Petőfi Népe, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-26 / 21. szám

p Esza^-Európában enyhül az időjárás Eheső farkasok és rókák portyámnak Angliában, Olassorsságban, Görögorsxágban Észak-Európa több pontján tapasztalható némi felmelege­déc d® Cu’-'5-''5 déli vld«l"',r mé? mindig hóviharok tombol­nak és kemény fagyot mutat a hőmérő. A jelentések szerint Görög­ország és Olaszország hegyes vidékein éhes farkasok ólálkod­nak a behavazott falvak köröl. Angliában pedig két gyalogtú­rára indult fiatalember vívott harcot az életéért egy éhségűzte rókafalkával. Bécs és Isztanbul mellett sók nagyváros küzd a víz- és tü- zelőanvag-hiánnval. Görögor­szágban és Olaszországban a falvak százai mesközelithetet- lemek, nagy területeken szüne­tel az áramszolgáltatás, szüne­tel a tanítás, a gyárak nem dol­goznak. Kalandos vállalkozássá vált az utazás az országutakon és a vasutakon. A Szovjetunióban csütörtökön a legerősebb hideget — mínusz 44 fokot — Kelet-Szibériában mérték. ítéletidő tombolt No- vorossziiszk körnvékén. ahol a vihar ötméteres hóakadályokat is emelt. A Fekete-tengertől északra fekvő területeken több helvről jelentettek 35 fokos hi­deget, a fekete-tengeri kikötők­ben a szélvihar teherhajókat téoett le horgonyukról és sodort zátonyra. A törökországi Edimében há­rom ember fnmrh'űálát okozta a hőmérséklet hirtelen süllye­dése mínusz 15 Celsius-íokra. Aoróh’rdetések AZONNAL FKLVESZTTNK állímdő KERESIK sürgősen kétszoba, fcony­hás házrészt megvételre, családi okokból. „Sürgős” Jeligére a B=1ai Magyar Hirdetőbe. 5256 VENNÉK 250-es IZS-t oldalkoesival. keveset használtat. Sági, Soltvad- kert. Táncsics u. 25. _____________524a MO SZKVICS 4m-es gépkocsi prima állapotban eladó — Farkas János. Kecskemét, Baüószög, Homokbánva mellett. 1507 KÜI.ÖNBEJARATÜ bútorozott szoba kiadó magános nö részére. 'Levele­ket „Ibolya" Jeligére a kiadóba ké­rem. 1194 EGYSZOBÁS lakást keres költség- megtéritéssd idősebb magános em­ber. Cím: Kecskemét. Diákotthon Dózsa Gy. út S. szám. 5348 HALÖSZOBAT?ÜTOR eladd. Kecske­mét. Budai Dezső fasor 1/a. TL 2. •jtó. ______________________________«95 Üj állapotban levő kombinált szek­rény eladd. Kecskemét. Szent István város 22 Bika közi sorompd mel­lett. Szabóéknál. Érdeklődni 17—19 óra között,_________________________1496 GYAKORLATTAL rendelkező autó­szerelő-szakmunkásokat felvesz a FSldmflvesszővetkezeti Szállítási Vál­lalat Kecskemét, Széchenyi krt. 38. szám._______________________________«99 KISGYERMEKEK nappali gondozá­sát vállalom. „Lelkiismeretes" jel­igére leveleket a kiadóhivatalba ké­sem. 1506 EASTOVA «00 D. gyönyörű állapot­ban. «000 km-rel eladó. Kecskemét. Telefon: 10-90. Reggel 8—12-ig. 5218 KETTŐ szoba összkomfortos lakást keresek költségmegtéritéssel Kecs­kemét belterületén. Ajánlatokat ^Faragdné” jeligére a kiadóba ké­rek. ' «73 ELVESZETT 5 hónapos sőt ét barna, hím farkaskutya. Becsületes meg­találó vagy nyomravezető Jutalom ellenében. Kecskemét. Budaihegy 65. szám. özv. Bálám Jánoenénál 1e- Sentse. 5249 PRIMA Wartburg személyautó el­adó. Kecskemét, Klapka u. 30. «92 SZAKMUNKÁS bi2onyitvánnyal ren­delkező férő dolgozókat felveszünk áruösszeállitói árurevizori beosz­tásba. FŰSZERT Hók. Kecskemét. Rákóczi Ú1 3. SZ. _________________5225 ET ADÓ egy olcsó és szép szil bun­da. Megtekinthető: Vegyesipari Ktsz. Kecskemét, Nagykőrösi utca •4. sz. «73 munkára ács-brigádokat. villany- szerelő vlzvezetékszerelő. központi fűtésszerelő, autódanrkezelő kazán­fűtő és cserépkályhás szakmunká­sokat. Szállást és étkezést tértté* ellenében biztosítunk. Tanácsigazo­lás szükséges. «M. Rács meevei Állami építőipari Vállalat, Kecske­mét, Klapka utca 34. 5233 KOMBTNALTSZEKRENV Igényesnek eladó. Kecskemét. Műkert sawk Németék 5220 ALSODUNA VÖLGYI Vízügyi Igaz­gatóság Ba1a. Széchenyi u. 2/e. ke­res mérnökökéi Az technikusokai gyakorlati és elméleti munkakörök­ben Fizetés megegyezés szerint — Szükség esetén esetleg lakást biz­tosítunk Jelentkezés Írásban vagy személyesen a személyügyi főelő­adónál 5213 A BAJAI Fémipari Vállalat felvesz esztergályos, marós, fúrós. köszörűs, lakatos és finommegmunkáló gé­nekre szakmunkásokat Bérezés tol- lesftmény szerint. Jelentkezés: Eaja. Kígyó u. 27—29. levélben vagy sze­mélyesen. Lakást biztosítani nem tudunk 5203 Gyakorlattal rendelkező ZÖLDSÉGTERMELŐ KERTÉSZT keres a haricaikötönyi Mező Imre Tsz. Fizetés megegyezés szerint. 5?3P ÜVEGEZÉST, K ÉPKERETEZÉST, ÜVEG CSISZOLÁST. TÜKÖRKÉS ZlTÉST újra foncsorosásí és mindenféle KÁRPITOS MUNKÁT rövid határidőre elvállal a Kiskunfélegyházi Építő­ipari Szövetkezet Cl Áthelyezéssel való sürgős felvételre keres: képesített köny­velői vizsgával rendelkező és göngyöleg ügyek­ben jártas zsákrész!eg vezető érettségizett férfit. Gépelni is tudó képesített könyvelői vizsgával és érettségivel rendelkező számlázót Szállítási vizsgával bíró. érettségizett, gyakor­lott férfi fiivar tarifört (tehergépjármű és SBefcérfuvaruca&A­a Bács-Kistam megyei Malomipari és Termény- forgalmi V., Kecskemét. Villám I. n. 12, 5-ifcL Milyen fagyokat bírnak Id a gyümölcsfák ? A zöldtrágya mint meleg takaró Permetezéssel, meszeléstől a fagykár otkm KATONA JÓZSEF SZÍNIT A* Január 26-án, szombatim este 1 órakor Marcel A chard: A FÉLESZŰ LANT Bűnügyi vígjáték S felvonásban. Bérletszünet. Január 20-án szombaton: Baja Központi: Csuda pest. Baja Uránia: Münchausen báró. Kalo­csa: Senid nem tud semmit. Kecs­kemét Árpád: Rendkívüli kiadás. Kecskemét Városi: Keserű szere­lem. Kiskőrös: Esős vasárnap. Kis­kunfélegyháza: Monte Christo gróf­ja I—n. Kiskunhalas: Candid*, avagy a XX. század optimizmusa. BIZALMI MUNKAKÖRBE érettségizett férfi munka­erőket keres az Országos Takarékpénztár Kecske­métre és Kiskunfélegyhá­zára, továbbá Kecskemétre IRATTÁROS! ÉS HIVATALSEGÉDI munkakörre férfi munka­erőt Jelentkezés kézzel írott önéletraizzal együtt az Országos Takarékpénz­tár kecskeméti fiókjánál. A következő jutalomsorsolás­ra a január havi szelvények közül a második hét szelvényeit húzták ki A lottó tárgynyere­ményeket mind ez ideig a hónap első péntekén, a számsorsolás­sal egyidejűleg tartották. A Sportfogadási és Lottó Igaiga­tóság döntése szerint a két sor­solást most különválasztják: a lottó nyerőszámokat változatla­nul péntek délelőtt húzzák ki, a tárgynyeremény-sorsol'ást vi­szont a hónap első péntekét megelőző hétfőn. A tárgynyeremény-sorsolás időpontjának megváltoztatása a fogadók érdekét szolgálja. A Az idei kemény tfl nemcsak az őszi vetéseket viseli meg, hanem a házikertek, az üzemi gyümölcsösök faállományát is erősen próbára teszi. A Földmű­velésügyi Minisztérium Ültet- vémyterv Vállalatánál tájékoz­tatásul elmondották, hogy a fagy iránt legérzékenyebb gyü­mölcsfaj nálunk a Perzsiából származó őszibarack. Ugyancsak könnyem .megfázik” a kajszi, a mandula és a szőlő is. Ezek a 20 fokosnál keményebb fa­gyokat nehezen vészelik át. s a virágrügyeiket rendszerint meg­tizedeli a zord idő. A fagyve­szély különösem a könnyű, ho­mokos talajokon telepített őszi- barackosokat fenyegeti, ahol a fák rendkívül gyors növésnek, s a szöveteik lazábbak, mint a hegyvidékieké. Itt fontos, hogy a gyökerek védelmére ősszel zöldtrágyából takarót képezze­nek a fák tövén, továbbá, hogy „megkössék” a havat. A ta­pasztalatok szerint a zöldtrá­nyertes szelvények bemutatásá­nak határideje ugyanis változat­lanul a jutalomsorsolásban részt vevő szelvények kibocsá­tását követő hónap 20. napja marad, így a játékosnak több nap áll rendelkezésére a határ­idő lejártáig a szelvény bemu­tatására. Ezt a sorsolási módot már januárban bevezetik, ami azt Jelenti, hogy a januári lot­tószelvényekre jutó tárgynyere­ményeket február 1. (péntek) helyett január 23-án, hétfőn sorsolják a Közlekedési Klub­ban. Budapest, VT_ Csengery utca 68., reggel 9 órai kezdet­tel. (MTI) gya-tafcaró a MM fagyási! mély»' ségét 20—29 centiméterre# csökkenti. Legedzettebb gyü­mölcsfélénk • szilva, de vi­szonylag jól bírják a hidegebb teleket az almástermésű gyü­mölcsfélék. valamint a diófáig a ribiszke és a kösanétefeofcrote, Gyümölcsöseinket a fagy rendszerint a tél vége félé káé rosftja leginkább, amikor nagy a hőmérséklet ingadozása. —* Ilyenkor a felmelegedett fák* ban az addig kocsonyás álla­potban levő sejtnedvek folyós­sá válnak, majd hirtelen meg­fagyva. erősen kiterjednek és szétrombolják a szöveteket. A cseresznye- a meggy-, sőt rit­kábban az alma-, a körte- ca a szilvafa törzse felhasadozik: az őszibaracknál és a kajszinál a hasadás ritkán következik be, a megroncsolt szövetek azonban elhalnak. Védekezésül egyes vidékeken a nagyüzemi gyümölcsösökben már ősszel mészkénlével vastagon beper­metezik a fákat. A mészréteg ugyanis visszaveri a napsuga­rakat, csökkenti a hőingadozást a faszövetekben. Ugyanezt a célt szolgálja a házikertekben a meszelés. A kora tavaszi metszésnél számítani kell a fáik erős rege­neráló képességére: amíg rűgy- fakadás után ki nem alakul a végleges helyzetkép nem sza­bad kivágni vagy megcsonkítani a „fagyott” fákat. (MTI) Küllemén vek A 9-ES SZÁMÚ AKÖV értesíts * t. utazó közönséget, hogy s Kecske­mét helyi járatú Autóbuszok túlzsú­foltsága miatt reggel hétkor, illetve 7 óra 30 perckor «Lsósorhaa a bér­lettel rendelkező, valamint a munkád ha, hivatalba Igyekvő utasokat tud­juk elszállítani. Kérjük az egyéb ügyben utazókat, hogy a fentiektől eltérő Időpontokban szíveskedjenek Igénybe venni az autóbuszokat. Egyben közöljük, hogy a vasúttal- galmj korlátozás miatt Kecskemétről 7 éra 57 perekor Induló vonat he­ly«« Kecskemét—Lakltelek között 1 óra 40 perces kecskeméti indulással autóbuszjáratot közlekedtetünk, mely Lakitelekről vissza indul * óra 89 perckor és Kecskemétre 10 óra $ perckor érkezik. A Járat naponta közlekedik. 9. SZAMÜ AKÖV A Bács-Kiskun megyei Rendőri*, kapitányság felkéri azt a hat főből álló (két férfi, három nő és egy kt>, 10—12 éves leány) csoportot, aki 1962. évi december hé 24-én a Bu­dapest felől érkező személyvonatról délelőtt kb. 10 óra tájban leszáll« és útját az 5. számú autóbusszal a város felé folytatta, hogy tanúkén« kihallgatás végett Jelentkezzenek Kecskemét. Rákóczi út 17—19. sz. L em. 17. ajtószám alatt. Felkéri a rendőrség, hogy jelentkezzenek azok is. akikhez a csoport utazott. Méret utáni ruháit most készítesse él férfi és női szabóságunknál. Előzé­keny és pontos kiszolgá­lás. Kecskeméti Szolgáltató, Ja­vító és Vegyesipari Válla­lat, Móricz Zsigmond utca 1. sz. Telefon: 15-42. 5246 Felújított gsrdiilíícsapágyak GYÁRTJA: MAGLÓDI GÉPGYÁR ÉS ÖNTÖDE MAGLÓD Rendelhető és vásárolható korlátlan mennyiségben budapesti csapágyüzletünk­ben V, Alkotmány u. 18. AZ ÜJ AR 50%-AÉRT. S ír.- ............ y r i ■,— V Ga ranciában és garancia időn túli javítások az ország egész területén. 5173 KIVONAT A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY 37/1962. (IX. 29.) számú rendeletéiből a közúti közlekedési szabálysértésekről J gépjármű hatósági ;e.zése!nsk visszavonása 14. cikk. 1. A rendőrhatóság a gépjármű hatósági jelzé­seit visszavonhatja, ha: e).............................................. az üzembentartó a kötelező szavatossági biztosítási díjat az ese­dékességet követő 60 napon belül nem fizeti be.* Felhívtuk a szövetkezeti és magántulajdonban levő gépkocsik és motorkerékpárok üzemben­tartóit hogy a kötelező szavatossági biztosítás díja január 1-én esedékessé vált. Sajáit érde­kükben mielőbb fizessék be. Felvilágosítást fiókjaink adnak. ÁLLAM! BIZTOSÍTÓ 5227 Előbbre hozzák a lottó jutalomsorsolását

Next

/
Oldalképek
Tartalom