Petőfi Népe, 1963. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-14 / 215. szám

«. oTffal 1963. szeptember 14, szembal . wfW®« *W-,r\ '^szs&ssfr r­I 10 L" A P T A R 1963. szeptember 14, szombat. Névnap: Szeréna. Napkelte: 5 óra 19 perc. Napnyugta: 17 óra 59 pere. 1 J — DIVATBEMV TA­TÖV AL egybekötött nó­taestet rendez ma a fü- löpházi kultúrotthon- ban a helyi földműves- szövetkezet. A műsor­ban Kéri Edit és Goz- mány György lép fel Rácz János zenekará­nak kíséretével. m Időszámításunk előtt, az ötödik században élt Kri- tiosz görög szobrász. Leg­híresebb alkotása az itt közölt Zsarnokölők című szobor, amelynek már­ványmásolatát a nápolyi múzeumban őrzik. — A megyei pártbi­zottság határozata nyo­mán tegnap értekezle­tet tartott a kiskőrösi járási párt-vb, ame­lyen meghatározták az őszi mezőgazdasági munkával kapcsolatos legfontosabb feladato­kat. A végrehajtó bi­zottság határozatait hétfőn értekezleten is­mertetik a községi párttitkárokkal, taná­csi és termelőszövet­kezeti vezetőkkel. — MA KEZDŐDNEK Kecskeméten a Filmba­rátok Körének első elő­adásai. A Városi és az Árpád filmszínházban az „ismert irodalmi müvek és témák meg­filmesítése” sorozat ke­retében hallhatnak ér­dekes előadást a tagok. Vetítésre kerül a Notre Dame-i toronyőr című amerikai film. — Sertéskombinát építését kezdték meg a vaskúti Kossuth Ter­melőszövetkezetben. A háromezer férőhelyes telepen főleg tenyész­állatokat nevelnék majd. Angol kivándorlók A tavalyi évben Angliá­ban számottevően növeke­dett azoknak a száma, akik munkanélküliség mi­att emigráltak hazájukból. Az Observer című lap sze­rint csupán az év első hat hónapjában több mint tízezer angol távozott Ka­nadába. Az idén több mint 80 ezer személy emigrált Ausztráliába is. — AZ EAK művelő­désügyi minisztériuma határozatot hozott az első egyiptomi encik­lopédia kiadásáról. Az enciklopédia tartal­mazni fogja az összes fontos adatokat Egyip­tomról, az ország gaz­daságáról, kultúrájáról. — A KECSKEMÉTI ÁLLAMI ZENEISKOLA ifjúsági vonószenekara és szólistái több alka­lommal szerepeltek igen kiválóan országos ver­senyeken. A tehetséges növendékek műsorát a közelmúltban közvetítette a rádió és a televízió is, legutóbb pedig meghívást kaptak a Magyar Zeneműitészek Szövetségétől, hogy október 13-án vegyenek részt a Zeneművészeti Főiskola nagy­termében rendezendő bemutató hangversenyen. Remélhetőleg üt is megállják a helyüket és öregbítik városunk zeneiskolájának jó hírét. — Megkezdték a kacsatömést a duna- vecsei Virágzó Ter­melőszövetkezetben. Az asszonyoknak — akik ezer kacsátfog­tak hízóba — már gép segít a tömés munkájában. — VÁNDORKI ALLt- TÁS nyílik holnap dél­után három órakor a kunbajai művelődési otthonban a kiskunha­lasi Gózon István Mű­velődési Ház fotóköré­nek rendezésében. — A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola ün­nepélyes tanévnyitója szeptember 16-án, hét­főn délelőtt 10 órakor lesz a főiskola nagyter­mében. (Budapest X. kerület, Ménesi út 44.) Az előadások szeptem­ber 17-én kezdődnek. Ax Arany fej új rendezője Az elmúlt hetek szeszélyes időjárása megaka­dályozta az Aranyfej című film forgatását. A forgatás elhúzódása nagy gondot okozott, mert a film rendezője, James Hill más irányú szerző­dése miatt nem tudja tovább vezetni a munkát. Így új rendezőt kellett hozatni Hollywoodból. Már meg is érkezett Budapestre Richard Thorpe rendező, akinek 1930 óta közel harminc alkotá­sát játszották hazánkban. Thorpe a jövő héten lát munkához. A tervek szerint a felvételek de­cemberre készülnek el, és előreláthatólag már­ciusra fejezik be a film utómunkálatait és szink­ronizálását. — A Kalocsai Papri­kaipari Vállalat hat ön­tözőgép-egysége a nyá ron szinte szünet nél­kül dolgozott. A ter­melőszövetkezetek földjeire 471 millió li­ter vizet továbbított, ami normálholdan­ként 100—110 milli­méter csapadékot je­lent. — Befejezték a bal­tacím cséplését, s most a lucerna- és a vörös- heremagot veretik a Bajai Gépállomás csép­lőgépei. A pillangósok magjából eddig 310 mázsát engedtek zsá­kokba. — A bajai járás kö­zös gazdaságaiban az idén 13 górét és két magtárat építenek. A tárolóhelyiségék egy része már el is készült, s itt tárolhatják már az idei termés egy ré­szét.. A lottó e heti nyerőszámai: 17, 22, 27, 30, 37 „Látható“ hanglemezek Colin Mason 26 éves Wolverhampton! elektro­technikus olyan készüléket szerkesztett, amely­nek segítségével a hanglemez bekapcsolásakor az előadó művész játékát nemcsak hallhatják a zenebarátok, hanem az előadóművész képe is megjelenik a képernyőn. Mason különleges le­mezeihez adott képet rendes televíziós készülé­ken lehet „fogni”, ha összekapcsolják a lemez­játszóval. Mason hét éven át dolgozott talál­mányán. — Jó termés ígérke­zik a császártöltési Kossuth Termelőszö­vetkezet 17 holdas do­hánytábláján. A gaz­daság 18 mázsás hol­danként! átlagra szá­mít. A dohánybeváltó kérésére most már na­ponként indítják útnak az illatos szállítmányo­kat. — AZ FBI egyik veze­tője kijelentette: 90 má­sodpercenként ellopnak egy gépkocsit az Egyesült Államokban. Óránként tör­ténik gyilkosság, hat per­cenként fegyveres gengsz­tertámadás és percenként lopás. Tömpe István az OIRT elnöke A Nemzetközi Rádió és Televízió Szervezet (OIRT) bukaresti köz­gyűlése pénteken dél­előtt újjáválasztotta a szervezet tisztikarát Az OIRT elnökévé két­évi időtartamra Töm­pe Istvánt, a Magyar Rádió és Televízió el­nökét választották. Az első alelnök a Mali Köztársaság, a máso­dik alelnök a Mongol Népköztársaság rádió­jának képviselője lett. — MA ELSŐ ÍZ­BEN látogatnak finn turisták Kecskemét­re. A vendégek meg­tekintik a város ne­vezetességeit és ellá­togatnak a környék gazdaságainak gyü­mölcsöseibe is. — ORSZÁGJÁRÁS RÁ INDUL a Kecske­méti Felsőfokú Óvónő­képző Intézet 98 má­sodéves hallgatója hónap közepén. A ki­rándulás a nyári több hetes társadalmi mun­ka jutalma. A négyna­pos országjárás során ellátogatnak Pécsre, Komlóra és megtekin­tik Dunaújvárost is. — Kecskeméten Béke Termelőszövetke­zetben befejeződött az ország legnagyobb és legkorszerűbb palánta- nevelő-telepének építé­se. Az öt hold terüle­ten fekvő telep kétszáz központi fűtésű hollan­di ágyból, húsz fólia- alagútból, továbbá négy, összesen 1500 négyzetméter üvegfe­lületű szaporítóházból áll. /AŐ/ÁRÁS — A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: Szeptember 12-én a középhőmérséklet 16,7, (az ötvenéves átlag 17,2), a legmagasabb napi hőmérséklet 22.4 fok, a napsütéses órák száma 6 volt. 13-án a legalacso­nyabb hőmérséklet 12,1, reggel hét órakor mért hőmérséklet 13,4, a dél­után kettőkor mért hő­mérséklet 23,7 fok volt. Várható időjárás szombat estig: változó mennyiségű felhőzet, legfeljebb néhány he­lyen futó eső. Mérsé­kelt szél. Helyenként reggeli köd. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 22—25 fok között Öntöző szórófejek alumíniumból A Budapesti Műszaki Tömítő Ktsz tegnap bemutatta Kecske­méten az alumíniumból készült öntöző szórófejek prototípusait. A bemutatón többek közt részt vett Erdősi József, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára, Csillag Nándor és Hidas Sándor, az FM gépesítési főosztályának igazgatóhelyette­se, illetve főosztályvezetője. A résztvevők délelőtt az Izsá­ki Állami Gazdaságba látogat­tak el, ahol működés közben ta­nulmányozták az új típusú szó­rófejeket. Visszatérve az Arany­homok Szállodában megrende­zett értékelés során kicserélték tapasztalataikat és megállapí­tották, hogy az alumínium szó­rófejek működése kielégítő, elő­állításuk lényegesen olcsóbb, mint a jórészt Importált szí­nesfém felhasználásával készí­tetteké. A Műszaki Tömítő Ktsz a jövő évben sorozatban gyárt­ja az új típusú szórófejeket. Leveleink nyomán Mi okozta Kecskeméten az utcai „árvizeket66? A múlt heti, de kiváltképpen az elmúlt vasárnapi felhősza­kadás nyomán Kecskemét külső kerületeiben a viz a Bajcsy- Zsilinszky út külső szakaszán, s főként a Zsinór utcában, a Zöldfa utcában, a Csóka utca páratlan oldalán — 1 a gya­logjáró kövezetét felszedték —, a Kossuth körút és Bajcsy-Zsi- linszky út kereszteződésénél és a Dankó Pista utcában, a laká­sokba is behatolt. S hogy mi­lyen kellemetlen lehetett az Itt lakó sokgyermekes családok va­sárnapi éjszakája, azt a szer­kesztőségünkhöz érkező levelek­ből, személyes bejelentésekből ismerhettük meg igazán. Volt olyan udvar, sőt, konyha és szo­ba is, ahol térdig ért a víz, s csak később, amikor az utcá­ban apadni kezdett a szennyes áradat, sikerült vödrökkel ki­hordani. A Zöldfa utcából hetven alá­írással kaptunk levelet. Az ut­ca lakói szerkesztőségünkön ke­resztül fordulnak a városi ta­nács illetékes műszaki vezetői­hez és kérik, hogy az utca ki­kövezését, amelyet még a ta­vasszal megkezdték, most már mielőbb fejezzék be, s az eltor­laszolt vízlevezető csatornákat szabadítsák fel. A rengeteg követ és egyéb útépítési anya­got már az odaszállításkor ha­nyagul, szinte felelőtlenül rak­ták le az utcákban. A járdákon is életveszélyes a gyalogközle­kedés, mert a kerékpárosok és motorosok használják. Kimentünk az említett ut­cákba és személyesen Is meg­győződtünk az ottani lakók jo­gos panaszáról. De voltunk a vá­rosi tanács útépítési osztályán is, ahol Bányi Tivadar osztály- vezető mérnök elmondotta, hogy nem százszázalékosan az út­építés miatt kerültek az utcák víz alá. Az áradást főként a város régi csatornái okozták. Az ötven esztendőnél is öregebb csatornák keresztmetszete a rengeteg hordaléktól a felére, sőt a külső városrészekben né­hol egynegyedére csökkent, és az olyan hatalmas esők alkal­mával, mint amilyen a legutób­bi is volt, nem képesek leve­zetni a roppant vízmennyisé­get, amely azután a felszíni nyílásokon át kénytelen utat tömi magának. így volt ez a múlt vasárnap, éjszaka is, és rövid negyedóra alatt a víz va­lóban néhol 70—80 centiméter mély áradatként hömpölygött az utcákon. Ezzel a magyarázattal azon­ban — bármilyen kézenfekvő­nek is látszik — nem eléged­hetünk meg, s minden bizony­nyal a víz alá került külterü­leti utcák lakói sem. Sürgős intézkedésekre van te­hát szükség, még mielőtt az őszi esős napok ránk köszön­tének: meg kell találni a mód­ját a teljes eldugulással fenye­gető csatornák alapos kitisztítá­sának, de egyúttal annak lehe­tőségét is, hogy a szóvá tett ut­cák kikövezése mielőbb befeje­zést nyerjen. . V. I. : Jwvrt j . . piw'ipr"" ...................""ji1. m FT ÍF El rrfHHII. A'(Ml 28. A következő pillanatban ak- tatásákájával a hóna alatt Szi- lasi robogott be az irodába. Ar­ca feldúlt volt, szeme karikás, mint aki egész éjjel nem aludt. A táskát fáradt mozdulattal le­dobta az asztalra, és egyszerre kitört belőle a panasz: — Micsoda napom volt! Sze­rencséd, hogy nem hívtak be té­ged is. A járás elnökei előtt úgy szidtak, hogy azt hittem, nem bírom tovább, kirohanok a te­remből. — Remélem, nem maradtál adósuk? Mert ha látják, hogy megijedsz, annál jobban neked rontanak — mondta Bujdosó csendesen. Szilasi. mint aki nem érti jól, csodálkozva meredt rá: — Hol élsz te? Azt hiszed, én egyedül felvehetem velük a harcot? Tudod mit ígértek? Fa­zekas elvtárs, a járási párttit­kár személyesen vizsgálja ki az ügyünket. Van neked fogalmad, mit jelent ez? — Hála Istennek! Erre vár­tam már hetek óta — bólogatott az agronómus. — Sokszor az az érzésem, nem tudod mit beszélsz — hebegett Szilasi. — Képzeld el, mekkora port vert fel a módszered! Bujdosó a magába roskadt elnököt figyelte. Mintha öt esz­tendőt öregedett volna ez alatt a pár hónap alatt. Még a keze is reszketett, ahogy a cigarettá­ját gyújtja. — Látom, nagyon megviselt az értekezlet — mondta együtt­érzéssel. Szilasi nem vette észre a sza­vaiból kicsengő jóindulatot. Ingerülten felelt: — Majd másképp beszélsz te is, ha a részesekért, meg a pré­miumért előszednek. Mert azok nem úgy beszélnek ám veled, mint én szoktam. Az agronómus cseppet sem ijedt meg. Sőt így válaszolt: — Pedig nekem most is lenne egy javaslatom. — Mindnyájunkat mentsen meg a teremtő, a te javasla­taidtól! Bujdosó meghökkenve nézett rá, de azután folytatta: — A fiatal gyümölcsös, ahol a kertészek dinnyét vetettek, már tavaly is, nagyon szép volt. Látszik rajta, hogy gondozva volt a föld. Ellenben a másik fele, a túlsó ötven hold úgy el­EZ ÉV ELSŐ felének eredményei alapján a Bács-Kiskun megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat az országos versenyben első helyre ke­rült. Egyedül a második évnegyedben 89,5 millió forintos forgalmat bonyolított le. Az eredménye­ket tekintve, üzletegységei a féléves tervüket 110 százalékra teljesítették, s ha a forgalmat nézzük, a múlt év hasonló időszakához viszonyítva 12 százalékkal emelkedett. A bevételi terv túltel­jesítése, a gyors, pontos, udvarias kiszolgálás eredménye —, teljesítették a „Kiváló vállalat” cím elnyeréséhez szükséges feltételeket. Munká­juk elismeréseként a belkereskedelmi miniszter a napokban miniszteri dicséretben részesítette a megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalatot. — Háromezer négy­zetméternyi területen újították fel az utcák kövezetét, s még ez évben ugyanennyi te­rületen akarják ce­menttel borítani a jár­dákat Dusnokon. A község lakói pedig 103 ezer forint értékű tár­sadalmi munkával já­rultak az utak megja­vításához. — HAT VAGON SZŐLŐT Indítanak ma exportra az Izsáki Ál­lami Gazdaságból. A szállítmányt a Német Demokratikus Köztár­saságba továbbítják. Az idény alatt 150 vagon­ra való rakományt ér­tékesítenek. — A KÖZÖS PIAC hat országa közül Hol­landiában találhatók a legszorgalmasabb tehe­nek: naponta átlag 11,7 liter tejet adnak. Nyu- gat-Németország na­ponta és tehenenként 9,2 literrel a negyedik helyen áll. Az utolsó helyezett Franciaor­szág 6,4 literes átlag­hozammal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom