Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-16 / 12. szám

Készül a füstölnivaló Félegyházán legrégibb üzem, 80 éves, a Dohánybeváltó Válla­lat. Talán sehol se rövidítette le a gépesítés úgy a munkafo­lyamatot, mint ennél a szak­mánál. Valamikor öt hónán kel­lett a dohány fermentálásához, ma gépi úton három óra alatt Asszonylsonierencíák, előadássorozatok, gyermekfelügyelet Beszélgetés a nőtanács terveiről írógépe mellett, munkaterv­készítés közben leptük meg Ku­lik Ilonát, a Kecskeméti Városi Nőtanács titkárát. A nőtanács végrehajtóbizottsága az elmúlt napokban ülésezett, az ott el­hangzott terveket összegezi most; Ä kosos célokért — Idei, első félévi munkánk, terveink alapját — mondotta elöljáróban — a párt és kor­mányhatározatok, az ötéves terv célkitűzéseinek ismertetése, s a megyei pártbizottság a nők hely­zetének megjavítására hozott határozatainak végrehajtása szolgáltatja. —i Hogyan világítaná ezt meg néhány gyakorlati példával? — A megyei pártbizottság határozata értelmében például különösein nagy gondot fordí­tunk kerületi és termelőszövet­kezeti nőbizottságaink további erősítésére. Ez utóbbiaknak egyébként rendszeres patronáló segítséget ajánlott fel több üzemi és néhány kerületi nő- bizottságunk is. — Fontos feladatunk az asz- szonyob látókörének szélesíté­se, politikai, illetve általános műveltségének gyarapítása. Ezt a célt több előadássorozatunk — pedagógiai, jogi, egészségügyi stb. — mellett szolgálja az Új Tavasz Termelőszövetkezetben megrendezésre kerülő három­napos kertészeti és gyümölcs­termelési tanfolyamunk, a házi­asszonyok tél végén, a munká­ban élenjáró termelőszövetke­zeti asszonyok márciusban meg­rendezésre kerülő konferenciá­ja. — Milyen nagyobb feladatok szerepelnek méa a munkaterv­ben? Mozgósítjuk asszonyainkat, lányainkat az időszerű község- fejlesztési feladatokra, város- szépítésre, útépítésre. Az el­múlt éveikhez hasonlóan foglal­kozunk az állami gondozott gyermekek nevelőszüleivel, új aktívákkal bővítjük és kiszéle­sítjük családvédelmi bizottsá­gunk tevékenységét; Kérdezzék meg a nőiset is — A városi asszonyok na- gyobbarányú foglalkoztatása, a tanulás, a művelődés sok új, megoldatlan problémát vet fel családonként. Gondol-e erre UTRAKÉSZEN Indonéz megrendelésre kétszáz darab „Ikarus 321” autóbusz készül hazánkban. Az első tíz példány átadására nemrégiben ke­rült sor. Képünkön: felsorakoztak a szállításra váró autóbuszok. munkatervében a nőtanács? ■ tesszük fel az utolsó kérdést. — Értesüléseim szerint a vá­rosi tanács új szolgáltató vál­lalat létrehozását tervezi. Még nem tudom pontosan, milyen részlegei lesznek az új vállalat­nak, de alapítása előtt bizonyá­ra megkérdeznek bennünket is... A takarító, ruha javító részleg, s esetleg egy boyszolgálat-féle sok más mellett mindenképpen indokolt volna... És itt új gondolat merül fél. Mégpedig az, hogy egy ilyen vállalat alapításánál minden­képpen helyes volna az igények előzetes felmérése, amelyhez a nőtanács is jelentős segítséget tudna nyújtani. — Egy másik, régóta vajúdó ■ tervünket is szeretnénk az idén megvalósítani, ez pedig az úgy­nevezett „gyermekmegőrzés”, helyesebben gyermekfelügyelet megszervezése. Beteg a kisgyer­mek? — Az édesanya két-há- rom hétre kiesik a munkából, s ez nemcsak a családi rendet, nyugalmat, hanem az anyagi költségvetést is felborítja sok­szor. De hányszor okoz gondot az is, hogy a mamának akkor kell túlórázni, amikor az édes­apa esti iskolába megy, vagy kiküldetésen van... Színházba, moziba, esetleg szórakozni is elmennének néha, de az óvo­dáskorú, vagy kisiskolás gyer­meket nem hagyhatják egyedül otthon... Mennyi gond naponta, amely szinte gúzsba köti az em­bereket. Ezen szeretnénk köny- nyítend azzal, hogy a közeljö­vőben részletesen megtanács- kozzuk és kidolgozzuk a gyer­mekfelügyeleti szolgálat meg­szervezésének módját, amit rö­videsen szeretnénk megvalósí­tani. Néhány nyugdíjas peda­gógus, ápolónő, sőt talán az Óvónőképző Akadémia hallgatói és mások is szívesen segítenek nekünk ebben,., Ha mindenki segít íme ezeket a részleteket tar­tottuk a legérdemesebbnek a nőtanács terveiből arra, hogy olvasóinknak mielőbb hírül ad­juk. Hisszük: az önök nevében is szólunk, amikor azt kíván­juk, hogy ezek a szép és életre való tervek mielőbb hasznos gyakorlatként realizálódjanak mindennapi életünkben. E. É. történik. A kiválogatott, osztályozott dohányt a szolnoki gépi fermen­táló üzembe szállítják, onnan visszakerül Félegyházára, ahol utóérlelésen megy keresztül, az­után küldik tovább a dohány­gyárakba. Űtrakészen a bálakötegek. Egy kis minőségi ellenőrzés. Mii olvashatunk a liartai Lenin Tsz híradójában A HARTAI Lenin Termelő szövetkezet pártszervezetének havonta megjelenő híradója legutóbbi számában részletes elemző cikket közöl a közös gazdaság múlt évi eredményei­ről és idei feladatairól, köztük is elsőként említve a fejlettebb munkaszervezési formákat. En­nek kapcsán közli a híradó, hogy a küldöttközgyűlés hatá­rozata értelmében 1962-ben ösztönzőbb és fejlettebb mun­kajavadalmazási formára tér­nek át. A HÍREK között a termelő­szövetkezet két szocialista bri­gádjának helytállásáról számol be a pártszervezet. A Petőfi ne­vét viselő tehenész brigád a múlt évben például többek kö­zött vállalást tett arra, hogy a tehenenként betervezett 2500 li­teres tejhozamot 2800 literre növeli. Azon túl, hogy vállalá­sukat tehenenként 100 literrel túlteljesítették, 1,23 forinttal csökkentették a tej literenkénti előállítási költségét is. Ezenkí­vül vállalták, hogy 100 tehén­től 90 darabos borjúszaporula­tot érnek el 130 kilós választási súlyban. Az év utolsó napjáig ezt a vállalásukat is 110 száza­lékra telj esi tették. A GAGARIN nevét viselő, és ugyancsak szocialista címmel büszkélkedő traktoros brigád különösein az üzemanyag-meg­takarítással tüntette ki magát Természetesen azem túl, hogy géptípusomként 30 százalékkal túlteljesítették éves tervüket, toooo-ooooo-o-ooooi nyűlvadÁszát idején H. Trétin: T alálkozás i Kukucs, itt vagyok... A'WWUVWWVWWWXWWVWWWWt PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja, 'elelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. számj Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-S8. Belpolitikai rovat: 11-22. Kiadóhivatal: Kecskemét Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. mfifizet-Ssi , hőnaora ,2 forjnt. Bács-KisKun megyei N,y inda y. Kecskemét. - Telefon; U-85j A z egyik algériai franci; “ erőd kaszárnyájában nag; volt az élénkség: ajtók csapód tak, edények csörömpöltek. A: egész épületet nagy hangzava: töltötte be. A mosdóból a kato­nák nevetése és vidám lubicko lása hallatszott ki. Így kezdődött a helyőrség egyik hétköznapja, amelyet a; -éleshangú ébresztő vezetett be Pierre vizet fröcskölt magára majd fejét a mosdókagylóbe dugta és buborékokat fújt s vízben. A hideg víz kellemesen felfrissítette, megpezsdítette erei­ben a vért. Kinyílott a mosde ajtaja és egy hang bekiabálta: — Labois, azonnal a főnök­höz! Pierre meg akarta kérdezni, mit akar tőle a feljebbvalója, de már elkésett. Gyorsan megtö­rülközött, felvette egyenruháját, gondosan megfésülködött és ment. L — Az ördögbe, de sokáig tar­tott! fogadta Brassilon szakasz­vezető káromkodva. Szétterpesz­tett lábakkal, csípőre tett kézzel, testét himbálva állt a szoba kö­zepén és hideg tekintettel mé­regette a katonát. Meggyőző je­le annak, hogy már megunta a várakozást. Dierre olyan mozdulatlanul * állt a főnöke előtt, mint a földbevert cövek. Arca nem árulta el gondolatait, sem érzé­seit. Pierre elrejtette őket. Gyű­lölte ezt a gonosz Brassilont, akinek, szakmája a gyilkolás. — Készítse elő a jeepet és pontosan húsz perc múlva a ka­punál várakozzon. Megnézzük az oázist. Mindenesetre vegyen magához kézigránátokat és egy könnyű géppuskát. Érti? A katona némán farkassze­met nézett a főnökével. Gondo­latai egészen másutt jártak. Megpróbálta elképzelni, mi le­hetett ez az ember otthon civil­ben. még mielőtt katonai szol­gálatra vonult volna be. — Mit bámul rám, mint egy félkegyelmű? Azt kérdem: meg­értette-e a parancsot vagy nem? — Értettem, szakaszvez... — Végeztem! Pierre tisztelgett, csinált egy balra át-ot és távozott. Hangu­lata elromlott. A sors is ellene van, épp neki kell ezzel a vad­állattal menni. És ez mind azért, mert ő a helyőrség legjobb gép­kocsivezetője. Vajon mit akar­hat ez a gazember az oázisban? Biztosan nő van a dologban. Egészen odavan értük. A fegy­verek pedig csak azért kellenek, mert összetalálkozhatnak a fel­kelőkkel, gondolta Labois. U úsz perc múlva a jeeppel 1 * a kapunál várakozott. Már éppen le akarta állítani a mo­tort, amikor megjelent a sza­kaszvezető, kezében a géppisz­tollyal. Előtte egy összekötött kezű algériai fiatalember lépke­dett. Feje a mellére konyult. Alig vonszolta magát. Ügy tűnt. hogy az agyongyötört fogoly minden pillanatban összeesik. A tépett ruha alig fedte a kínzá­soktól elnyomorodott vállát és hátát. Brassilon durván belökte a szerencsétlent az autóba, az első ülésre Pierre mellé, 6 pe­dig hátul helyezkedett el és nyu­godtan rágyújtott. — Kapcsolj teljes sebességre! — adta ki a parancsot. A jeep nekilódult. Az erőd fe­hér kőfalai csillogtak a napfény­ben, egyre kisebbedtek, végül teljesen eltűntek a tekintet elől. Köröskörül homoksivatag terült el, a maga vad szépségében. A z arab összegörnyedve ** ült. Hátrakötözött keze miatt nem tudott kiegyenesedni. Fekete, égő szemének tekinte­tét az útra szegezte. Mintha ész­re sem vette volna a mellette ülő sofőrt. Gondolatai otthon jártak barátai, harcostársai kö­zött, akik felkeltek az ellenség ellen. Lehet, hogy arra gondolt, vajon megölik-e vagy nem. Egy pillanatra megpróbálta elképzel­ni, hogyan fogadja be a siva­tag fehér homokja golyókkal át- lyuggatott testét, hogyan öleli magához a szülőföld, mint sze­relmesének karja. E föld fel­szabadításáért indult ő harcba (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom