Petőfi Népe, 1962. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

1962-12-01 / 281. szám

A 'if Világ proletárját, egyesüljetek! MAGYAR, SZOCIALISTA MUNKÁS PA ÍZT 0 AC 5 - KISKUN MEGYEI LAPJA XVn. ÉVFOLYAM, 281. SZÄM Ara 60 fillér 1962. DECEMBER 1, SZÓMBA1# A családosok megbecsülése (T. P.) „A sokgyermekes csa­ládok helyzete még mindig nem könnyű; a párt mindent megtesz a sokgyermekes csa­ládok helyzetének az átlagos­nál gyorsabb javításáért” — hangzott el ez a nagy jelentő­ségű mondat a kongresszus be­számolójában. Tanulságos, és a dolgozó em­berek minden rétegében azóta már jelentős visszhangot ki­váltó megállapítás volt ez. Ta­nulságos, mert azt bizonyítot­ta, hogy a párt az életszínvonal emelkedéséről szólva nem elég­szik meg az abszolút számok han­goztatásával, hanem annak ösz- szetevőit rétegenként is meg­vizsgálja, elemzi — s ha a hely­zet úgy kívánja, gyors és soron kívüli intézkedéseket javasol. Nem rejti véka alá az igazsá­got, nem kendőzi, lakkozza az élet igazi arculatát, hanem — éppen az előrehaladás érdeké­ben — őszintén, nyíltan kije­lenti, vannak még nálunk csa­ládok, akikre több teher jut az átlagosnál, 8 ezeken segíteni, helyzetükön enyhíteni rendsze­rünk lényegéből fakadó becsü­letbeli kötelesség. „Emelni fogjuk a kétgyer­mekesek családi pótlékát, javí­tunk az özvegyek helyzetén. Már a jövő évben növeljük a szülési szabadságot...” — ért­hetően nagy érdeklődést keltő bejelentések voltak ezek, s még inkább megerősítették azt a bi­zalmat, amely pártunk politi­kája iránt megnyilvánul a tár­sadalom minden területén. Hi­szen a családi közösségek erő­södése, anyagi alapjainak szi­lárdabbá válása jótékonyan be­folyásolhatja a kulturáltabb életmód kialakítását, a pihenő idő hasznos eltöltését, a családi nevelést, az egyének sokoldalú fejlődését stb. Ismerjük azokat a számada­tokat, amelyek megyénkben is nagyarányú előrehaladásról ta­núskodtak az anya- és cse­csemővédelem, az egészségügy sokrétű feladatainak ellátásá­ban. Közismert például az a tény, hogy a születések nagy része — 1961-ben több mint 87 százaléka — a korszerűen fel­szerelt, s a higiénikus környe­zetet, azonnali orvosi segítséget biztosító intézetekben történik. Ilyen számokkal, nyugodtan mondhatjuk, még a fejlett ka­pitalista országokban sem di­csekedhetnek, hiszen ott, a ma­gas költségek miatt, lényegesen szűkebbkörű ennek igénybevé­tele. A bölcsődei, óvodai elhe­lyezésekre ugyancsak évről év­re jelentős összegeket irányoz elő államunk — de sorolhat­nánk az egyéb szociális kedvez­ményeket, amelyek mind-mind a családok helyzetét könnyítik És — mint arról a beszámoló szólt a kongresszuson — ezen a területen újólag, gyorsított ütemben előre lépünk: a csa­ládosok megbecsülését jelentő további rendelkezések révén még magasabb szintet érünk el a népiólét általános szín­vonalát illetően. Reális politikánk érdeme hogy pártunk, államunk nem áll meg a hiányosságok, ne­hézségek felsorolásánál, hanem nemzeti jövedelmünk lehetősé­geit mérlegelve, lépésről lépés re, folyamatosan leküzdi ezeket, s mindig a legsürgősebb tenni­valókra irányítja figyelmét. Csak a nép szolgálatát valló, gondjainak minden rezdülését azonnal megérző párt képes er­re — ezt mondják nekünk az idézett sorok, s ha tanulságról beszéltünk cikkünk bevezetőjé­ben, ebben ez is — a vezetés bármilyen szintjére vonatkoz­tatva — benne foglaltatik. II szölfi- és gyümölcstelepítésröl, a középiskolák neveléspolitikai helyzetért tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Pénteken ülést tartott a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága. Először a szőlő- és gyü­mölcstelepítés helyzetét vitatta meg. A téma megbeszélésénél jelen volt és felszólalt Fejes Sándor, a Földművelésügyi Mi­nisztérium Kertészeti Főosztá­lyának vezetője. Több fontos do­logra hívta fel a figyelmet. Töb­bek között hangoztatta, hogy a telepítések során ne csak a mennyiségre, hanem a minőség­re is ügyeljenek a gazdaságok. Nagy szervezettségre van szükség, kj kell használni minden fagymentes órát a munka végzésére. Fontos, hogy a szaporítóanyag biztonságos átteleltetését meg­oldják. Szervezettebbé kell tenni a talajerő-utánpótlást. A felada­tok sikeres elvégzése érdekében a párt- és a tanácsvezetés mű­ködjön szorosan együtt mind a járásokban, mind a községekben. A végrehajtó bizottság a je­lentést alapos vita után elfogad­ta. Megállapította, hogy a soro­zatos intézkedések hatására szer­vezettebbé vált a telepítés me­gyeszerte. A megyei szervek kö­zött javult az együttműködés. Az eredményekkel azonban ko­rántsem lehetünk megelégedve. Akadnak még zökkenők pél­dául a szaporítóanyagok el­juttatásánál, a gépek átcso­portosításánál, itt-ott jelent­kezik még a bürokrácia, amely nehezíti e nagy munkát. A megyei tanács mezőgazdasá­gi osztályának tovább kell javí­tani a kapcsolatot a járási taná­csokkal, konkrétabbá, operatí­vabbá kell tennie az irányítást. A telepítésben érdekelt más megyei intézmények is hasonló­képpen javítsák meg munkáju­kat. Vonatkozik ez a helyi taná­rsokra is. Nem régen a megyei pártér­tekezlet felhívta a községi tanácsok figyelmét a na­gyobb felelősségre, a jobb ellenőrző, segítő munkára. Ezt igyekezzenek a gyakorlatban kellőképpen megvalósítani a te­lepítési tervek teljesítése érde­kében. Ezután a középiskolák nevelés­politikai helyzetéről tárgyalt a végrehajtó bizottság. Mr.' .1. ; í- totta, hogy a megyei művelődési oszt felügyeleti munkája sok - dalúbbá és célirányosak! V vált, növekedett a KlSZ-szörve ek hatékonysága, a munkaok! - ás hatással volt az ifjúságra és •< n- dolkodásmódjára. Középisk-laJ nevelőink körében egyre na­gyobb az érdeklődés az új taní­tási módszerek iránt. A párt mű­velődéspolitikai irányelveinek* valamint az iskolareform továb­bi végrehajtásának szellemében kell végezni továbbra is a mun­kát. Az iskolaigazgatók tegye­nek meg mindent a testületi egység további erősítése érdeké­ben. fűzzék szorosabbra az is­kolák és üzemek kapcsolatait. A' végrehajtó bizottság a jelentést elfogadta azzal a megjegyzést sei, hogy a KlSZ-szervezetek műkö­désével a .jövőben alaposab- i ban foglalkozzon a megyei 1 művelődési osztály. Végezetül a bejelentések tái*j gyalására került sor. Mikojan három óra húsz perces tanácskozása Kennedyvel Mikojan, a Szovjetunió első miniszterelnök-helyettese há­rom óra húsz percet tanácsko­zott Kennedy elnökkel a Fehér Házban a kubai kérdésről. A tanácskozás magyar idő szerint pénteken hajnalban egy óra öt­ven perckor ért véget. A Tiszakécskei Permetező gépgyár minden évben több munkával segíti a kohó- és gépipar exporttermelését. Az idén tízmillió forintot meghaladó értékben készültek itt különböző egyedi élelmiszeripari berendezések és vegyipari készülékek. Év végéig várható, hogy a gyár összter­melésének egyharmada exportcélokat szolgál. E munkák nagyobb részének elkészítésével Var­ga II. Balázs brigádját bízta meg a vezetőség. Gyártmányaik minősége ellen még nem emeltek kifogást az átvevők. A brigád a képen látható vízlágyító berendezést, amj a Szovjetunió ren­delésére készült, határidő előtt szerelte össze. Pásztor Zoltán felvétele. Mikojan később tudósítóknak kijelentette: „Az elnökkel ki­cseréltük nézeteinket a két or­szágot kölcsönösen érdeklő kér­désekről, főként Kubáról. A tárgyalások eredményeképpen megállapodtunk abban, hogy utasítjuk New York-i képvise­lőnket, folytassák a tárgyaláso­kat a kubai kérdés végleges megoldása érdekében.” A Fehér Ház közleményt adott ki, amely hangoztatja, hogy a tárgyalások őszinte és tárgyilagos légkörben folytak le. Jól értesült források szerint habár a kubai válság kitörése óta sikerült bizonyos haladást elérni, még mindig számos pont vár tisztázásra. Jóllehet a megbeszéléseket főleg Kuba kérdésére összpon­tosították, szóba került a lao­szi és a leszerelési probléma is, beleértve a nukleáris kísér­leti robbantások megszüntetését. A tanácskozásokon amerika részről az elnökön kívül rész vett Dean Rusk külügyminisz tér és Thompson, az Egyesül Államok volt moszkvai nagy követe. Szovjet részről viszon Mikojánon kívül jelen volt Dob rinyin, a Szovjetunió washing toni nagykövete, valamint Bu bonov, a nagykövetség egyil képviselője. A Reuter hírügynökség meg állapítja, hogy ez volt a leg hosszabb tanácskozások egyike amelyet Kennedy elnök valnhi is a szovjet kormány képVise lőivel folytatott. . Az amerikai hadügymiojsz Lérium szóvivője csütörí*’ > este közleményt adott ki E: hangoztatja, hogy az Egvo'il Államok a jövő héten vissza vonja a közelmúltban a g ,an tanamói támaszpontra irányi tott tengerészeti erők ee.v ré­szét. Souvanna Phouma nyilatkozata a Pravda tudósítójának MOSZKVA. (TASZSZ) „A laoszi kormány minden módon fejleszteni fogja gazda­sági kapcsolatait a Szovjetunió val és minden olyan országgal amely megérti hazánk várako­zásait” — jelentette ki Souvan­na Phouma laoszi miniszterel- nö Filippovnak, a Pravda tu­dósítójának. Laosz belpolitikai helyzetéről szólva a miniszterelnök a kö­vetkezőket mondotta: „Minden intézkedést megte­szünk, hogy teljes egyetértést teremtsünk a laosziak között és hatékonyan megvalósítsuk- -a 1962-s genfi értekezlet hatái tatait. Már működik egy bízol l 'ág a fegyveres erők egyse; : lemzeti hadsereggé való egye i ése és az egységes laoszi ki : gazgatás megteremtése vége! Idő kell ahhoz — mondott,, ovábbiakban Souvanna Fiv,u ma —, hogy megszűnjék a ,o litikai csoportok között tám ;l hzalmatlanság. „Nem kátéiké dem azonban abban, hogy na narosan elérjük a mindh: fél számára kielégítő eredmé nyékét a laoszi nép érdekében^

Next

/
Oldalképek
Tartalom