Petőfi Népe, 1964. február (19. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-19 / 41. szám

i oldal 1964. február 19, szerda APTÁR 1964. február 19, szerda. Névnap: Zsuzsanna. Napkelte: 6 óra 46 perc. Napnyugta: 17 óra 12 perc J — JÓL SIKERÜLT véradó napot rendeztek a múlt hét végén Ke- celen a művelődési házban. A falu lakói közül 299-en vettek részt véradáson és az állomás dolgozói 90 li­ternél több vért vet­tek gyógyítás céljaira. Uj műtrágyagyár Jugoszláviában Mltrovicában az év vé­gén megkezdték egy új szuperíoszíátgyár próba- üzemeltetését. Ez a vál­lalat évenként 12« ezer tonna kénsavat gyárt majd, * ebből 90 ezer tonnát műtrágya gyártá­sára lógnak használni. — Az egymillió 700 ezer forintos község­fejlesztési alap zömét vízmű építésére fordít­ják az idén Katymá- ron, de 37 ezer forin­tot biztosítanak a park felújítására és 10—10 ezer forintot az úttö­rő-, illetve kultúrott­hon felszerelés vásár­lására is. — ötvennél többen tanulnak Felsőszent- ivánon a kihelyezett mezőgazdasági techni­kumban. A tanulók többsége a helyi két termelőszövetkezet tag­ja, akik a technikum elvégzése után tovább­ra is a termelőszövet­kezetekben akarnak dolgozni. flranyrekord 1963-ban a világ aranytermelése re­korderedményt ért el: 50,9 millió uncia ara­nyat termeltek, össze­sen 1,78 milliárd dol­lár értékben. Növeke­dett a világ ezüstter­melése is. A múlt év­ben kitermelt 243,6 millió uncia ezüst 1 millió unciával volt több mint 1962-ben. — Megyénk öntözési szakemberei a Tudo­mányos Akadémiával közösen térképet ké­szítettek Bács-Kiskun megye réteg- és mély­víz állásáról. Az újsze­rű térkép különösen az öntözési telepek kiala­kításához, vízfelhasz­nálásához nyújt segít­séget. — AZ ÁLLAMI BÁB­SZÍNHÁZ megyénk­ben turnézó csoportja tegnap délután két elő­adást tartott, ma pedig háromat fog tartani Kecskeméten az Árpád Moziban. A mai elő­adások délelőtt tízkor, délután fél kettőkor és fél négyórakor kezdőd­nek. Feltartóztathatják-e a ciklonokat? Egyes szakértők sze­rint távirányított ra­kétákat kell a ciklon középpontjába lőni, hogy meggyorsítsák az esőképződést, és felhő- szakadást idézzenek elő a nyílt tengeren, mert így a ciklon nem jut el a lakott terüle­tekig. — PORTRÉK, fejta­nulmányok címmel a Műcsarnok anyagából pénteken kiállítás nyí­lik a Kiskunhalasi Gá­zon István Művelődési Házban. *— Az Egyesült Ál­lamokban az első szá­mú gazdasági problé­ma marad a munka- nélküliség, főleg a fia­talok körében. A múlt évben a munkanélküli fiatalok arányszáma 5 százalékkal nőtt, és je­lenleg a 20 éven aluli fiatalok 17 százaléka nem tud elhelyezked­ni. Az Idén újabb I millió 600 ezer fiatal jelentkezik majd a munkaerőpiacon. 160 évvel ezelőtt, 1804. februárjában született Heinrich Lene német szár­mazású orosz fizikus. 1834- ben alkotta meg a róla elnevezett törvényt, mely szerint az indukciós te­kercs meneteinek számá­tól és a mágneses tér változásától függ az in­dukált áram erőssége. Joule-al együtt fedezte fel az elektronos áramlás és az így keletkezett hó közötti összefüggést. Életbiztosítási ankét Kecskeméten Tegnap délután a Kecskeméti Ruházati Ktsz Arany János utcai küItúrh elyiségében az Állami Biztosító városi fiókja ankótdt rendezett a me­gyeszékhely kisipari termelőszövetkezetei részé­re. A megbeszélésen 14 ktsz mintegy ötven ve­zetőségi tagja vett részt. Meszlényi Zoltán a városi fiók vezetője tájékoztátta a megjelenteket a csoportos élet- és balesetbiztosításról és annak előnyeiről. — NAGY TELJE­SÍTMÉNYŰ új hagy- mapirítókat készít a konzervgyárak részére a Kiskunfélegyházi Vegyesipari Vállalat. Ezenkívül egyéb gép­javításokat is végeznek a könnyűipar részére. A többi között a Kecs­keméti Konzervgyár­nak 80 különböző munkagépét készítik elő a szezonra. — Több mint há­romszáz ember jött össze Szánkon a Ha­zafias Népfront közsé­gi bizottságának ülé­sén az elmúlt napok­ban. Csábrády János elnök beszámolója után a jelenlevők közül igen sokan szóltak hozzá a község életét közvetle­nül érintő kérdések­hez, azok megoldására javaslatokat tettek. „Sokkozott tej“ Az egyik nyugatnémet tejgyár megkezdte a „sokkozott tej” árusítását. Ezzel a módszerrel állító­lag hetekig megőrizhető a tej. Az eljárás lényege, hogy a tejet hősokkal 2,4 másodperc alatt 140 Cel- cius fokra melegítik fel. A „sokkozott” tej mara­déktalanul megőrzi a friss tej ízét és vitaminjait. — A LEGUTÓBBI brigádéríekezleten a géderlaki Üj Élet Tsz traktorosai elhatároz­ták, hogy hazánk fel- szabadulásának 20. év­fordulója tiszteletére munkaversenyt indí­tanak. A munkaver­seny feltételei közé tar­tozik az idei évben és jó minőségben végzett munka, a gépkihaszná­lás, a takarékosság és a jó karbantartás. Kitüntetett fsz-lagok Az elmúlt évben legjobb munkát végző ter­melőszövetkezeti tagoknak az ünnepi zárszámadó közgyűlésen adták át a kitüntetéseket, elismerő okleveleket. Az idén 83-an kaptak Kiváló tsz-tag jelvényt, 260-an pedig elismerő oklevelet me­gyénkben. A kitüntetettek között 59 asszony sze­repel, akik közül 18-an Kiváló tsz-tag jelvényt, 41-en pedig elismerő oklevelet kaptak. — Az alig három éve üzembe helyezett len­gyelországi machowi vegyipari kombinát félmillió tonna tiszta ként állított elő az egyik közeli bányában kitermelt ércből. Négy hónap kerékpáriopásért Somogyi Sándomé fél- egyházi (VII. kér. 95. ta­nyaszám alatti) lakos a kiskunfélegyházi egészség- ház udvaráról ellopta Dá- nyi Józsefnó kerékpárját, amivel négy nap múlva a kórházhoz ment orvosi vizsgálatra. A kórháznál Dányiné Zoltán nevű fia megismerte édesanyja ke­rékpárját, értesítette a rendőrséget, s a kórház­ból kijövő Somogyinénak már gyalog kellett távoz­nia, mert a kerékpárt le­foglalták és jogos tulajdo­nosának visszaadták. A járásbíróság Somogyi Sándornét magánszemély sérelmére visszaesőként elkövetett lopásért 4 hó­napi szabadságvesztés- büntetésre ítélte. Jó helyre kopogtatott a szerencse A lottó 7. játékhetén a 2 514 843 számú szelvé­nyen elért négyes találatával 109 ezer 81 fo­rintot nyert Farkas István, az ÉM Bács-Kis­kun megyei Építőipari Vállalat kőfaragó szak­munkása. A szerencse különösen jó helyre ko­pogtatott, ugyanis Farkasék fiatal házasok és bútorozott, albérleti szobában laknak kétéves kisfiúkkal. A nyereményből házat és bútort akarnak venni. — A mélykúti Al­kotmány Termelő- szövetkezet tavaly 117 ezer forintot köl­tött a gazdaság KISZ- szervezetének felsze­relésére. A barátsá­gos klubszobában televízió és különböző társasjátékok állnak a fiatalok rendelke­zésére. IbŐjÁRÁ} A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: február 17- én a napi középhőmér­séklet plusz 2,1, (az öt­venéves átlag mínusz 0,1), legmagasabb nappali hő­mérséklet 4,6, a napsüté­ses órák száma 1,4. Feb­ruár 18-án a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet plusz 2,5, a délután két órakor mért hőmérséklet plusz 8,7, legalacsonyabb nappali hőmérséklet 1,3 Celsius fok volt, a csa­padék 9,8 milliméter. Várható időjárás szerda estig: felhőát­vonulások, többfelé újabb esővel. Mérsé­kelt, időnként élénkü­lő délnyugati, nyugati szél. Az enyheség to­vább tart. Várható legmagasabb naopali hőmérséklet plusz 4— plusz 8 fok között. Az idei feladatokról tanácskoztak a fiatalok Kiskunhalason Több mint másfél száz részve­vővel kibővített ülésen tárgyal­ta meg az elmúlt évi tapaszta­latokat és az idei feladatokat a Kommunista Ifjúsági Szövetség Kiskunhalasi Járási-Városi Bi­zottsága. Az értekezleten részt vett és felszólalt Terbe Dezső, a KISZ megyei bizottságának titkára. A részvevőket Hegedűs István, a KISZ járási-városi bi­zottságának titkára tájékoztatta az elmúlt évi munka eredmé­nyeiről. Megállapította, hogy az ifjúsági szervezetek élete jelen­tősen fellendült és a fiatalok elősegítették a gazdasági, politi­kai és a kulturális feladatok megoldását. Az üzemekben és ktsz-ekben a szocialista címért 45 ifjúsági brigád küzdött és közülük hatan meg ’S szerezték a megtisztelő rangot. Jelentős eredményeket értek el a falusi KISZ-szervezetek is. A növénytermesztők országos és megyei versenyébe 34 munka­csapat nevezett, be a járásból. Májusi morzsoltban számolva több mint 30 mázsás kukorica­termésátlagot értek el a tompái Kossuth Tsz fiataljai, valamint a Kiskunhalasi Állami Gazda­ság ifjúsági munkacsapata —, melynek tagjai 60 hold tengerit műveltek meg. Több mint két­száz fiatal versenyezett a kerté­szeti növények termesztésében és 87-en vettek részt a trakto­rosok küzdelmében. A baromfi- tenyésztők 70 ezer darab ba­romfi értékesítésére felajánlást tettek, és ezt a tervet több mint 20 ezerrel túlteljesítették. A községek és a járási szék­hely fejlesztését 300 ezer forint értékű társadalmi munkával se­gítették a fiatalok. Sikeres volt a KISZ lakásépítő akció, mely­nek eredményeként 50 lakást adtak át rendeltetésének. A KISZ-bizottság ülése az idei tennivalók közül az ipari és me­zőgazdasági termelés további elősegítését jelölte meg legfon­tosabbnak. Nagy gondot fordí­tanak a mezőgazdasági szaktan- folyamok népszerűsítésére és a mezőgazdasági tanulóképzésre A nyáron ifjúsági tábort létesí­tenek Kunfehértón, az országos nyári táborokba pedig 120 kö­zépiskolás fiatalt küldenek. N. J. Bolgár szakember Baján Két héttel ezelőtt KGST ta- pasztaltcsere-látogtás keretében bolgár ruhaipari szakemberek érkeztek Magyarországra. A kül­döttség egyik tagja Tihamér Fodorov, a Szófiai Fehérnemű­gyár főosztályvezetője hétfőn délután Siráki Mártonnak, az összevont fehérneműgyárak fő­mérnökének kíséretében a Bajai Férfifehémeműgyárba látogatott. Fodorov elvtárs másfél napon át behatóan tanulmányozta a bajai üzem gyártási módszereit, majd megbeszélést folytatott a gaz­dasági és műszaki vezetőkkel. Elismeréssel nyilatkozott a férii- fehérneműgyárban látottakról, majd elmondta, hogy küldöttsé­gük húsz ruhaipari szakembert hívott meg bulgáriai tapasztalat- cserére. Ezenkívül tárgyalásokat, folytatnak harminc gyermek nyári csereüdültetéséről. A Szó­fiai Fehémeműgyár főosztályve­zetője szerdán a Békéscsabai Fehérneműgyárban folytatja a KGST keretében történő ta­pasztalatcsere-látogatását. T. S. Megölte, kifosztotta áldozatát Február 10-én jelentették be a keceli rendőrőrsön Hegedűs István hozzátartozói, hogy a 28 éves fiatalember február 2-án este óta, nem volt otthon. A rendőrség kereste az eltűntet, de a körözés nem járt ered­ménnyel. Vasárnap, február 16- án a keceli Szilos erdőben ját­szó gyerekek egy fenyőgallyak­kal letakart, hiányos öltözetű férfi holttestére bukkantak. Szinte ezzel egy Időben a ke­celi őrs egyik rendőre előállí­totta Nagy József Kecel, Szilos 332/1. szám alatti lakost, — akit szabadságvesztés büntetésé­ből feltételesen bocsátottak sza­badon, — mert nem tett eleget jelentkezési kötelezettségének. A gyors azonosítás során kide­rült, hogy Nagy József Hege­dűs István télikabátját, nadrág­ját és cipőjét viséli. Kedden reggel a megyei rend­őrfőkapitányság egyik szobájá­ba megbilincselt fiatalembert vezettek be: Nagy József keceli lakost, aki bevallotta, hogy ő ölte meg Hegedűs Istvánt. Nagy József, aki egyébként még nem töltötte be a 20. évét, 1959- ben egy falubeli lányt, — aki­nek udvarolt —, féltékenység­ből fejszével fejbevágott. Em­berölés kísérletéért és lopásért 1960-ban 5 év, 2 hónapi sza­badságvesztésre ítélték. Feltéte­lesen 1963 júliusában szabadon bocsátották, s a Kunfehértói Ál­lami Gazdaság keceli üzemegy­ségében helyezkedett el, mint rakodómunkás. A bűncselekmény elkövetésé­ről Nagy József közönyösen be­szélt. Február 2-án éjszaka 11 óra tájban a kultúrházban ta­lálkozott össze Hegedűs István­nal, aki éppen távozóban volt. Beszélgettek, majd közösen in­dultak el — egyelőre még nem tisztázott okoknál fogva — Nagy József lakása felé. Nagy József elmondása szerint Hegedűs sér­tegette, majd a Szilos erdő szé­lén, amikor rágyújtott, Hege­dűs István az arcába sújtott, ezt akarva megbosszulni, Nagy József utánaszaladt, összeka­paszkodtak, majd verekedni kezdtek. Verekedés közben Nagy a télikabátja zsebéből elővette bicskáját, s azt többször áldo­zata testébe döfte. A rendőror­vos megállapítása szerint Hege­dűs Istvánt hat késszúrás érte a gégéjén, kettő a mellkasán, amelyek nem okozhatták halá­lát. Az történt ugyariis, hogy a késszúrások után Nagy József egy husánggal halálos ütést mért áldozata tarkójára. A halálos végű verekedés után Nagy József a helyszínről elfutott, majd reggel, munká­ba menet, megnézte áldozatát, és lábánál fogva behúzta a nemrég telepített fenyvesek kö­zé. Hétfőn este munkából ha­zafelé, jövet elhatározta, nogy áldozatának ruháit és egyéb in­góságait magához veszi. Lehúz­ta a halott Hegedűs Istvánról a nagykabátot, cipőit, nadrágját, pénztárcáját, s ellopta a nagy­kabátban levő tranzisztoros rá­diót is. A lopott holmikat csak február 10-én kezdte viselni, ezzel azt a látszatot akarta kel­teni, hogy azt fizetéséből vette. A megyei rendőrfőkapitány­ság Nagy József ellen visszaeső­ként elkövetett emberölés és lopás miatt indít büntető eljá­rást. G. G. — ÉLETFORMA ÉS LAKÁS címmel február 20-án csü­törtökön este hat órakor Horváth Bé­la építőművész tart filmvetítéssel kísért előadást a kecske­méti szabadegyetem művészeti tagozatán. Nagyfeszültség világszerte Kanadában nagyfe­szültségű vezeték épí­tését kezdték meg. A hétszázezer volt fe­szültséget hordozó táv­vezeték egy részét 1965-ben helyezik üzembe, két évvel az­után, hogy a Szovjet­unióban 750 ezer vol­tos vezetéket vettek használatba. Az ameri­kaiak „világcsúcsot” akarnak felállítani: kísérleteket folytatnak 850 ezer voltos távve­zetékkel. — A MEZŐGAZDA­SÁGI szakkönyvekről rendeznek ma könyv- ismertetést, este hét órai kezdettel, Kiskun­majsán, a művelődési házban. Újfajta műtrágyaszóró Romániában újfajta műtrágyaszóró gépet szerkesztettek. A trak­torhoz kapcsolható gép egyaránt alkalmas poralakú, vagy szem­csés műtrágya szórá­sára; súlya 170 kilo­gramm, szórási szé­lessége 14—16 méter, maximális sebessége óránként 12 kilométer, a tartály befogadó ké­pessége 500 kilo­gramm, teljesítménye 4—6 hektár óránként. — , Megélénkült a Fajszi Vörös Csillag Termelőszövetkezet gazdasága, ahol szor­gosan készítik a tava­sziak melegágyát. Ed­dig már több mint 150 holdon terítették szét a trágyát és kivonul­tak a traktorok is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom