Petőfi Népe, 1962. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-01 / 152. szám

xvn. Évfolyam, 152. szäm Ara60 fillér 1962. jüiius x, vasárnap 5000 középiskolás vesz részt megyénk üzemeiben, tsz-eiben nyári termelési gyakorlaton Ezernél több KISZ-fiatal dolgozik az építőtáborokban ÉPÜL A MOZI Lezajlottak a vizsgák, befe­jeződött a tanítás Bács-Kiskun megye 17 középiskolájában. A fiatalok nagy része — mintegy 5000 középiskolás diák — azon­ban pihenés, szórakozás helyett munkára jelentkezett azokban az üzemekben, termelőszövetke­zetekben ahol a tanév folyamán gyakorlati oktatáson vett részt. A kiskőrösi szőlőtermesztési gimnázium kivételével — ahol már 4+2-es beosztással taníta­nak — a megye összes középis­kolájában meghonosodott az 5+1-es — 5 nap elmélet, 1 nap gyakorlat — szakmai előkészí­tő oktatás. Az iskolában elsajátított anyag megszilárdításához nagy segítséget nyújt az ön­álló munkával eltöltött tíz­napos — esetleg kéthetes — termelési gyakorlat. Nagy jelentősége ellenére, az idén még nem tették kötelező­vé, minden tanuló részvételét. Mégis — egy-két kivételtől el­tekintve — minden iskolában lelkesen láttak hozzá a szerve­zéshez. Az eredmény nem is ma­radt eL A kőzépWkotások S5 száza­léka Jelentkezett munkára a gépek mellett, vagy kint a földeken. Gondot okozott a vidékről be­járók elhelyezése erre az idő­szakra. mivel a kollégiumokat bezárják a tanév befejeztével. A megyei tanács művelődési osztálya számos helyen meg­üzemelésének idejét. így lehető­vé vált, hogy június 15—30-ig a vidéki fiatalok is részt vegye­nek a termelő munkában. Álta­lában július elejére véget ér a gyakorlatok többsége, utána csak néhány csoport dolgozik válta­kozva augusztus végéig. A tanulóknak végzett mun­kájukért 2—3 forintos óra­bért fizet az üzem vagy a termelőszövetkezet, továbbá gondoskodik ellátásukról és a munkahelyre történő szál­lításukról. Legtöbb helyen örömmel fo­gadták az érkező fiúkat lányo­kat és munkáinkhoz a legmesz- szebbmenő támogatást biztosí­tották. Segítőikészségükért a leg­nagyobb elismerés illeti többek között a Kecskeméti Faipari Vállalatot, a Bányászati Beren­dezések Gvárát Kiskunfélegy­házán és a Kunszentmiklósi Gép­állomást A mezőgazdasági gyakorlati munka megszerettetésében kifej­tett tevékenységükért elsők kö­zött említhető a Kalocsai Iszkra Termelőszövetkezet, a Csengődi, a Kiskunhalasi és a Bácsalmási Állatni Gazdaság­Amíg a nyári termelési gya­korlaton résztvevők az 5+1-es oktatásban elsajátított ismere­teiket bővítik, szaktudásukat nö­velik, addig ezernél több közép- iskolás keresi fel megyénkből a KISZ nyári építőtáborait. Ezek a fiatalok önként vállalták, hogy munkájukkal hathatósan segítik a mezőgazdaságot, az ország nagyobb építkezéseinek mielőbbi befejezését. A bácsalmási állami gazdaság mátétclki egységénél felál­lított munka táborban 600 diáklány szedi majd a gyü­mölcsöt és a zöldségféléket. A Szabolcs megyében levő tiszakerecsenyi táborba 400 fiú indul Bács-Kiskun megyéből, hogy résztvegyen a csatorna- és gátépítés munkálataiban. A Kecskeméti Felsőfokú Óvónő­képző és a Bajai Felsőfokú Ta­nítóképző növendéked a Hatvan környékén elhelyezett munkatá­borban töltenek el két hetet. Mindebből kitűnik, hogy fia­talságunk nem fél a munkától, saját elhatározásából, lelkesen dolgozik a gépek, munkapadok mellett, vagy a megyén kívüli országos jelentőségű építkezése­ken. A szorgalmas, hasznos munkával eltöltött napokat jól megérdemelt pihenés követi, amikor majd csapatostól kere­sik fel, ütnek tábort hazánk legszebb részein: a Balaton párján, vagy a Bükk festői tá­jain. V. Zs. Sndsná’ e]i8frfny5;&!i úja!ib csoportjának 'eszállása NyugaMríánban Hollandia. (MTI) Indonéz ön­kéntesek újabb csoportja szállt le ejtőernyővel a holland köz- igazgatás alatt álló Nyugat- Inán déli partvidékén, Kaimana város közvetlen szomszédságá­ban pénteken este- A leszállás hírét a holland hatóságok meg­erősítik. Ugyanezen a területen már korábban is szálltak le in­donéz ejtőernyősök, akik harc­ban állnak a holland gyarmati katonasággal. hosszabbította a kollégiumok Zúgnak a gépek - vágják a rendeí Több helyen vasárnap is aratnak Világ proletárjai, egyesüljetek!, 0 ^ A < * Rövidesen elkészül Szabadszálláson a 404 főt befogadó, modern szélesvásznú filmszínház. A tágas, minden igényt ki­elégítő épület költségeihez — KÖFA-alapból —- 3 millió forint­tal járult hozzá a községi tanács. Az egyre fejlődő község arcú. latát még szebbé, vonzóbbá teszi majd az új mozi barátságos, korszerű épülete. November 20-án összeül a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusa A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága június 28—29-én kibővített ülést tartott. Az ülésen tanácskozási joggal részt vettek a megyei és budapesti kerületi pártbizottságok első titkárai, a lömegszervezetek vezetői, alcadémikusok, tucűy.nányos kutatók, a nagy gépgyárak igazgatói, gépipari szakemberek, az országos napilapok főszerkesztői és más meghívottak, közöttük pártonkívüliek. A Központi Bizottság ülésének napirendjén négy kérdés szerepelt. 1. Az ülésen Apró Antal elvtárs beszámolt a KGST-ben résztvevő országok kommunista és munkáspártjai elsőtitkárainak és ez országok miniszterelnökeinek moszkvai tanácskozásáról és a KGST XVI. ülésszakáról. 2. Megvitatták Csergő János elvtárs, kohó- és gépipari mi­niszter bevezető előadása után „A gépipar helyzetéről és további jeladatairól” szóló jelentést és határozati javaslatot. 3. Kádár János elvtárs javaslatára a Központi Bizottság úgy határozott, hogy a párt soron következő kongresszusa 1962• no­vember 20-án nyílik, meg. 4. Gáspár Sándor elvtárs, a Központi Bizottság titkára javas­latot terjesztett elő a Központi Bizottság 1962. második félévi munkatervére. A Központi Bizottság a javaslatot határozattá emelte. A hűvös Időjárás miatt az el­múlt héten a gabona lassabban ért, s ezért az aratást nem min­denütt kezdték meg- A homok­vidékek termelőszövetkezeteinek zömében azonban már napok óta javában tart az őszi árpa betakarítása. A munkák összetorlódásának elkerülése és a szemveszteség minimálisra csökkentése végett a közös és állami gazdaságok­ban ma, vasárnap is folytatják az aratást. Az őszi árpa aratását a vá­rosföldi Dózsa Tsz-ben már csü­törtökön megkezdték. Azóta is tart folyamatosan: egymásután vágja és kévébe köti a termest a két saját és ugyanennyi gép- állomási aratógép. Tegnapig kö­zel 100 holdon végezték el a munkát, s ma, ha az idő en­gedi, a 200 hold összterületnek jóval több mint a felét learat­ják. A Kecskeméti Gépállomásnak mind a 22 aratógépe és hat kombájnja kint van a közös gazdaságok sárguló tábláin. Az egyik SZK—3-as ; tegnapig 15 holdon aratta le és csépelte el az őszi takarmánygabonát a kecskeméti Törekvés Termelő­szövetkezetben. Ma sem pihen­tetik, s a példát követik a kö­zös gazdaság aratógépei is. A hét közepén munkába állt a Tiszakécskei Gépállomás két új ZVZ típusú aratógépe is. A község két termelőszövetkezeti gazdaságában szombatig 300 holdon kötötték kévébe az őszi árpát, s a letakarított terület ma mintegy 100 holddal növek­szik. Ugyancsak arat a gépállo­más SZK—3-as kombájnja is­A Kiskunhalasi Gépállomás kombájnja ma a harmadik nap vágja és csépeli a kunfehértói Vörös Hajnal Tsz őszi árpáját. A kombájn teljesen új SZK— 4 -es, a legkorszerűbb típus, vá­gószerkezete az SZK—3-asénál is szélesebb. A gépállomás 17 aratógépe sem pihen, három kö­zülük a kiskunhalasi Vörös Ok­tóber Tsz-ben, a többi pedig a járás más szövetkezeti gazda­ságaiban arat. A kiskunfélegyházi járás ter­melőszövetkezeteiben változat­lan irammal végzik a termes betakarítását. A gépek mellett kéri erővel is vágják a rendet Ma az aratógépek járásszerte „üzemelnek”, nemcsak a gépál­lomásiak, hanem a szövetkeze­tiek is. A kiskunfélegyházi Dó­zsa Tsz-ben már több mint 100 hold őszi árpa került kévébe. Megyénk állami gazdaságai ban vasárnap mindenütt meg­kezdték. illetve folytatják az ősz5 árpa, az olasz búza és a „kétszeres” rendre aTatását. A Helvéciái Állami Gazdaságban már a hét közepe óta kombájn­nal is vágják az árpát, amely holdanként 14 mázsát fizet. Exportra késiül a szénosztályozó Egész sor gépet, berendezést és speciális vasszerkezetet készít a szénbányák, ércbá­nyák, valamint az erőművek és áramszolgáltató vállalatok részére Kiskunfélegyházán a Bányá­szati Berendezések Gyára. A hazai igények mellett, az idén több mint 10 millió forint értékben gyártanak bányaipari berendezéseket exportrendelésre. Képünkön: Herédi Sándor szocialista címért küzdő brigádja egy exportra készülő szénosztályozó szalaghídon dolgozik

Next

/
Oldalképek
Tartalom