Petőfi Népe, 1964. február (19. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-19 / 41. szám

február 19, szerda S. «H a» I Kiengedett a föld fagya... Megszűnt a tél rideg uralma a határban, a soltvadkerti Jó­zsef Attila Tsz tavaly telepí­tett 50 holdas őszibarackosában is kiengedett a föld fagya. Mint képünkön is látható, a szö­vetkezeti gazdák nyomban ki­használják a helyzetet, új cse­metékkel pótolják a tavaly meg nem eredt kis fákat; Drágszéli híradás A drágszéli Űj Barázda Tsz szép eredménnyel zárta az el­múlt gazdasági évet: 43 forint 23 fillért fizetett mukaegységen- ként. A vezetőség máris meg­kezdte a tervtárgyaló közgyűlés előkészítését. A községi párt- és tanácsszervek, valamint a tsz vezetőiből egy bizottság alakult, amely a családi tervezéseket irá­nyítja. A tsz-ben 200 család van és eddig 190-nel megbeszélték az idei terveket. A személyekre menő tervezésben 130 nő is részt vett, s vállaltak részt a közös munkából. Közben folyik a vető­magvak tisztítása, a felszerelé­sek javítása és a fejtrágyázás. (Tudósítónktól.) A tervezettnél 6 millió forinttal több értékű árut értékesített tavaly a mélykúti Alkotmány Tsz A mélykúti Alkotmány Ter­melőszövetkezetben is megtar­tották a zárszámadó közgyűlést. Az elnöki beszámolóból kitűnt, hogy tavaly — évek óta elő­ször — nyereségesen gazdálkod­tak. A tervezettnél csaknem 6 millió forinttal több értékű mezőgazdasági terméket értéke­sítettek, s a jól szervezett gaz­dálkodásnak köszönhetően 7 millió 700 ezerről 11 millió 780 ezer forintra nőtt a közös va­gyon. A szövetkezet megszilárdulá­sa a tagság jövedelmében is változást hozott. Az előző évhez képest 1 millió forinttal több a szövetkezeti gazdák munkaegy­ség után járó részesedése (egy­nek 31,50 forint az értéke), ezenfelül célprémiumként is csaknem 1 millió forintot osz­tottak szét. A beszámoló hangsúlyozta, minden feltétel megvan arra, A kísérleti munkák meó-ja A HELVÉCIÁI vasútállomás­tól alig néhány száz méterre, piroscserepes épületben végzi munkáját a fajtakísérleti állo­más. Az Országos Mezőgazdasá­gi Fajtaminősítő Intézet irányí­tásával a hazánkban működő 27 állomás közül kettő van me­gyénkben: az egyik a Duna— Tisza közi Mezőgazdasági Kísér­leti Intézetben — ennek felada­ta a zöldségnemesítéssel kap­csolatos kutatómunka —, a má­sik pedig, a szőlővel és gyü­mölccsel foglalkozó, itt, Helvé­cián. Bállá Andrással, az állomás vezetőjével beszélgetünk tevé­kenységükről. — Intézetünk 1962-ben hozta létre a helvéciai állomást — kezdi vázolni a telep „életraj­zát”. — A szükséges földterüle­tet a bennünket patronáló Hel­véciái Állami Gazdaság bocsá­totta rendelkezésünkre. Tavaly a pénzgazdálkodást illetően ön­álló egységgé váltunk, saját költségvetési tervvel rendelke­zünk. Ugyancsak a múlt évben jutottunk, az állam jóvoltából, ehhez a minden igényt: kielégí­tő, kutatási célokra kiválóan alkalmas épülethez. A helvéciai, úgynevezett anya­telepen kívül még két üzem­egységünk van: Tápiószelén és Nagymaroson, összesen 160 — itt 110 — holdon terülnek el a nemesítési munkánk alapanya­gát képező szőlő- és gyümölcs- ültetvényeink. Jelenleg még ap­ró parcellákon folyik a kísér­leti munka. Jó pár év kell ah­hoz, amíg nagyüzemi táblákat alakíthatunk ki. Üj telepítésre évente 8—10 holdon kerül sor. A TOVÁBBIAKBAN elmond­ja, hogy állomásuk tulajdon­képpen az országban folyó kí­sérleti munkák „meo-ja”, kiér­tékelője. összesen mintegy har­minc fizikai munkás, s rajtuk kívül kisebb létszámú kutató, technikusi és adminisztratív gárda dolgozik a három üzem­egységben. A szőlő- és egyéb gyümölcs- félék nemesítők által termesz­tett, majd a Fajtaminősítő In­tézetnél bejelentett fajtaválto­zataiból az állomás nemesítő­anyagot kap. Ezt kiültetik, majd a termést fajtagyűjteményükkel összehasonlítva vizsgálják. Gon­dos tanulmányozás szükséges ehhez, hiszen az új fajták elő­nyei nemegyszer alig érzékel­hetők, s a régiektől csak belső tulajdonságaikban különböznek. A laboratóriumban a szedés után előbb az új fajták külső fizikai tulajdonságait— a nagy­ságot. súlyt, színeződést —, majd pedig a béltartalmat, el­lenálló képességet figyelik, el­lenőrzik, regisztrálják. Érdekes, hogy a különböző fajtaváltozatokat sakktáblasze­rű elhelyezésben ültetik ki, hogy így más-más talajviszo­nyok között figyelhessék meg tulajdonságaikat. Ez viszont igen megnehezíti, aprólékos, nagy fi­gyelmet igénylő munkává teszi a szedést, amelyet épp ezért minden esetben szakemberek ellenőrzése mellett végeznek. Már készen áll a 300 külön­böző bor- és mustfajta elhelye­zésére alkalmas prince, amely­nek most állítják össze a belső berendezését, állványzatait, s beszerzik a szükséges tárolóedé­nyeket is. ELŐRELÁTHATÓLAG már az elkövetkező években sok fontos kísérleti eredménnyel ör­vendeztetik meg mezőgazdasá­gunkat a helvéciai pirostetős villa lakói — a rövid múltra visszatekintő, de az idei évnek is nagy tervekkel induló fajta­kísérleti állomás kutató szak­emberei. J. T. hogy a tavalyi eredményeket fokozzák; A munkaszervezés megkönnyítése végett táblásí- tották a gazdaságot, s több ága­zatban korszerűbbé teszik a termelést. A napokban kezdték meg egy hatezer négyzetméter alapterületű palánta telep építé­sét. Az aprójószág tartásánál is új nevelési eljárást alkalmaz­nak a nagyobb jövedelmezőség végett. Jól jóvede^ez Az elmúlt gazdasági évben alakult meg a lajosmizsei Pe­tőfi Termelőszövetkezet építő brigádja A brigád létszáma a kezdeti tíz főről nem egészen egy év alatt csaknem a tízsze­resére növekedett. Azóta el­különült a magas- és a mély­építő részleg, s a munkák még szakszerűbb végzését három­tagú műszaki vezetőgárda irá­nyítja. Néhány hónap leforgása alatt a közös gazdaságnak ez az életképes segédüzeme tízvago- nos górét és 30 férőhelyes ser- tésfiaztatót, továbbá 400 férő­helyes süldőszállást és hizlal­dát épített. A majorközpont­jukat vízzel ellátó két fúrott kúttal kapcsolatos mélyépítési munkákat is ők végezték el. A saját célra készülő épít­kezések mellett a községi ta­nács vb székházának felújítá­si munkáiból, a község iskolái­nak rendbetételéből is kivet­ték a részüket, s több közeli tsz, tszcs részére is dolgoztak. Tavaly tevékenységük egyéb­ként a Petőfi Tsz-nek mintegy másfél százezer forintos tiszta jövedelmet hozott. Terveik között ebben az év­ben számos, elsősorban az ál­lattenyésztést — közvetve pe­dig a másik, jelentősen fej­leszteni kívánt gazdálkodási ágat, a szőlő- és gyümölcster­mesztést — elősegítő létesít­mény tető alá hozása szerepel. A többi között 500 férőhelyes juhhodályt és 50 férőhelyes borjúnevelőt, majd egy ötez­res tojóházat szándékoznak felépíteni, s a meglevő gazda­sági épületeket is bővítik, át­alakítják korszerűsítik az év folyamán. Közgyűlési mazsolák Már a „finisben” vannak tsz-einkben a zárszámadó köz­gyűlések. A beszámolók a leg­több helyütt alaposan „feltér­képezték” a közös gazdálkodás területét, ám a szövetkezeti mozgalom, a falusi közösségi élet képének eleven színességét jó néhány eset, történet egészíti ki, amelyekről a közgyűlési va­csorákon esik a legtöbb szó. Mazsolák ezek — kóstoljunk meg néhányat. * A homokvilág egyik kitűnően gazdálkodó tsz-ének a közgyű­lést követő bankettjén pokolian erős borral kínálja az 'elnök a vendégeket. — Saját borom, nem a kö­zösé — mondja. Nálunk ugyanis munkaegységenként fél liter bort is osztottunk. Hogy a szö­vetkezeti gardáknak juttatott itóka nem ilyen erős? Nem elnöki privilégiumról van szó. Az tör­tént, hogy az őszi betakarítás, vetés dandárjában egyszerűen elfelejtettük leszüretelni az egyik távoleső 300 négyszögöles parcella termését. Amikor már majdnem mindenkinek kiosz­tottuk a bort, akkor jöttünk rá a hibára. Üsse kő, ne érje kár gazdatársaimat, s vállaltam, hogy annak az isten háta mö­götti szőlőnek a termése legyen az enyém. November 4-én szü­reteltük le. S amitől féltem, nem következett be. Az aszúra érett szőlő aranynedűt adott. • A hatvan felé járó János bácsi az egyéni gazdálkodók „utolsó mohikánjai” közé tar­tozott. Az elmúlt év elején ha­tározta csak el, hogy szövetke­zeti gazda lesz ő is. — Feladta önállóságát? — ug­ratták a szomszéd községben lakó rokonai. — Miért adtam volna fel! — hörrent fel az öreg. — Sőt! Ve­zető ember vagyok a szövetke­zetben. — Nocsak! — Én vezetem a lovat eke- kapáláskor. * A példás gazdálkodásáról hí­res termelőszövetkezet élénk kapcsolatban áll az egyik föl- deáki tsz-szel. Tapasztalatcsere végett hol az utóbbi vezetői je­lennek meg a megyénkbeli nagyüzemben, hol innen láto­gatnak el a tiszántúli közös gazdaságba. Januárban az utób­bi történt. Fürkésző szemmel járják a Bács megyeiek a földeáki ha­tárt, s egyszer csak felfigyel­nek: olyan kövérek a varjak, vadludak, hogy a kocsizörgésre alig tudnak levegőbe emelkedni. Mintha tömték volna őket. Ha­marosan kiderül az ok. Vagy ötven holdon nem törték le a kitűnő termést hozó kukoricát. Szűkebb pátriánk fiai persze nem fukarkodnak a bíráló szó­val. Ám a földeáki elnök kivágja magát: — Le vagyunk szerződve a vadkereskedelmi vállalattal, a MAVAD-dal. • Húzza a fiatalok zenekara a talp alá valót. Szakszofon, pisz­ton, dob — simi nyakkendő; egyszóval: akár városi zenekar volna. Hogy néha három hang­gal fölé- vagy alájátszanak, mit se számít. Még csak fél éve gyakorolnak a fiúk, a köz­ség három tsz-ének ifjai. Közö­sen vették nekik a hangszere­ket. Együtt ül a terített asztal mellett a három elnök is. A vendéglátó tsz, s a másik kettő­nek a vezetője. Az utóbbiak egyike egyszer csak hátrafor­dul a zenebonára, s mosolyogva, meg bosszankodva is megjegyzi két fiatalra. — Most már tudom, félévkor miért buktatok meg az ipari- tanuló-iskolában. No, majd csökkentjük a zenekari próbá­kat. * Tóth V. Imre, a hartai Béke Tsz elnöke, aki nincs kibékül­ve az újságírókkal, mert a ne­vében szereplő V. betűt néha az elejére írták, s így úgy fes­tett, mintha ő volna az „ötö­dik” Tóth Imre, noha az „első”. Szóval, a szép szól Imre bá­tyánk két pohár között me­sélni kezd. — Előfordul, hogy az egy­szerű szövetkezeti gazda rafi­náltabb, mint az elnök. Például vonaton egy kupéban utaznak, és hát az elnök ajánlja, hogy unalmat űzőn játsszanak kér­dezz—felelek-et. Aki nem tud a másik kérdésére válaszolni, az fizet. Mivel az elnöknek több a jövedelme, ő száz forinttal „honorálja” tájékozatlanságát, a tsz-tag viszont csak tízzel. Az utóbbi kérdez először: „Mi az? Ha bemegy a vízbe egy, ha ki­jön belőle, két lába van.” Az elnök nem tudja, kifizeti a száz forintot, de megkérdi: „Leg­alább mondd meg, miről van szó.” „Én se tudom — vála­szolja társa — ezért visszaadok tíz forintot.” Ez az anekdóta poénja. Am van a mesélésnek külön is. Imre bácsi a jelenlevő újság­íróhoz fordul: „A Szabad Föld­ben olvastam. Persze, ti nem tudtok ilyesmiket írni!1: — Téved, Imre bátyám. A történet ugyanis a Petőfi Né­pében jelent meg. Pontosan egy esztendeje — diadalmasko­dik munkatársunk. — Én írtam. Igaz, hogy abban nem tsz-el- nök, hanem ügyvéd szerepelt... Különben nekem is úgy me­sélték az egyik hajósi pince­szeren. • Ha már a hartaiaknál tar­tunk, érdemes feljegyezni, hogy mind a három tsz-ben meg­megmosolyogják a község taka­rékszövetkezetét: „Tönkre fog menni. Nem keresi meg a be­tevő falatját.” — Hogy-hogy? > — Jóformán senki sem vesz igénybe hitelt, amiért nyolc szá­zalék kamat járna. A szövetke­zeti gazdák túlnyomó többsége a takarékbán tartja jövedel­mét, amiért 5 százalék kamatot fizetnek nekik. A 3 százalék különbözet oly csekély, hogy nem futja belőle a tisztviselők fizetése ... Tavaly egyébként a hartaiak 40 ezer forintot kap­tak jutalomként, mert a leg­több takarékbetétkönyvvel ők rendelkeztek. Az összeget köz­ségük fejlesztésére fordították. íme: így halad nálunk job­bik útján a világ. Nem a bank teszi tönkre a parasztságot — miként a múltban —, hanem a parasztság a „bankot”. Tarján István

Next

/
Oldalképek
Tartalom