Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-17 / 13. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! • 'eV MAGVA ÍV SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 8ÁCS - KISKUN MEGYEI LAPJA Ära 60 fillér 1962. JAN. 17. SZERDA svn. ÉVFOLYAM, 13. SZÄM B KiskunféScgyliázi Városi Tanács VB vezető és irányító munkájáról, a megye közegészségügyi helyzetéről tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tsvíbiira is fsszlil! a nyupMrláni helyzet Dr. Dallos Ferenc elvtárs. q me­gyei tanács vb-elnöke a tanács­tagokkal való foglalkozásra, a tanács politikai, államhatalmi szerepének biztosítására hívta fel a városi tanács vb vezetői­nek figyelmét. — Tegyük teljessé a kollek­tív testületek működését, növeljük a szakfeladatok el­látásának hatékonyságát — mondotta többek között A város részéről felmerülő kérdésekkel kapcsolatban — emeletráépítés az SZTK-szak- rendelés elhelyezésére, bölcsőde­építés — a megyei tanács vb úgy határozott, hogy ttmciinyi- ben a város a szükséges terve­ket elkészítteti, vállalja a szál­lítási és építési költségeket, il­letve erre megfelelő társadalmi munkát szervez, úgy a szüksé­ges építőanyagokat biztosítja számukra. Ezzel is ösztönözni kívánja a más városokban már megnyilvánuló, s itt is megvaló­sítható társadalmi munka ki­bontakozását az egészségügyi feladatok elősegítésére. A továbbiakban a megye köz­egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót vitatta meg a me­gyei tanács vb, maid az 1962. évi vállalati, termelési, munka­ügyi és beruházási terv lebon­tásának megtárgyalására került sor. A vb elfogadta az erről szóló előterjesztést, s felhívta a vállalatok figyelmét a termelé­kenység növelésére, az anyag­gazdálkodási tervfegyelem meg­szilárdítására. Határozatot ho­zott a tervlebontás megfelelő elvégzésére. A megyei tanács vb ülése ez­zel véget ért Djakarta. (MTI) Az indonéz kormány kedden megerősítette, hogy a holland hadihajók el­süllyesztettek egy indonéz moto­ros torpedónaszádot Nyugat- Inán déli partjainál. A fegyve­res összetűzés január 15-én a késő esti órákban történt. A holland jelentéssel ellentét­ben a harc indonéz vizeken folyt le, száz mérföldre Nyugat-Irián aoOCOCöOűűOŰOOOOOOOGO&DCűOOOOOOCOOŰf TÍZEZER LÁTOGATÓ A kiskunhalasi járási könyvtárban 1961-ben közel 241 000 kötet könyvet kölcsönöztek. A múlt évben a járás községeiből tízezren látogatták rendszeresen a könyvtárat. Baráti Jánosné és Bácskai Lászlóné kölcsönzők lelkiismeretesen és hozzáértés­sel végzik munkájukat Több bútor jobb minőségben Hatszázezer forint költséggel központi szárítóüzem épült Kecskeméten Valamelyest enyhült az ostrom”, de a bútor jelenleg is a legkelendőbb cikkek egyike a kereskedelemben. Ezt tükrözi a tanácsi és a szövetkezeti faipar termelése is. Tanácsi bútorgyá raink fejlődéséről az elmúlt hé­ten adtunk részlétes áttekintést. Most a szövetkezeti bútoriparról írunk, melynek termelése 1962- ben 50 százalékkal lesz maga­sabb a tavalyinál. Bács Kiskun megyében tizen­négy szövetkezet foglalkozik a különböző bútorfélék sorozat- gyártásával. Az itt dolgozók 1800 szobagamitúrát, 700 Szikra típu­sú kombinált szekrényt, nagy mennyiségű konyhabútort és több mint 5 millió forint értékű kárpitozott fekvő- és ülőbútort adtak a kereskedelemnek a la­kosság közvetlen igényeinek ki­elégítése mellett. Szövetke^ete’nk faipari ’ssztermeiése 1961-ben elérte a 40 millió forintot, s ezen belül örvendetes, hogy javult a gyárt­mányok minősége és 1960-hoz vi­szonyítva csökkent a termeié költsége. Amilyen szépek azon­ban az elmúlt év termelési ered­ményei, legalább olyan nagyok az idei feladatok, hiszen a me­gye szövetkezeti faiparának 1962. évi tervében 60 millió forint ér­tékű bútor és faipari áru ter­melése szerepel. Eey-két éve nem valami rózsás hangulatban néztek a tervek teljesítése elé a szövet­kezeti asztalosok. Nem azért, mintha szaktudásukban, szor­galmukban hiány lett volna. In­kább azért, mert legtöbbször nem megfelelő minőségű bútor­fából kellett kifogástalan árut készíteni. Egyes szállítmányok­nak pedig olyan magas volt a víztartalma, hogy szólás-mondás született róluk: Tegnap még rigó fütyült az ágán. Fnnek az áldatlan helyzet­nek vetett véget a közös össze­fogás. Tizennégy bútorgyártó tsz szövetkezett, hogy egy nagy­teljesítményű szárító üzem lé­tesítésével, örökre búcsút mond a vizes fával járó gondnak, baj­iak Tizenkét kisebb szövetke­zet is GsatlakPkott hozzájuk. így született a határozat, melyben a Kecskeméti Mezőgazdasági Szö­vetkezetei bízták meg egy köz­ponti szárító üzem létesítésével. Igaz, a munka nem ment olyan könnyen mint gondolták, de ma már közölhetjük: 600 000 forint beruházási költséggel el­készült Kecskeméten a központi szárító üzem. Csinosítása, a kül­ső falak bepucolása ugyan hátra van még, de a próbaüzemelés már megtörtént. A szá-ífó Üzem beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Hat óra kell az anyag felmelegíté­séhez, 24 óra a szárítási idő, s újabb hat órai hülés után in­dulhat a légszáraz anyag a bú­torgyártóknak. E hónap második felében már megkezdődik a folyamatos üze­melés. Harminchat óra alatt 20 köbméter fa nedvességtartalmai csökkentik az előírt százalékra. Ez a kapacitás elegendő ahhoz, hogy éves viszonylatban 2500 köbméter légszáraz faanyagot biztosítsanak a megye faipar szövetkezeteinek, S.G. déli partjaitól. Az indonéz mo­torosnaszádokat a holland hajók a nyílt tengeren támadták meg A bejelentést Achmad Jani vezérőrnagy, a Nyugat-Iriári fel­szabadítására nemrégiben alakí­tott hadműveleti parancsnokság vezérkarának főnöke tette. Ezt megelőzően az indonéz vezérkar Sukamo elnökletével rendkívüli megbeszélésre ült össze. U Thant ügyvezető ENSZ-fő- titkár felhívást intézett a két félhez. A kérdés békés rendezé­sére hívta fel mind Indonéziát, mind Hollandiát, mély aggodal­mát nyilvánítva a történtek mi­att. HÁGA. A holland minisztertanács tag­jai megvitatták az indopéz— holland viszony legújabb fejle­ményeit, különös tekintettel a hétfői tengeri összecsapásra. Mint már jelentettük, a holland miniszterelnök tárgyalási kész­ségéről biztosította U Thant ügyvezető ENSZ-löütkárt. Ugyanakkor azonban bejelentet­ték: a holland kormánv elhatá­rozta, hogy meghosszabbítja a Nyugat-Iriánban szolgáló hol­land katonák szolgálati idejét Ilyen irányú intézkedés már szeptemberben történt, akkor azonban a katonai szolgálat ide­jének meghosszabbítása csak bi­zonyos egységekre vonatkozott, most azonban általános érvé­nyű. DJAKARTA; Az indonéz tá.iékoztatasügyi minisztérium nyilatkozata -sze­rint a történtek után már na7 gyón nehéz lenne leülni a tár­gyalóasztalhoz. Jani vezérőr­nagy, a Nyugat-Irián felszaba­dítására alakított hadműveleti parancsnokság vezérkarának fő­nöke kijelentette: Az összecsa­pásra mindig van eshetőség. Ez az eshetőség most azonban je: lentős mértékben növekedőt Az indonéz hadsereg egyik szó­vivője megállapította: Bám: történik is, a felelősség Hol­landiát terheli. A szóvivő hiva­talos nyilatkozata hangsúlyozz? hogy a holland hadihajók hét- ' fői támadása nyílt kihívás volt. Az indonéz kormánv tlren delte, hogy tekintettel Nvugat . Irián felszabadítására, fokozr. kell a hajógyártást. Diakartab érkezett Amer marsall az EAK •delnöke. Repülőtéri nyilatkoza­tában kifejezte azt a reményét hogy Indonézia hamarosan visz- szaszerzi az őt jogosan megillet'! területeket. Az EAK kormányá­nak támogatásáról biztosít- . h az indonéz népet. (MTI) Tüntetés a Fehér Ház előtt Washington. (TASZSZ) Hétfői: mintegy 2000 nő érkezett Név. Yorkból, Philadelphiából ésBal- timoreból Washingtonba, hogy az amerikai főváros asszonyai­val együtt kinyilatkoztassa bé­kevágy it. A Fehér Ház előtt hosszú ideig vonultak a tüntetők oszlopai, plakátjaikon a követ­kező felírásokkal: „Általános le­szerelést 1962-ben!” „A béke az egyetlen menedékünk!” „Az atomenergiát állítsák a béke szolgálatába!” „Az Egyesült Ál­amok és Oroszország kezdjen; tárgy alásokatn Á megyei tanács végrehajtó bizottsága január 16-án ülést tartott. A hatáskörébe tartozó fellebbezések, panaszok és egyéb bejelentések elbírálása után Kis­kunfélegyháza Városi Tanács V. B. vezető és irányító mun­káját tárgyalta meg különös te­kintettel az egészségügyi intéz­mények irányítására. Mint a végrehajtó bizottság megállapította, a megye máso­dik legnagyobb városának. Kiskunfélegyházának fejlő­dése örvendetesen jól haladt az elmúlt időszakban, 6 ebben nagy része van a helyi tanácsnak és végrehajtó Dizott- 6ágnak. A megyei tanács vb el­ismeréssel fogadta az elért ered­ményeket, amelyek a város fej­lődésében. iparban, mezőgazda­ságban és a kulturális életben Végbementek. Megállapította, hogy az egészségügy területén a meglevő eredmények mellett még számos megoldásra váró feladat áll a város vezetői előtt. A mezőgazdaság szocialista át­szervezése után a társadalom- biztosítás általánossá válásával a dolgozó parasztság ez irányú igényei is megnőttek. A tanács és a vb feladata, hogy az egészségügy kérdé­seit is előtérbe állítsa, mun­kájában a helyes arányokat kialakítsa. Erre nézve a megyei tanácsnak egészségügyünk helyzetéről ho­zott határozata az irányadó. A Félegyházi Városi Tanács V, B. ezt a határozatot még nem épí­tette be szervesen a munkájába. A vita során különösen hang­súlyt kapott a társadalmi akti­vitás növelésének szü les égessége, amely — főként az egészség­ügyre vonatkozóan — még nem kielégítő a városban. Mint a vi­tában felszólaló és Kiskunfél­egyháza fejlődéséről elismerés­sel nyilatkozó Molnár Frigyes elvtárs. a megyei pártbizottság első titkára megállapította, sokkal nagyobb társadalmi bázist lehetne kialakítani a tervek végrehajtásában. Kiskunfélegyházának nagyszerű lehetőségei vannak: szép politi­kai tradíciókkal rendelkezik, a szocializmus építésében jól elő­rehaladtak, sok tehetséges, fel- . készült ember él a városban, akikre számítani lehet a közös, nagy célok megvalósításában. i A megyei tanács vb bírálta a 1 félegyházi tanács és végrehajt'' aizottsáeának a kollektív testü­leti működéssel kapcsolatos fo­gyatékosságait is. Mint megá’ lapította: ‘ a tanácstagok és egyes vb- ; tagok részvétele a közös munkában nem kielégítő. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom