 holdon szüntették meg. Jól kihasználta a helyi adott­ságokat Dávod környékén a Bácskai Vízgazdálkodási Társu­lat. U’OO méternyi új csatorná­val kötötte össze a meglevő belvizes árkokat, s így gravitá­ciós úton, a Ferenc-csatorna vi­zével láthatják el a hálózatot. Két dávodi közös gazdaság te­rületén ezzel 2500 holdat tettek öntözhetővé. Mosolygós, szőke fiú Torvald Vaage, szemé­ben a fjordok fölé bo­ruló skandináv ég szürkesége. Fiúnak ne­veztem, pedig már 32 éves, és mint mondja, előreláthatólag a jövő héten válik először az „apa” cím büszke tu­lajdonosává. Mégis, ke­délye, humora, való­ságos koránál jóval fiatalosabbnak tünteti fel. A Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kísér­leti Intézet igazgatói szobájában ülünk, s előttünk az asztalon, metszett poharakban a hagyományos kecske­méti „báráck” tűzzel vegyített aranya csil­log. A norvég fiatalember vasárnap érkezett Bul­gáriából hazánkba, Volvo-kocsiján. Most először jár nálunk. Mi­mw Összefogással Télutó közeleg, enyhül az idő. A „befagyott” építkezé­seken már megjelentek a munkások, s nehezen, türel­metlenül várják a gazdák, az új létesítmények megrendelői — tanácsok, intézmények, vállalatok — is a gyorsabb, lendületesebb munka kezde­tét. A községi, városi tanácsi irodákban tervek fölé hajla­nak a vezetők; tervezők és kivitelezők vitatkoznak a ha­táridőkön vagy az anyagellá­tás gondjain. Kis utcácskák­ban tanácstagok sietnek vá­lasztóikhoz, hogy szabad ide­jükben beszélgessenek velük a megígért társadalmi segít­ségről, amelynek rövidesen itt lesz az ideje. Pezsdül az élet — a 'községfejlesztést mozgató apparátus is „me­netkészen” áll... A célok még nagyobbak, mint tavaly, s a kedv is növekedett, hi szén a kézzelfogható eredmé­nyek azt is jelentik a lakos­ság számára, hogy érdemes volt! Hasznos volt megsok­szorozni az áliarm és a helyi pénzügyi eszközöket — mun­kával, tettekkel, sokoldalú segítséggel. Nemegyszer írtunk már róluk,-de valóban megérdem­lik a dicséretet a kiskőrösi társadalmi munkások, akik megkétszerezték a községfej­lesztés anyagi lehetőségeit, s ez évben is erre tettek ígére­tet. A kis Géderlak község lakossága tavaly 30 forint ér­tékű segítséget ajánlott fel személyenként és az év végé­ig kilencven forint társadal­mi munkát végeztek. Az idén törpevízmű, tisztasági fürdő, tűzoltó szertár építése és köz­ség parkosítása szerepel ter­veik közt. — Ezek megvaló­sításából remeihetöleg hason­ló buzgósággal és igyekezettel veszik majd ki a részüket. Dusnokon olyan merészek voltak — nyilván a korábbi tapasztalatok alapján —. hogy ez évre 300 ezer forint össze­gű társadalmi közreműködést terveztek, amely személyen­ként nyolcvan forintot jelent. Művelődési ház építésére, parkosításra és a sportpálya létrehozására határozták el magukat. Érsekhalmán a vil­lanyvilágítás hiányzik még sok helyen, ezer folyóméter­rel bővítik a hálózatot, s hbgy ez valóban sikerüljön, a la­kosság nagyarányú közremű­ködését ajánlotta fel. De so­rolhatnánk tovább. A közel­múltban megtartott népfront­falugyűlések is bővelkedtek, ehhez hasonló vállalkozások­ban. S ez évben, ha arról hal­lunk, hogy Akasztón elkészüli az új művelődési ház — május 1-én szeretnék átadni rendeltetésének —, vagy Úszódon az ősszel már az ál­talános iskola négy vadonat­új tantermében is tanulhat­nak a gyermekek, Solton parkosítottak, Drágszélen tisztasági fürdő építéséhez fogtak hozzá — az ilyen és ehhez hasonló hírek mögött mindig ott kell éreznünk azt az önzetlen fáradozást is, amely a lakosság részéről megnyilvánult a tervek való­ra váltása során. S mint az elmondottakból is kiderült, az idén sem akarnak elmaradni községeink a .tavalyi eredmé­nyek mögött, ha lehet in­kább túlszárnyalni szeretnék azokat — takarékos gazdál­kodással, a forintok — az ál­lam és, a megye .által rendel­kezésükre bocsátott anyagi eszközök — munkával, s a helyi erőforrásokkal történő gyarapításával. Az összefogásnak az qlmúlt esztendőben sok szép példá­ját láttuk, s akadt jele szá­mos helyen az erkölcsi elis­merésnek is. De azért, ez utóbbi tekintetben, nem lehe­tünk teljes mértékben elége­dettek. A legjobb segítők, a legtevékenyebb szervezők, ta­nácstagok és hűséges társaik, az aktivisták, egy-egy utca vagy körzet lakói külön is megérdemlik a dicséretet, az elismerést. Még akkor is. ha ezt nem várják és nem igénylik. Meg keli tehát ta­lálni a módját -a helyi — nemcsak „felülről” kiinduló, s a lakosság nyilvános fóru­mán elhangzó méltatásnak is — éppen a további jóked­vű. vidám és fokozódó társa­dalmi tevékenység érdekében. Az összefogás kötőanyaga az egyetértő beszélgetés. az ezt követő megfontol', fárad­hatatlan szervező munka — és még valami: az előbb em­lített figyelmesség, az elvég­zett munka méltó észrevéte­le. eredményeink sorába való beillesztése. Ha ezek re r maradnak el, egv esz enclö múltával — amint most is a korábbiakhoz viszonyítva — még könnyebb és eredménye­sebb lesz a tervek támogatá­sához megnyerni a lakossá­got, s munkáját, tetteit is megszerezni hozzá kiegészí­tésül, sőt — van példa rá — az eredeti célkitűzések meg­kétszerezése érdekében. T. P. Farvei, Torvald! után a fővárosban lá­togatást tett a Kerté­szeti és Szőlészeti Fő­iskolán, s néhány Pest környéki termelőszö­vetkezetben, felkereste fentemlített intézetün­ket is. Mint a norvég Jiffy- Pot cég képviselője jött ide. Vállalata 50 állammal áll üzleti kapcsolatban. A palán­tanevelés módszereinek továbbfejlesztésére tő­zegcserepeket gyárta­nak és szállítanak a világ minden tájára. Csehszlovákia például hét és félmillió ilyen — mohatőzegből, cel­lulózból és egyéb, ma­gas nitrogéntartalmú tápanyagokból préselt — cserepet rendelt tő­lük, hazánkban pedig kísérleti célokra né-. hány intézetnek, állami gazdaságnak és tsz-nek összesen mintegy 400 ezer darab jutott be­lőle. Vaage az intézet szakembereit a csere­pek felhasználásának módjáról tájékoztatja. Előnye a tőzegcserép­nek, hogy a növény gyökérsérülés nélkül ültethető ki, jobban fejlődik, s emellett a cserepek is megfele­lőbben tárolhatók, mint például a szokásos gyep- és tápkockák. A szakmai megbe­szélés szüneteiben kö­tetlenebb, baráti han­gulatú beszélgetésre is alkalmunk nyílik. A norvég vendégnek meg­lehetősen ízlik a ba­rackpálinka. Jól esik neki a már- mór „nemzeti ‘italunk­ká” vált dupla fekete is, hiszen a norvégok sem vetik meg a kávét, csaknem hozzánk ha­sonló mennyiségben fo­gyasztják. Torvald barátunk a , tél világot bejárta mái Nemrég Izraelben, majd Olaszországban volt üzleti körúton. Látta Sorrentót és a Vezuvot, a szicíliai pa­rasztok szívfacsaró nyo­morát és elkeseredett harcát a földért és a ölddei. Rómában egy autós megkérdezte tőle: mennyivel megy a ko­csija? — Próbáljuk ki — ajánlotta Vaage. A kis Volvo félórával előbb érkezett célba, ami az előírás szerint is csak szédítő sebes­séggel használható itá­liai autóstradákon csaknem hihetetlen re­kordnak számít, De nem zavarunk tovább. Előkerül a Jiffy-Pót vaskos, mé regzöld mappája, amelyben a Hollandiá­ból, Angliából, a két Németországból, s még számos államból össze­gyűjtött kísérleti ered menyek sorakoznak. Rövidesen melléjük ke­rülnek a Mészöly-telepi megfigyelések is. Még egy koccintás s a norvég barátunk­tól tanult köszöntéssel veszünk búcsút: „Far­vei! A viszontlátásra!” Jóba Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom