Petőfi Népe, 1961. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

1961. november 1, szerda 3. oldal A szovjet kormány jegyzéke Finnország kormányához Moszkva. (TASZSZ) A szovjet fcarmány megbízásából Andrej Gromiko külügyminiszter hétfőn Finnország moszkvai nagyköve­tén keresztül jegyzéket juttatott el a Firm Köztársaság kormá­nyához. A jegyzékben javasolja, hogy „a Szovjetunió és a Finn Köztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös se­gélynyújtási szerződés értelmé­ben tartsanak megbeszéléseket olyan intézekdések megtételéről, amelyék biztosítják a két or- tzág határainak védelmét a Nyu- get-Németország, illetve a vele szövetséges országok oldaláról érkező támadással szemben”. „A tárgyalások helyében és időpontjában diplomáciai úton lehetne megegyezni” — mutat rá 'a jegyzék. A jegyzék hangsúlyozza, hogy c nyugatnémet militaristák és revansisták behatolása Észak- Európába és a Balti-tenger me­dencéjébe, valamint az a törek­vésük, hogy ezt a térséget há­borús kalandjaik színterévé vál­toztassák, közvetlenül sérti a Szovjetunió és a Finn Köztár­saság biztonságát. „Nyugat-Németország gyors ütemben alakul át az Európa és annak északi része felé irányuló háborús veszély tűzfészkévé.” „Az NSZK hadserege ma a NATO legfőbb európai ütőereje és létszámát tekintve felülmúl­ja bármelyik európai partnerét.” A szovjet kormány több eset­ben rámutatott, hogy a skandi­náv NATO-tagországoknak az NSZK-hoz fűződő mind szoro­sabb katonai és politikai kapcso­latai elősegítik Nyugat-Német­ország agresszív és revansista köreinek további erősödését — hangzik a jegyzék. „A béke megőrzésének érde­keitől vezettetve és aggódva Észak-Európa népeinek sorsá­ért, a Szovjetunió szükségesnek tartja ismételten figyelmeztetni ezeket az országokat: szövetség­re lépve a nyugatnémet szolda- teszkával, akaratuk ellenére kockáztatják, hogy a bonni mi­litarista körök bűnös tervei meg­valósításának és a nyugatnémet tábornokok háború* kalandjá­nak részeseivé válnak. A finn külügyminiszter megbeszélést kezd a Szovjetunió képviselőjével Honolulu. (MTI) Nyugati hír­ügynökségek jelentése szerint Kekkonen finn köztársasági el­nök, aki feleségével és kíséreté­vel a Hawaii-szigeteken tesz lá­togatást, hétfőn tudomást sze­rezve a finn kormányhoz inté­zett szovjet jegyzékről, telefonon érintkezésbe lépett az ENSZ-ben tartózkodó Karjalainen finn kül­ügyminiszterrel és utasította, hogy azonnal térjen vissza Finn­országba és kezdjen megbeszé­léseket szovjet hivatalos körök­kel. a Kecskemét Járási Tanács, amelyen elsőnek Kaspár Adolf vb-elnökhelyettes számolt be a mezőgazdasági termelési és fel- vásárlási tervek teljesítéséről. — Járásunkban a kenyérga­bona jó közepes termést ho­zott — mondta beszámolójának elején Kaspár elvtárs. — Gyen­gébben fizetett a kukorica, a burgonya, a napraforgó. Ugyan­akkor — különösen az öntözött területeken — igen jó eredmé­nyek születtek a zöldségter­mesztésben. Az elmúlt években örvendetesen növekedett a tsz- ek állatállománya. Nagyarányú területi fejlődésük miatt azon­ban a 100 kataszteri holdra jutó állatlétszám átmenetileg csök­kent. A tsz-ek takarmánykész­lete lédús és szálastakarmány­ból megfelelő — sőt a tervhez viszonyítva többlettel is rendel­keznek — abraktakarmányból viszont mintegy 15 százalékos hiányuk van. A járás kenyérgabona-tervét Kuba Jánosra emlékeztünk Kuba János elvtárs. Tisza­kécske szülötte, mint sorkatona 1956 októberében a budapesti pártbizottság épületénél teljesí­tett szolgálatot, s itt érte a gyilkos golyó is október 30-án, a néphatalom védelme közben. A KISZ Központi Művész- együttes, amelynek Kuba Jánce egészen hősi haláláig tagja volt, most színvonalas műsorral ke­reste fel községünk lakosságát, s állított ezzel is emléket az ellenforradalom egyik mártírjá­nak. Ezúton is köszönjük minden részvevő, a közel 400 főnyi hall­gatóság nevében a felejthetet­len élményt nyújtó előadást. Köszönjük, hogy nem feledkez­tek el együttesük volt tagjáról, Tiszakécske szülöttéről, Kuba Jánosról, akinek áldozatos és szép példáját ez a színvonalas műsor is felidézte. Kovács Géza levelező túlteljesítette, s ez a helyzet a gyümölcsfelvásárlásnál is. Ez­zel szemben napraforgóból négy vagonnal adtunk kevesebbet A hízottsertés felvásárlási tervün­ket pedig csak 38 százalékban teljesítettük. Ezután az előadó ismertette az 1962. évi termelési és felvá­sárlási irányszámokat, majd az állatállomány átteleltetésének fontosságáról beszélt. A tanács­ülés a beszámoló feletti vita után utasította a felvásárlásban elmaradott községi tanácsok végrehajtó bizottságait, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg a tervek teljesítése érde­kében. A következő napirendi pont előadója Bozóti István vb-el­nökhelyettes az 1962. évi költ­ségvetési tervjavaslatot ismer­tette. Elmondta, hogy a járás költségvetési bevétele 36 millió forint lesz, amelyből 15,5 millió forintot a községi tanácsok használnak fel. A járási tanács­ülés a költségvetést jóváhagyta. 9 felvásárlásról és a jövő évi kö'tségvetásröl tárgyalt a DCeet kentéti Qáráii ^öanáej Október 31-én ülést tartott T'OlRlir'K'irOSi KÖT/TSlftíiGET, új műhelyek épülnek a Bajai Hajójavító üzemben Egy üzemről van szó, amely szerényen húzódik meg Baja város szélén, a zsilippel szem­ben, a Petőfi-szigeten. Egyszerű tábla jelöli a nevét: FOKA Hajójavító Üzem. A cégjelző tábla a Ferenc-csatornára te­kint, amelyen ott büszkélkedik az üzem által készített új ta­nyahajó. A látogatást stílszerűen bo­nyolítottuk le: motorcsónakon. Az alacsony vízállás mellett kissé kockázatos volt végigmen­ni a csatornán, a motor pro­pellerje nem egyszer így is belekotort az iszapos fenékbe. Utry Márton üzerr.vezet5 és Csere Róbert KISZ-titkár el­mondták, hogy az üzem a fel- szabadulás után keletkezett, s a nagyobb arányú fejlődés 1949- ben indult meg, amióta az Or­szágos Vízügyi Főigazgatóság, illetve a Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat irányítása alá tartozik. Utry elvtárs őrömmel je­gyezte meg, hogy a több mint hárommillió forintos költséggel épülő új műhelyek még ebben az évben elkészülnek, s más- félmillió forintos költséggel az üzem és a Vízügyi Építőipari Vállalat között összekötő út épül. Ez megjavítja a közleke­dést. ...... Az üzem kotróha.iókat, vonta­tókat javit. ezenkívül lakóhajó­kat és egyéb vízi jármüveket éoít. Néhány alkalommal már kisebb vízibusz is készült itt Bendegúz, a nemrég kijavított kishajó, amelyet kisebb átalakítás után tavasszal helyeznek üzembe A város tavasszal meginduló sétahajóját, a Bendeguzt is a bajaiak javították ki. Néhány korszerű változtatás és a fes­tés hiányzik. 1962-ben már kotrók a jókat, elevátorokat és egészen korsze­rű lakóhajókat építenek. Az üzem igazgatója büszkén han­goztatta, hogy a Baján készülő tanyahajók ma még egyedülál­lóak az országban. Központi fű­tés, villany, televízió, rádió, ze­negép, fürdő, társalgó, étterem van a hajón, a dolgozók úgy laknak az egy- és kétszemélyes szabókban, mintha úszó szállo­dákban lennének. A hajójavítóban jelenleg har­minc fizikai dolgozó közül hu­szonhárom szakmunkás és igen sok kiváló dolgozó van közöttük. Horváth János. Jerkovics Jó­zsef, Bisztriczky Attila, Sten- ger László KISZ-tagok, az üzem kitüntetett munkásai is. A most épülő műhelyek, rak­tárak nemcsak a célszerűség, hanem esztétikai és egészségügyi szempontból is a legcélszerűb­bek. A műhelyek mellett ké­nyelmes étterem, szép kultúrte­rem és irodahelyiségek létesül­nek. Kiss Antal A pártoktatás és az élet kapcsolata Irta: Glied Károly Méhány nap múlva me- " gyénkben is beindul az 1961/62-es pártoktatási év, mely­nek keretében sok ezer párttag és pártonkívüli lát hozzá a mar­xizmus—leninizmus szervezett tanulásához. Üzemi munkások, termelőszövetkezeti gazdák, ér­telmiségiek, alkalmazottak és egyéb területen dolgozók egyre növekvő számban látják azt az élet által nap mint nap bizo­nyított igazságot, hogy tanulni kell, ha sikeresen akarnak meg­birkózni a soronlevő nagy fel­adatokkal. Jól tudják, hogy a marxizmus—leninizmus az élet tudománya, s ennek megismeré­se, elsajátítása nélkül nem lehet eligazodni az élet bonyolult for­gatagában. Ez elsősorban a kom­munisták feladata, de egyre nő azoknak a pártonkívülieknek a száma is, akik szükségét érzik a marxista ismeretek megszerzé­sének. Nálunk ma már valóság­gal társadalmi ügy a marxizmus elsajátítása, éppen ezért máso­dik ötéves tervünk első eszten­dejében nagy a jelentősége an­nak, hogy megyénkben is sok ezer ember tanulmányozza, és hogy propagandistáink legjobb­jai jól plántálják el e tudo­mányt Az oktatási év kezdetekor nem téveszthetjük szem elől azt az örvendetes tényt, hogy a Szov­jetunió hatalmas, világraszóló sikerei, az egész szocialista vi­lágrendszer gyors fejlődése, s nem utolsósorban hazánkban, ezen belül megyénkben a szo­cializmus építésében elért sike­rek jelentős, eddig nem tapasz­talt mértékben növelték me­gyénk dolgozóinak érdeklődését az ideológiai kérdések iránt. M egyed párt-végrehajtóbi­1 ■ zottságunk a mostani pártoktatási év fő feladatául a napi munka segítését, a gyakor­lati élet, a szocialista építőmun­ka támogatását, segítését jelöli meg. Az eddiginél többet kell tenni azért, hogy az ideológiai munka szoros kapcsolatban le­gyen az élettel, fokozódjék a hatékonysága, melynek végül a termelési eredményekben, a tö­megek munka- és politikai akti­vitásának növekedésében keil megmutatkoznia. Pártoktató munkánknak nagy szerepe lehet gazdasági tenniva­lóink megoldásában akkor, ha az oktatási foglalkozásokon pro­pagandistáink — a helyi viszo­nyokat figyelembe véve — rend­szeresen megmagyarázzák a so­ronlevő gazdasági feladatokat. Ezek: az iparban az éves ter­vek — részleteiben való — tel­jesítése, a mezőgazdaságban az őszi szántás, a vetés és betakarí­tás időben és jó minőségben való elvégzése, a felvásárlási tervek teljesítése, az átteleltetés meg­szervezése stb. Távolabbi felada­tainkat az elmúlt napokban tör­vényerőre emelt második ötéves terv szabja meg. Az elmúlt évek eredményei — különösen 3 éves tervünk teljesítése — megterem­tette feltételét annak, hogy má­sodik ötéves tervünkkel is sike­resen megbirkózzunk. Tehát a marxizmus—leninizmus tanul­mányozására és alkotó módon való alkalmazására azért is szük­ség van, mert megyénk nagy tervei megvalósítása előtt állunk az ipar, a mezőgazdaság és a kultúra területén egyaránt. E nagyszerű célok megvalósításá­ért érdemes tanulni, érdemes dolgozni. I ényeges, hogy pártoktatási *- munkánkban megértessük a hallgatókkal és közvetítésük­kel egész megyénk dolgozó né­pével, hogy azok a nagy felada­tok, melyek életünket majd még szebbé, gazdagabbá teszik, me­lyeknek megoldásán ma, holnap és azután is dolgozunk, több munkát és több felelősséget kö­vetelnek. Ami elég volt, megfe­lelt fejlődésünk korábbi szaka­szán, az ma már kevés, nem elegendő. Közös érdekeink pa­rancsolják, hogy megyénk vala­mennyi dolgozója — bárhol te­vékenykedjen is — vállalja és teljesítse is a magasabb köve* telményeket. Napjainkban bővelkedünk a nemzetközi élet fordulatos és a szocializmus erőinek növekedé­se szempontjából nagy bizako­dással eltöltő eseményeiben. Ezért pártoktatásunk fontos fel­adata a nemzetközi helyzet, a nemzetközi munkásmozgalom eseményeinek sokoldalú magya­rázása. Jó pártoktató munkánk eredményeként el kell érni, hogy elsősorban a párttagok és segít­ségükkel a tömegek gyorsan el­igazodjanak a nemzetközi kérdé­sekben. Ez fontos azért is, mert az imperialista körök propagan­daszervei igyekeznek zavart kel­teni, különösen a német kér­désben. Tudott dolog, hogy az emberek gondolkodása befolyá­solja, illetve meghatározza cse­lekedeteiket. Nos, a béke meg­védése, egész előrehaladásunk megköveteli, hogy megyénk dol­gozói világosan lássák a tényle­ges helyzetet, ebben saját szere­püket, feladataikat. Lássák a nemzetközi erőviszonyok meg­változását, azt, hogy a szocialis­ta tábor döntő tényezővé, meg­határozó erővé vált a világpoli­tikában. Napjainkban rendkívül nagy jelentőségű az SZKP XXII. kong­resszusa, mely megyénkben is igen nagy érdeklődést váltott ki. Ez természetes, hiszen a kong­resszuson elfogadott pártprog­ram a kommunista társadalom felépítésének programja, amely nemcsak a Szovjetunió, hanem az egész világ kommunista és munkáspártjai és haladó erői számára konkrét, átfogó, tudo­mányosan megalapozott tervet ad a kommunista társadalom fel­építésére. Nem véletlen tehát, hagy e napokban a világ figyel­me ismét Moszkva felé tekint, hiszen ott nemcsak a szovjet nép ragyogó jövőjéről, hanem az egész emberiség sorsáról tanács­koznak. E kongresszus légköre — nyíltság, az alkotó munkára, a pártosságra való törekvés — a kongresszus határozatainak je­lentősége felbecsülhetetlen a ma­gyar kommunisták számára is. Azokat a ragyogó eredmé­** nyékét, melyekről a kong­resszus számot ad, csak a mar­xista alapon álló leninista párt vezetésével lehet elérni. E pár­tot példaképnek tekinteni, ettől a párttól tanulni, s mind széle­sebb tömegekkel megértetni a marxizmus—leninizmus tanítá­sait — s ennek szellemében él­ni és dolgozni — ez a mi leg­főbb feladatunk. Jól sikerült szövetkezeti nap Kaskantyún A Kiskőrös és Vidéke Körze­ti Földművesszövetkezet igazga­tósága szövetkezeti napot ren­dezett Kaskantyún. Délelőtt a szövetkezeti és az igazgatósági tagok megtekintették a korsze- j nősített bolthálózatot, átadták í az új gyümölcscsomagolót és a j hídmérleget rendeltetésének, majd megnyitották a községi művelődési otthonban réméé-1 zett műszaki-villamossági és járműkiállítást. Ezután igazga­tósági ülést tartottak a községi tanács épületében. Délután a községi és a körzeti földművesszövetkezet labdarú­gó-csapatai barátságos mérkő­zést játszottak, este pedig di­vatbemutatóval és táncmulat­sággal fejezték be a szövetke­zeti napot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom