Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-29 / 303. szám

«. oldal 1963. december 29, vasárnap L" A P T A R 1963. december 29, vasárnap. - Névnap: Tamás. Napkelte: 7 óra 32 perc. Napnyugta: 16 óra. _l — Az idén mindösz- sze ötvenezer pulykát és libát, valamint gyöngyöst keltettek megyénk tanácsi kel­tetőiben. Jövőre a nö­vekvő igények kielégí­tésére 240 ezer hagyja el a keltetőgépeket. Csak libából a tavalyi hétezerrel szemben 31 ezret adnak a szövet­kezeteknek és háztáji gazdaságoknak, s me­gyén kívül mintegy 25 ezer rajnai ludat vásá­rolnak a törzsállomány kialakítására. — TARDOS BÉLA, az Országos Meteoroló­giai Intézet tudomá­nyos munkatársa a légnyomás mérésére új műszert készített. Mű­ködési elvében alig kü­lönbözik a régifajta légsúlymérőktől, de el­térő szerkezeti megol­dása következtében al­kalmas arra, hogy akár ellenőrző „vándorbaro­méterként", akár a megfigyelő hálózat szabványbarométerei gyanánt legyen hasz­nálható. — KIHELYEZETT OSZTÁLYOKAT szer­veztek a városi tanács határozata nyomán az esti iskolák tanulói számára és tanulásuk megkönnyítésére Kis­kunhalas tajói részén, továbbá a Kinizsi, a Vörös Október és a Paprilca Antal terme­lőszövetkezetekben. — Hetvennyolc szak­munkás egy szövetke­zetben. A tiszakécskei Szabadság Termelőszö­vetkezetben nagy gon­dot fordítanak a szö­vetkezeti gazdák to­vábbképzésére. Eddig 78-an szereztek szak­munkásképesítést. Nagy részük a zöldség- termesztés tudományá­ban képezte magát. — EZ ÉVBEN négy 300 férőhelyes juhho- dály, öt 10 vagonos pó­ré, egy száz- és egy ötven férőhely es növen- dékmarha-istálló, egy 30 férőhelyes sertés- fiaztató és egy fúróit kút készült el a beru­házási keretből a kis­kunhalasi termelőszö­vetkezetekben. „Lehallgatják“ a Jupitert Egymástól 9500 kilomé­ter távolságban két ha­talmas „fül” fogja ■„ le­hallgatni” a Jupiter boly­gót, hogy értesüléseket gyűjtsön a rendkívül hi­deg égitest viselkedésé­ről. A Jupiteren a hő­mérséklet ugyanis mí­nusz 75 és mínusz 150 fok között mozog. Az egyik rártióasztronómiai állo- más az USA-ban van, a másik nemrég épült fel fü angliai Sussex gróf­ságban. A tudósok az ob- . '.ervatóriumok „ikerte- vekenységével” remélik felfedezni a Jupiterről ki­induló rádióelektromos sugárzás titkát. Ezek a kitörések olyan hevesek, mint nálunk a nagy vi­harok elektronikus ki­sülései. — 25 ezer ruhásko­sarat készített az idén a Kiskunfélegyházi Vegyesipari Vállalat alpári kosárfonó rész­lege. 1964-re ötven­ezerre kaptak megren­delést és a híres mes­terek munkájának nagy része külföldre kerül. — A jövő évtől kezd­ve megváltozik a Gor­kij Filmstúdió profilja, főként ifjúsági és gyer­mekfilmeket gyárta­nak. A tervek szerint 1967-re a Központi If­júsági és Gyermek Filmstúdió évente több mint 20 filmet fog gyártani. — ÖRDÖG ISTVÁN, a kecskeméti 107-es választókerület tanács­tagja, december 30-án, hétfőn délelőtt 9 óra- Icor tartja tanácstagi beszámolóját Dómján István tanyájában. — Oroszlánbőgés — magnetofonról. A ca­petowni állatkertben a vadállatok ketrece előtt automatát állítottak fel, amely pézdarab bedobására magneto­fonszalagról vadállat- bőgést produkál. — A KORSZERŰ ta­lajművelés követelmé­nyeiről tart előadást holnap este hat órai kezdettel Dudás Antal járási főagronómus a bajai Lenin 1 ermelö- szövetkezet szakakadé­miáján, a szövetkezet központjában. Felújították a heivéciai bagolyvárat A bortermeléséről híres Helvéciái Állami Gazdaság központját, a régi bagolyvárat fel­újították. A több mint 35 ezer hektoliteres be- tonborpince feletti ós­di épületet lebontották, s külsőleg eredeti for­májában építették új­já. Itt kaptak helyet az irodák, tanácskozó- termek. Az épület ér­dekessége, hogy az iro­dák előtti teret hatal­mas folyosóvá alakítot­ták, amelyet márvány­oszlopok díszítenek, s modern bútorokkal, szőnyegekkel társalgó­nak rendezték be. Jö­vőre tovább folytatják az épület korszerűsíté­sét, a pince bővítését. A „legnemzet- közibh ArMH 'S Negyven évvel élte túl a fáraó átkát Nyoclvannégy éves korában halt meg az angliai Oxfordban Sir Alan Gardiner, egyike annak a.z öt egyiptológusnak, akik 1923-ban felfedezték Tut-Ank- Amon fáraó sírját, és a benne levő mérhetetlen kin­cseket. A fáraó sírján Írást találtak: „Villámgyors szárnyakon sújt le a halál arra, aki megbolygatja a fáraó sírját.” Akkoriban sok szó esett „a fáraó átkáról”, különösen amikor az egyiptomi régészeti expedíció vezetője, Carnarvon, öt hónappal a feltárás után meghalt. Sir Alan Gardiner azonban teljes negyven esztendővel élte túl Tut-Ank-Amon sírjá­nak feltárását. Sir Alan Gardiner felesége magyar szánmazésú, két fia és egy l.eánya él. — 240 FÉLE CIK­KET GYÁRTOTT az idén az Alföldi Mű­anyagfeldolgozó Válla­lat Kiskunfélegyházán. A többi között rádió- és tv-alkatrészeket ké­szítettek. A gyártásnál 150 tonna hulladék­anyagot dolgoztak fel hasznos közszükségleti cikké. — Csibetenyésztésre rendezkedik be a pál- monostori Béke Ter­melőszövetkezet. Erre a célra egy régi tanyát alakítottak át, amelyet egy kisebb fenyves övez. A nevelőkbe ja­nuár ötödikén érkezik az első tízezer napos­baromfi. A jövő év vé­géig harmincezer apró­jószágot nevelnek itt értékesítésre. — AZ OTTHON és a munkakörnyezet szépségéről tart elő­adást holnap délután négy órakor Rácz Já­nos népművelési fel­ügyelő Kiskunhalason az ÉM Lakatosipari Vállalat munkásaka­démiáján. A lottó e heti nyerőszámai: 28, 38, 45, 68, 83 A december havi szelvények közül az 51, hét szelvényei vesznek részt a nyilvános tárgynyeremény-sorso- láson, amelyet decem­ber 30-án tartanak a Sportfogadási és I.ottó Igazgatóság székházá­ban. színésznő“ A szép Marpessa Dawn apja Fülöp-szigeti, anyja amerikai. A filmszínésznő életének jelentős részét Franciaországban töltötte, férje, Eric Vander pedig belga. Most Jugoszláviá­ba utazott, hogy egy svéd rendező olasz—spa­nyol koprodukciójában egy brazil női főszerepet játsszék. — Tízezer férőhe­lyes, teljesen gépesített tojóházat adtak át rendeltetésének a har- tai Űj Élet Termelő- szövetkezet baromfite­lepén. — JANUÄR ELE­JÉN ismét megkez­dődik a vadászat a Dunaártéri Erdőgaz­daság vadrezervátu­mában. Ezúttal ti­zenkét kiselejtezett bikát kerítenek pus­kavégre, s a vadá­szatra ismét érkez­nek külföldi vendé­gek is. fíuliszohákkal épült lakótömbök Az Egyesült Államok Regina nevű kisváro­sában egy építési vál­lalkozó olyan lakóhá­zakat emeltet, ame­lyekben külön helyisé­gek állnak rendelke­zésre „házibulik” meg­tartására. A bérlők­nek jogában áll éjsza­kai mulatozásaikat az erre a célra fenntar­tott hangszigetelt szo­bákban lebonyolítani. /AŐfÁRÁS A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: December 27-én a középhőmérsék­let mínusz 2,9 (az ötven­éves átlag mínusz 0,7), legmagasabb napi hőmér­séklet mínusz 0,4, a nap­sütéses órák száma 0,1 volt. 28-án a legalacso­nyabb napi hőmérséklet mínusz 10,4, a reggel hét órakor mért hőmérséklet mínusz 2,1, a délután 2- kor mért hőmérséklet plusz 1 fok, a hóréteg vastagsága 23 centiméter. Várható időjárás va­sárnap estig: párás idő, lassan múló reg­geli ködökkel. Hideg éjszaka. Mérsékelt szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 fok, egy­két helyen plusz 5 fok körül lesz, Naponta négy-öt új gyár MOSZKVA (MTI) Az elmúlt fél évtized alatt 8500 gyár és nagyüzem épült fel a Szovjetunióban, ami azt jelenti, hogy naponta átlag négy­öt új gyárat adtak át rendelte­tésének. Az 1964—65. évi terv szerint napi átlagban hét-nyolc gyár lép a termelők sorába. Ami a lakásépítési program végrehajtását illeti, öt esztendő alatt több mint 62 millió sze­mély költözött át új lakásba, került tehát jobb lakásviszo­nyok közé. Az 1964—1965. év­ben további 15 millió szovjet ember kap új lakást, összesen 155 millió négyzetméter lakás­területtel. A szovjet hatalom létrejötte óta a Szovjetunió tér­képén 800 új város és majdnem kétezer városi jellegű, de ki­sebb új település jelent meg. A következő két évre a közpon­tosított állami beruházások ösz- szege 75,5 milliárd rubel. A vegyipar 82 új gyárat kap, 37 új gyár építését megkezdik. A tervben szerepel 8500 kilométer hosszú gázfővezeték és 5500 kilométer hosszú kőolaj-főveze­ték megépítése. Elkészül 12 új hőerőmű, 62 000 kilométer ma­gasfeszültségű távvezeték. Vil­lamosítanak 4333 kilométer hosszúságú vasúti pályaszakaszt, 2557 kilométer új vasútvonalat kapcsolnak be a forgalomba. Hiszékeny emberek vámszedője Letartóztatták a sikkasztó áiműszerészt Megnyerő külsejű, jó modorú, idősebb ember ült a kecskeméti rendőrkapitányság egyik szobá­jában. Első látásra senki sem gondolná róla, hogy régen kö­rözött, visszaeső bűnöző, aki sok becsületes, de sajnos, hiszé­keny ember zsebéből több ezer forintot csalt ki. Az udvarias­ság vékony máza azonban gyor­san lepattogott róla, amikor a rendőrtiszt viselt dolgairól ér­deklődött. Az öreg vagány til­takozott, bizonygatott, s eköz­ben mint a légy, amely a pók hálójába repült, úgy kavarodott bele ő is saját hazugságaiba. Lukácsi Lajos nem „mai gyerek a szakmában”, ugyanis három­szor ítélték el sikkasztásért, kétszer pedig csalásért. Lukácsi Lajos miután állandó munkát már évek óta nem vál­lalt, s valamiből meg kellett élnie, az emberek jóhiszeműsé­gét használta fel a saját maga gazdagodáséra. Ez év márciusá­tól kezdve sorra járta Kecske­mét és a környékbeli községek házait, s felajánlotta „óra-, rá­dió- és varrógépjavító műszeré­szi szolgálatait”. Miután min­den házban van elromlott ke­rékpár, rádió, varrógép és óra, az emberek hittek neki, ezeket a tárgyakat átadták javításra. A nyomozás eddigi adatai sze­rint tizenkilenc helyen sikerült „gyümölcsöztetni” képességeit. Néhány példát arra, hogyan károsította meg az embereket: Orgoványon betért S. I.-néhez, aki megbízta az elromlott var­rógép megjavításával. Lukácsi szétszerelte a gépet, s kijelen­tette, az egyik alkatrész törött. Az „eltört” alkatrész árát, meg a javítás díját — 150 forintot — bekaszírozta, s természetesen elfelejtett visszatérni. Kecske­méten, többek között, S. M, bízta meg a kerékpárjának meg­javításával. Csodálatos módon, ebben az esetben is, alkatrész hiányzott. Az anyag beszerzésé- hez szükséges pénzzel, 730 fo­rinttal, no meg a kerékpárral Lukácsi nem tért vissza a tu­lajdonoshoz. L. Gy. fülöpszál- lási lakosnak régebben elrom­lott a kerékpárra szerelhető se­gédmotorja. örült az alkalom­nak, s elismervény ellenében átadta Lukácsinak a segédmo­tort. Mondani sem kell, hogy sem a „műszerész”, sem a 600 forint értékű motor nem került elő. A körmönfont csaló szinte minden egyes „ügylétének” — hogy még nagyobb bizalmat éb­resszen maga iránt — kiállított egy elismervényt, amelyen nemcsak a nevét, de a lakcímét is feltüntette. Amikor a rend­őrség tudomást szerzett Lukácsi Lajos üzelmeiről, nemegyszer keresték a Kecskemét, Bethlen- város 22. szám alatti lakásán, de sohasem találták otthon. Lukácsi ugyanis állandóan „ja­vító” körúton volt, s a csalá­sokból a jóhiszeműen javításra átadott tárgyak elsikkasztásából tartotta fenn magát. Az orszá­gos körözés eredményeképpen december 24-én végre rendőr­kézre került. Előzetes letartóz­tatásba helyezték. . Gémes Gábor 43. Az erdész ismét gallyakat vá­gott, de most már nagyobbakat, erősebbeket, aztán összekötözte a disznó két-két lábát, és a botokat belefűzte. — Aki estére vaddisznóhúst akar enni, az segítsen... — szólította közteherviselésre a csoport férfitagjait. Liszkai elsőnek ajánlkozott, aztán Sipos is odalépett, hogy segítsen. Vállukra vették a disz­nót. Hetven-nyolcvan kilós le­hetett az állat, s a fülledt me­legben nem volt könnyű meg­indulni vele. — Felvisszük a házamba. Ott szétszedjük, elosztjuk, s lefelé már könnyebb lesz — vigasztal­ta a többieket az erdész, akik szorongva nézték, hogy bukdá­csol a két fiatalember. Ugyanis rövidesen rájuk kerül a sor. Ropogott az avar. Sípos és Liszkai lába alatt, de férfiasán tartották mágukat. Háromszáz métert tehettek meg, amikor a vékonyabb dongájú Liszkai kér­te Sipost, hogy álljanak meg. Cseréltek. Mások léptek a he­lyükbe. Pálos és az öreg nyugatnémet megint sereghajtóként kapasz­kodtak a meredek hegyoldalon. Hallgattak. Hiszen úgysem ér­tenék egymás szavát. Az őrnagy a családjára gon­dolt, s arra, hogy már ötödik napja eljött otthonról, de még egy levelezőlapot sem küldött nekik. Hiába, nagyon lefoglalta ez az ügy, minden idegszálával erre koncentrált... Jól sikerül­tek a szerelő által készített fényképek. Sipos nem tudja majd letagadni, hogy találko­zott a szakaszvezetővel. De ta­lán nem is a fényképen fog meglepődni, hanem azon a hangszalagon, amelyről majd viszonthallhatja a közte és a szakaszvezető között lefolyt be­szélgetést. Elég nehéz volt meg­oldani ezt a technikai trükköt, de sikerült. Bár a beszélgetés eleje nincs meg, a lényeges mo­mentumokat rögzítették. (A le­hallgató mikrofont a lépcsőház falára tapasztották, s a rendkí­vül érzékeny, minden rezzenést, moccanást rögzítő készülék, ha halkan is, de felvette a két ügynök párbeszédét.) Az erdész nevetve biztatta az éppen soron levő két teherhor­dót, hogy most már tartsanak ki, mert rövidesen megérkez­nek. Valóban, egy kis hajlatot kellett még megmászniuk, s az­tán eléjük tárult a csodálatos — FEBRUÁR 5-ÉN megindulnak az iskola-tv kísérleti adásai. Ezekkel a műsorokkal a televí­zió a tanárok és tanulók munkáját, az oktatást és tanulást igyekszik könnyebbé tenni. Az isko­la-televízió egyelőre a szerdai napokon jelent­kezik a következő tantárgyakból: orosz nyelv, fizika, környezetismeret, valamint havonta egy­szer gyárlátogatás. Szerda délelőttönként 8 óra 5 perces kezdettel először az általános iskolák tanulóinak sugároznak kömyezetismereti órákat, egyik héten az első, másik héten a második osz­tályos diákoknak. Az adások húszpercesek. A délelőtti környezetismeret-órát 15 óra 30 perces kezdettel megismétlik. 25 évvel ezelőtt, 1938 de­cemberében halt meg Martos Flóra, az illegális KMP harcosa. 1918-ban — 21 éves korában — kap­csolódott a munkásmoz­galomba. A Tanácsköztár­saság idején részt vett a gyermekbarát mozgalom­ban. 1927-ben a KMP tag­ja és a Vörös Segély ve­zetője lett. Több alka­lommal bebörtönözték. 1935-ben újra letartóztat­ták, s katonai börtönbe került, ahol a hírhedt kémelhárltók kínozták. Tárgyalására hordágyon vitték, így a hadbíróság kénytelen volt felmenteni, de fogságban szerzett be­tegségében hamarosan meghalt. Számos iskola és Intézmény őrzi^ nevét. — Sturovoban épül Csehszlovákia legna­gyobb cellulóz- és pa­pírkombinátja. 1967-ig a kombinát számos ter­melőműhelyét helyezik üzembe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom