Petőfi Népe, 1961. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! JCáéte­XVI. ÉVFOLYAM, Z3Z. SZÁM Ara oo 1961. OKT. 1, VASÁRNAP Fokozottabban vonjak be a nőket a párt által kitűzött feladatok végrehajtásába A megyei pártbizottság ülése Szeptember 30-én, saombaton KecdRörrSKem BHSI tetőit ■ megyei pártbizottság. A pártbizottság ülésének elnökségében he­lyet foglalt: Ortutay Zsuzsa, a Magyar Nők Országos Tanácsá­nak titkára, Orbán József né, az MSZMP Központi Bizottsága párt- és tömegszervezeti osztályának politikai munkatársa, Mol­nár Frigyes, a megyei pártbizottság első titkára, Glied Károly és Erdőst József, a megyei pártbizottság titkárai, dr. DaUot Fe­renc, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke, Borsodi György, a megyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Varga Jenő, a megyei tanács v. b. elnökhelyettese és Pankotrics József né, a nőtanács megyei titkára. Molnár Frigyes megnyitó szavai után Borsódi György terjesz­tette elő a megyei párt-végrehajtóbizottság beszámolóját a nők helyzetéről. A megyei párt-végrehajtóbizottság beszámolója Először azokra a jelentős vál­tozásokra emlékeztette a részt­vevőket, amelyek az elmúlt évek alatt népünk életében végbe­mentek. Ennek következtében megyénkben is gyors ütemben fejlődik a szocialista ipar és a mezőgazdaság, növekszik a dol­gozó nép jóléte. Politikai és gazdasági si­kereinknek, a szocialista átalakulásnak cselekvő ré­szesei és aktív segítői vol­tak az asszonyok és lányok. lóan az ország többi részéhez, a nők a lakosságnak több mint felét alkotják. Az eddigi tapasz­talatok azt bizonyítják: ahhoz, hogy gazdasági és politikai fel­adatainkat teljesítsük, a nőket is meg kell nyerni, be kell von­ni a párt által kitűzött politikai és gazdasági feladatok végrehaj­tásába. Borsódi elvtárs ezután emlé­keztetett arra, hogy a régi kapi­talista rendszer, amely a társa­dalom túlnyomó többségét el­I'észül t figyelemmel hallgatják a beszámolót. Jó munkájukra* lelkesedésükre természetesen a szocializmus épí­tésének mostani szakaszában még fokozottabb szükség van. A megyei párt-végrehajtóbizott­ság éppen ezért szükségesnek tartotta, hogy a pártbizottság is napirendre tűzze a nők helyze­tének megtárgyalását és az új körülményeknek megfelelően ha­tározza meg a feladatokat A marxizmus—leninizmus ta­nításának megfelelően pártunk­nak az az álláspontja ebben a kérdésben, hogy a nők nélkül nincs igazi politikai tömegmoz­galom, a nők nélkül nem lehet a szocializmust felépíteni. Le­nin arra hívta fel a figyelmet: *,A tömegeket nem lehet bevon­ni a politikába, ha nem vonjuk be a politikába a nőket.” A lakosság többségéi alkotják A velük való fokozott törődési többek között indokolja nagy számuk is. Megyénkben, hason­nyomta és kizsákmányolta, még fokozottabb elnyomásban része­sítette a nőket. A nőknek nem voltak politikai jogaik; a nők lenézett, kisemmizett, alacsonyabbrendűnek tartott tagjai voltak a társadalom­nak. A megkülönböztetés nemcsak a politikai, társadalmi életre, a gazdasági életre is kiterjedt. El­zárták a nők elől a fejlődés út­ját, nem adtak módot nekik a tanulásra, művelődésre, azonos munka elvégzésénél a nődolgozó jelentősen kevesebb bért kapott, mint a férfi. Egyenjogú tagjai a társadalomnak Szocialista rendszerünk egyik nagy vívmánya, hogy megszün­tettük ezt az igazságtalanságot, megvalósítottuk a nők és a fér­fiak egyenjogúságát. A nők ma már egyenjogú tagjai a társada­lomnak; tehetségük és ráter­meftsfigtHt szerint bármilyen ve­zető funkciót betölthetnek, vég­zett munkájuk alapján részesed­nek a javakból „egyenlő mun­káért egyenlő bért” alapon, a mutatitoznaft. A hazánkban Járt külföldieknek elsősorban az öt- lik a szemükbe, milyen vidáman élnek nálunk az emberek és milyen szépen, ízlésesen, csino­ran találkozók helytelen, maradi nézetekkel. Számosán közülük még most is azt tartják: „a nőknek nincs szükségük a politikára, az a fér­A megyei pártbizottság ülésének elnöksége. férfiakkal egyenrangú félként élvezik a népi demokrácia vív­mányait. Törvények védik a dolgozó nők jogait, számos rendelkezés teszi könnyebbé a terhes és csa­ládos anyák helyzetét. Államunk évenként sok száz­millió forintot fordít arra, hogy létrehozzon és fenntartson olyan intézményeket, óvodákat, nap­közi otthonokat, egészségvédel­mi intézményeket és más egyéb létesítményeket, melyek köny- nyítik a dolgozó nők helyzetét, könnyebbé, szebbé teszi életü­ket, kulturáltabb körülményeket biztosítanak számukra. Pártunk a dolgozó nép érde­keinek megvalósítására dolgozta ki politikáját, célunk az egész nép gazdasági és kulturális szín­vonalának felemelése, a dolgozó nép anyagi jólétének növelése. Elmondhatjuk: ebben az ország­ban minden az emberért törté­nik. De a párt, a szocialista rend­szer küzd az egyéni élet, a családi élet boldogulá­sáért is. Nemcsak azzal, hogy törvények meghozatalával védelmezi a csa­ládot, hanem azzal is, hogy meg­teremti a kiegyensúlyozott csa­ládi élet kialakításának feltéte­leit. Elmondhatjuk: évről évre könnyebbé válik a család fenn­tartása, növekszik népünk élet- színvonala. Szaporodnak az olyan családok, ahol az apa mellett a családanya, sőt a felnőtt fiú­gyermekek is rendszeres kere­sővé válnak. Ez többek között azt is eredményezi, hogy növekszik a család keresete, több jut ru­hára, élelemre, szórakozásra. Az úri Magyarország sok esetben a családapának sem adott munka­lehetőséget, nem csoda, hogy számos család szétesett, gyerme­keik az utcára, jobb esetben a menhelyre kerültek. A megváltozott életnek más, szembetűnő, külső jelei is meg- 1 san öltözködnek nálunk a nők. A fejlődés igen nagy és jelen­tős volt. Mégsem mondhatjuk el, hogy minden rendben van e té­ren és nincs semmi javítanivaló a munkánkban. őszintén meg kell mondani, az egyenlőséget még nem sikerült minden vonatkozásában megva­lósítani és a nők még nem fog­lalták el megyénkben sem azt a helyet a közéletben, a gazdasá­gi építésben, ami joggal meg­illeti őket. Néhány foglalkozási ágtól eltekintve, a legtöbb he­lyen még mindig kevés a női vezetők száma. Ennek számos oka van. Egyik oka az értetlenség a férfiak ré­széről, ami még vezető funk­ciókban levő elvtársainknál is megnyilvánul. Néha arra is szükség van — különösen vá­lasztások alkalmával —, hogy vezetőket kell meggyőznünk ar­ról, hogy a nőknek is ott a he­lye a tanácsokban, pártvezető­ségekben, azokat is jelöljék meg­választásra. Sokan még mindig előítélete­ket táplálnak, lebecsülik a női munkaerőt, ellene vannak a nők vezető helyre való állításának. Azt is meg kell nyíltan mon­dani: a nők között is elég gyak­fiak dolga”, nem szívesen vál­lalnak felelősséggel járó frak­ciót, nem a képességüknek meg­felelő állást töltenek be, és so­kan a nők közül vonakodnak a közéleti szerepléstől. A munkásnők helyzete Az előadó ezután a nők kü­lönböző rétegeinek helyzetét ele­mezte. Megállapította, hogy a minisztériumi és a helyi ipari dolgozóknak több mint 35 szá­zaléka nő. Megyénk ipari üze­mei között döntő szerepe van az élelmiszeriparnak és jelentős he­lyet foglal el a textilipar. Mind­két iparág jellegénél fogva el­sősorban női munkát igényel. — Megyénkben az élelmiszeripari üzemekben a dolgozók 80 száza­léka, a Bajai Ruhaüzemben több mint 85, a Bajai Gyapjú­szövetgyárban pedig 58 százalé­ka nő. Vállalataink közül a ke­reskedelem és a vendéglátóipari vállalat az, ahol nagyobb szám­ban dolgoznak nők. Eddigi tapasztalataink azt iga­zolják, hogy üzemeink nőmun­kásai megállják helyüket, szív- vel-lélekkel dolgoznak a tervek (Folytatás a 2. oldalon.) A részvevők egy csoportja a tanácskozás szünetébe«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom