Petőfi Népe, 1962. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

fl. riffl«! IMS. március 1. eaStSrtiHt Franciaország továbbra is fenntartia támaszpontjai! Algériában A nyugatiak megakadályozták Kuba panaszának megvitatását Vita az ENSZ gyarmatügyi bizottságában ff 'T I IT'T r’ ---------------------t n i ii ■ i un i m in m min ■uhum- , , Sk^Sériafíeí |EGY NAP A külpolitikában • cl és tervbe vett megöl- 1 ‘lásáról. A közölt részletók különösen az át­uiéneti időszak igazgatási, rendészeti és egyéb vonatkozásait érintik. Ezek szerint nem lesz hosszabb a népszavazás, illetve a végleges hata- joirt átvétele kezdetéig eltelt idő, mint fél esz­tendő. Az is valószínű azonban, hogy már má­jusban vagy júniusban megtartják a népszava­zást. Az átmeneti időszakban Algéria továbbra ia francia fennhatóság alatt marad. A fegyver­szünet bejelentése után azonban már megalakul egy ideiglenes végrehajtó szörv és egy körül­belül 4000 főt számláló karhatalmi erő. A kar­hatalom. nagyobbik. fele arabokból áll majd. A népszavazás után a harcterek egységei francia részről még három évig maradnak Algériában. Megállapodás történt több francia katonai tá­maszpont további fenntartásúra. Különösein nagy jelentőséget tulajdonított Franciaország a Szaha­rái katonai bázisok fenntartásának. A hároméves időszakban, amelv alatt az euró- pai lakosság eldöntheti, hogy a francia vagy az algériai állampolgárságot választja-e. a fehér lakosság ugyanazokat a politikai és személyi jo­gokat, élvezi, mint az arabok sőt az önkor­mányzati szervekben is megfelelő képviselethez jutnak, M összemérőén biztosítja a megállapodás a francia gazdasági érdekeket, elsősorban a Sza­hara zavartalan kiaknázását MINT ISMERETES, kedden este az ENSZ Biztonsági Tanácsa négy és fél őrás tárgyaláson foglalkozott azzál a kérdéssel, napirendre tűzr ae-e Kub® panaszát vagy sem. Kuba azért kérte a tanács összehívását hogy megvitassák a Kuba elleni agresszív amerikai katonai lépése­ket így a Punta del Este-i értekezleten kflrény- sasrített saankeiókat éa az Egyesült Államoknak aat « törekvését hogy rávegye NATO-szövetsé- aygcjt Kuba bojkottálására. A nyugati hatalmak képviselői mindent megtettek az ülésen, hogy megakadályozzák a kubai panasz megvitatását Az angol küldött javaslatára ügyrendi vitát kezdtek, s közben meg­akadályozták azt is a nyugatiak, hogy Kuba képviselője szót kopjon. A szavazáson a kubai panasz megvitatása mel­lett szavazott a Szovjetunió, Románia. Ghana, valamint az Egyesült Arab Köztársaság. A ta­nácsnak két tagja tartózkodott a szavazástól. Mivel az ügyrendi szabályok értelmében hét szavazat szükséges ahhoz, hogy az érdemi vita meginduljon, a kialakult szavazati eredmény azt jelenti, hogy a Biztonsági- Tanács elzárkózik a Kubai Köztársaság panaszának megvitatása elől. A vita mellett szavazó államok képviselői egyöntetűen rámutattak felszólalásaikban, hogy ez a bánásmód nem egyeztethető össze az Egye­sült Nemzetek céljaival, ellenkezik az alapok­mány szelieméveJf mivel egyetlen tagállamtól sem lehet megtagadni a jogot, hogy a Bizton­sági Tanácshoz forduljon. AZ ENSZ EGYÉBKÉNT külön bizottságban foglalkozik a gyarmati országok függetlenségé­nek problémáival. A különleges ENSZ-bizottság a közgyűlés 16. ülésszakának határozata értel­mében született meg. A 12 tagú bizottságban a Szovjetunió, Lengyelország, Jugoszlávia, India az Egyesült Államok, Anglia. Olaszország és más országok képviselői vesznek részt A bi­zottság megbeszélésein erőteljesen hangot kapott az a kívánalom, hogy a továbbiakban külön­böző éljárási problémák helvett elsősorban az afrikai kontinens kérdéseivel foglalkozzanak Köztudomású, hogy ezen a hatalmas világrészen még 27 gyarmati terület és gyámsági terület van, több minit 50 millió lakossal. A Szovjetunió képviselője a legutóbbi megbeszélésen s-ürgette a szóbanforgó területen levő támaszpontok azonnali megszüntetését az ott állomásozó ide­gen katonai erők kivonását A bizottságban részt vevő gyarmattartó hatalmak képviselői természetesen saját érdekeiknek megfelelően alakították M véleményüket. Hangsúlyozták a nyugati hatalmak küldöttei, hogy csak fokozato­san és óvatosan kell megadni a függetlenséget a gyarmati országoknak és népeknek , , Nem kuruzslók A berlini Wochenpost idézi jenki lapokból: New York or­vosai újabban sok hátgerinc­sérültet kezelnek. Ezeknek nagy részét twistezés után a táncterem parkettjéről viszik kórházba. Áz elmúlt héten 54 hátgerinctöréses ember közül 49-et a twist nevű új tánc tett nyomorékká. Az orvosok azt állítják, hogy a vitustánc finom angol keringő a twist­hez képest. Hiába no, ilyen a divat. De vannak másféle új jenki specialitások is. A Los Angeles-i lélekgyógyászok pl. létrehozták a Drive-in köz­pontot. Arról van szó, hogy a páciensnek csak be kell haj­tania a rendelőintézet udvará­ba, s a többi megy, mint a ka­rikacsapás. A beteg megáll ko­csijával az udvaron. Nem száll ki. Dudál. Erre a lélekbúvár úr odalép hozzá és behajol az ablakon. Felveszi a panaszt, s előáll javallatával. A beteg ez­után „leszúrja? a Aszteletdijaá és hajthat tovább a forgatag­ban. Vagy megggyógyul vagy nem. Ha van esze, meggyó­gyul az öt dollárjáért, hiszen senki sem szereti dobálni a pénzét. Nos, ezt a Drive-in módszert dr. Gerald Jacobsen vezette be elsőnek az Egyesült Államokban, ö a mestere az érzelmi problémáit gyom kú- rálásának. Különösen a csa­ládi krízisek feloldására spe­cializálta magát. A receptje egyszerű és hatásos: »Meg­unta a férjét? Megutálta u fe­leségét? Hagyja ottl Váljon cl tőlef* Ennyi az egész. Ét mind­össze öt dollár a taksa. Po­tom pórus. Igazán nem érde­mes többet költeni ez érzelmi problémákra. Time is money — az idő pénz. Doktor Jacob­sen pedig hasznos — intéz­mény. Persze, csak me USA- ban. Erfts katona! egységek érzik llgo Dinit Ölem pa'olálát is a lantosabb sza'goni kézépü’eteke! a kedd reggeli ligitámadás éta STATOW- (MTI) Nso Dteh Btaoa rendeletére harangok zúg­nak ét hálaadó ünnepségeket tartanak azért, hogy a dél-viet­nami diktátornak sikerült meg­menekülnie a kedd reggeli légi­támadás során. A harangok zú­gása azonban nem hallgattat­hatja el 8 dél-vietnami nép elégedetlenségét az Egyesült államokat kiszolgáló rendszer­rel szemben. A TASZSZ szem­léi rója megállapítja, hogy az Egyesült Államoknak nem irigy­lésre méltó a helyzete. Még azok is akikben a legjobban megbízott, ákiknair a kezébe fegyvert adott a dél-vietnami népi erők elnyomására, azok is, a szai górni önkényúr ellen for­dítják a fegyvereket Szaigonbao az elnöki palotát és a fontosabb középületeket erős katonai egységek őrzik. A dél-vietnami kormány közlése •szerint a keddi légitámadások alkalmával négy személy vesz­tette életét és mintegy harmin­cán sebesültek meg. A' sebesül­tek között van Diem sógornője is — jelenti a Reuter hírügy­Az AP kőtiése szerint Hölting amerikai nagykövet felkereste Diemet, . s szeren esekívánatait fejezte ld az elnök megmene­külése aÖcaimábóiL Mint már jelentettük, a keddi támadásban részt vett egyik gép Dél-Kambodzsában végzett kényszerleszállást és pilótáját a hatóságok őrizetbe vették. A Reuter jelentése szerint a dél- vietnami kormány a pilóta ki­adatását kérte a kambodzsai hatóságoktól. Megszökött az OAS egyik vezetője a Kanári szigetekről PÁRIZS. (MTI) Argoud volt ezredes, az OAS egyik vezető­je. megszökött Santa Cruz-i (Kanári-szigetek) kényszertar­tózkodási helyér«. A francia lapok jelentése szerint Argoud úton van Algéria felé. Az ezredes az áprilisi puccs után menekült Spanyolországba, ahol Qrtizzal, Lagaillarde-dal és más fasiszta vezetőkkel együtt Franco oltalmát élvezte. Franciaországban távollétében halálra ítélték. Franco de Gaulle kívánságára távolította el Spanyolországból. Santa Cruzban az OAS-vezetők sza­badon közlekedhettek. Francoék ismét növelni akarják áldozataik számát LONDON. (TASZSZ) A fran­cóista politikai rendőrség is­mét növelni akarja áldozatai­nak, számát A barcelonai egye­temen nemrégiben letartóztat­tak három diákot, mert sssabad­A PÁRIZSI BASTTLLE-TÉREN t.-ríh4-•Oo Az OAS kitüntet,.. ságra és demokráciára buzdító jelszavakat írtak az előadóte­rem falaira. A Times szerint hamarosan katonai bíróság elé állítják a diákokat és biztosra vehető a halálos ítélet. Az egyetem diákjainak köré­ben —<- folytatja a Times —• növekszik a felháborodás hul­láma a traneóista rendőrség megtorlásai miatt A diákok tüntetéseket rendeznek az egye­temen és követelik, hogy a le­tartóztatottakat adják át a pol­gári bíróságnak. Az egyetem épülete előtt rendőrökkel zsú­folt gépkocsik tartanak őrszol­gálatot Az amerikai hatóságok befejezték Powers kihallgatását WASHINGTON. (MTI) Az amerikai hírszerző hivatal kü­lönleges vizsgáló bizottsága be­fejezte Francis Gary Powers ki­hallgatását Az D—-2-es kém- repülőgép pilótája, egy magas- rangú amerikai kormánytisztvi­selő szerint a hét rréctm vag&j színűleg sajtóértekezleten is­merteti vallomását A vizsgáló­bizottság előtt elhangzott nyi­latkozatot — feltételezhetően szigorúan eenzürázv, év rövi­dítve — pénteken Tovább folynak a harcok Guatemalában A diktátor ellenfelei kezükbe kerítették o főváros két rádióállomását GUATEMALA. (CTK) Ydigoras guatemalai diktátor ellenfelei a fővárosban kezükbe kerítették az „Universal” és a „Radio In- temacional” rádióállomásokat és felhívást intéztek Guatemala népéhez, lépjen fél fegyveresen a diktatúra ellen. A legutóbbi értesülések sze­rint Guatemala területén tovább folynak a fegyveres harcok. A kormány csapa tok ellen február elején lezajlott támadások után újabb harcokra került sor a partizánok és a kormánycsapa­tok között Puerto Barrios térsé­gében. A kormány amerikai instruktorok által kiképzett kü­lönleges csapatokat küldött a partizánok ellen. A kormány­csapatok vereséget szenvedtek. A partizánalakulatok főként az északi és keleti hegyes vidé­keken tevékenykednek. A kor­mány harci készenlétet rendelt el a hadseregben és mozgósí­totta a rendőrséget Ugyanakkor Ydigoras Fuentes hatóságai széleskörű hajszát in­dítottak az ellenzék képviselői ellen, sokat közülük letartóztat­tak, sőt megkínoztak. A rend­kívüli állapotokat a twmásy további egy hónappal mos-ho«-* szabi» tóttá. Enneík ellenére növekszik- as elégedetlenség. A guatemalai diákszövetség nyilatkozatot adott ki, amely hangsúlyozza! hogy a jelenlegi helyzetért Ydigoras Fuentes diktatúrája a felelős. A Német Szocialista Egységpárt küldöttsége Kádár Jánosnál Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Nemes Dezső, az MSZMP KB titkára szerdán fo- gadta a Német Szocialista Egy­ségpárt hazánkban tartózkodó pártmunkás-küldöttség, amely­nek vezetője Alois Pissnik, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának póttag­ja, a magdeburgi pártbizottság első titkára. Szakértői bizottság jelentébe a jugoszláviai bányaszerencsétlenség okáról X Szarajevó közelében levő Banovicad szénbánya egyik tár­nájában kedden délután bekö­vetkezett szerencsétlenség ügyé­ben lefolytatták a vizsgálatot. A szakértő bizottság megálla­Áz ENSZ afrikai gazdasági bizottsága javasolja q Dél-afrikai Köztársaság kizárását a bizottságból (Toncz Tibor rajza) ADDISZ ABEBA. (MTI) Az ENSZ afrikai gazdasási bizott­sága kedd esti ülésén 27 sza­vazattal és öt tartózkodássá' úgy határozott, hogy javasolj? a Dél-afrikai Köztársaság kizá­rását a bizottságból, amíg ez. az ország fel nem hagy szégyenle­tes fajüldöző politikájával. A határozati javaslat végső 'óvá hagy ás céljából az ENSZ -’azdasági és szociális tanácsa elé kerül. A fajgyűlölő dél- -'frikái kormány nem képvisel­teti magát az ülésen, jóllehet taftja a bizottságnak! pította, hogy a szerencsétlenség pillanatában 177 bányász tar­tózkodott a tárnában. Közülük kedd estig 123 bányászt sikerült megmenteni, 52 bányász pedig életét vesztette. Az elhunyt bá­nyászok személyazonosságát az éjszaka folyamán megállapítot­ták. Tizenegy bányász* a tu/Jai kórházba szállítottak, közülük kettő súlyos sérüléseket szenve­dett, a többi pedig túl van az életveszélyen. Á szakértői bizottság elvetet­né azt a korábbi feltételezést, ''egy a szerencsétlenség metán- '•'bbanás következtében történt és megállapította, hogv azt a ■robbanószerek kéziraktárának fehobbanás* idézte élő. (MT1>

Next

/
Oldalképek
Tartalom