Petőfi Népe, 1963. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-28 / 227. szám

4. oldal 1963. szeptember 28. szombat n IS N I N Ln APTÄR 1963. szeptember 28, szombat. Névnap: Vencel. Napkelte: 5 óra 38 perc. Napnyugta: 17 óra 31 perc. n j fc- ÉVENKÉNT több, mint száz vagon ba­romfit nevelnek fel a kiskunfélegyházi járás-. b"n. Az idén 141 va­gonnal terveztek, de ezt a közbejött akadá­lyok miatt nem tudják teljesíteni. Eredmé­nyük azonban így is jóval több lesz, mint az előző évek átlaga. Többek között 30 ezer csirkét, 25 ezer puly­kát, és 120 ezer darab libát fognak átadni a kereskedelemnek. — BŐVÍTIK a kul­túrházat Harkakötöny- ben. Az eddig egy te­remből álló kulturális létesítményhez többek között könyvtárszobát, klubhelyiséget, olvasó­termet építenek. A je­lölő gyűléseken el­hangzott javaslatok nyomán e célra 300 000 forintot biztosítottak a községfejlesztési alap­ból. A munkához a la­kosság 25 000 forint ér­tékű társadalmi mun­kával járult hozzá. — ROMÁNIA legna­gyobb egyetemi köz­pontjaiban, Bukarest­ben, Kolozsvárott, Iasi- ban stb. valóságos kis diákvárosokat építe­nek. Valamennyi vá­roska több diákott­honból, éttermekből, könyvtárakból áll. Né­hány esztendő alatt harminc ilyen diák­központ létesítését ter­vezik. Négylábú kiskacsa A Baromfiipari Me­zőgazdasági Vállalat telepén a most növek­vő falkában egy négy­lábú kiskacsa is van. A baromfi semmivel sem marad el társaitól, érdekes, hogy a növe­kedésével arányban a két „pótláb” visszafej­lődik, sorvad. — Központi irodaház épül, 140 ezer forintos költséggel az imrehe- gyi Tüskös Tszcs-ben. Az irodaházban egy kétszázszemélyes kul­túrterem és raktár is helyet kap. Ennek szomszédságában épí­tik fel a korszerű gép­színt is. Az építkezés megkezdésére a jövő hónapban kerül sor, s a csoporttagók még ez évben tető alá hozzák az új székházat. — Véglegesen letele­pedtek a bugaci erdők új lakói, a fekete har­kályok. A korábbi négy család helyett újabb tíz fészket szám­láltak meg az öreg fenyvesben. 160 évvel ezelőtt, 1803. szeptember 28-án szüle­tett Prosper Mérimée francia író. Drámáira a romantikus hangvétel a jellemzó'. Egyik darabja, a La Jacquerie a XIV. századbeli franciaország­beli parasztlázadást ele­veníti fel. Legmaradan­dóbb alkotásai a klasz- szikus stílusban megírt novellái (Etruszk váza, Colombo stb.). Carmen című novelláját világszer­te ismertté tette Bizet hasonló című operája. — Idejében készül­jön a télre címmel téli vásárt hirdet a Belke­reskedelmi Miniszté­rium és a SZÖVOSZ október elsejétől. A vá­sárnak az a célja, hogy elejét vegyék a no­vember végi és a de­cemberi zsúfoltságok­nak. Ennek megfele­lően az idén jóval előbb látták el az üz­leteket téli ruhákkal, ajándéktárgyakkal és egyéb holmival. — HOLLANDIÁBAN megtalálták Henrik Ib­sen norvég költő és drámaíró több, eddig ismeretlen levelét. A skandináv irodalomtör­ténészek szerint a fel­fedezés rendkívüli je­lentőségű. — D. FISHER ÜR a na­pokban előkelő, új ven­déglőt nyit London egyik forgalmas utcáján. Nagy feltűnést keltett az a ki­jelentése, hogy „borfiú­nak” csimpánzot szeretne alkalmazni. — Hozzáfűzte azonban, hogy a majmot munkája közben tapasz­talt pincér fogja ellen­őrizni. — Harminc férőhe­lyes sertésfiaztató ké­szült él a bugaci Bé­ke Termelőszövetke­zetben a közös gazda­ság saját építőbrigád­jának közreműködésé­vel. A korszerű léte­sítményt kocaetetővel, pihentetővei és kutri- cánként külön malac­kifutóval látták el. Kutyatáron is van már hidroglóbusz (Községi tudósítónktól.) Nagy eseményre gyűlt össze a napokban Katymár lakosságának apraja-nagyja. Magasba emelkedett a hidroglóbusz, amely a törpevíz- művet lesz hivatva táplálni. A szakemberek és segítkezők négy órai munkája nyomán állt talpra a hatalmas tartály. Az emlékezetes ese­ménynél ott voltak a pedagógusok, a termelő- szövetkezetek, a földművesszövetkezet, a ktsz, a tanács, az állami gazdaság dolgozói, akik ha­tékonyan támogatták a kivitelező: az ÉM Kecs­keméti Épületlakatosipari Vállalat munkáját. (Vinkó Sándor) — Lángoló Spanyol- ország címmel doku­mentumfilmet készí­tett Jeanne Stem. Cél­ja, mint mondotta, hogy a világ, s főleg Németország fiatalabb nemzedékének bemu­tassa: a második vi­lágháború lényegében Spanyolországban kez­dődött. — Kettőszázezer pe­csenyekacsát adott el eddig a Helvéciái Ál­lami Gazdaság. A te­lepen még mintegy ti­zenötezret nevelnek, s rövidesen újabb 30 ezer naposikacsa érke­zik, amit a karácso­nyi ünnepek előtt ér­tékesítenék. Ex is pazarlás! — Valaki megint égve felejtette a pincében a vil­lanyt: — ütötte meg a fülemet a házfelügyelő méltat­lankodása. Pedig emiatt máskor is folyt már a vita a házban. Még nyáron is, amikor a pince kevéssé láto­gatott, nemegyszer napokig égett a villany, míg valaki észrevette. S a felelőtlenség miatt pazarlődik a nagy közöGség drágán előállított villanyenergiája. Mert az Iménti példa csak egy házból való. Vajon a többiben nem fordul elő? Sajnos, elég gyakran. Meny­nyi villanyenergia megy felesegesen veszendőbe egyet­len nap, egy hónap alatt, s mennyire rúg ez egy esz­tendőben?! Mert télen még gyakrabban megesik, ami­kor az emberek többször látogatják a szenes pincét. „Nem az én számlámra megy, hadd égjen. . ” — legyintenek egyesek könnyedén, rövldlátóan. Pedig nem nehéz rájönni, hogy a számlát Így, vagy úgy — a városi tanács, vagy éppen a községgazdálkodási vál­lalat költségvetéséből — valamennyien közösen álljuk. A villany energia pazarlása ellen is közösen kell fel­lépnünkj V. J, — A CSÁSZÁRTÖL­TÉSI Vegyes Ktsz szeptemberben 10 ezer gyümölcsládát készített holland exportra. Jö­vőre 120 ezer darabot gyártanak. — Befejezték a szil­va feldolgozását, most a körtebefőttet rakják a Kecskeméti Kon­zervgyárban. Edd i g 3 5 vagonra valót tettek üvegekbe, s összesen nyolcvan vagon körtét főznek be. — MEGVÁLASZ­TOTTÁK a Kecskemé­ti Művészklub vezető­ségét. Az eddigi ideig­lenes vezetőség lemon­dása után a klubtagok elnöknek Imre Gábor szobrászművészt, tit­kárnak pedig dr. Her­nádi Gyulát választot­ták meg. Az új vezető­ség ígéretet tett arra, hogy a jövőben aktív társasági életet teremt a művészklubban. 4 lottó e heti nyerőszámait 32, 37, 50, 63, 67 A szeptember havi szélvények közül a 37. játékhét szelvényei vesznek részt a tárgy- nyeremény-sorsoláson. — A D RÁGSZ ÉLI traktorosok jó munká­jának eredményekép­pen már zöldell az őszi árpa és a búzának is több mint felét föld­be juttatták a község határában. Ilyen gyor­san és pontosan még sohasem vetettek — mondják a termelőszö­vetkezeti gazdák. — A MEG VEI MÉH vállalat által az 1963'64-es iskolai tan­évre hirdetett hulla­dékgyűjtő versenybe a KISZ megyei bizottsá­ga és a Megyei Úttörő Elnökség is bekapcso­lódott. A hulladék- gyűjtés eredményessé­ge érdekében verseny­re hívta ki Pest, vala­mint Nógrád megye KISZ-istáit és úttörőit. 4 legkisebb alkatrész A sorozatban gyár­tott alkatrészek közül az egyik legkisebb az óraalátét, amely mind­össze 0,01 milliméter vastag és 0,000013 gramm súlvú. Egy gyu- fás dobc m hatmil­lió ilyen alkatrész fér el. — EGY PÁRIZSI pad­lásszobában, a Champs Elysáes közelében a rend­őrség kincsekre bukkant. A 30 éves lakó dupla fallal látta el szerény szobáját, s a két fal kö­zött szédületes értékű lo­pott festményeket rejte­getett. Az ötven kép kö­zül mintegy tíz nagy mestereké, köztük Renoir, Monnet alkotásai. A fest. ményeket Franusie — a lakó — többek között Bo­livia párizsi nagyköveté­től lopta 1962 júliusában. — A SZEPTEMBER havi szelvények közül a 37. játékhét szelvé­nyei vesznek részt a tárgynyerem ény-^orso- láson. — ESZTÉTIKAI KA­TEGÓRIÁK címmel tart előadást vasárnap délelőtt 10 órakor a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának ülés­termében Bauer György a Népművelési Intézet munkatársa. — Az észak-skóciai villamosművek igazga­tójának londoni laká­sában kikapcsolták a villanyt, mert Lord Stratholyde huzamo­sabb ideig nem tartóz­kodott a lakásban és nem intézkedett vil­lanyszámlájának a ki­egyenlítéséről. /A0JÁRÁ5 =* A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: Szeptember 26-án a középhőmérséklet 12,7, (az ötvenéves átlag 14.7), a legmaerasabb napi hőmérséklet 17,2 fok, a napsütéses órák száma 1,6. Szeptember 27-én a legalacsonyabb hőmérsék­let 9,3, a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 11,2, a délután 2-kor mért hő­mérséklet pedig 16,8 fok volt. Csapadék nem volt. Várható időjárás szombat estig: túlnyo­móan felhős idő, több helyen esővel. Élénk, helyenként erős nyu­gati, északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 16—19 fok között. Szociális és ipari létesítményekkel ismerkedett a megyénkben tartózkodó lengyel küldöttség A tanácsok munkáját tanul­mányozó lengyel küldöttség, amely Rocska Eduárdnak, a len­gyel minisztertanács titkársága néptanácsok végrehajtó bizottsá­gaival foglalkozó hivatala irá­nyítójának vezetésével tartózko­dik megyénkben, tegnap Ba­jára és Kalocsára látogatott el. Útjukra el’-isérte dr. Mohácsi István, a Minisztertanács Ta­nácsszervek Osztályának cso­portvezetője, Csáki László fő­előadó, Buda Gábor, a megyei tanács vb-elnökhelyettese és dr. Bruncsák András, a me­gyei tanács tervoszt 'yának ve­zetője. Baján Papp György, a járási­városi pártbizottság titkára és Farkas László, a városi tanács vb-elnöke fogadta a vendégeket. Farkas elvtárs részletesen tájé­koztatta a küldöttség tagjait a költségvetés szociális és kultu­rális ágazatának előkészítéséről, tervezéséről és felhasználásáról. Ezt követően a város vezetői­nek kalauzolásával megtekintet­ték a szociális és kulturális in­tézményeket. Délben tovább mentek Vaskútra, ahol Bács­kai István, a községi tanács vb- elnöke ismertette a helyi állam- hatalmi testület tevékenységét. A délutáni órákban Kalocsára utazott a lengyel delegáció. Itt Kriston Ferenc, a városi tanács vb-elnöke fogadta őket. Kriston elvtárs a város ipari fejlődésé­ről, s a tanácsi vállalatok tevé­kenységéről tájékoztatta a kül­döttséget, amely ezután a helyi- ipari üzemekben és a városi könyvtárban tett látogatást. A lengyel vendégek ma reggel Miskolcra utaztak. N. O. Megyei postás értekezlet A sajtóterjesztés őszi—téli fel­adatait beszélték meg Kecske­méten a megye postahivatal­vezetői, hírlapfelelősei. Az elkö­vetkező hónapokban a postások a pártszervezetek segítségével több ezer új Petőfi Népe, Nép- szabadság és más újság előfize­tőt gyűjtenek majd. Az értekezlet beszámolóját Fodor István, a Szegedi Posta- igazgatóság vezetője tartotta, s a vita során felszólalt Kovács Imre, a megyei pártbizottság agit.-prop. osztályának munka­társa. A beszámolót követő élénk vita során Szente Márk, a bácsalmási postahivatal veze­tője a hivatal dolgozói nevében sajtóterjesztési versenyre hívta ki a megye valamennyi, posta­hivatalát. A felszólalások azt mutatták, hogy a postai dolgo­zók ismerik feladataikat és lel­kesen vállalják a sajtóterjesztés munkáját: az olvasótábor jelen­tős növelését. A kiskorúak védelmiben A művelődésügyi miniszter rende­letet adott ki a kiskorúak érdeké­ben szükséges védő- és óvóintézke­désekről, valamint a pártfogó fel­ügyelet végrehajtásáról. A rendelet meghatározza a gyámhatóság fel­adatait a kiskorúak erkölcsi ztillé- lésének megelőzésére. A büntethető­ség korhatárának 12-ről 14 életévre történt felemelésével módot nyújt arra, hogy a büntető eljárás körén kívül megnövekedett hatósági fel­adatokat a gyámhatóság oldja meg. A rendelet magában foglalja a védő- és óvóintézkedés iránti eljárás meg­indításának módját, felsorolja azo­kat az intézkedéseket, amelyeket a gyámhatóság a kiskorúak erkölcsi, nevelési, anyagi és egészségi veszé­lyeztetettségének megszüntetésére te- hét. Halálos baleset Kalocsa város belterületén kerékpárral közlekedett Varga József né, Kalocsa, Micsurin ut­ca 6. szám alatti lakos. Vargá- né körültekintés és jelzés nél­kül fordult balra és elébe haj­tott Csányi Ferenc' motorkerék­párosnak, aki elütötte. A bal­eset következtében a szabályta­lankodó asszony súlyosan, a gépjárművezető pedig könnyeb­ben megsérült. Varga Józsefné ellen bűnvádi eljárást indított a rendőrség. Eperfának ütközött a vontató­val Henrik Béla, a Kunbajai Állami Gazdaság vontatóveze­tője. A vontató után kapcsolt pótkocsin ült a két rakodó- munkás, Lázár József és Szalai Sándor bácsalmási lakosok, akik a baleset következtében leestek a kocsiról és megsérültek. Hen­rik Béla ellen eljárás indult. Irányjelzés és körültekintés nélkül, a szembejövő forgalom ellenére akarta megelőzni Far­kas József lovaskocsiját Szabó János, Városföld 14. szám alatti lakos, Városföld határában. A kerékpáron közlekedő Szabó Jánost elütötte a vele szem­ben motorkerékpáron haladó Tö­rök Péter, aki Városföld, Fel- szabadulás utca 11. szám alatt lakik. Mindketten felborultak, s az esés következtében Szabó agyrázkódást szenvedett. Kór­házba szállították, ahol rövide­sen meghalt. 39. Édesanyja síró szemébe né­zett, megsajnálta és megsimo­gatta a kezét. — Szeresd az uradat, igyekezz kedvében jár­ni — bátorodott fel a simoga- tástól, de többet nem mondott. Az asztalról már elfogyott a húsféle, s jócskán megkopott a tészta, torta is. Férje most már nem mozdult mellőle, könyökét szorongatta és biztatta: —Mind­járt itt hagyjuk őket. Én előre megyek, te pedig édesanyáddal gyere utánam. Pár perc múlva valóban el­indult. Az ajtóból visszanézett rá, hívta a szemével. Felkereke­dett, köszönés nélkül ott hagyta az asztalt. Nem szólt senkinek, csak Erzsikétől búcsúzott el egy kézszorítással. Ök ketten karonfogva mentek, anyósa meg utánuk. így jó volt, hogy csak hármasban szöktek, s elkerülték a vendégsereg ki­váncsi pillantásait. Alig ejtettek néhány szót, csendesen siettek az iskola felé. Otthon férje előre engedte. Megálltak a szoba közepén, anyósa megcsókolta őket. — Va­lami ennivalót hozhattatok vol­na — mondta félszegen, azután még egyszer körülnézett és bú­csúzóul mondta: — Ebédre gyer­tek, várunk benneteket! Jóska kikísérte. Váltottak né­hány szót a küszöbön, majd csukódott az ajtó és a kulcs halkan kattant a zárban ... XIX. A lakodalmat hamar elfelej­tették. Nem volt már más téma, csak az aszály, a pusztító elemi csapás. A tikkasztó kánikulá­ban az emberek a legkisebb széljárásra is felfigyeltek: hát­ha meghozná az esőt. Veres Mihály is egyre nyug­talanabbul aludt az utóbbi idő­*

Next

/
Oldalképek
Tartalom