Petőfi Népe, 1963. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-17 / 243. szám

ül szerepeltek a bálái lövészek íz országos céliövö bajnokságon A Magyar Sportlövő Szövet­ség Budapesten rendezte meg az országos céllövő bajnokság cél­pisztoly és kispuska számait. A bajai lövészek az ifjúsági sport- pisztoly számban (Marosvári, Gyulai, Mészáros) összeállítású csapattal bajnokságot nyertek, megelőzve az Egyesített Tiszti­iskola és az Újpesti Dózsa együt­tesét. A bajaiak eredményei: Marosvári 258, Gyulai 255, Mé­száros 240 kör. Csapateredmény 753 kör. Kispuskásaink is kitettek ma­gukért, mert a válogatottakból álló ÉTI mindössze 15 ponttal tudta megelőzni a mieinket. A csapat tagjai: Kulusits 536, Hal­mos 535, és Rasztik 542 eredmé­nye az első osztálynál is jobb. Jól szerepeltek férfi felnőtt lö­vészeink, és ha a csapat negye­dik tagja, Varga is részt vesz a versenyen, az együttes biztosít­hatta volna magának az előkelő kilencedik helyet. Női lövőink gyengébben sze­repeltek a szokottnál, mert Kedvesné munkahelyváltozás miatt kivált az együttesből, és új fiatallal kellett helyettesíteni. Női csapatunknál még az a fegyelmezetlenség is előfordult, hogy az együttes egyik legjobb tagja, Halmos Franciska, ott­hon felejtette a minősítési köny­vét. Ezáltal női ■ csapatunk az utolsó lett. Fegyelmi határozatok Beck Ferenc hajósi és Csorba Vencel jánoshalmi játékosok összeverekedtek a labdarúgó- pályán. A fegyelmi bizottság Csorbát egy évre, Becket hat hónapra tiltotta el. Újvári Lász­lót, a Szabadszállási Honvéd játékosát a játékvezető megsér­téséért hat hétre tiltották el. Megrúgta ellenfelét, amikor nem is volt nála labda Balogh Jó­zsef kiskőrösi játékos. 1963. de­cember 31-ig tiltották el. Atlétáink «ywtek Makón, a visszavágóra november elején kerül sor t A vasárnap sportjának érde­kes színfoltját jelentette me­gyénk északi területe atlétikai válogatottjának makói szerep­lése. Az igen izgalmas ver­senyt 81:75-ös pontaránnyal nyertük. Küzdőszellemből ezút­Izgalmas kiizde mek e. az Úttörő és serdülő birkózóver senyén Vasárnap délelőtt Kecskemé­ten, az Újkollégium tornater­mében rendezte meg a megyei Harmincegy csapat között az elsők! Kiskunhalasi lányok sikere Godöilrn HAZAFELÉ nem volt náluk boldogabb. Amíg Kiskunhalasra értek, a háront kislány újból meg újból felelevenítette az MHS országos felnőtt összetett versenyének élményeit. Büszkék is lehettek, hiszen a felnőtt összetett versenyben harmincegy csapat között a leg­sikeresebben a kiskunhalasi MHS — Sztupinszki Margit, Horváth Klára és Horváth Éva összeállítású — együttese sze­repelt és a nehéz küzdelmekben a feladatokat 9 perc 46 másod­perc alatt — hibapont nélkül tel­jesítették. Az utánuk befutó csa­pat ideje 10 perc 30. másod­perc volt. — Bizony, nem volt könnyű ez a verseny — emlékszik visz- sza a csapat egyik tagja, Sztu­pinszki Margit. — A kúszás, gránátdobás, gerenda, lövés, gáz­álarcban futás és a sebesültszál­lítás alaposan kifárasztotta a versenyzőket. Szerencsére mi jobban bírtuk idegekkel... SZTUPINSZKI Margit és Hor­váth Klára középiskolás tanuló. Margit a mezőgazdasági techni­kum negyedik évét, Klári a gimnázium harmadik évfolya­mát végzi. A harmadik kislány a téglagyárban dolgozik. — Össze tudták egyeztetni a tanulást, a munkát és a spor­tot? — Ez bizony nem ment min­dig simán. Kettőnket az iskolai tanulás kötött le, a csapat har­madik tagja pedig dolgozott. Heti kétszeri alapos edzéssel ké­szültünk. Sok segítséget, szak­mai útmutatást kaptunk az MHS-vezetőktől is. Amikor csak tehették, kijöttek a sportpályá­ra az edzésünkre. Hogyan tippeljünk A Totó 41. fogadási hetén a pé­csiek otthoni vereségén kívül más meglepetés nem volt. Volt is talá­lat bőven. A 12 találatosok száma: 52 db 1930 Ft nyereménnyel. Az 1750 db II találatos szelvényre 145 forintot fizetnek, míg a 14 070 db 10 találatos szelvény mindegyikére 24,30 Ft jár. Ezen a héten igen változatos szelvényre kell tippelni. Különösen nehezek az olasz mér­kőzések, ahol igen gyakori a dön­tetlen. E heti típpjeink; 1. özd—Dunaújváros 1 2 2. Győri MAV-DAC—SalBTC 1 x 3. Szfv. Vasas—BVSC 1 4. Budafok—Gaoz-MAVAß 1 5. Miskolc—Nyíregyháza 1 6. Egyetértés—Oroszláné 1 x 7. K. Lombik—Pécsi V' 2 8. Pápa—in. kér. TT’ F x 1 9. Debr. Dózsa—Eger x 2 10. Juventus—Roma 1 11. Catania—Torino x lí. Bologna—Milan 1x2 Fótmérkőzések: x, I* 1> & Sztupinszki Margit neve bizo­nyára nem ismeretlen már az újságolvasók előtt. Gyakran ta­lálkozhattak eredményeivel. Kétszer nyert a 400 méteres fu­tásban országos bajnokságot; mindig kitűnt az iskolai atlé­birkózó szövetség a megyei Ke­leti csoport összevont járási kötöttfogású úttörő és serdylő egyéni bajnokságát. A mintasze­rű rendezéssel lebonyolított ver­seny sok izgalmas küzdelmei hozott. Részletes eredmények: úttö­rők: lepkesúly: 1. Czifra (KTE). Légsúly: I. Cseh (Kiskunfélegy­házi Vasas), 2. Besze (F. Vasas), 3. Fábián (KTE). Pehelysúly: 1. Seres I. (F. Vasas), 2. Utasi. — Könnyüsúly: 1. Csorba. Kisváltó- súly: 1. Szabó M., 2. Labancz (mind a négy lajosmizsei). Serdülők: Lepkesúly: 1. Seres L. (F. Vasas), 2. Móczár (F. Va­sas), 3. Csorba D. (Lajosmizse) Légsúly: 1. Seres József (F. Va­sas). Pehelysúly: 1. Hasur (La- j josmizse), 2. Szarvas (Lajos­mizse), 3. Karádi (KTE). Kóny- nyüsúly: 1. Seres János (F. Va­sas), 2. Palatínus (F. Vasas). 3. • Tihanics (Lajosmizse). Kisváltó- súly: 1. Kállai II. (KTE), 2. And­rási (F. Vasás), 3. Kiss L. Nagy­váltósúly: 1. Dudás, 2. Kígyósi (mindhárom KTE). Sztupinszki Margit tikai versenyeken, s az idei fa­lusi dolgozók országos sparta- kiádjának döntőjén csak balsze­rencsével lett második a 400 méteren. — Kiskunhalason hagyomá­nyossá vált az atlétika fellendí­tését szolgáló Aranydiszkosz verseny az iskolák között. Ezen én is indulok. Szeretem a spor­tot, és több sportágban akarok továbbra is sikeresen szerepelni. ÍME, AZ MHS országos baj­nokságot nyert csapat tagjának véleménye. Sokan példát ve­hetnének — sokoldalúságáról1 MÁRKUS JÁNOS HÁROM VILÁGBAJNOKSÁG AMERIKÁBAN Hálom népszerű sportág — a ví­vás, a birkózás és az öttusázás — legjobbjainak vetélkedése tavaly tengeren túli országokban zajlott le, s a magyarok mind a három világbajnokságon sikeresen szere­peltek A könyv — amely a Nép­sport Kiskönyvtára sorozatban je­lent meg — nemcsak a versenyek lefolyását ismerteti, hanem a szer­zők élménybeszámolóikban sok mindenről, az európaiaknak szokat­lan dolgokról is beszámolnak1. Be­pillantást nyerhetünk Buenos Aires, Toledo és Mexikó City életébe, ér­dekes fényképeket közölnek, bár az események középpontjában a vi­lágbajnokságok nagy küzdelmei áll­nak. Az elejétől végig érdekes, és sok helyen humorral fűszerezett történeteket Sákovlcs József, Bor­bély Pál, Matura Mihály, Peterdi Bei. és Nagy Imre írták. Sármássv Réka törversenyzönk győzelme Vasárnap a Kecskeméti Vörös Meteor és a Bács-Kiskun megyei Sportiskola versenyzői Makón sze­repeltek országos ifjúsági vivóver- senyen. A színvonalas versenyen három szegedi, két kecskeméti és egy hódmezővásárhelyi sportkör vett részt a rendező Makói Vas­utas vívóin kívül. A női tőrve-rseny döntőjébe mind a négy kecskeméti lány bevere- kedte magát, bár a jobbára hazai zsűri nem mindig kedvezett a kecs­keméti versenyzőknek. Sármássy Réka veretlenül lett első. Ketzán Nóra jó vívással is csak a 7. he­lyet tudta magának biztosítani. Szabó Edit a sportiskola verseny­zője 8.. Sármássy Klára pedig a 9. lett. Sármássy Réka sokat fejlődött. Első helyezése egy pillanatig sem volt vitatható. A kecskeméti fiúk is szépen meg­álltak a helyüket. A kivétel nélkül mind serdülőkorú fiatalok méltó ellenfeleik tudtak lenni az ifjúsági versenyzőknek. A nagy mezőnyből Kutasi, Schober és Kovács S. — mindhárman a Bács-Kiskun megyei Sportiskola versenyzői — az igen ,,rázós” selejtezőn és középdöntőn át jutottak be a kilences döntőbe, ami magában véve is szép ered­mény. Kutasi 5., Schober 7., Kovács 8. lett. Igen dicséretes, hogy Al- mási és Halasi a középdöntőbeju­tottak. tál jelesre vizsgázott valameny- nyi atlétánk de külön ki kell emelnünk Grosán, Kullai, Sas­kői teljesítményét, s a két váltó szép győzelmét. Jobb eredményeink: Férfiak. 100 m: Gyöngyösi 11,8. Magas­ugrás: Kullai 185. Távolugrás- Grosán 638. 4x100 m váltó: Bács-Kiskun megye 46,6. Nők: 100 m: Saskői 13,2. 4x100 m vál­tó: Bács-Kiskun megye 54,5. A visszavágó találkozóra no­vember 3-án kerül sor Kecs­keméten. Szabó Miklós JVB Ml-es kézilabda- csapat Kecskeméten Az elmúlt napokban érdekes kézilabda-mérkőzésre került sor megyeszékhelyünkön. A Buda­pesti Telefongyár NB Il-es férfi kézilabda-csapata a BRG-vel, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár csapatával mérkőzött és a lel­kes kecskeméti csapattól 27:25 arányú vereséget szenvedett. A BRG-től különösen kitűnt Tóth Győző és Szabó Miklós (mind­ketten 10—10 gólt dobtak). A BRG férfi kézilabda-csapata jö­vőre benevez a megyei I. osztá­lyú bajnokságba. Sz. M. Egészséges megoldást A „Labdarúgás” című folyóirat legutóbbi számában Barcs Sándor labdarúgó-utánpótlásunk kérdésével foglalkozott. A cikk olvasása köz­ben egy régebbi beszélgetés jutott az eszembe, amelyet Baján Bencze Istvánnal folytattam. Bencze Ist­vánt külön, azt hiszem, nem kell bemutatni az olvasóknak, hiszen keze alól nagyon sok fiatal tehet­séges labdarúgó került ki, sőt nem egy közülük eljutott a nagyválo­gatottba is. Elmondotta, hogy nem látja biztosítottnak a város labda­rúgó-utánpótlását először is azért, mert Baján is valamiféle kénye­lemszeretet lesz uralkodóvá a fia­talok között, s idegenkednek az alaposabb edzési megterhelésektől; másodszor pedig alig lehet számí­tani a középiskolás fiatalokra, mert ott tanulmányuk közben — erre már számtalan példa volt — más sportágakban dolgoznak, attól füg­gően, hogy az intézetben milyen szakosztályok működnek. Jó lenne egészséges megoldást találni arra, hogy a középiskolás fiatalok — már aki akar — abban a sportágban fejleszthessék tudásokat, amelyhez a legtöbb kedvet éreznek. Ha tehát egy középiskolában nincs labda­rúgócsapat, engedjék meg az inté­zet vezetői, hogy aki a labdarúgás­hoz érez kedvet, eljárhasson a szak­osztály edzéseire. Ezzel bizonyára nagyban elősegítenénk labdarúgó­utánpótlásunk biztosítását. PÁLMÁI ISTVÁN SOROKBAN Márity (Bajai Építők) 63,49 m-rel a gerely vetésben első he­lyen végzett a Budapesti Hon­véd egyesületi bajnoki verse­nyén. A BUDAPESTI íjász Szövet­ség a fővárosban rendezte meg Budapest—Vidék válogatott ne­héz- és könnyűíjas versenyét. A nők között Koncz (Lakitelek) 294 köregységgel a második lett. RÖPLABDA: Bajai Honvéd— Martfű 3:0 (9, 8, 12). Baja, 100 néző, vezette: Gaál. Két sima játszma után csak a harmadik­ban volt küzdelem, amikor fel­jöttek a vendégek. Jók- Rozs­nyói, Pirisa, Erdély. tialloltufc A vasárnapi labdarúgó-fordulóban csapataink egy része a várakozás­nak megfelelően, másik része vi­szont egészen gyengén szerepelt. Az első csoportba tartozik a Kecs­keméti Dózsa, amely több hetes vidéki sikeres szereplés után, va­sárnap is szép győzelemmel ör­vendeztette meg a kecskeméti szur­kolókat. A Halasi MEDOSZ a me­gyei rangadónak számító H. ME­DOSZ—KTE mérkőzést biztosan nyerte meg. A Délnyugati csoport­ban a Kalocsai Honvéd nagy küz­delemben győzte le a Nagykanizsai Dózsát, míg a legkellemetlenebb meglepetést a Bajai MTE okozta, súlyos kaposvári vereségével. A Kalocsai Kinizsi a várakozásnak megfelelően, mindkét bajnoki pon­tot Pécsett hagyta. * A KECSKEMÉTI DÓZSA ér­dekes küzdelmet vívott a jó erőt képviselő Vasas Izzó ellen. A fővárosi csapat 3:1 arányú legyőzése mindenképpen dicsé­retes teljesítmény, még akkor is, ha a mérkőzés folyamán a kihasznált három gólhelyzeten kívül háromszor annyi kima­radt. Ezúttal rendkívül mozgé­konyán, ötletesen játszottak a kecskeméti játékosok, és szinte megoldhatatlan feladatot jelen­tett az Izzó-védelem számára Vékony kikapcsolása. Hogy még­is csak három gólt tudtak Vé­konyék rúgni, abban a főváro­siak szerencséjének is szerepe volt, de annak is, hogy az Izzó- védelem egészen kiváló formá­ban játszott. Azt is el kell mon­danunk, hogy ezúttal a lövések­kel nem volt a kecskemétiek­nek szerencséjük, pedig számos jól eltalált lövés szállt a fővá­rosi kapu felé. így sem lehe­tünk elégedetlenek, mert a csa­pat valóban jól játszott, és az sem lebecsülendő, hoev há­rom gólt rúgott a csatársor. Jellemző a játékosok nagy aka­rására, hogy a második félidő­ben az addig sok hibával játszó Tanács és Dobó is feljött, hasz­nos tagjává váltak a csapatnak, mindketten gólt is rúgtak. Ez pedig biztató a jövőre nézve. * A HALASI MEDOSZ—KTE mis gyei rangadót Kiskunhalason ját­szották le. Ez sem volt síma mér­kőzés. A kecskemétiek számára in­dult jobban a mérkőzés. Az első negyedóra után, Mester kiállítása miatt tíz főre olvadt a MEDOSZ. Ekkor úgy látszott, ez eldöntötte a mérkőzés sorsát, mert a vezető gólt a kecskemétiek röviddel ez­után meg is szerezték. Ez az egy- gólos előny azonban kevésnek bi­zonyult, mert szünet után tíz em­berrel először a halasiak megfor­dították a mérkőzés állását, majd még egy góllal és rendkívül lelkes játékkal bebiztosították a győzel­müket. Halasi tudósítónk szerint a hazaiak sokkal lelkesebben játszot­tak, mint a KTE. • A KALOCSAI Honvéd a vá­rakozásnak megfelelően, hatal­mas küzdelmet vívott a Nagy- kanizsai Dózsával. A meglehe­tősen gyér nézőközönség heves iramú mérkőzést láthatott. A Honvéd lényegesen többet tá­madott ellenfelénél, és a csatá­rai ki is használták a helyze­teket. A nagykanizsai csapat egyáltalán nem volt könnyű el­lenfél, s legyőzése szép fegy­verténye a kalocsai fiúknak. • A KALOCSAI Kinizsi, amint már fentebb írtuk, a várakozásnak meg­felelően szerepelt Pécsett az egye­temisták ellen, s 3:1 arányú vere­séget szenvedett. A Kinizsi nehezen talál magára, pedig a csapat jó erőkből áll. Reméljük, az otthoni mérkőzéseken a jövőben jobban szerepel a csapat és utoléri pont­szám tekintetében a tabellán előtte állókat. * A BAJAI MTE Kaposvárott súlyos, 4:0 arányú vereséget szenvedett. A vereségen kívül még az is baj, hogy a mérkő­zés második félidejében két já­tékosa a kiállítás sorsára jutott. A játékvezető úgy látszik látta a Ferencváros—Galata Szeraj mérkőzést, és bizony nem kö­vette a csehszlovák játékvezető példáját. Két perc alatt kiállí­totta a két bajai játékost. Az eset mindenképpen tanulságul szolgáljon az MTE és más csa- oatok számára is. A sportszerű­ség mindenek előtt! Veszteni le­het — de sportszerű keretek között! MEZEI ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom