Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-16 / 12. szám

19(55. január 16. kedd 1. oldal Apróhirdetések BIRKÁKAT vállalok fejőre télre és nyárra, érdeklődni lehet: Nyárlő- rinc, Lenin krt. 1. sz. 4434 HÁZHELY eladó. Kecskemét, Voel- kcr tele XII. u. 11. sz. tíoltieknal. 5084 ELADÓ 300 kg-ig mérő, jó állapot­ban levő mázsa. Kecskemét, Marx tér 8/a. 5082 HÍZOTT sertés eladó, 250 kg körül. Kecskemét, Külső-Szabadság út 15. Reáliskola mögött. 4441 SZABÁS-VARRAS tanfolyamot in­dít. a Szakszervezetek Művelődési Otthona kezdők és haladók részére 1962. február 1-ével. Jelentkezni le­het január 15-től minden nap dél­előtt 9—12 óráig a művelődési ott­hon irodájában. Kecskemét, Szilády Károly utca 6. szám alatt. ' 5090 ALIG használt dióháló eladó. Ér­deklődni: délután 4-től Kecskemét, Zója utca 17. 4442 HA LÓSZOBA BÜTOR eladó. Kecské­inél, Lówy Sándor utca 6. 4446 KÉTSZOBÁS, összkomfortos családi ház beköltözhetően eladó. Kiskunha­las. Balcsv-Zsilinszkv utca 25. 5094 BEJÁRÓNŐT felveszek. Kecskemét, Rákóczi út 6. I. em. 4. Wesselényi UfJCíí r*ól. 4447 ELADÓ Kecskemét, Bajesy-Zsilinsz- ky utca 7. számú, azonnal beköltöz­hető ház. 4449 Vasbetonszerelő, szobafestő, mázoló, épületasztalos és épületüvegező szakmunkásokat azonnal felveszünk, Tanáesigazolás szükséges. Szállási és étkezést térítés ellenében bizto­sítunk. Útiköltséget csak alkálmaz- tatás esetén térítünk meg, ÉM. Bács megyei Allanü Építőipari Vállalat. Kecskemét, Rákóeziváros 23. 5098 ELADÓK: modern, kétszemélyes re- karriié, dióháló, konyhakredencek, ágyak, szekrények, asztalok, tükrök, székek. Kecskemét, Vak-Bottyán u. 9. szám. _______ 5097 EL ADÓ Kecskemét, Erzsébet körút 43. számú, beköltözhető ház. Épü­letanyagot veszek. Homok elliord- hato. 5096 IDŐS személyt eltartok házingatla­náéit. Kecskemét, Zöldfa utca 29. Tercsi. 4394 ELADÓ ház Kecskeméten, két rend­beli lakással. Talíáji közben, busz­megállónál. Értekezni lehet: Petőfi utca 8. alatt. 4445 GÉPELNI 'tudó anyagkönyvelőt áp­rilis 30-ig azonnal felveszünk. Fel­vétel esetén autóbuszbérlet-költséget térítünk. Lajosmizsei Háziipari Szö­vetkezét, Lajosmizse, Andrássy út A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Januar 16, kedd este 7 óra Beaumarchais: A SEVILLAI BORBÉLY Vígjáték 3 felvonásban Üomlay Artúr-bérlet Január 16, kedd: Baja Központi: Régi idők mozija. Baja Uránia: Julius Caesar. Kalocsa: Halalhajó. Kecskemét Árpád: Vörös kocsma. Kecskemét Városi: Én és a tábornok. Kiskőrös: Adua és társ­női. Kiskunfélegyháza: Vadállatok a fedélzetes. Kkhalas: Tiszta égbolt. Eredményesen hirdethet lapunkban 80. szatn. 4437 Egy kiváló tanyai postás FELESSZÖLÖT lakással vállalok. — Cím a kiadóban. 4448 ELADÓ két keréken járó motoros munkagép, kétkerekű utánfutó ko­csival,’ 800 kiló teherbírású, adó- és vizsgamentes, jogosítvány nélkül vezetheti, és egy 125-ös Csepel mo­torkerékpár, üzemképes, jó állapot­ban. hatezerért. — Pólyák Sándor, Kecskemét, Bethlen körút 12. 5099 BÚTOROZOTT szoba kiadó házas­pár részére. Kecskemét, Zsinór utca 108. szám. 5100 BMW 340-es személygépkocsi, jó ál­lapotban, olcsón eladó. Kecskemét, Lugosi István u. 16. Í508Ö NÉMET fordítást vállalok. Ifj. Ba- tíitz Pa!, Miskolc. Tass u. 15. 5059 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Kecskemét belterületén. Cím a ki­adóban. 4422 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Kecskemét, Külső Máriaváros 28. sz. alatt. 5062 Gép* és gyorsírói keres azonnali felvételre a Firio mmechanikaí Vállalat. Jelentkezés a műszaki osz­tályon, Kecskemét, Matkói út (volt Téglagyár). 5101 A Kecskemét cs Vidéke Körzeti Földinűvesszövet- kezet Igazgatósása 1963. január 21-én 9 órakor a Czollner téri uártházban ÉVI RENDES TAGGYŰLÉST TART. Kérjük a tagtársak pontos megjelenését. Fmsz Igazgatósága. 3063 NEM SOK SZÓ esik róluk, a tanyavilág postásairól, akik télben, sárban vagy rekkenő melegben egyaránt napról nap­ra meglátogatják a legtávolabb fekvő tanyáikat is. örömhírt, ajándékot hoznak a családnak. Feladatuk egyik legfontosabb részé az újságok kézbesítése, rajtuk keresztül jut el minden házba az újság. EZEK A GONDOLATOK tá­madtak bennem, amikor Antal János kézbesítőt kerékpárjával éppen kifordulni láttam a solt- szentimrei postáról. — Már több mine tíz éve Já­rom- a tanyavilágot! Ha egy- egy új lap megjelenik, én már tudom, kinek kell ajánlanom: mindenkit ismerek a körzetem­ben. Ottjartamkor a megtömött postástáskában éppen 100 Nép­szabadságot, 19 Petőfi Népét és több mint 100 Szabad Föl­det vitt ki és — mint mondta — csak azért ennyit, mert ma éppen nincsenek egyéb heti­lapok. A SOLTSZENTIMREI kézbe­sítő sok község postása számá­ra követendő példa lehet, mert megyénkben találtunk több olyan községet, ahol a külterü­leti kézbesítő naponta mind­össze néhány napilappal indul őszi-téli divatcipő különlegességet most vásároljon A TIP-TOI» CIPÖBOLTBAN. Kecskemét, Rákóczi út 28—30. ki. Például Kiskőrösön, Sza­badszálláson és Soltvadkerten azt tapasztaltuk, hogy itt a ta­nyavilágba feltűnően kevés lap jut ki. A külterületi kézbesí­Antal János, a soltszcntimrei postás kézbesítő. tők munkája vizsgálatakor az is kiderült, hogy egy év alatt területükön példányszámfejlő- dés nem történt. MEGYÉNKBEN központi fel­adat a tanya világ sajtóval való jobb ellátása. E tekintetben az új évben kifejezetten a külte­rületen kézbesítő postásoktól sokat várunk. Számukra köve­tendő példa Antal János 119 napilapja. Panaszkönyv az irodában Még decemberben tótéul, hogy hivatalos ügyben Kiskő­rösön jártam és munkám vé­geztével többedmagammal be­tértem az ottani Szarvas Étte­Elköitözik a bőrgyógyászat a kecskeméti SZTK épületéből Megváltozik a rendelés ideje az új helyen A megyei rendelőintézetben levő isüfoltság csökkentése céljából ki- (öltözik az SZTK épületéből a Me- ei Bőr- és Nemibeteggondozó In- ézet a Nagykőrösi utca 15. szám ilatti bőrkórház földszintjére, ami illái a bőrgyógyászati szakrendeles zavartalan és jobb betegellátása is ehetővé válik. A költözködés e tao 16-án és 17-én történik, így ezen a lapokon szünetel a bőrgyógyászati izakrendelés. Az új helyen 18-án, csütörtökön folytatódik a rendeles, megváltozott rendelési idővel, 8 1“ üráig. Az igen nagyforgalmú rende- ésen a torlódások elkerülése — te­hát a vizsgálatra jelentkezők sajat Érdekében is - héri az intézet ve­hetője a szakrendelést felkeresőket, bogy — sürgős esetektől eltekintve — az alább feltüntetett napszakok­ban keressék fel az Uitézetets Rendelés: közuapokon 8—19 óráig, szerdán csak 14, szombaton 13 óráig. & A vidék) ét eíüsíct. Mytíkezők résiére a 8—11-ig terjedő időt tart­ják fent. A visszatérőket 11—14 és m—19-ig terjedő időben fogadják. Bőrbeteg csecsemők és 14 éven aluli gyermekek részére külön időben, 14—16 őrá közt, szerda és szombat kivételével tartanak szakrendelést. Kérik a kedves szülőket, hogy a beteg gyermekeket felnőtt kísére­tében küldjék a rendelésre. — A táppénzes állományban levőket H és 14 óra közt fogadják. A táppén­zesek felülvizsgálatát minden szer­dán 11—13 őrá közt tartják. — A bőrt gyógyító röntgensugírás keze­léseket közuapokou — szombat ki­vételével — 14—16 óra közt végzik. — A bőrbetegek gyógyítását szol­gáló fizikoterápiás kezelések bejáró betegek részére 11,30—13-ig, szerda, szombat kivételével 14—17 óra közt, előjegyzés szerint történnek. — Sor­számokat az egyes rendelésekre úgy a betegek, mim a vérszűrő-vizsgá­latra jelentkezők, érkezésük surreutl­iéteü a BsitásíÉi fcaaaaJíc rembe ebédelni. Meglepeté­sünkre a felszolgáló azt a vá­laszt adta, hogy nem tudnak semmiféle ételféleséggel szolgál­ni. Kénytelenek voltunk átmen­ni a szomszédos élelmiszerbolt­ba, hogy élelmet vásáorjunk, s megebédelhessünk. Amikor a vendéglőben a panaszkönyvet kértük, azt mondták, hogy az az irodában van, s nem tudják előadni. Hazafelé jövet betértünk a sóit vadkerti kisvendéglőbe, ahol a fentiekkel ellentétben a leg- előzékenyebb kiszolgálásban volt részünk, s étel, ital is akadt bőségesen. Kiskőrös járási székhely, s úgy vélem, vendéglátó egy.végr tanulhatna a soltvadkertj ven ■'églötől minden tekintetben. Udvarát Illés KISZ-titkár NAPTÁR 1962. január 16, kedd. Névnap: Gusztáv. Napkelte: 7 óra 2.7 perc. Napnyugta: 16 óra 21 perc. * — Űjabb három magyar or­vostudományi munkát jelente­tett meg orosz nyelven az Aka­démiai Kiadó. Kiss Ferenc Táj- anatómiáját, Kiszely György Gyakorlati mikrotechnika és hisztokémia című könyvét, va­lamint Radnót Magda,, A szem- betegségek” atlasza című mun­káját. — BORRAL „KÉSZÜL” a to­kaji aszú. Befejeződött ag új a szú borok fejtése Tokaj-hegyal- ján. A Szőlészeti Kutató Intézet tarcali gazdaságában csaknem száz hektó, 3 és 5 puttonyos aszút készítettek az idén. A ko­rábbi évektől eltérően most nem musttal, hanem óborokkal ön­tötték fel az aszútésztát, s így különleges minőségű aszúbort nyertek. Az új eljárások alkal­mazásával egy évvel korábban érik majd be ez a külföldön is nagyon keresett borfajta, és íz­ben, zamatban jobb, színben csillogóbb, áttetszőbb lesz, mint a korábbi aszúborok voltak. — A BAJAI József Attila Mű­velődési Házban az idén is foly­tatódik az eszperantó tanfolyam. Az oktatás január 10-én kezdő­dött és március 10-ig tart. — Harminc megyénkben ter­melőszövetkezeti elnök és ágro- nómus tett látogatást a múlt hét végén a tótkomlóst Viharsa­rok és a szegedi Haladás Ter­melőszövetkezetben. A mező- gazdasági szakemberek többek között a tsz-tagok készpénzzel történő fizetését tanulmányoz­ták. — PECSENYÉK ÁCS A-tenyész- tésre rendezkednek be megyénk állami gazdaságai. A jövő hónap elején Bugacon és Bácsalmáson 38. egyenként tízezres keltető­gépet állítanak üzembe. A gaz­daságokban mintegy félmillió kiskacsát keltetnek ki. — BEFEJEZÉS ELŐTT áll Kassák Lajos Angyalföld című regényéből készülő Angyalok földje című új magyar film forgatása. A film főszerepeit Tolnay Klári, Zenthe Ferenc, Végvári Tamás, Szemes Mari, Molnár Tibor és Makláry Zol­tán alakítják. — Cserepes dísznövények — föld nélkül. A Kertimag Válla­lat szakemberei hosszas kísérle­tek alapján kidolgozták a szo­banövények úgynevezett vízkul- túrás nevelési módszerét. Az új módszer szerint steril kavicsban gyökereznek majd a dísznövé­nyek, s vízben oldott állapotban veszik fel a szükséges tápanya­gokat. A poshadás megakadá­lyozására a vízbe faszenet tesz­nek. — Ismét szántanak a gépek a homokos talajokon. Kiskunmaj. sa és Kecskemét környékén több mint 200 erő- és munkagép dol­gozik az ősszel félbemaradt szántás befejezésén. — Békéscsabán átadták ren­deltetésének a korszerűen átala­kított és bővített, 130 ezer köte­tes megyei könyvtárat. Az olva­sótermet Lipták Pál Kossuth-dí- jas könyvtárvezető, festőművész elgondolásai szerint építették és rendezték be. — Fűrészáruszárító teleppel bővül Kecskeméten a Vas- és Fémipari Ktsz. A bútorgyártás célját szolgáló faanyagból mes­terséges szárítóberendezéssel vonják majd el a nedvességet. Az Autójavító Ktsz telepén pe­dig mintegy 800 ezer forintos beruházással Autószerviz-üze­met építenek. — HÁROMNAPOS tanfolya­mot rendezték Budapesten az irodalmi színpadok vezetői ré­szére. A tanfolyamon megyénk­ből heten vettek részt. — KÜLPOLITIKAI beszámo­lót tart Tóth László, a Hazafias Népfront városi elnöke szerda délután fél 6 órai kezdettel Kecskeméten, a Szakszervezetek Művelődési Otthona Szilády Ká­roly utcai klubhelyiségében. — A sörkő eltávolítására új módszert dolgozott ki a Kőbá­nyai Sörgyár két szakembere. Az új sörkő-eltávolító szer tel­jesen hazai nyersanyagokból készül, tisztítóképessége lénye­gesen jobb az eddig ismert szer reknél, és nem rongálja úgy a kádakat, mint az ismert liül-. földi termékek. Az egészségre teljesen ártalmatlan. Alkalma­zásával a söriparban egy év alatt mintegy 300 ezer forint megtakarítást értek el. — Ellenek a juhok megyénk állami gazdaságai jühászatai- ban. Eddig már mintegy 2000 kisbárány látott napvilágot, s még mintegy 18 ezerre számíta­nak. Ijrdekes Újszerű diagnózis A Szovjetunióban kilcisér- letezett újszerű, diagnosztikai módszer alkalmazásánál ra­dioaktív nátriumot tartalma­zó sóoldatot fecskendeznek a könyöki vénába, A beteg má­sik kezében a radioaktív vér- hullám érkezését jelző készü­léket tartja. Egészséges em­bernél a Vér áramlása „egyik kéztől a másikig” körülbelül 13 másodpercet vesz igénybe. A betegnél ez az időtartam a 20 másodptrcet is elérheti, Éz a rejtett szívbetegség egyik jele. A szív nem tudja ellát­ni rendes munkáját, és a vér gyengébben áramlik. Az or­vosok tehát a jelzett atomok segítségével különféle szív- és véredény-megbeiegedése-. két határoznak meg. — Rendőrségi hírek. Erőszak­kal kifeszítette a hercegszántói erdészet takarmány raktárának ajtaját Vida Ferenc gépkezelő, s a helyiségből ellopott 8 kiló lucernamagot. A tolvajt 800 fo­rint pénzbüntetésre, s az oko­zott kár megtérítésére ítélte a Bajai Járásbíróság. — Ruha­neműt lopott Ikotitv Mihályné bajai lakásából Szegfű Ferenc- né büntetett előéletű segédmun­kásnő. A járásbíróság jogerő­sen négyhónapi börtönbüntetés­re ítélte. — Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondunk a rokonok­nak, ismerősöknek, jó barátok­nak, akik férjem, édesapánk, Szepesi Mihály temetésén meg­jelentek, ravatalára koszorút, vi­rágot helyeztek, s ezáltal mély­séges gyászunkban osztoztak. Szepesi Mihályné Kalmár Zsu­zsanna. 4451 — Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondunk a rokonok­nak, jó barátoknak, ismerősök­nek, a MEZÖKER Vállalat dol­gozóinak, akik szeretett édes­anyánk, özv. Dallos Istvánná Nagy Mária temetésén megje­lentek, ravatalára koszorút, vi­rágot helyeztek és mélységes gyászunkban osztoztak. A gyá­szoló család. 4450 njöfÁm Várható időjárás kedd eetlgS enyhe, csendes, párás, ködös idő. Változó mennyiségű felhő­zet, csapadék nélkül Várható legmagasabb nappali hőmérsék­let kedden plusz 1—5 fok kö­zött. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom