Petőfi Népe, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-10 / 187. szám

4. oldal 1901. augusztus 10, csütörtök A szovjet ember (10) Amióta hazaérkeztem a Szovjetunióból, nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy mi­lyen tulajdonságokkal rendelke­zik a kommunizmust építő szov­jet ember és miben nyilvánul­nak meg azok. A kérdésre adott válaszomban nem elvileg, pre­cízen meghatározott erkölcsi normatívákat akarok felsorolni, inkább úgy szeretnék írni a szovjet ember tulajdonságairól, ahogyan azok az élet sokszínű eseményeiben megnyilvánulnak. Közös munka A kommunizmust építő szov­jet ember tulajdonságainak ala­kulása szoros összefüggésben van azzal a sok-sok változással, ami ennek a hatalmas ország­nak az életében történik. A szovjet emberekben — amerre csak jártunk — mindenütt ér­zékelhető tulajdonság a kollek­tív érzés, az emberség, az egy­más iránti tisztelet, a szeretet és a segítőkészség. Az önzés, amellyel nálunk még nagyon sokszor lehet találkozni, kive­szőben van és egyre inkább ke­rülnek helyére az előbb említett emberi tulajdonságok. Szibériá­ban, amikor a szovjet ember tu­lajdonságairól beszélgettünk, el­mondották nekünk, hogy az em­berek jellemének, gondolkodásá­nak formálásában nagy szerepe volt és van manapság is annak, bogy a kommunizmus építésé­nek egyre gyorsuló ritmusában együttesen, közösen birkóznak meg a természeti erőkkel, a ne­hézségekkel és ennek a közösen végzett munkának valamennyi­en, az egész társadalom élvezi hasznát. Étteremben és vonaton Megfigyeltük, és ez nagyon jelemző a szovjet emberekre, hogy például étteremben, ha egy asztalnál már ketten ülnek, a beérkező nem ül egy másik, szabadon levőhöz, hanem enge­délyt kér helyet foglalni ott, ahol már vannak. Ez természe­tes, mindennapi dolog, mert úgy gondolják az emberek, hogy egyedül milyen indokkal foglal­hatnak el egy asztalt, de azért is, mert mennyivel jobb többed- magával lenni, beszédbe elegyed­ni esetleg messziről jöttékkel, ami, azonkívül hogy szórakozta­tó, még hasznos is. Bizonyára megbocsátja nekem az olvasó, de ilyeneket látva, mindig ma­gunkra gondoltam, akik egy ét- terembe lépve, feltétlenül az üres asztalt keressük és végső esetben, nem egyszer fintorral ülünk oda, ahol már vannak. De így van ez a vasúton uta­zásnál is. Nálunk, hogyha vala­ki felszáll a vonatra, végigmegy a folyosón, keresi az üres fül­két, vagy ha ilyet nem talál, ott foglal helyet, ahol a. legkeve­sebben vannak. A szovjet em­berek másként tesznek. A vo­naton oda ülnek, ahol már van valaki, és eszükbe sem jut üres fülkében helyet foglalni. Ilyenkor egymás között gyorsan felmele- és beiül arról folyik a szó, hogy mi újság Omszkban, Szverdlovszkban, vagy éppen Harkovban. Vadászszokás A szovjet emberek lelkivilágá­ra, emberszeretetére és segítő­készségére nagyon jellemő az, amit a tajgai vadászatokkal kapcsolatosan hallottunk. A taj- gában nagyon gazdag a vadál­lomány és éppen ezért igen nép­szerű sport és szórakozás a va­dászat. Tömegével vannak olyan szovjet emberek, akik szenvedé­lyesen szeretnek vadászni és el sem tudják képzelni, hogy más­ként töltsék éves szabadságu­kat. A tajga azonban hatalmas területeken terpeszkedik és bi­zony, többször előfordul, hogy a vadászok eltévednek és arra kényszerülnek, hogy hosszan bo­lyongva keressék a kifelé veze­tő utat. Ez azzal jár, hogy el­fogy élelmük, ami nehezíti az eltévedt ember helyzetét. Éppen ezért a tajgai vadászok Íratlan törvénye az, hogy akinek a va­dászat befejeztével a tarisznyá­jában időt álló élelem, konzerv, vagy más egyéb maradt, azt egy védett helyen a tajgában hagy­ja, hogy az esetleg eltévedt em­ber arra rátaláljon. Milyen sze­rény, de mégis nagyszerű pél­dája ez annak, hogy az ember egész gondolkodása és lelkülete hogyan alakul és változik a tár­sadalom fejlődésével. Fegyelmezetten... Megfigyeltük azt is, hogy az emberek a reggeli vagy a dél­utáni csúcsforgalom idején fe­gyelmezetten állnak a troli vagy az autóbusz megállójánál, vagy a Vecsemája Moszkva megjele­nése után ugyanilyen fegyelme­zetten százas sorokat képeznek az újságárus előtt. Senki sem keresi magának az előjogokat, senki sem hozakodik elő kivé­telezési indokokkal. Szibériában, amikor a szovjet ember tulajdonságairól beszél­gettünk, azt mondották, hogy a szovjet emberek nagyon szere­tik a vendéget, de vendégségbe is szeretnek járni. Tényleg így van. Ezt nemcsak mi éreztük, akiknek a magyar nép iránti megkülönböztetett tisztelet is kijárt, de az emberek egymás között is rendkívül vendégsze­retők, szívélyesek és barátságo­sak. Számtalanszor láttunk ölel­kezést, ami egyáltalán nem for­maság, hanem mögötte mély emberi érzések húzódnak meg. Internacionalizmus A szovjet ember gondolkodá­sában nagyon szilárd meggyőző­désként él az internacionaliz­mus. Szinte minden szovjet em­bernek sajátja az a felfogás, hogy minden nép a mi testvé­rünk. — Szerte a Szovjetunió­ban talákqztunk a világ min­den részéből érkezett turisták­kal vagy hivatalos személyisé­gekkel. Mindegyiküket nagy tisztelettel vették körül és en­nek olyan sok-sok jelét adták, hogy nem hiszem, van még má­sik nép a világon, amelyiknek ilyen megmásíthatatlanul szivé­hez nőtt a népek egymás iránti tisztelete és megbecsülése Ami­kor a sok-sok delegáció láttán az egyik elvtárstól megkérdez­tük, hogy sokba kerül-e a szov­jet népnek ez a gyakori ven­déglátás, a következő választ kaptuk: „Körülbelül annyiba, mint egy ágyúnak az ára és ép­pen ezért ezt, békehitünk sze­rint, nagyon szívesen vállaljuk.” Sok-sok kedves benyomásról és emlékről írhatnék még, de ez a néhány is mindenkit meggyőzhet arról, hogy a szovjet ember milyen nagyszerű, nemes tulajdonságokkal rendelkezik. Azokkal beszélve, akik már jártak a Szovjetunióban, de szá­momra is a legnagyobb benyomást és a legmaradandóbb él­ményt a szovjet emberek jelentették. Nincs ebben semmi túl­zás. Inkább az a tényleges helyzet — és ezért ennek a riportsoro­zatnak a végén elnézést kérek az olvasótól —, hogy a szovjet emberek másoktól megkülönböztető tulajdonságait, kedvessé­gét az írás eszközeivel csak megközelítő pontossággal tudtam érzékeltetni. (Vége.) Weither Dániel A Tiszántúlra nagy fehér, Bács és Szabolcs megyébe kornvaülserféseket hoztak Angliából Az elmúlt napokban tenyész- sertésszállítmány érkezett Ang­liából repülőgépen: 12 nagy fe­hér (large white) és 15 kom- vallsertést hoztak a hazai fe­hér hússertés és a komvall állomány feljavítására. A fehé­reket a tiszántúli tenyészkörze- tekbe, a kornvallokat Bács-Kis- kun megyébe és Szabolcs me­gyébe, az úgynevezett vásáros- naményi kornvall-szigetre irá­nyítják. Különösen a koromfekete szí­nű, nagynövésű kornvall-fajta javításának és mielőbbi elszapg- rításának van nagy jelentőséit» hazánkban. Mint a Földműve­lésügyi Minisztérium ■ Állatte­nyésztési Főigazgatóságán tájé­koztatásul elmondották, — az utóbbi öt év alatt az ország komvallsertés-állománya a két­szeresére növekedett. Különö­sen a fehér hússertés nagyobb igényeire még be nem rendez­kedett termelőszövetkezetek ked­velték meg ezt az igénytelen, a legelőket igen jól hasznosító, a mangalicánál gyorsabb fejlődé- sű és nagyobb hústömeget adó, vegyes hasznosítású (hús és zsír) «.ertésfajtát í 'ffl az eáMóé# tfyáfc Iskolát avatnak Nyárlőrincen Községünkben, alkotmányunk ünnepén egy új, kéttantermes, nevelői lakással egybeépített is­kolát avatnak. Régi kívánsága teljesült ezzel a pedagógusok­nak és a szülőknek is. Az új kéttantermes iskola lehetővé te­szi, hogy a VII. és VIII. osz­tályos tanulóknak nem kell az új tanévben a másfél kilomé­terre levő iskolába jármok. Az új iskola felépítése 703 ezer fo­rintba került, amelyhez a köz­ségi tanács a községfejlesztési alapból 126 ezer forinttal já­rult hozzá. Az avatóünnepségre az iskola tanulói színvonalas kultúrműsorral készülnek. Pólyák Ilona Bácsalmási gimnazisták az ifjúsági táborokban A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium tanulói közül szép számban jelentkeztek a fiata­lok az önkéntes ifjúsági tábo­rokba, ahol szünidejükből két hetet termelő munkával töltöt­tek el. A lányok közül 35-en a kunfehértói, 20-an pedig a nagykőrösi táborban segítettek a paradicsom- és az uborkasze­désben. A fiúk közül húszán a szegedi Kulich Gyula önkéntes ifjúsági táborban Szeged csa­tornázási munkálataiban vet­tek részt. A bácsalmási gimna­zista fiúk igen jó eredményt ér­tek el a gimnáziumok közötti munkaversenyben. Sarkad és Orosháza után az előkelő har­madik helyre kerültek. Jó mun­kájukért a tábor vezetőségétől vándorzászlót kaptak. Brandenburg Gyula Úttörőcsapatok életéből A helvéciai úttörő-pajtások számára a szorgalmas munka, az esténkénti szereptanulás meghozta az eredményét: a Börzsönyben táboroznak. A múlt évben Fonyód, Tihany, Badacsony festői tájait látogat­ták meg. Az idén nagyobb lába vágták a fejszéjüket, s két hét­re az északi felvidék egyik leg­szebb hegységébe, a Börzsönybe utaztak. A pajtások nagyon jól érzik magukat, hiszen a nya­ralást őrsi portyák, tanulmányi kirándulások tarkítják. A paj­tások bizonyára gazdag élmé­nyekkel térnek haza a kéthetes táborozásból. (Benkő Mária) Nem mindennapi élményben volt részük az Izsák—Majláth telepi általános iskolásoknak. A közelmúltban háromnapos ki­rándulást rendeztek a Dunán­túlra. Az útirány: Baja, Pécs, Kaposvár, Balatonlelle, Siófok, Székesfehérvár, Sztálinvárcs volt. Pécsett a Zsolnai-múzeu­mot látogatták meg, majd a Mecsek hegységbe kirándultak. A kirándulást egy Ikarus 55- ös autóbusszal bonyolították la. A szükséges költségeket — 5S00 forintot — vasgyüjtésből és az erdőgazdaságban végzett nö­vényápolási munkából szerezték meg. (M. S.) Szarmata sírok Tataházán őrfi László tanító jelezte, hogy a tataháza Aranykalász Termelőszövetkezet építkezései­nél a homok kitermelésekor sí­rok kerültek elő. A bejelentés nyomán azonnal intézkedett a bajai múzeum, s rövidesen meg­kezdődött a leletek mentése. Eddig nyolc sír került elő, igen gazdag melléklettel. A sírokban nők, férfiak, gyer­mekek feküdtek vegyesen és egymástól meglehetősen nagy távolságban. Az egyik kisgyermek mellett gyűszűné! alig nagyobb edény­két találtak a régészek. A női silókból száznál is több gyön­gyöt mentettek ki. Ruhájukat díszes ólomfibulával (kapcsoló­tűvel) fogták össze. A mellettük talált orsógomb magasfokú szö­vő-fonó tudásukról tett tanú­bizonyságot. Bár a női ékszerek és gyön­gyök igen szépek és mutatósak, a régészek mégis a 6-os szám­mal megjelölt sírban talált kardnak Örültek a legjobban. Az ilyen kardok ugyanis meglehetősen ritkák, s alig van belőlük néhány példány az egész országban. Pedig Ammianus Marcellinus római történetíró, a szarmata birodalom kortársa leírja, hogy seregük kizárólag lovasokból ál­lott, ló és lovas egyaránt szaru­pikkelyes páncélt viselt. Rómá­ban ma is áll Trajanus császár diadaloszlopa, melyen a legyő­zött szarmaták is felfedezhetők. A domborművek oldalukon rö­vid tőrt mutatnak. A Tataházán lelt kard a férfi jobb oldalán feküdt. Hossza 73 centiméter, szélessége _6 centiméter. Az ed­dig talált példányok közül ez a második leghosszabb és vala­mennyi közül a legszélesebb pengéjű kard. A penge kétélű. Meg lehetett figyelni hogy. ere­detileg fatokban volt, amelyet kívülről bőr védett Az eddig ismert és szarmata sírokban talált kardok legtöbb­je már évtizedekkel ezelőtt ke­rült elő, a feltárásról készített jegyzetek pedig elvesztek. Emel­lett valamennyi eddigi kard több darabra van törve. A szak­emberek arra gondoltak, hogy rozsdásodás következtében sérül­tek meg. A tataház! feltárás bebizo­nyította, hogy számolnunk kell egy másik megoldás­sal is. Megfigyelhető volt ugyanis, hagy a kard össze­törve került a sírba. Ennek valószínűleg vallási oka le­hetett. Külön probléma volt a kar­dok keltezése. Mind ez ideig csak igen tág időhatárok kö­zött lehetett megjelölni korukat (Időszámítás után 180—300.) A A tataházi kard mellett római kisbronz feküdt Ez adja meg a lelet különösen kiemelkedő jelentőségét Sajnos a bronz annyira patinás, hogy csalt he­tekig tartó tisztítással lehet majd a császár fejét látni és a köriratot elolvasni. A kutatók non mulaszthat­ják el, amikor a nyilvános­ság előtt beszámolnak e tör­ténelmi tudományok szem­pontjából nagy jelentőségű leletről, hogy köszönetét ne mondjanak az Aranykalász Termelőszövetkezet tagságá­nak, különösen pedig Burczki Mi­hálynak és Bajnai Kálmánnak. Állandóan figyelik a földmun­kát és a sírok előkerüléséről azonnal értesítik a bajai mú­zeumot. Az ő segítségükkel si­került a tudomány számára ezeket az értékes leleteket meg­menteni. Kőhegyi Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom