Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-29 / 303. szám

1963. december 29, vasárnap S. oldal Nem as úttörők dolga A POLITIKAI könyvnapok eddigi sikere azt bizonyítja, hogy ahol a pártszervezetek megértették jelentőségét, azt a segítséget, amit az ideológiai ne­veléshez ad, ott nem várt ered­ményeket lehet elérni. A soltvadkerti pártszervezet vezetősége az előző évben is megszervezett könyvnapok ta­pasztalataiból kiindulva körül­tekintően készítette elő az ideit. Kiállítást rendeztek a Kossuth kiadványaiból, ünnepélyes meg­nyitót tartottak és ismertették a könyvnapok célját, mielőtt meg­kezdték a könyvvásárt. Ered­mény: a kiküldött 7000 forint értékű könyv több mint fele az első napokban gazdára talált. Elismerésre méltó munkát vég­zett a fülöpszállási és a szalk- szentmártoni pártszervezet is. Mindkét községben a kiküldött háromezer forint értékű politi­kai kiadványt három-négy nap alatt megvásárolta a lakosság. SOROLHATNÁNK tovább is a jó példákat. Jó eredmények­kel jeleskedett a Bajai Fehér­neműgyár, a Kecskeméti Zo­máncipari Művek pártszerveze­te és a kerekegyházi községi pártszervezet is. Sajnos, azonban nem minde­nütt ismerték fel a politikai könyvnapok jelentőségét, s a pártszervezetek helyenként igye­keztek átruházni a feladatokat másokra. Kecelen az úttörőkre bízták a terjesztést, és kiállítást is csak az úttörőházban rendez­tek. Orgoványon pedig a könyv­napi anyagot a tanyai iskolákba akarták kiküldeni, holott ez a nem csekély mennyiség a köz­ség lakossága számára és a vár­ható igényeknek megfelelően lett leküldve. Természetesen nem állítjuk, hogy az ifjúság segítségére nincs szükség. Ellenkezőleg, a Kossuth Kiadó javasolta, hogy kapcso­lódjanak be a munkába a KISZ- szervezetek is. Az úttörőpajtá­soktól azonban, bármilyen lel­kesnek bizonyulnak is a terjesz­tésben, politikai munkát nem várhatunk. Jó az is, ha a politi­kai könyvek eljutnak a tanya­világ lakóihoz, a helyi pártszer­vezet azonban ne igyekezzen az egész munkát áthárítani a ta­nyai pedagógusokra. MINDENKÉPPEN helytelen tehát, ha a pártszervezet kiad­ja a kezéből a politikai könyv­napok szervezését. Segítséget igénybe vehet és kell is, hogy igénybe vegyen. De a munka ja­vát teljes felelősséggel magának kell vállalnia. Különben nem­csak a várt anyagi eredmény marad el, hanem — ami sokkal nagyobb hiba — a politikai ha­tás is. Mészáros János Nyolc év a művészet szolgálatában Az esztétikai nevelés, ízlés­fejlesztés egyik leghatékonyabb segítője a nyolc évvel ezelőtt létrehozott Képcsarnok Vállalat. Megalakulása óta a vállalat széles fővárosi és vidéki bolt­hálózatot épített ki. Budapesten jelenleg 11 fióküzlet és négy bemutatószalon várja a művé­szetbarátokat, a legnagyobb vi­déki városokban 12 helyen vá­sárolhatnak különböző művé­szeti alkotásokat az érdeklő­dők. örvendetesen megnőtt a kép­zőművészeti alkotásokat és ipar- művészeti tárgyakat vásárlók száma. A Képcsarnok Vállalat működésének kezdete, 1955 óta kereken kétszázezren vásárol­tak. 10 000-re tehető azoknak a száma, akiket úgynevezett vevő törzsgárdának” lehet tekinte­ni. Míg a Képcsarnok megala­kulásakor az évi forgalom mint­egy 28 millió forint volt, 1963- ban már meghaladta a 61 mil­lió forintot. Új kubai játékfilm A kubai forradalom győzel­mének ötödik évfordulója alkal­mából december 30-án mutat­ják be a „Kubai történetek’ című egész estét betöltő játék­filmet. A film, amelyet Tomas Gutierez rendezett, három tör­ténetből áll. Az első részben bemutatják a Batista diktatú­rája alatt szenvedő nép életét, majd pedig megelevenednek a filmszalagon azok a forradalmi események, amelyek új korsza­kot nyitottak a kubai nép tör­ténelmében. VILLANYOLTÁS ELŐTT... — Lángos lesz vacsorára — árulkodnak a folyosón terjen­gő illatok, és a lányok már alig várják, hogy csillapíthassák ét­vágyukat. A bőséges és az utol­só morzsáig eltüntetett vacsora után jókedvtől hangos a Kis­kunfélegyházi Mezőgazdasági Technikum Diákotthona. — A diákkotthon 125 tanuló­nak nyújt szállást — mondja Major Rózsa vezető — fél 2-ig tart a tanítás, délután 4-ig kap­nak kimenőt, ezután kezdődik a szilencium — csendes tanulás, — majd vacsora után a ta­nulócsoportok kikérdezése, vé­gül szabad foglalkozás követke­zik. Az esti program nagyon vál­tozatos. Sokan olvassák az ifjú­sági és tanári könyvtárból köl­csönzött könyveket, előadásokat hallgatnak, kézimunkáznak — a növendékek készítették társa­dalmi munkában a hálókat és a klubszobát díszítő keresztsze­mes, mezőségi írásos hímzéseket — vagy szavalóversenyt rendez­nek. A klubszobában magnetofon szolgáltat tánczenét. Ma este — kivételesen — működik. „Na­gyon megbízhatatlan — harsog kórusban a panasz — de nél­küle mégsem menne sokra a modern táncfolyam.” Mert ilyen is van. Persze a lányok nem annyira tanulják, inkább tanít­ják a táncokat. — Színházba és hangverse­nyekre is járunk — hangzik in­nen is, onnan is — minden osz­tály váltott bérletet. Aztán a művelődési ház irodalmi est­jeire ... — Meg moziba ... — A Párbeszédről ankétot tar­tottunk —, mondja a legbeszé­desebb, Ocsovai Lídia — még az üzemin is vitatkoztunk róla. Mi nem tudtuk megérteni Judi- tot, bár az egyik bácsi azt mondta, az életben minden elő­Ságl Mária és Ván Erzsébet IV. osztályosok a diákotthon számára készítenek hímzéseket. (Pásztor Zoltán’ felv.) kis tiszttás az erdészlakkal. Gerendákból készült, a tetején pala. ablakaibari muskátli. — Jöjjenek, be fogom mutat­ni idomított állataimat meg a vadászsólyrnomat — hívta a csoportot Járfás. — Persze csak akkor, ha akarják ... De még be sem fejezte a mon­datot, amikor a ház mögül egy őzike szaladt oda hozzá. Mint egy kiskutya, a hátsó lábaira állt. Mellső patáival nekitá­maszkodott az erdésznek. Orrát beledugta Járfás nadrágzsebébe, és valamit keresett; — Szereti a cukrot — mond­ta az erdész. Megsimogatta az őzike fejét, aztán elővett egy szem kockacukrot, és odaadta neki. Az őzike vidáman ropog­tatta az édességet. Éva, s még néhányan odamerészkedtek a rozsdabarna szőrű kis állathoz. — A legszívesebben leheve- rednék erre a nagyszerű, zöld szőnyegre — mondta Pálos az erdésznek. — Egész nyugodtan, tanár úr... Lehet... Telepedjenek csak le. mindjárt hozom a töb­bi állatomat is ... Láttak már idomított galambot? — Nem! — hangzott kórus­ban a válasz. — Tubi-tubi-tubi! .. — kiál­tott Járfás egészen különös, tur- békoló hangon. Egyszerre vagy tíz-tizenöt galamb röppent elő a ház mögül. Rászálltak az er­dész vállára, fejére, kinyújtott karjára. Mindegyiket elhesse­gette. s csak azt tartotta magá­nál, amelyik a mutatóujjára re­pült. — Bukfencet! — suttogta pa- rancsolóan a galambnak. De a madár nem mozdult, csak san­dán nézett a gazdájára. — Bukfencet! — ismételte Járfás. A galamb ekkor egy félmé- temyire felröppent, megfordult a levegőben, zuhant > néhány centit, s anélkül, hogy szárnyait egyszer is meglibbentette vol­na, visszahuppant az erdész uj- jára. A kirándulókból akaratlanul is kitört a csodálkozás. Felcsat­tant a taps. Az erdész még egy­szer produkáltatni akarta a ma­darat. — Bukfencet! A madár ezúttal azonban megint nem teljesítette gazdá­ja parancsát. Járfás még egy­szer elismételte a parancsszót, de a galamb nem mozdult. Jár­fás mentegetőzött, s megcsókol­ta a galamb csőrét. — Ügy látszik, most rossz kedve van ... Jöjjenek . .. Vagy inkább majd idehozom én a medvebocsot... — mondta, s megindult az épület mögé. Éva nagyon szerette a kis ál­latokat, sohasem látott még ele­ven medvebocsot. ezért az er­dész után sietett. Kíváncsi volt, hol lakik, mit eszik a kis ál­lat. .. Járfás már befordult az épület sarkánál, és nem vette észre a közeledő lányt. Éva lábai gyökeret vertek a látványtól. Járfás ugyanis, ko­nyákig érő bőrkesztyűben, ép­pen vadászsólymát röppentette az idomított galamb után. A sólyom rácsapott a kis állatra, s pillanatok alatt széttépte. — Rusnya dög! — mormogta félhangosan Járfás. — Mit csinált? — kérdezte csodákozva és megrettenve a lány. — öreg volt már, úgyis ki kellett irtani, mert az ilyentől csak korcs utódok jönnek — válaszolta kissé meglepődve Járfás. — Jöjjön, megmutatom a kis bocsot... Egy nagy ketrechez mentek, amelynek egyik lábához hosz- szú lánc volt kötve. — Cuki! — szólt Járfás, s né­hány pillanat múlva egy kis szőrcsomó gurult elő a ketrec hűs árnyékából. Amikor meg­látta gazdáját, akkorát ugrott örömében, hogy hangosan meg­csörrent a lánc. Az erdész ismét egy szem kockacukrot halászott elő, az­tán magasból a bocs szájába ej­tette. — Jaj, de édes! — sikított fel Éva, s máris ölébe kapta a kis medvegyereket. — Vigyázzon, piszkos .. . Nem szeret mosdani... Éva azonban nem tette le. Kérte az erdészt, hogy vegye le a nyakáról az örvet, majd ő ki­viszi a többiekhez. Járfás telje­sítette a lány kérését, aztán be­ment a házba. Miközben ők a kis medvével játszottak, Járfás szétvagdosta a vaddisznót, kifejtette az agya­rát, aztán néhány kilós csoma­gokat csinált, és szétosztotta a csoport tagjai között. — Nem éhes senki? — kér­dezte a társaságtól. — Nem, inkább ha egy kis vizet kaphatnánk — mondta Si­pos. — A forrás itt van a közel­ben, mindjárt jövök ... Amikor Járfás elment, az őr­nagy odasétált a faházikó abla­kához. Bekukkantott. A szobá­ban kényelmes bútorok, a fa­lon szarvasagancsok, mindegyik alatt egy-egy csoportkép, nyil­ván akkor készültek, amikor a díszes példányokat elejtették. Az ajtó mellett egy asztalkán telefon. Az ágy bevetetlenül fe­hérük . .. Pálos visszasétált a többiekhez Leült, levetette a szemüvegét, megtörölgette. Még mindig a kis medveboccsal ját­szadoztak ... Az őrnagy szeme hirtelen megakadt valamin. Az egyik né­met vadász ott hasalt előtte, talppal feléje. Feltűnt neki a cipője formája. Hát ez meg ho­gyan lehetséges? Kísértetiesen hasonlít arra, amelyet a jelző­por kimutatott. Csak nem? Ez aztán a szép figura! Nyugatné­met vadász lenne a B. 26-os? És éppen Kurt Müller? Vagy ő rosszul emlékszik a cipő formá­jára? Ide kell hívnia Liszkait is, hogy ellenőrizze!... (Folytatjuk.) fordulhat. Az ő felesége is ha- ;onló válságokkal küzdött... — Az nem mérvadó — kia­bálnak a többiek és máris fel­támadnak a nemrég elcsitult Vi­la hullámai. Mindent megbeszélnek, min­denről kicserélik a véleményü­ket. Munkáról, életről, filmek­ről és — érthető — még a sze­relemről is. Okosan, talpra­esetten — nyitott szemű fiata­lok módján. És a hasznosan el­töltött nap egészséges örömé­vel hajtják álomra fejüket este fél 10-kor, amikor az elcsende­sült épületben sorra leoltják a villanyt.., Képek és képlátók A hivatásos mű bírálat : “ az egészen más — ez a néhány sor a vendégek, a tárlatlátogatók hangjából csendít, vagy kondit meg egy-két akkordot. Ismerem Bozsó János ké­peit, gazdag műterme nem­egyszer volt kecskeméti mű­élvezeteim egyik legfonto­sabb helye, de elmélyülteb­ben, szinte lélegzet nélkül, úgy, mint ahogy az az idős, egyszerű, paraszti küllemű asszony teszi, akit most meg­szólítok — ennyi örömmel talán még magam se tudnám üdvözölni ezt a kiállítást. Azt mondja: — Tanyai vagyok. Mindig szerettem nézni a mezőt, a fákat, a házakat, azt a sok gyönyörűséget, amit az én világom olyan sokszor, olyan gazdagon mutatott nekem. Az a sokféle szépség most itt mind együtt van előttem! Másfél órája nézem ezt, de nem tudok belelni vele ... S először a „Szőlős kuny­hók” című megragadó piktor- műre mutat, azután az „Al- föld”-re, majd az „Izsáki uccá”-ra, a „Cigány sor”-ra — s (milyen érdekes!) csak végül a pompázatos, a sztár „Szelidi tó”-ra. 1/ an-e műértő, aki kü- ' lönben tudna válo­gatni ? A „Bugaci út” előtt nyug­díjas öreg néptanító ismerő­sünk áll. Nézi közelről, nézi távolról, azután jobbról, bal­ról. Megmondja: — Ez az egyik, amiben nagyon tudok gyönyörködni. Ez az én testvérem, vagy ta­lán inkább magam vagyok ez a kép. Olyan a lelkülete, mint az enyém: néptelen, el­hagyatott... A másik meg ez ni: a „Reggel”. Ez se duská- lódik színekben, mint amaz sem — s mint ahogy már én sem. Mégis, ez a mi szívte­lenségünk ad még ragyogóbb színeket az életnek: az enyém a fiatalságnak, a jö­vőnek —, ezek az én testvér­képeim pedig, ellentétükkel, Bozsó János tavaszi, nyári pompájú, százszínű napfé­nyes vásznainak... E zek után még talán le­írhatom a magam sze­rény látását is: Bozsó János par excellence „festő”: a dol­gok lényegét, karakterét és hangulatát mindenekfölötl színekkel, a színek erejével és finomságával, mélységével és könnyedségével mutatja meg vásznain. Rutinja nem túltengő, de látása gyors, frappáns — s talán éppen ezért tisztán reális: pillanat­ra se szakad el a valóságtól s annak művészi mása az ő szép, értelmes és erős hatású festői * igazmondása. Talán éppen az ilyen művészet az, amely alkalmas a közönség kinevelésére is a giccskul- tuszból. Sőt alkalmasnak mu­tatkozik a sznobok kinevelé­sére is — az értelmetlensé­gek kultuszából. Simonka György

Next

/
Oldalképek
Tartalom