Petőfi Népe, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-10 / 187. szám

1961. augusztus 10, csütörtök S. oldal ... minden felajánlás annyit ér, amennyit megvalósítanak belSIe... Termelékenyen és takarékosan dolgoznak a Tiszakécskei Permetezőgépgyárban A Tiszakécskei Permetező­gépgyárban is vallják: minden felajánlás annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ennek szellemében állították össze ez évi versenyvállalásaikat, s en­nek jegyében szervezték meg a szocialista munkaversenyt, tö­kéletesítették a műszaki előfel­tételeket. És a siker nem ma­radt el. A gyár termelési terve az el­ső félévben majdnem 16 millió forint értékű gyártmány elké­szítését írja elő. Ezt 250 ezer forinttal teljesítették túl. Az iramosabb fejlődés főleg a má­sodik negyedévre jellemző. Három hónap alatt 2 millió 350 ezer forinttal több ter­méket állítottak elő, mint egy évvel korábban. Ebből 1 millió 540 ezer forint a termelékenység emeléséből származik. Ez azt jelenti, hogy a gyár dolgozói a gyakorlatban bizonyították be: helyes volt a pártnak az az útmutatása, mely szerint a termelés növelésének kétharmad részét termelé­kenységemeléssel kell biztosíta­ni. Álljon bizonyságul a követ­kező: az első félévben az egy főre eső termelékenységi tervet 4,5 százalékkal teljesítette túl a gyár. Szükséges megemlíteni, hogy a felajánlás csak egy szá­zalékot jelölt meg. E nagyszerű eredmények szü­letésében döntő szerepe van a jól szervezett, irányított szocia­lista munkaversenynek. A brigádok vetélkedésében a legfrissebb értékelés szerint az alábbi sorrend alakult ki: 179 ponttal a Vizsnyai brigád ke­rült az első helyre. Nyomukban a Laczkó brigád halad 165 pont­tal. A harmadik helyre a Vá- radi brigád tagjai kerültek 144 ponttal. Orosziék 112, Zvekánék 101 pontot szereztek. A sereg­hajtók között találjuk a TMK és a Kutasi brigádot. Az utób­biaknak 15 pontjuk van.. A csoportok felajánlásaikban vállalták, hogy a helyes és a korszerű technológiák bevezeté­sével, széleskörű elterjesztésé­vel 2 százalékkal csökkentik az anyagfelhasználást. Ennek megfelelően az első félév­ben az előírt anyagköltséget nem a vállalt 199, hanem 474 ezer forinttal csökkentették. A brigádok közül Laczkóék taka­rékoskodása dicsérendő. 71800 forint értékű anyagot takarítot­tak meg a második negyedév­ben. Nem sokkal maradt el tő­lük a Zvekón-brigád sem. Ök 56 200 forint értékű anyagot ad­tak vissza a raktárnak. Ezzel egy időben sikerült tovább javí­tani a teljesítmény- és órabéres órák arányát. Míg tavaly a munkák 74 százaléka készült teljesít­ménybérben, addig 1961. el­ső felében ez a szám 75,3 százalékra emelkedett Ezek a példák bizonyítják, hogy a Tiszakécskei Permete­zőgépgyár dolgozói, amikor a párt útmutatását követik, an­nak szellemében cselekszenek, helyes úton járnak. Andó János Termelőszövetkezetközi szőlőiskola Baján Több létesítmény született már megyénkben két-három ter­melőszövetkezet együttes erejé­ből, és számos szerepel a ter­vekben — legújabban pedig Baja öt szövetkezete közös sző- lőgyökereztető iskola létrehozá­sát határozta el. Ehhez segítsé­get nyújt a Szőlészeti Kutató Intézet Kecskeméten székelő ho­moki osztálya, a . Bajai Kerté­szeti Technikum és az Alsó-Du- navölgyi Vízügyi Igazgatóség is. A szőlőgyökereztető 40 holdas területét a Micsurin Termelő- szövetkezetben — számítva az öntözésre — csatorna mentén jelölték ki, de öntöznek majd csőkútból is. A szaporítóanyaghoz részben saját készletükből, másrészt a SZÖLFA útján jutnak s nem­csak az öt szövetkezeti gazdaság szükségletének a kielégítésére, hanem a megye többi szőlőter­melő közös gazdasága számára is nevelnek szőlővesszőt Cikkünk nyomén Kalkulációval nem foglalkozunk Lapunk július 20-i számában megjelent »-Furcsa kalkuláció« című cikkünkre Méhes Lajos elvtárs, a Kecskeméti Cipész Kisipari Termelőszövetkezet el­nöke többek között ezt vála­szolta: — Szövetkezetünk kalku­lációval egyáltalán nem foglal­kozhat. Minden termékünk az országosan megszabott áron ke­rül forgalomba. Gyermekcipők előállítását nem vállaljuk, te­kintettel arra, hogy Bács-Kis- kun megyében az ortopédcipőik előállítása jórészt ránk hárul. Ezeket a lábbeliket orvosi ren­deletre országos árak alapján készítjük. Egyébként hangsú­lyozzuk: Orvosi előírás nélkül Védekezzünk a kukorica üszögbetegségei ellen A KUKORICÁNAK újabban két üszögbetegsége van, ame­lyeknek a felismerése és az el­lenük való védekezés igen fon­tos. A golyvásüszög a kukorica valamennyi zöld részét megtá­madja. A fertőzött részen ki­sebb, először zöld daganatok­ban jelentkezik, amelyeket ké­sőbb vékony, ezüstös fényű hártyaburok von be. Megérésük után az üszögös daganatok fel­repednek és sötétbarna por hull ki belőlük. Ez a porszerű anyag a szél segítségével az egészsé­ges növényre jut és azt megfer­tőzi. A golyvásüszög terjedését a szeles, csapadékos, meleg idő elősegíti. A VÉDEKEZÉST illetően fi­gyelni kell a kukoricát, s az üszögös daganatokat késsel le kell vágni és azonnal meg kell semmisíteni. Trágyatelepre ne vigyük a daganatokat, mert így tavasszal újra kijuthatnak a szántóföldre. Az elmúlt két esztendőben a kukoricának egy másik vesze­delmes betegsége, a rostosüszög is nagymértékben jelentkezik. Ez a kukorica porzós virágzatát támadja meg, amely így alakta­lan spóratömeggé változik. A kukorica csőtermését is megtá­madhatja, s nagyon súlyos ká­rokat okoz. Gyakran a csíranö­vénybe hatol a gomba, s így fertőz. Ilyenkor a növény gyen­gén fejlődik, s a címer, vala­mint a csőtermés is spóra tömeg­gé változik át. . EZ A BETEGSÉG a sűrűn vetett kukoricaállományban lép fel, s ott, ahol nem a vetésfor­gónak megfelelően termesztik a takarmánynövényt. A védekezés alapelve az, hogy a vetésforgó szerint vessük a kukoricát, s ha már fertőzött egyedeket talá­lunk, azokat semmisítsük meg. Szűcs József valóban 500 forint körül van az ortopéd — nem gyógy betétes — gyermekcipő ára. Tiz éve egy helyen Egyike a legjobb szakembereknek a Kiskunfélegyházi Vágó­hídon Szakállas Ferenc, a sertésvágó-, zsírolvasztó- és egallzáló­üzem vezetője. Tíz esztendeje dolgozik a vállalatnál. Kifogásta­lan minőségi munkája, fegyelmezett magatartása és megbízható­sága eredményeként helyezték ebbe a felelős beosztásba. Üzeme alkotja az egyik legnagyobb brigádot a vállalatnál. Munkatársai kiválóak a munkaversenyben, s ma már a szocialista brigád tagjainak mondhatják magukat. A hozzájuk beosztott fiatalokkal pedig olyan lelkiismeretesen foglalkoznak, hogy már a szakmun­kás vizsga letétele után, tudásban és szorgalomban megközelítik az idősebbeket. Szakállas Ferenc ezért kapta meg az Szem kom­munistáinak kitüntetését is, a Magyar Szocialista Munkáspárt tagságát. — (Pásztor Zoltán felvétele.) A LÁTHATATLAN PONTOZÓBÍRÓ A z elmúlt két vasárnap há- ** rom járásban zajlottak le a traktorosok körében nagy érdeklődést kiváltó szántóverse­nyek. Kiskunhalason, Kalocsán és Baján lépett eddig „emel­vényre” a három-három legjobb, aki részt vesz majd a megyei vetélkedőn is. Ha a járási ver­senybizottságok odaítélt pont­számai alapján nézzük a győz­teseket, akkor Taskovics Imre jánoshalmi szövetkezeti trakto­rost, a kiskunhalasi járási ver­seny legjobbját illeti az elsőség, 86,9 pontos végeredménnyel. A most 35 esztendős, mindig mosolygó képű Taskovics Imre éppen tíz éve került a Borotai Gépállomásra. A négy holdas kisparaszt fiát tavasszal vették fel traktorosnak, de őszre már felelős vezetői rangot érdemelt ki szorgalmával, igyekezetével. A tíz esztendő alatt háromszor kapott komoly kitüntetést — el­sősorban a munkája minőségé­ért — 1957-ben meguntam a sok határban való ide-oda csavargást — meséli magáról — és haza­jöttem Jánoshalmára szövetke­zeti traktorosnak. Az Üj Alkot­mányban dolgozom, munkaegy­ségre. T askovics Imre barátunk Tóth József mezőgazda­sági felügyelő biztatására jelent kezett a járási versenyre. — A Kunfehértón lezajlott vetélkedő részvevői jól emlékezhetnek ar­ra az emberre, aki egykedvűen üldögélt a vörösre festett Belo­russe nyergében, s rá sem he­derítve a bámészkodókra, szór gosan csinálta a köröket. De most, a verseny elmúltával be vallja: — Kalap volt a fejemen, jól a szememre húzva, de láttam, figyeltem én az alól mindent: a szomszéd traktorosok munkáját, meg a versenybizottság szeme állását a szántásom