Petőfi Népe, 1962. szeptember (17. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

i. 1962. szeptember 1, szombat —1 —i Feszült helyzet, ismételt békítési kísérletek Algériában Az Egyesült Arab Köztársaság végleg kilép az Arab Ligából? Újból fellángoltak a harcok Kongóban Algériában a hely­set továbbra is rendkí­vül feszült, a szemben­álló felek azonban egye­lőre csak felvonultatják erőiket összetűzés még nem történt. Ismételt felhívások hangzanak el, amelyek nyugalomra és a vérontás elkerülésére intenek. A Ben Bellát és a politikai bizottságot támogató katonaság Bumedien ezredes vezetésé­vel Algír felé vonul, s az éjszakát a fővárostól mintegy 300 kilométernyire töltötte. A 4-es szá­mú vilaja szóvivője közölte, hogy az algíri hely­őrség védelemre rendezkedik be. A 4-es és a 3-as számú vilaja katonái úttorlaszokat állítottak fel, s felszólították a polgári lakosságot, szolgáltassa be a fegyvereket, A szóvivő hangsúlyozta, hogy az intézkedések „védelmi jellegűek”, hozzátette: „Nem mi fogjuk leadni az első lövést.” Algírban csütörtökön este ismét nagy tömegek tüntettek a béke mellett. „Ne legyen vérontás, békét akarunk!” — kiáltották a felvonulók. A késő éjszakai órákban megszakadt a telefonösz- szeköttetés az ország középső és nyugati része között. Az FLN franciaországi szervezete felhí­vást intézett az algériai katonákhoz, hogy ne használjanak fegyvert testvéreik ellen, A szerve­zet közleménye sürgette a nemzeti forradalmi tanács mielőbbi összehívását, a választások elő­készítését. Egyes — meg nem erősített —- jelen­tések szerint — titkos tanácskozások folynak a politikai bizottság és a 4-es, valamint a 3-as szá­mú vilaja vezetői között. Ben Bella miniszterelnök-helyettes nyugat-al­gériai körútját befejezve csütörtökön visszaérke­zett Oranba. fthider, a politikai bizottság főtit­kára Rabatba érkezett. Utazásának céljáról nem nyilatkoztak. A francia sajtó nagy figyelmet szentel az algériai eseményeknek. A péntek reg­geli lapok kiemelik: eddig még nem került sor fegyveres összetűzésre a Ben Bellát támogató ALN-csapatok és a negyedik, valamint a har­madik vilaja között. A l’Humanité tudósítója a békét követelő tömegek algíri tüntetéseiről írva rámutat: ezek a spontán tüntetések az elmúlt 48 óra legfontosabb eseményei. A nép a legnehe­zebb órákban felemeli hangját. A néptömegék nyomása kikényszeríti majd a kompromisszu­mot és olyan vezető csoport létrejöttét, amely végül is előkészíti az immár hat ízben értelmet­lenül elhalasztott választásokat A tömegek min­den erővel részt akarnak venni abban a vitában, amely mindeddig éppen részvételük hiánya mi­att a katasztrófa küszöbére sodorta az országot AZ ARAB LIGA TANÄCSA újabb ülésén tíz1 arab állam képviselői határozati javaslatot dol­goztak ki, amely az EAK és Szíria közötti ellen­tétek tompítására törekedett, hogy elejét vegye a végleges szakításnak. A határozati javaslat ér­telmében az Arab Liga Tanácsa nem folytatná a szíriai panasz megvitatását, tekintettel arra. hogy az EAK küldöttsége kivonult a tanács ülé­séről. A határozati javaslatot Szíria tartózkodása Különös „sajtészabadság“... A bonni kormány szívesen tesz dörgő nyilatkozatokat a szólás- és sajtószabadságról. Adenauer és kormánya azon­nal ezzel a fennkölt fogalom­mal riposztozik, ha — ez nem egyszer előfordul — Keletről vagy Nyugatról vád éri fasisz­ta irományok megjelentetése és reklámozása miatt. Közis­mert, bbgy az NSZK könyves­boltjaiban bárki megvásárol­hatja mondjuk Rommel vagy Kesselring emlékiratait, az új­ságstandokon ott van a Sol- datenzeitungtól kezdve a re- vansista szervezetek lapjainak légiójáig azon sajtótermékek tömege, amelyek nyíltan ha­tárrevizióra, Európa térképé­nek módosítására bújtogatnak. Egy ma érkezett hír ismét bebizonyította, hogy ez a cso­dálatos „szabadság” nagyon is véges: a Német Békeunió hes- seni székházában a rendőrség 150 „veszélyes irományt” kob- zott el. Hogy mi minősült ve­szélyesnek abban az ország­ban, ahol Kesselring memoár­jai sem minősülnek annak? A 150 elkobzott füzet Hrus- esovnak a moszkvai leszere­lési és béke-világkongresszu­son elmondott beszédét tartal­mazta ... (ha—) mellett valamennyi küldöttség megszavazta. P javaslat elfogadása ellenére kevés remény var az EAK és Szíria között fennálló ellentétek ki­küszöbölésére. A szíriai küldöttség Hasszunához az Arab Liga főtitkárához eljuttatott nyilatkoza­tában hangoztatja, hogy egyetlen állam kivonu­lása az Arab Ligából, vagy a kivonulással val< fenyegetőzés „nem befolyásolhatja a liga sorsát” ŰJBÖL FELLÁNGOLTÁK a harcok a kongó központi kormány csapatai és a katangai zsoldo sok között. A kormány csapatok a Kelet-Katan- gában folyó hadműveletek során kétszázötvex mérföld szélességű fronton harcban állnak Csőm­be zsoldosaival és százhúsz mérföldre megköze­lítették a rhodesiai határt. A katangai kormány­nak szeptember 3-án éjfélig kell nyilatkoznia ar­ról, hogy elfogadja-e az ENSZ által kidolgozott javaslatokat. A Reuter jelentése szerint a katan­gai kormány közölte: még a határidő lejárta előtt megadja válaszát A Pravda az U—2 s repülőgépek angliai megjelenéséről MOSZKVA (TASZSZ) Az amerikai hírszerző szol­gálat ..égi kémjeinek” angliai megjelenésével kapcsolatban Szmimov a Pravda pénteki párnában ezeket írja: ,,Az U—2-s repülőgépek is­mét a nemzetközi közvélemény látókörébe kerültek, újból ag­gódó lapkommentárok tárgyai lettek.” A hivatalos közlések szerint Powers utódainak feladata „ma­gaslégköri meteorológiai megfi­gyelések végzése az észak-at­lanti térségben”. Szmimov ez­zel kapcsolatban megjegyzi, hogy már vannak bizonyos utalások a „vizsgálatok” kém­jellegére. Az AFP hírügynökség az U—2-s kötelék Angliába ér­kezéséről szóló anyagában meg­írta. hogy a Szovjetunió védel­mi intézkedéseinek figyelemmel követéséről van szó. Még nyíl­tabban foglalt állást a Bir­mingham Post című angol lap. amely megírta, hogy „átfogó jellegű műveletről van sző”, amelynek oka az amerikai ka­tonai vezetés nyugtalansága a Szovjetunió jelentős rakétatech­nikai sikerei miatt. Ezek a jelentések — mutat rá a Pravda cikkírója — különö­sen sokatmondóak, ha ugyan­ekkor fisvelembe vesszük az amerikai küldöttségnek a genfi leszerelési értekezleten tanúsí­Külföldről jelentik ACCRA. Accrában Ismét sok­ezres tömeg tüntetett Nkrumah elnök mellett és halált követelt azokra, akik a Nkrumah elnök ellen a közelmúltban történt bombamerényletet előkészítet­ték. SZÓFIA. A görög statiszti­kai szolgálat adatai szerint Gö­rögországban több mint húsz­ezer elhagyatott, csavargó gye­rek él VARSÓ. Krakkóban megnvílt a matematikusok nemzetközi konferenciája. Az értekezleten SS ország képviselői vesznek tett magatartását. Az ellenőr­zésnek álcázott kémkedés, ame­lyet az amerikai kormány ja­vasol, lényegében az úgyneve­zett „ellenerős-stratégiát” hiva­tott megvalósítani. Nem logikus-e feltételezni — folytatja Szmimov —, hogy Washington, miután nem szá­míthat arra, hogy Genfben jo­got kap a Szovjetunió területén végzendő kémkedésre, most ez illegális értesülésszerzésre igyek­szik átállni. Szmirnov emlékeztet arra, hogy az U—2-s kalandja meg­hiúsította a csúcsértekezletet, kiélezte a nemzetközi feszültsé­get. önkéntelenül az a benyo­más alakul ki az emberben — írja —, hogy egyesek a berlini provokációkhoz csatlakozva, most valahol az észak-atlanti térségben szándékoznak újabb provokációkat rendezve még feszültebbé tenni a nemzetközi helyzetet. Ötezer méter magasban kizuhant a repülőgépből BUENOS AIRES. (Reuter) Csütörtökön egy ötezer méter magasságban repülő argentin utasszállító gép ajtaja kinyílt A gép 23 éves stewardesse ki­zuhant és szörnyethalt. Tovább pusztít a kaliforniai erdőtűz LOS ANGELES. (API Kaliforniában még mindig nem sikerült fékezni a múlt hét végén támadt erdőtüzet. Eddig 23 ezer hektárnyi erdő­ség égett le. A kár 4 300 000 dollár. A világ legöregebb embere egy indiai paraszt KALKUTTA. (Reuter) Egy fatepuri (Nyugat-Bengá- lia) indiai paraszt bíróság előtti tanúvallomása megtételekor azt állította, hogy 158 esztendős. Köztársasági párti vezetők támadása Kennedy ellen WASHINGTON (MTI) Everett M. Dirksen. az ame­rikai szenátus köztársasági párti kisebbségének vezetője és Char­les A. Halleck. a képviselőházi köztársasági pártcsoport vezető­je csütörtökön sajtókonferencián bírálta a Kennedy-kormányt a genfi értekezleten tett legutóbbi amerikai javaslatok miatt, mi­vel azok a légkörben végzett atomrobbantási kísérletek betil­tását indítványozták, helyszíni ellenőrzés nélkül. Bár az ameri­kai terv lényegében nem jelent engedményt a korábbi amerikai állásponthoz képest, hiszen a föld alatti robbantások betiltá­sát továbbra is a helyszíni el­lenőrzés biztosításától teszi füg­gővé, a jobboldali kengresszusä vezetők „engedmények tételével” és „visszavonulással”, vádolták meg a kormányt. Halleck kijelentette még. hogy bár a Szovjetunió már elutasí­totta a Kennedy—Macmillan-ja- vaslatot, „az abszolút ellenőrzés elvének feladását hatalmas hi­bának tartja”. Nyikolajev és Popovics jegyzetelnek utolsó fejezete a Pravdában MOSZKVA. (TASZSZ) A Pravda pénteki száma kö­zölte Nyikolajev és Popovics szovjet űrhajósok útijegyzetei' nek utolsó folytatását, amelyben a leereszkedési előkészületeket és magát a leszállást írják le. Augusztus 15-én a két szov­jet pilóta elérkezett útja legne­hezebb szakaszához, amelyben kötelékszerű leereszkedést kel­lett végrehajtania Az űrhajó­sok az előkészület óráiról a következőket írják: „Nagyon örültünk, hogy ha­marosan szeretteink, rokonaink és barátaink ölelő karjaiban le­szünk, de ugyanakkor valami kis szorongás vett erőt rajtunk, hogy meg kell válnunk annak a világűrnek széoségeitől. amely­ben oly sok órát eltöltöttünk. Az. űrhajók utoljára kerültek a Föld árnvékába és a Hold az űrhajó ablakain bekandikálva lassan vonult végig a kabin fa­lán. Ezekben a nercekben, ami­kor búcsút vettünk az éjszakai lámoástól. valami elérzékenvült. lírai hangulat kerített hatal­mába.” A leereszkedés előtt az űrha­jósok testgyakorlást végeztek, hiszen a szervezetet hozzá kel­lett szoktatni ahhoz, hogv a sűlvtaiansáeot a leereszkedéskor jelentős túlterhelés fogja kö­vetni. A berlini városparancsnok bemutatkozó látogatása Helmut Poppe vezérőrnagy, az NDK fővárosának új városparancsnoka, bemutatkozó lá­togatást tett Friedrich Ebert főpolgármesternél. Képünk erről a látogatásról készült: balra gönne vezérőrnagy, jobbra Ebert főpolgármester. Az űrhajók vezető tervezője rádión azt ajánlotta az űrhajó­soknak, hogy maguk válasszák meg a földe térés módját —i akár űrhajóban, akár ejtőernyő­vel —, Nyikolajev és Popo­vics nagyon szeretik az ejtőer­nyős sportot és habozás nélkül válaszoltak: „Ejtőernyővel me­gyünk.’5 A feszült csendben először Andrijan Nyikolajev, majd Pavel Popovics is kezdte hallani a bekapcsolt fékezőrakéták jelleg­zetes zaját. Az űrhajó gyorsan vesztett sebességéből. A súlyta­lanság eltűnt és kisebb túl­terhelés jelentkezett. „Kellemes volt ismét érezni saját testünk súlyát.” Nyikolajev és Popovics véle­ménye megegyezik abban, hogy életük egyik legmegrázóbb él­ménye volt, amikor behatoltak a sűrűbb légrétegekbe, s ami­kor az űrhajó ablakai előtt több ezer fokos lángnyelvek táncoltak. Leereszkedéskor a túlterhelés valamivel nagyobb volt, mint a pályára való ki­vezérléskor. A légáramok meg­rázkódtatták az űrhajókat. Ezután a megsárgult ablak­üvegeken túl kialudt az erős fény és megszűnt a túlterhelés is. A Föld egészen közelinek tűnt. A katapult berendezés megtette a magáét és előbb Andrijan Nyikolajev, majd Pa­vel Popovics feje fölött is szét­terpeszkedett a hatalmas ernyő kupolája. Az űrhajósok ekkor természetesen nem látták egy­mást, hiszen a hatperces idő­különbség több tucat kilométer­re elválasztotta őket egymástól. De már a levegőben, a Föld színéről, a terepviszonyokról mindegyik látta, hogy a meg­adott térségben ereszkedik le — valamivel délre Karagandá- tól. a kazahsztáni bányászvá­rostól. ^Elsőnek Nyikolajev ért le a fűvel benőtt köves földre és nyomban kezdte levetni űrha­jós-ruháját. A hamarosan oda­ért készenléti csoport orvosa megmérte vérnyomását és el­lenőrizte érverését. Ekkor már mindenfelől lóháton közeledtek a környékbeli pásztorok. Popovicsot szintén orvos fo­gadta. „Mi van Andrjusával?” — az volt Pooovics első szava, A két űrhajós a reoü1 !-,éDen megérkezett szakéri őkkel együtt ezután megtekintette a leeresz­kedett űrhajókat. „Teljese« rendben voltak, azonnal lehe­tett volna újra kozmikus útra indulni yTüjjg,« ' ' " EGY NAP A KÜLPOLITIKÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom