Petőfi Népe, 1962. szeptember (17. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-19 / 219. szám

tKB. szeptember IS, szerda. S. <*•«?»! Kétmillió forint megtakarítás az Épületlakatosipari Vállalatnál A sajfáferjeszfésről és a pártoktatásról tanácskoztak fíütdöttválnsxtó párttag gyűlések A MÁV kecskeméti párt- alapszervezetei szeptember 17- én az állomás kultúrtermében együttesen tartották meg kül­döttválasztó taggyűlésüket. A vezetőség beszámolóba, amelyet Bzabics István, a pályafenntar­tás főnöke, a pártszervezet tit­kára terjesztett elő — őszintén tárta fel a helyzetet, a Köz­ponti Bizottság irányelveinek szellemében önkritikusan vizsgálta a vasúti pártatapszervezetek egyéves tevékenységét, Különösen nagy teret szentelt az előadás a párt gazdaság­szervező tevékenységének. En­nek elemzését indokolttá tette, hogy az elmúlt hónapokban sem a forgalom, sem a pálya- fenntartás nem teljesítette az előirányzatokat, A párttaggyű­lés arra hívta fel a párttagok és pártonkívüliek figyelmét, hogy a munka jobb megszerve­zésével és személyes példa- mutatásukkal lendítsék fel a kongresszusi munkaversenyt. A beszámolót követő vitában felszólalt Gombos Aladár, a városi pártbizottság titkára is. Felhívta a figyelmet a szerve­zeti szabályzat tervezett módo­sításainak jelentőségére. Hang­súlyozta. hogy a szocializmus teljes felépítése növeli a kom­munistákkal szemben támasz­tott követelményeket. A párt­tagok példamutató, áldozatkész tevékenységükkel, a nép ügyé­nek önzetlen szolgálatával nye­rik meg a pártonkívüliek bi­zalmát, erősítik a párt tömeg- kancsolatát. szereznek baráto­kat. támogatókat a párthatá­rozatok végrehajtásához. E hónap elején kezdte meg működését a kiskunhalasi vér­adóállomás, amely a helybeli vá­rosi kórházat lesz hivatva el­látni. A vöröskerésztes aktívák és az orvosok szervező munká­ja sikeresnek bizonyult, mert eddig a város lakosságának kü­lönböző rétegeiből 270 személy Jelentkezett ingyenes véradás­ra. A véradóállomás hetenként kétszer, kedden és pénteken fog­lalkozik vérvétellel. A jelentke­zők közül a már megtartott há­rom véradás alkalmával mint­egy kilencvenen váltották be szavukat és adtak vért a kór­A Kecskeméti Lakatosipari Vállalat kommunistáinak kül­döttválasztó taggyűlése is be­hatóan elemezte a tervek tel­jesítésének tapasztalatait. Meg­állapították, hogy a kongresz* szuái munkavenseny, amelyben az üzem dolgozóinak 70 száza­léka tett konkrét felajánlást, a tervek 2 százalékos túlteljesíté­sét vállalva — máris látható eredményekkel jár. A vállalat az idei nyolc havi termelési tervét 105,8 százalékra teljesítette. Több mint 4 millió forint ér­tékű felszerelést gyártottak terven felül. A pártszervezet tagjai felka­rolták az újftómozsalmat is. Javaslatukra több újítást vezet­tek be az üzemben. Az ívhe­gesztés bevezetésével például már ebben az évben 500 ezer forint, a pontbe”esztők üze­meltetésével pedig további másfél millió forint megtaka­rítást értek el. A pártmunka tapasztalatai­nak összegezése mellett a kong­resszusi munkaverseny eredmé­nyeiről adott számot a Kecs­keméti Villamos Erőmű pártve­zetőségének beszámolója is a küldöttválasztó taggyűlésen. Megállapították, hogy a kongresszusi munkaver­senyben eddig 1500 mázsa szenet takarítottak meg a vállalat dolgozói. Jelentős szerepe van a verseny­nek abban is, hogv a gőzterme­lést növelték, ezáltal lehetővé válik, hogy a leninvárosi új épületeket is bekapcsolják majd a távfűtésbe. Nagy József ház rászoruló betegei számára. A kecskeméti, bajai és kalo­csai véradóállomások után ez már a negyedik ilyen egészség- ügyi létesítmény a megyében, és igen jelentős abból a szem­pontból, hogy a jelzett terüle­ten is elősegíti a rászorulók gyors ellátását megfelelő vér­mennyiséggel. A ma már ki­terjedt önkéntes véradói szol­gálat ily módon szinte behá­lózza a megyét, megkönnyíti a kórházak gyógyító munkáját és' sok ember életét is visszaadja az idejében juttatott életmentő vér segítségével. A kiskunhalasi járási, város párt-végrehajtóbizottság tegnap tartott ülésének napirendjén a sajtóterjesztés szerenelt Meg­állapították, hogy másfél év alatt a Petőfi Népe előfizetőinek tá­bora 700-zal, a Népszabadságé pedig 450-nel gyarapodott a já­rásban. Jelenleg a járásban és a városban a Petőfi Népének 2174, a Népszabadságnak pedig 4032 előfizetője van. Kiskunha­lason 627-en, Jánoshalmán 329- en járatják rendszeresen a me­gyei pártbizottság napilapját. A végrehajtó bizottság elhatá­rozta. hogy az előfizetők szá­mának további gyarapítása, va­lamint a sajtó cikkeinek meg­felelő hasznosítása céljából ok­tóber végéig a városban és a iárás községeiben ankétokat ren­deznek a sajtóterjesztők és ol­vasók részvételével. A bajai járási, városi párt- vésrehaitóbizottság a oártokta- fást tárgyalva megállapította, hogy az űj oktatási idény elő­készítése a tervezett ütemben halad. Tavaly 188 pronogan- dista vezette a pártoktatás tan­folyamait, az idén viszont több mint 200 pártoktató kapott meg­bízást erre a feladatra a párt­szervezetektől. A pártszerveze­tek többsége már az új oktatási év hallgatóit is kiválogatta. Bíróság elé került a kétszeres bűnöző Szeleczki Ferenc kerekegyházi lakos ez év május 12-én este 11 órakor behatolt a kerekegy­házi erdész udvarába és az ott levő Pannónia motorkerékpárt — amely az Erdőgazdaság tu­lajdonát képezte — azzal a szándékkal vitte el, hogy el­megy vele Balázs-pusztára a bálba. Mivel azonban a motor­hoz indítókulccsal nem rendel­kezett, elindítani nem tudta, az árokba dobta a gépet, ahol a rendőrség megtalálta. Július 2-án Szeleczki Ferenc egy barátjával elment Ober­frank Ambrusné, Kerekegyháza, Engels utca 99. szám alatti la­kására. A léckerítésen keresetül hatolt be, s mivel sem az ud­varon, sem a lakásban nem tar­tózkodott senki, bátorságot ka­pott, a nyitott ablakon belépett a szobába, s az egyik fiókból 3000 forint készpénzt vitt el. Cselekményeiért a bíróság egy évi börtönbüntetésre ítélte Sze­leczki Ferencet, aki az ítélet el­len enyhítésért fellebbezett. Véradóállomás létesült Kiskunhalason akadtam Jenővel. Szabadkozott, hogy ő nem így képzelte, majd kárpótol veszteségemért, de hát Bokra is megyek én az ő kárpótlásával. Üres be­széd az, nem más. — Tudod mit, komám? — hízelgett ekkor re­kedtes hangján. — összedobunk pár pengőt, és. .. egy-két fröecs még nem a világ... igaz? Ráálltam. Hanem az italboltban újabb ötlete támadt. Ar­ra kért, menjek el a feleségéhez, itt laknak a másik utcában és próbáljak tőle egy ötvenest szerezni, kölcsön. Biztosan ad, jó asszony az... Szegény, adott. Bárcsak ne adott volna! Azt hazudtam neki, hogy orvosságot kell kiváltanom, de mivel pénzt elfelejtettem magammal hozni és messze lakom, így hát őhozzá ugrottam be ezért a szívességért. Hogy lehettem ennyire aljas! Most eszmélek csak rá. Józan elmével sose tennék ilyet.,. A munkatársam feleségét hazug ürüggyel becsap­ni ... Az az asszony két kisgyermeket nevel, még az utolsó falati át is megosztaná vel"k, és én fél­revezettem. kijátszottam őrt, csakhogy nekünk Ve­gyen miből inni. És az én feleségem? ... Szegényke, sírhat most eleget. Sejti már... Hogyne sejtené!... Félek, nagyon félek! Nem a feleségemtől, ön­magámtól. Érti, doktor űr: önmagámtól!!” • A z orvos fülében még ott visszhangoznak — ” mintegy segélykérőén — páciense utolsó szavai. Olyannak tűnnek, mint valami mélyről, nagyon mélyről lövő kiáltások, amikor a szaka­dékba zuhant ember, az életösztöntől sugallva, reménykedve várja, hogy kimentsék. S ha az „SOS” vészjeleket időben fel is fogják — a si­vár, élettelen szakadék mélye nem lesz többé teste t-Ielket sorvasztó börtöne, megszabadul rab­ságából — s ú j jáéled, sebei is meggyógyulnak. .. „Ez a törődött arcú, véres szemű fiatalember is gyógyulni akar, aki az iszákos életmódtól meg­undorodva, végre rádöbbent: ha az alkohol hó­dító, de alattomosan ölő mámora továbbra is fog- vatartja, megbéklyózza akaraterejét — a vesztébe rohan!” — gondolja magában az orvos. — „Mi legyen hát vele?” — Elvonókúrára javaslom — szól az előtte ülő­höz. — Az jót tesz magának, attól majd rendbe- jön. Kigyógyul ebből a nyavalyából. És újra egészséges lesz... Még hozzátette: — Csak akarni kéül « 8J égy hónap telt el azóta. — Egy július végi délutánon ismét jelentkezett a fiatalem­ber az idegorvosnál. De már nem az a fiatalem­ber volt, mint akkor, azon a napon: friss, jó kedvű, életvidám — a négy hónappal ezelőtti el­keseredésnek, levertségnek nyoma sem látszott rajta. Tartása is egyenesebb lett. Arca kisimult, szemei derűsen csillogtak az orvosra ... — Eljöttem, doktor úr, útdíjára — kezdte. — Ugye, hogy lobban nézek ki? Használt a kezelés. Meggyógyultam. Nem vagyok már betege az ital­nak. Tőlem folyhat akár hektóezámra is Nem kell.., Az egészséges ember öröme áradt hangjából. örült az orvos is: Lám, mégiscsak sikerült! A fiatalember már az ajtónál állt, búcsúzott, amikor az orvos még utánaszólt: — Várjon csak! valamit itt felejtett — nyúlt az asztalfiókjába. — Ezeket a kétfilléreseket, ni! Emlékszik rájuk? Bólintott. — Hát akkor, tegye el őket jól, őrizze magá­nál... Kohl Antal Jó szeme van! — KISASSZONY! A SZAPPANT A FÜRDŐLEPEDŐ ALATT TALÁLJA MEG! NAPTÁR 1962. szeptember 19, szerda. Névnap: VUhelmma. Napkelte: 5 óra 26 perc. Napnyugta: 17 óra 48 perc. * — Napok óta ropognak a vadászfegyverek a Dunaártéri Erdőgazdaság vadrezervátumá­ban. Eddig 17 szarvast kerí­tettek puskavégre a külföldi vadászok. Ez a zsákmány ed­dig a legjobbnak számít orszá­gos viszonylatban, mert az el­ejtett szarvasbikák többsége aranyérmes. Két trófea 11 kilón felül van. Az erdőgazdaságnak eddig már 210 ezer forintot fi­zettek ki a szarvásagancsokért a külföldiek. > — TAKARMÁNY-BRIKETT. A Helvéciái Állami Gazda­ságban a törkölyt, amit ed­dig csigereztek, az idén meg­őrölve „briketté” dolgozzák fel és takarmányként haszno­sítják. A törkölybrikett cu­kor-, fehérje- és olajtartalma igen magas, tápértéke vetek­szik a réti szénáéval. — GÉPÍRÓ VERSENYT ren­deztek szeptember 12-én a 4. Bmói Nemzetközi Vásár kereté­ben. A versenyen 3 tagú ma­gyar csapat is részt vett. A hi­bátlansági versenyt Tóth György- né (Magyar Külkereskedelmi Bank) nyerte meg 4297 hibátlan leütéssel. A sebességi csapat- versenyben a magyar csapat második lett. —• Diesel-meghajtású daráló­malmot épít a lajosmiasei Vö­rös Csillag Termelőszövetkezet. Az épület tetőszerkezete rövide­sen elkészül, s a tervek szerint egy hét alatt befejezik a fedési munkákat. — AZ IDEI SZÜRETRE 275 hordó készült a Kecskeméti Ká­dár Ktsz-ben. Ebből 25 nagyobb mennyiségű — összesen mint­egy 1200 hektoliter — bor táro­lására alkalmas. — Szudánban nemrég kipró­báltak egy Ikarus 321-es autó­buszt. Port Sudantól Kartumig az 1200 kilométeres utat — ahol eddig ilyen nagy autóbusz még egyáltalán nem járt — pi­henőkkel együtt három nap alatt tette meg a kocsi. Az Ika­rus a fcő- és homoksivatagban is kiállta a próbát. — EZER FORINTOT AJÁN­LOTTAK EBE az iráni föld­rengés károsultjainak meg­segítésére legutóbbi közgyű­lésükön a ballószögi Egyet­értés Termelőszövetkezeti Cso­port tagjai. Az összeget a Vö­röskereszt megyei titkársága elmére küldték el továbbítás végett. — A falna* takarékszövetke­zetei: is versenyeznek megyénk­ben a kongresszus tiszteletére. A legjobb eredményt a nagy- baracskai takarékszövetkezet érte el, amely az egész évi be­tétgyűjtési tervét máris 125 szá­zalékra teljesítette. Ennek a falusi „bank”-nak már több mint három és fél millió fo­nat betétéi járná nya van. — A MŰANYAGOK az élel­miszeriparban betöltött szerepé­ről tart ismeretterjesztő elő­adást ör Teréz tanár csütörtök délután öt órakor Kiskunhala­son, a MÁV kultúrtermében. — Elektromos gitárokat ké­szítenek szovjet megrendelésre a Szegedi Hangszerkészítő Vál­lalatnál. Az év végéig 250 ilyen hangszert szállítanak a Szovjet­unióba. — TEJKIMÉRŐ AUTOMA­TÁT szereltek fel a közel­múltban a dunavecsei és a kis­kunhalasi földművesszövetke­zeti tejcsárdában. Rövidesen a kiskőrösi tejbolt is kap tej- automatát. — ÜJABB 80 hálószoba-gar­nitúra készül el a Kecskeméti Asztalos Ktsz üzemében. A kis­ipari szövetkezet dolgozói ne­gyedévenként 180 ízléses vona­lú, fényezett szobaberendezést gyártanak, amelyekből az or­szág minden részébe szállítanak. — EMLÉKBÉLYEG árusítá­sát kezdte meg a posta kedd reggel a Nemzeti Színház fenn­állásának 125. évfordulója al­kalmából. Az új bélyeg Egressy Gábort és a régi Nemzeti Szín­ház homlokzatát ábrázolja. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZüLEVrER: Ahnási Téré* (•ay­te neve: Szélest Magdolna), Ungvári Márta (Tápod Mária): Horváth Má­ria (Pen ez Mária): Piszó László (Gyenes Etelka), Bene Jenő (Pintér Erzsébet): Lehóezki Terézia (Kani­zsai Terézia), Csókás Erzsébet (Hos- tya Erzsébet), Kuesák Ottó (Szíádlk Erzsébet): Iványosi-Szabó Zoltán (Obomyák Juliánná): Nagy Zsuzsan­na (Marké Dona); Abel Ilona (Szöt- lősi Ilona). Bárány! Etelka (Patai Juliánná), Hódi Gusztáv (Békési Eri­ka); Hódi István (Békési Erika), Szttár Éva (Szabó Éva), Tánczos Pé­ter (Baranyi Piroska) HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: dr. Táborita József és Nagy Ilona, Kál­mán Ferenc és Kun Agnes, Nagy József és Gál Irén,,- Pólyák Imre és Papp Mária, Korpáczi János és Gon- <H Julianna,- Szabó László és Tor­mási Piroska; Biró Sándor és Nyíri Klára; Czinkóezi Vilmos és Kozma Mária; Szabó József és Hegedűs Magdolna, Ungvári Imre és Bereez Éva; Pólyák Mihály és Szabó Má­rta; Kállai Lajos és Csikász Edit; Annus Lajos és Lehóezki Erzsébet; Karancsi Pál és Szlovák Mária, Ka- lán Pál és Farkas Ilona, Varga Jó­zsef és Ben de Julianna; Bende Lász­ló és Tóth Mária; Kovács Antal és Csősz Éva. MEGHALTAK: Kövesdi Mas M éve«; Lehóezki Terézia 1 napos; Ba­kó István 56 éves,- Kovács Terézia 7« éves; Farkas Sándor 65 éves, Fa» zekas Imre ti éves. Várható időjárás szerda estig: felhős idő, sok helven újabb esővel. Mérsékelt, a Dunántúlon megerősödő szél. A hőmérséklet keleten tovább csökken, nyuga­ton nem változik. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán 13—1' fok között

Next

/
Oldalképek
Tartalom