láttán. Ami­kor kész lettem, meggusztáltam a saját parcellámat. Mondom magamnak: ezt jól csináltad, Imre. De majd elválik, hogy más is helybenhagyja-e? Nyu godtan félrevonultam cigarettáz­Á mozdonyvezető Dél múlt néhány JlfunUáihéthSznap&k. perccel. Kezébe vette ■ ­a csörgőórát, beállítot­ta, miközben kiszámol­ta, hogy a szolgálat megkezdéséig még mennyi ideig szundít­hat. Leheveredett a sezlonra. s pár perc múlva mély álomba merült Arra ébredt, hogy a kutyák éktele­nül ugatnak. Talpra szökkent, kinyitotta az utcai ablakot és kiné­zett rajta. Az ajtónál az értesítő állt: — A 974-es korábban érke­zik Budapestről, ezért 3-na jöjjön be — mondta. Nem érte váratlanul a hír, mert gyakorlat­ból tudta: nem ez az első, de nem is az utolsó eset. Aki a vasutasságra adja a fejét, annak ha hívják menni kelL . Gyorsan magára öltötte ruháit, rnajd sietős léptekkel végighaladt a halasi fűtőháahoz vezető ut­cákon. Nagyapja pályaőr, apja váltókezelő volt, ő pedig 20 évvel ez­előtt kezdte lakatos­ként. Tizenegy éve mozdonyvezető. Ahogy teltek-múltak az évek gazdagodott élete, gyűlt élettapasz­talata, bővült szakmai tudása. A fárasztó uta­zások után nem ro­hant azonnal haza, ha­nem kijavította moz­donyának kisebb hi­báit. Ha pedig oktatási nap volt, az oktatóte­rembe sietett. Figyel­mesen végighallgatta az előadást, később otthon mégegyszer el­rendezte jegyzeteit, át­ismételte az anyagot Félévkor a forgalmi vizsgán négyes osztály­zatot kapott. Odaadás, szorgalom jellemzi. Farkas III. Lászlót ő vezette be a vasutas élet „rejtel­meibe". Vallja: nem könnyű azt a hangot megtalálni, ami az em­ber szívéhez, leikéhez vezet Nemcsak volt tanít­ványa, hanem a fiata­labbak is szívesen fel­keresik egy kis szak­mai tereferére. Ö min­dig készségesen és szí­vesen válaszol. Mond­ják is; Nagy István mozdonnyal született a világra... S ha a ha­sonlat egy kicsit sán­tít is, a két kiváló dol­gozó oklevél, az egy kiváló dolgozó jelvény és az érdemes vasutas kitüntetés bizonyítja, hogy ez a nyúlánk termetű, izmos ember egy életre szóló frigy­re lépett a vasúttal, illetve az ő gondosan ápolt mozdonyával. Váltótársaival együtt jelenleg a szocialista brigád cím elnyerésé­ért küzd. Havonta nyolc-tíz-tizenkettő tonna szenet takaríta­nak meg... A 974-es kijár az állomásról. A mozdo­nyon Nagy István sap­kájához emeli kezét, tiszteleg. A vasparipa pedig csattogva rohan az ország déli határá­hoz — Kelebiára. V. K. ni. De jöttek ám lelkendezve » borotai cimborák, s fogadta <z- tak, hogy biztosa« enyém lesz az első díj. Az övé is lett Ezen a napom Taskovics Imre egy dinamóvá» felszerelt kerékpárt, egy cigari rettatárcát és egy öngyújtóit „nyert össze” a különféle díjak- ból. Társai — cseppet sem irigykedve — talán jobba» örültek a sikernek, mint magaJ (Valóban, jutott ebből a dicső* ségből a Borotai Gépállomás kollektívájának is, hiszen abba» tanulta ki Taskovics Imre » traktoros-mesterséget.) A győz* tes ugyanis mindvégig azért morfondírozott a verseny utána ha a széjjelszántásnál nem ma* rád ott az a vacak kis három* szög, akkor egyetlen hibapontot sem vonnak le tőle. Ezekben a napokban a szö- vetkezet hergevicai ha­tárrészén süti a nap Taskovics Imre fején a sok vihart látott, kajlaszélű kalapot. A gabona­tarlókat szántja 35 centi mé­lyen. Itt nincs versenybizottság^ aki a mélységet méri és díjakat osztogat. De a termelőszövetke­zet egész vezetősége, minden gazdája biztos abban, hogy Tas­kovics Imre munkája minőségé­ben egy mákszemnyi hiba nincs. Ott ül vele a gép nyergében lát­hatatlanul, de mindig éberen figyelve a legszigorúbb bíró: a traktoros becsület! O. K. Jó hír a sörivóknak A Bajai Állami Gazdaság más téházj kerületében, 69 bold komlóültetvényen megkezdték a szüretet. Naponta 200—250 em­ber dolgozik itt a termés leta* karításán. A gazdaság az idea különösen szem előtt tartja a minőségi követelményeket. Hogy a szárítás a szedéssel párhuza­mosan történlek, a harmadik osztályú komló raktározására igénybe vették a gazdaság hib­ridüzemét is. Az első- és má­sodosztályú áru tárolása az ere­deti komlószárítóban történik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom