Petőfi Népe, 1962. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

1. »Mai Több szeretettel, nagyobb felelősséggel Hiba van a kerületi nártszar- s vezetek munkájában is. Évek i óta nem hívták össze megbe szélesre a pedagógusokat, nem törődtek az iskoláikkal. A nevelési eredményeket számtalan körülmény befolyá­solhatja. A családi környezet, rokonok, ismerősök, barátok, az élet ezernyi hatása. A tanulat­lan, maradi gondolkodású szü lók nemcsak, hogy nem törőd­nek gyermekeik tanulmányi eredményével, hanem rossz pél­dával hátráltatják a gyerek fejlődését, a kötelességmulasz­19tz. rozmár is. vasárnap Párizsi temetés Mocskos homályú tejüveg a február ege cikáz a fürge szél sötét zászlókba tép és zárt sorokban komolyan fegyelmezetten dacosan mint sok ezer fogaskerékhajtotta gép egyenletes roppant ritmusra lép a Peré I-achaise felé a nép Rendőrsisakok villognak körül s a vállak erdeje mögül a gyászoló tömeg fölé magaslik nyolc komor koporsó Nincs „requieseat” nincsen fojto tömjénfüst csak a döbbenet a vádló harcos együttérzés a szürke ég alatt a nyolc tetem felett Boulevard-okon és rue-k szegélyén a bénult buszok vesztegelnek S most a részvétben megvonagló szálakról halkan dal ered szelíd magasztos ünnepélyes de mégis sújt akár a tagló fgy zengik a párizsiak félelmes gyászukat s zsarnokság ellen is k'vívják hogy ne lehessen többé áldozat és nevető legyen a holnap Jóba Tibor Baleset ittasság, szabálytalan hajtás miatt Közlekedési krónika okát és szívesen vitázunk manapság a most felnövő új generáció életéről, magatartásá­ról. Sokan úgy tartják, túlzott a kényelem, amiben élnek a fiatalok; nem kell olvan keser­vesen kínlódniuk, mint apáik­nak. nagyapáiknak. A divatos sztárokat utánzó 16 éves csátrik, nyegle, nagyhangú kamaszok láttán gyakoriak a felháborodott megjegyzések: -•Micsoda fiatalság! Ezekből ugyan nem lesz soha becsületes ember! Bezzeg a mi időnkben!« Túlzás lenne azt állítani, hogy nálunk minden fiatal könnyelmű, egyedüli életcélja a felelőtlen szórakozás és a ta­nulmányok elhanyagolása. El­lenkezőleg: a legtöbbje úgy él, dolgozik, tanul, hogy a kapott támogatásért ad;on is cserébe: —- tudást, becsületes emberi, erkölcsi magatartást Sajnos azonban, előfordul az is, hogy elhalványcdnak a ne­mes célok, elmarad a törvény- szerű fejlődés, visszaesés mu­tatkozik. Ez történt Kiskunfélegyházán, ahol több mint hatszáz általá­nos iskolába járó tanuló bukott meg. Általában az elmúlt év hasonló időszakához képest két százalékkal növekedett a buká­sok száma. A középiskolákban pedig több mint öt százalékkal emelkedett az arány. Súlyos panaszok merültek fel a középiskolások utcai magatar­tása, komolytalan életfelfogása ellen. Előfordult, hogy italozga- tásokról. »házi murikról« érte­sültek a tanárok. Mintha csak beteljesedtek volna a fiatalság I Német zongoraművész Kecskeméten Hétfőn este 7 órakor a Kecs­keméti Katona József Színház­ban tartják a városi tanács és az Országos Filharmónia ötödik bérleti nagyzenekari estjét. A műsorban Brahms: Haydn-va­riációi, Schumann: A-moll zon gnraversenye és Csajkovszkij: VI. szinfóniája szerepel. A deb­receni MÁV filharmónikus zene­kart Sulyok Tamás vezényli. A nagyzenekari esten közre­működik Amadeus Webersinke Nemzeti-díjas keletnémet zongo­raművész. Webersinke Európa-szerte is­mert művész. 1950-ben a jubilá- ris lipcsei Bach-hangversenyen orgona játékáért első díjjal ju­talmazták. Azóta azonban csak zongorajátékkal foglalkozik. — 1953 óta a Lipcsei Zeneművé­szeti Főiskola tanára. Az 50-es évek derekától az NDK legki­válóbb zongoraművészei közé so­rolják. Hangversenyezett a Szov­jetunióban, a népi demokratikus országok legtöbbjében, Ausztriá­ban és Svájcban. Legszíveseb­ben Bach és Beethoven műveit szólaltatja meg, de kitűnő stí­lusérzékkel adja eló Haydn, Mo­tort, valamint a francia imp­resszionisták és modernek eon- &anaaüx>á&-ostorozóinak« szavai: -íme, a bukások nagy száma minket igazol. Ide vezetett a könnyű élet, ezt eredményezték a meg­változott körülmények.« Szó sincs róla. A tanulók zö­me jobban tanul, mint tavaly, hiszen a bukások számának emelkedése ellenére is 0.02 szá­zalékkal jobb a tanulmányi át­lag, mint a tavalyi első fél­évben. Az MSZMP városi végrehajtó bizottsága alaposan áttanulmá­nyozta a káros jelenségek okait, hogy a pedagógusok a követke­ző félévben segíthessenek a le­maradókon. Elsőként felvetették a kér­dést: vajon csak a fiatalságot hibáztathatjuk? A felnőtteket nem? Megtettünk-e maradékta­lanul mindent, foglalkoztunk-e eleget a fiatalok életével? Kézenfekvő volt a válasz, s a vizsgálat is azt bizonyította, hogy nem. Nem elég kárhoz­tatni — segíteni kell a gyereke­ken. Abban, hogy ilyen vissza­esés történt, felelősek egyrészt a pedagógusok. Nem fordítottak kellő gondot az ideológiai és szakmai továbbképzésre, rossz tanítási módszereket alkalmaz­tak. Nem tartanak ismétlést, nem törekednek arra. hogy szi­lárd ismereteket biztosítsanak. Lapunk múlt vasárnapi szá­mában hírt adtunk arról, mi­lyen körülmények között szóra­kozik némelyik fiatal Kecske­méten. Hogy mennyire időszerű volt erről írni, bizonyltja az alábbi levél, melyet egy olva­sónk küldött a szerkesztőségbe: »Már 11 éve dolgozom a Vendéglátó Vállalatnál. Volt al­kalmam meggyőződni cikkük igazságáról. Büszke vagyok azonban arra, hogy a kezem alatt dolgozó 17—18 fiatal ren­des, becsületes életmódot foly­tat. Mi felnőttek felelősek va­gyunk az ifjúságért. Tudomá­— Szervusz. Most mennem kell. Délután sem igen jövök. — Nekem is dolgom lesz ott­hon ... Zsuzsa később sem emléke­zett rá, mikor és hogyan jutott vissza az épületbe. Tompult ér­zésekkel, kábán járt-kelt irodá­ról irodára. Sehol nem lelte he­lyét. Ha szóltak hozzá, riadtan összerezzent és összefüggéstele­nül válaszolt. Folyton az órát leste, melynek mutatója most csigalassúságra! cammogott kör- be-körbe. Valahányszor meg­csörrent a telefon, ideges féle­lem szállta meg: félt, hogy Já­nos hívja. Nem tudott volna ve­le beszélni. Délben nem ebé­delt. Le sem ment az étkezdé­be. Az aggódás és a félelem összeszorította a gyomrát, mint­ha gombóc akadt volna fel 8 torkán, nehezen lélegzett. Cso­dálatos. megmagyarázhatatlan érzés: fél attól, hogy János hív­ja és mégis várta! Ha csörrent a telefon, riadtan összerezzent, ha csend volt, állandóan a fe­kete készüléket leste... össze­keveredett benne a szerelmes vágyakozás az becséért való ag­gódással, az orvos iránt érzett hála a gyűlölettel; a hazugság az igazsággal; a becstelenség a becsületességgel: az egyik peré­ben arra gondolt, hogy felhív*; tás, felelőtlenség útjára taszít­ják. Súlyos károkat okozhat azonban a túlzott szülői szere­tet is. Előfordult, hogy a »meg. értő atya« »házi murit« rende­zett 14 esztendős fiacskájának, hogy kedvére szórakozzék. Az ilyen szülő maga erőszakolja gyerekére a léha életmódot. Helyes, hogy a párt foglal­kozott az iskolák első félévi munkájával. Helyeseljük a módszert is, ahogyan minden túlzástól mentesen, gondosan és szeretettel látott a segítéshez Az útmutatások nyomán a vá­ros iskoláinak nevelői okokat és lehetőségeket ismerőn kezd hetik meg az új félévben a hi­bák kijavítását, az eredményes nevelőmunka megszilárdítását V. Zs. som szerint minden vállalatnál működik nőbizottság Fogjanak össze az asszonyok, látogassa­nak el néha a szórakozóhelyek­re — hiszen nincs olyan sok be­lőlük —, nézzenek körül és küldjék haza azokat a fiatalo­kat akiket ismernek, akik ve­lük együtt dolgoznak. Vannak más jó módszerek is. Ilven pél­dául a családlátogatás. Azután szervezhetnek közös móri-, szín­házlátogatást. kirándulást. Na­gyon sok módja van annak, hogy hasznosan lefoglaljuk a fiatalok ideiét ja Jánost és őszintén elmond mindent, a másikban riadtan elhesegette magától ezt a gon­dolatot; hiszen akkor szerel­müknek örökre vége! S fgy? Viaskodtak benne az érzések. ... Örökös félelem lesz az élete, amely végül is az öngyil­kosságba, vagy az őrületbe ker­geti, keserves csalódást okozva annak a férfinek, aki olyan tisz­tán, őszintén és önzetlenül sze- reti. ... Szólni kell Igen, felhívja és elmond neki mindent. Be­számol azokról a részletekről, amelyekről eddig hallgatott — ... Elmondja öngyilkossági kísérlete okát és történetét. Be­vallja a szörnyű Igazságot... erős lesz és megmondja: gye­reke lett volna ... de... az or­vos megoperálta és... azt re­mélte, hogy soha nem találkoz­nak többet, hiszen a másik férfi aki erről tudott, meghalt. Az orvosról meg úgy tudta, ott ma­radt Ausztriában. János csodálkozni fog és megveti. ... Milyen .10 is, hogy felta­lálták a telefont... így leg­alább nem látja majd az arcát. Csak a hangját hallja, amíg a kagylót le nem rakja, hogy at­tól kezdve egy életen át ne ta­lálkozzanak útjaik. w Pe a nyugalmát visszaál­Jogosftványába került az ittas vezetés Téglás Sándornak, a Helvéciái Állami Gazdaság dol­gozójának. A vezetésére bízott tehergépkocsival nekiütközött az úttest jobboldalán szabályosan parkírozó, a Belügyminisztérium tulajdonát képező oldalkocsis motorkerékpárnak, s a karam­bol után ráadásul még nem is állt meg. Csak hosszabb üldö­zés után sikerült őt megfogni. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, a társadal­mi tulajdonban keletkezett kár azonban jelentős. Papp Lajos gátér: motorkerék­páros az elsőbbségi jog meg nem adása következtében ütközött össze Antal József kiskunfélegy­házi lakos által vezetett teher­gépkocsival. A baleset követ­keztében a motorkerékpár veze­tője súlyosan megsérült, jármű­vén pedig körülbelül 1500 forin­tos kár keletkezeti A szeren­csétlenségért Papp Lajos önma­ga felelős. Közlekedési szabálytalanságok — elsősorban helytelen előzés és szabálytalan kanyarodás — mi­att az elmúlt héten a következő lit ja. Attól kezdve nem lesz tit­ka, megszabadul ettől a ször­nyű tehertől, amely mázsányi súlyával állandóan ott ül a léi­kén, s nem hagyja éjszaka, ál­mában sem nyugodni. ... Megkönnyebbül és halá­los sebet ejt magán egyszerre: nem lesz titka és örökké sírni fog elveszett szerelme, másod­szori boldogsága miatt. ;.. Mit tegyen hát? Ha be­jelenti, lerázza magáról ezt a nyomasztó érzést, de ki tudja, mibe rántja az öccsét? Megbi­lincselik, börtönbe vetik! Egész életében folt lesz a becsületén. ... Mit akar tőle az orvos? Milyen gyalázatos szövetkezés­be vonta be? Hogyan találkoz­tak és hogyan barátkoztak ösz- sze? ... Milyen kegyetlen össz- játéka ez a véletlennek? Éppen Istvánnal kellett szövetkeznie? Minden összeesküdött ellenük? Nem elég az ő nyomorúsága, most az öccse is belekerül? ... Mi lesz az édesanyjával? Ezt nem éli túl! ... Szép dolog-e, hogy balba rántja az orvos is? Annak ide­jén megmentette. Visszahozta az életbe. Emberfeletti erővel, egész éjszaka küzdött érte. . s. Mit tegyen, mit tegyen? ... Vagy hallgasson inkább? ... Talán mégis.. , tévedésről van szó... István is, János is más valakiről beszél és oktalan idegeskedésével saját magára hoz bajt... az orvos csak ár­tatlan dologba vonta be az öcs- csét és ha elutazik őslakról, szépen elsimul minden. járműrendszámokat jegyezte fel a közlekedésrendészeti hatóság: El 66—92, EJ 41—56, El 29 —86, KN 79—89, EG 73—94, BA 35— 72, PF 00—17 és SA 14—92. Leg­közelebbi szabálysértés esetén ezt a feljegyzést rossz hibapont­ként veszik számításba, jó lesz tehát ügyelni a szabályok pon­tos betartására. A KRESZ-ismétlés e heti fel­adványa a megállás, várakozás szabályainak fokozott betartásá­ról szóló 46. és 47. paragrafus. A viharok bolygója Szovjet játékfilm a Vénuszról Moszkva. (MTI) Alékszanda? Kazancev forgatókönyve alap­ján Pávai Kusancev rendező elkészítette az egyik leningrádá filmstúdióban „A viharok boly­gója” című fantasztikus színes filmet Az egész estét betöltő játékfilm cselekménye a Vénu­szon játszódik, ahol elképzelhe­tetlen nehézségekkel, páratlan rejtélyekkel találják szemben magukat a Földről érkező űr­hajósok. ... Vagy menjen el hozzá a szállodába és figyelmeztesse, hogy veszélybe került és nyo­moznak utána? Ez a terve felvillanyozta, meg­alkuvásra késztette. Addig tíz­szer is hozzányúlt a telefonhoz, most, mintha megsütötte volna, elkapta tőle a kezét. Elhatároz­ta, hogy cinkosságra lép velük. Az öccse és megmentője érde­kében. Tudja a címét, elmegy hozzá a szállodába. Figyelmez­teti és Szabó Zoltán talán .. I már az esti gyorssal élu+arik. Megkéri szépen és ezzel meg­menti salát magát is. Az orvos, bármi céllal tartózkodik Erdős­lakon, nem jón ide többet. Ne­ki is érdéke... Ezzel az elha­tározással lépett ki a kapun. Megkönnyebbült, hogy János nem telefonált és rém várta. A szálloda félé indult De az úton ismét gyötrő ide­gességgel szállták meg a gon­dolatok. ... Vajon megnyugszik-e et­től? Az orvos mégis... nem fog-e vissza élni kiszolgáltatott­ságával? ... Elmegy-e, vagy már késő és ezzel a cinkosságvállalássál még nagyobb bajba sodorja mindkettőjüket? ... Becsületes út lesz ez? Já­nos elveszi. Le tudja majd él­ni az életét egy olyan férfi mel­lett. aki előtt kettős titkot is kell őriznie’ Nyugalmat ad ez? Melyik hát a jó út; a hazugság, vagy az igazság, mire hallgasson, a há­la, vagy a gyűlölet érzésére? (Folytat jukj Cikkünk nyomán Felelősek vagyunk a fiatalokért Hajós Gyulané Vendéglátó V.. Kecskemét 47. ÓNODVÁRI MIKIÓS

Next

/
Oldalképek
Tartalom