Petőfi Népe, 1962. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

1962-12-01 / 281. szám

/?. Mflai 1962. december 1. szombat Ki védi a konni alkotmányt? Látszat és valóság Thaiföldön igy hónappal a kubai válság után f M1KÖJÁN és Kenne* elv találkozójának ese­ményei mellett ma két­ségtelenül a bonni válság fejleményei érdeklik leginkább a nemzetközi közvéleményt, éspedig nem ok nélkül. Dehler, a bonni parlament szabaddemokrata párti álelnö­ké egy cikkében élesen támadta Strausst, han- goztátva: most már betelt a mérték, Straussnak távoznia kell. Strauss — állapította meg Dehler *— természeténél fogva olyan ember, hogy rend­szeresen félrevezeti kormánybeli és parlamenti kollegáit, állandóan sötét ügyekbe bonyolódik, s ezzel rontja Nyugat-Németország kormányának bel- és külpolitikai esélyeit is. A Die Tat című frankfurti hetilap egyébként újabb fejleménye­ket közöl a Spiégel-üggyel kapcsolatban.. A lap azt. é ja. hogy egy volt gestapófőnök vezető sze­bbet játszott a Spiegel szerkesztőjének spanyol- országi letartóztatásában. A volt gestapótiszt, Saevecke, a hitleri idők alatt SS-főrohamosztag- Vezétp' volt. jelenleg pedig egy különleges bonni rendőrkülönítménynál van vezető beosztásban. A bonni kormány kapcsolatai a hitleri hadsereg vezéregyéniségeivel közismertek. Az újjáéledő fasizmus másik jellemző eseménye nemzetközi felháborodást kelt napjainkban. A nyugatnémet közigazgatási bíróság előtt éppen most emelt vá­dat az Adenauer-kormány megbízottja, a nyu­gatnémet antifasiszta erők fő irányító szervét képviselő a „Nácizmus Üldözöttéinek Szövetsé­ge” elnevezésű szervezet ellen. Tagjai tevékeny ellenállást fejtettek ki a hitleri barbárság ellen és ma is fellépnek a nácizmus újjáéledése ellen. A bonni kormány most a fasiszta szellemű szük- eégtörvénv parlamenti megtárgyalása előtt el akarja hallgattatni azt a legális és tekintélyes szervezetet, amely következetesen küzd a milita. rizmus ellen, a demokratikus szabadságjogokért, tpisrészt meg akarja adni a jelet az egész euró­pai. ellenállási mozgalom elleni támadásra, nem­zetközi méretekben is. .•AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN nagy hűhó- Ví'l jelentették be. hogy 2100 katonát vissza ve­zényeltek Thaiföldről további támaszpontjukra, 8- Hawai szigetekre. Az Egyesült Államok azt é látszatott igyekszik kelteni — mutat rá e fon­EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN tos eseménnyel kapcso­latban a valódi helyzetre a Krasznaja Zvezda, hogy az amerikai csapatok elhagyják Thaiföldet és többet már nem fenye­getik Laosz, Kambodzsa és más országok bizton­ságát. Am, de még az amerikai sajtó sem titkol­ja, hogy „bármely szükséges időpontban” az el­szállított egységek gyorsan visszatérhetnek. Thai­föld az Egyesült Államok katonai támaszpontjá­vá vált. Az onnan kivont katonaság ößszes fel­szerelése, nehéz fegyverzete, tüzérsége, fegyver­es hadianyagkészlete ugyanis Thaiföldön maradt Ugyanakkor nagytömegű gyalogos katona és mű­szaki alakulatok újabb katonai objektumokat építenék. A Pentagon tehát nem vonta le a Lacsz ügyében összeült értekezlet tanulságait nem mondtak le Washingtonban az ezzel a térséggel kapcsolatos agresszív tervekről. Erre utal a thai­földi katonai támaszpontok fenntartása js. A SZOVJETUNIÓ nagy érdeme, hogy nem va­lósulhattak meg az amerikai imperialisták ag­resszív tervei Kubával kapcsolatban, nem dűl az atomháború és elhárult a háborús veszély. A nyugati szélsőjobboldali körök azonban mindent elkövetnék, hogy a nemzetközi feszültség kiala­kulóban levő enyhülését megakadályozzák. En­nek a megállapításnak az igazságát bizonyítják, azok az amerikai magasrangú katonák részéről tapasztalt megnyilvánulások, melyek továbbra is Kuba elözönléséíe uszítanak, és hangoztatják, hogy a Fehér Ház nem törődhet bele a Castro- kormány létezésébe. Henry Kissinger, Kennedy nemzetközi ügyekkel foglalkozó külön tanács­adója odáig ment, hogy kijelentette: Nyugat bi­zonyos stratégiai fölénnyel rendelkezik és Moszk­vában erősebb a félelem az atomháborútól, mint Washingtonban. Kissinger minden bizonyítékot nélkülöző megállapításai mutatják, milyen erőfe­szítéseket tesz az amerikai politikai élet hogy valamiképpen eltorzítsa az amerikai polgárok mindennapos tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy ki akar valóban békét a Karib-térségben és világszerte, és ki szeretné felforgatni földünket egy újabb atomháború kitörése árán is. Most a magyarázatok korszaka következett, csak az a kérdés, lesz-e valaki, aki a Kissinger és társai által terjesztett nevetséges állításokat elhiszi. Kedden reggel kezdi meg tanácskozását a CSKR XII, kongresszusa Pénteken Prágában plenáris ülést tartott a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottsága. Az ülésen Antonin Novotny, a párt első titkára be­vezető szavai után megvitatták és egyhangúlag jóváhagyták a Központi Bizottságnak a XII. kongresszus elé terjesztendő beszámolóját a párt tevékeny­ségéről, a szocialista társadalom további fejlesztésének fő kér­déseiről, valamint az új szerve­zeti szabályzatról. A párt XII. kongresszusa ked­den, december 4-én reggel 9 órakor kezdi meg tanácskozá­sát a prágai Julius Fuesife parkban levő kongresszusi pa­lotában, Kémhálózatot göngyölítettek fe! Jemenben r .A jemeni biztonsági szervek Bö emberből álló kémhálózatot göngyölítettek fel. A szervezet Szaud-Arábia, az adeni angol hatóságok és a Francia-Szomá- lia-beli francia hatóságok szá­mára gyűjtött értesüléseket. Mohamed Kaid Széf, az el- toöki ügyek minisztere, Kairóból Szanaába érkezett. Széf Jemen képviseletében Moszkvában részt vett az októberi forrada­lom évfordulóján rendezett ün­nepségeken, majd fontos egyez­ményeket írt alá a Szovjetunió­val, Csehszlovákiával és az Egyesült Arab Köztársasággal a Jemennek nyújtandó gazda­sági segítségről. Erősödik a Francia Kommunista Párt PÁRIZS. (TASZSZ) A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága nyilatko­zatot tett közzé abból az alka­lomból, hogy megkezdődik a pártigazolványok cseréje. A nyi­latkozat többek közt megálla­pítja, hogy az Utóbbi évben 48 000 új taggal gyarapodott a Francia Kommunista Párt. A vállalatoknál, a városokban és a falvakban 1350 új kommu­nista sejt alakult. A feltételek ma megengedik, hogy még jobban megerősítsük a pártot — hangsúlyozza a nyi­latkozat. — A legutóbbi parla­menti választásokon négymillió francia bizonyította be, hogy helyesli a kommunista párt po­litikáját és tevékenységét. Ezek a választók a degaullista kor­mány és annak végzetes poli­tikája ellen lankadatlanul küz­dő kommunista pártban látják az egyre erősödő ellenzék fő erejét. LEOPOLDVILLE. (MTI) Hírügynökségi közlések sze­rint az ENSZ szóvivője csütör­tökön Leopoldville-ben kijelen­tette, hogy katangai repülőgé­pek az elmúlt három hét fo­lyamául Észak-Katangában pusztító légitámadásokat haj­tottak végre falvak ellen és támadták a központi kormány csapatainak körleteit. A katan­gai repülőgépeket külföldi zsol­dosok vezetik, noha Csőmbe azt állította, hogy a zsoldosok el­távoztak • tartománytxSL Ja*. ENSZ megkezdte a támadáséi*? kivizsgálását. Az ENSZ ögyeteestoÉte Csombét, hogy közbelép, ha gyilkos támadások nem éreels] véget és minden rendeükenéá sere álló eszközt felhasznál harcok meggátlására. Felszólí­totta a katangai diktátort, válttá sa be ígéretét, járuljon hozzá U Thant ENSZ ügyvezető titkár kongói tersének lósításához, SÜLLYEDŐ HAJÖN Adenauer: — Magát csak valahogy odakötöm, de ki fog en­gem megerősíteni? Gerő Sándor rajza A Biztonsági Tanács javasolta, hogy őt évre szó’ó mandátummal nevezzék ki főtitkárrá U THantot | NEW YORK. (MTI) ' A Biztonsági Tanács pénte­ken összeült, hogy megvitassa az U Thant ügyvezető főtitkár mandátumával kapcsolatos kér­déseket. Mint ismeretes, U Thant mandátuma 1963. április 10-én lejár, A zárt ajtók mögött megtar­tott ülésen Mahmud Riad, az EAK képviselője elnökölt. A Biztonsági Tanács egyhan­gúlag javasolta, hogy 1961. no­vember 3-áig visszamenő ha­tállyal ötévi mandátummal ne­vezzék ki az ENSZ főtitkárává U Thant ügyvezető főtitkárt. Tiltakozások a nácizmus UldüzStteinek Szövetsége betiltása ellen [ BELGRAD. (DPM ' A jugoszláv népfelszabadító tiéború volt harcosai egyesüle­teinek szövetsége táviratot in­tézett a nyugatnémet szövetségi közigazgatási bírósághoz Nyu- gat-Berlinbe, ahol az említett szövetség betiltására indított pert tárgyalják, s 1 200 000 tag- {ía — valamennyi frontharcos (-:■ hadirokkant és a fasiszta terror áldozata — nevében til- ÁS Juanadalmö* feierte ki a Nácizmus Üldözöttéi Szö­vetsége betiltására irányuló szándék miatt, azzal a kifogás­sal, hogy állítólag a szövetség „álcázott kommunista szerve­zet”. KOPPENHÁGA Koppenhágában csütörtökön este tüntetés volt a kóppenhú- gai német nagykövetség épü­lete előtt a Nácizmus íTldögöNei Szövetsége ellen indított per me&j-----------­Ib n Szaud „édes élete Esztelen költekezés, arab éjszakák az USA-ban <1 Az utóbbi hónapokban a Je­meni események kapcsán gyak­ran szerepelt a távirati irodák jelentéseiben Ibn Szaud szaud- arábiai uralkodó neve. Róla szól ez az érdekes cikk. SZAUD-ARÄBIA még manap­ság is megközelíthetetlen sok külföldi számára. Annyit azon­ban tudnak róla, hogy több mint nyolcmillió lakosának óriási többsége olyan körülmények kö­zött él, mint ezelőtt négyezer évvel. Ibn Szaud Abdel Aziz ki­rály, a „sivatagi oroszlán”, ahogy nevezik, alattvalóit ke­gyetlen elnyomásban, tudatlan­ságban elmaradottságban tartja. Az ország lakosságának óriás! nyomora ellenére 6 maga, csa­ládja és törzsfőnökei olyan éle­tet élnek, amilyent csak az Ezer­egyéjszaka meséiből ismerünk. Ibn Szaud mesés összegeket zsebel be az állami pénztárból. Évente húszmillió egyiptomi font (körülbelül negyvenmilliárd dinár) a jövedelme. Ezen kívül még körülbelül több mint két­millió font fizetést kapnak gyer­mekei. Két kézzel szórja a pénzt. Amikor legutóbb az USA-bam járt, naponta százezer dollárt költött. Saját maga és kísérete számára kibérelt egy bostoni kórházat és a Shepperton-Platza szállót, amely a legnagyobb és a lesfénvűzőbb az USA-ban. A szálloda és a kórház épülete kö­zötti forgalmat tíz legmoder­nebb Cadillac bonyolította le. Csak ez a forgalom 4070 dollár­ba került naponta. A feiráür ás kísérete számára állandó köz­vetlen telefonkapcsolatot létesí­tettek a kórház és Ríjad, Szaud- Arábia fővárosa között. A napi telefonbeszélgetések 3500 dollár­ra rúgtak és noha az Aramco amerikai kőolaj társaság — amely ezt az utat szervezte — több ízben is kérte, hogy csök­kentse távbeszélgetéseinek szá­mát, a telefonszámlák továbbra is ugyanilyen magasak voltak. SZAUD KIRÁLY nem volt megelégedve a szálloda és a kór­ház étlapjával, pedig valóban mindent megtettek, hogy kedvé­ben járjanak. Szerencsére, őfel­ségének egyik nagykövete Bos­tonban ráakadt egy arab étte­remre, s attól a naptól kezdve állandóan hordták a sült birka­húst a szálloda fényűző termei­be. Szalem Ibn Eid sejk. az ud­vari pénztáros nehéz gondban volt a vásárlások miatt. Többek között tíz rádióleadó és felvevő­állomással, gramofonnal, mag­netofonnal, hőszabályozó beren­dezéssel, erős szirénával, vala­mint golyóálló üveggel felsze­relt Cadillacot kellett rendelnie a király számára. Elgondolhat­juk, micsoda számiét kellett fi­zetnie. Természetesen Ibn Szaud ma­gával vitte feleségeit is. Egy nap egyikük vásárolni ment. Mikor visszatért a szállodába, a sze­mélyzet teljes fél órán át hord­ta ki a Cadillacokból a csoma­gokat és dobozokat. Szívélyes vendéglátói elsősor­ban az Aranwc- jsgpSaJtáraaág mágnásai, akik óriási hasznot húznak szaud-arábiai kőolajfor­rásaikból — elhatározták, hogy vendégük tiszteletére igazi arab éjszakát rendeznek. Az amerikai lapok szerint páratlan fényűzés közepette zajlott le ez az ese­mény. A szálloda egyik termét korcsolyapályává alakították, s köréje Haitiből és Handurasból hozott virágokat ültettek. Az ételt színarany tálakon szolgál­ták fel, mindegyikük 50 000 dol­lárt ért. Szaud király színarariy trónuson ülve figyelte a világ minden tájáról összesereglett korcsolyaművésznőket. Az arany evőeszközök értéke meghalad la a 60 000 dollárt. A király e látogatása éppen a Ramazan muzulmán vallási ün­nep idejére esett, s mint isme­retes. a Korán előírásai szerint ez idő alatt hajnaltól késő estig nem szabad enni. A muzulmán vallás imámjának — Szaud ki­rály ugyanis egyházfő — azon­ban tekintettel rossz egészségi ál­lapotára, megengedték az étke­zést. AZ AMERIKAI LIFE folyó­irat szerint Ibn Szaud csak sm- nyolországi látogatására 340 -• r dollár készpénzt és több ’ •&' egymillió dollár értékű ti’-- i- csekket vitt magával. Elv' -- kor mégis elfeleheti" '-r í- teni szállodai számláját. őfelsége ezek után mée < ■ hónapot töltött ólaszoíszári-in, Németországban és Ausririában. Több mint kétmillió dollárt köl­tött. Kataggai repfltőeépek légitámadás«!« Wenti Észak-Xatangábao

Next

/
Oldalképek
Tartalom