Petőfi Népe, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-27 / 202. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SCVI. ÉVFOLYAM, ttn. szX&t /lm 60 fillér 1961. ADG. 2% VASÁRNAP Ä műszaki *E«rvezés! intéa&edést terveket méltán nevezhetjük gyáraink, üzemeink kiskátéjának. — Ezek­ben szerepelnek azok a felada­tok, amelyeknek megvalósí­tása során korszerűbbé válik a termelő berendezés, termel é- fcenjQbbé a munka, olcsóbbá a gyártmány, jobbá a minőség, nagyobbá az éwégi nyereségré­szesedési alap, A Bajai GyapjászSvetgyár műszaki intézkedési terve 111 termelékenység-növelést célzó intézkedést jelöl meg. Ennek SO százalékát az első félévben már megvalósították. A Minisz­tertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlójával kitüntetett Kecskeméti Közúti Üzemi Vál­lalat, az élüzem címet elnyert Bajai Villamosipari Gyár, a Kecskeméti Cipőgyár, a ZIM Kecskeméti Gyáregysége, a Kis­kunfélegyházi Bányászati Be­rendezések Gyára, a Kecske­méti és a Kiskunhalasi Baromfi- feldolgozó Vállalatok azért ér­tek el jó eredményt, az év első bat hónapjában, mert a prog­ramnak megfelelően helyeseb­ben szervezték a munkát, töké­letesítették a normákat, új tech­nológiákat dolgoztak ki, szilár­dították a munkafegyelmet, s az üzem sajátosságának megfe­lelően jobb bérarányokat ala­kítottak ki. Sajnos, nem minden üze­miünkben folyt ilyen követke­zetességgel a műszála szervezési intézkedések megvalósítása. — Több helyütt papíron maradt az üzem korszerűsítésére vonat­kozó elképzelés. Másutt késve vezették be az új műszaki nor­mákat. Kevés üzemben építet­ték be a termelékenységet nö­velő újításokat az új technoló­giákba Legtöbb helyen immel- ammal folyik a nem termelő munkát végzők átirányítása a termelésbe. A tapasztalatcseré­ken szerzett új munkamódsze­rek széleskörű elterjesztésével »ígyszólván senki sem foglalko­zik. Az utóbbi időben kevés gondot fordítanak a szakmai tanfolyamok szervezésére is. — Van olyan üzemünk, ahol az új technológiák kidolgozását nem követte a jobb műszaki előké­szítés. Mindezeket azért tesszük szó­ra, mert akadályozzák az elő­rehaladást. Az előbbieken kí­vül egyes helyeken találkozunk ilyen szemlélettel: nem lehet el­sietni ezt a munkát. Ha ezt az érvelést elfogadnánk, akkor a restséget emelnénk törvény­erőre. Ezt viszont csak felelőt­lenül gondolkodó emberek te­hetik. Olyat» tapasztalataink is van­nak, hogy üzemi pártszerveze­teink kevésbé ellenőrzik a gaz­daságvezetés ilyen irányú tevé­kenységét, pedig köztudott do­log, hogy olcsón, jól és többet termelni csak a leghaladóbb technika alkalmazásával lehet. Népünk egyre növekvő igé­nye, szocialista népgazdaságunk állandó erősítése megkívánja üzemeittk műszaki vezetőitől, begy maradéktalanul végrehajt­sák a műszaki szervezési intéz­kedési tervben foglaltakat-. Az Izsáki Állami Gazdaság­ban ebben az évben is alaposan felkészültek a szüretre. Időben előkészítették a tárolóedónye- ket, a feldolgozó-gépeket és most szerződtetik a szüretelő idénymunkásokat A gazdaságnak 911 hold a termőszőlője és szeptember első hetében kezdik meg a sárfehér szedését. Ebből közel 100 va­gon étkezési szőlőt exportálnak. A borszőlő szedését szeptember végén, október elején kezdik meg. A gyarmati rendszer képviselőinek súlyos veresége Az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésszaka megszavazta a bizertai ügyben beterjesztett határozati javaslatot New York. (MTI) Az ENSZ­közgyűlés éjszakai, magyar idő szerint szombaton hajnali fél kettőkor kezdődött és 3,50 óra­kor végétért ülése ötnapos vita- után megszavazta a bizertai kérdésben beterjesztett határo­zati javaslatot. A TASZSZ rész­letes tudósításában kiemeli, hogy a vitában felszólalt 54 küldött abszolút többsége hatá­rozottan elítélte a tunéziai nép és kormány akarata ellenére tunéziai földön állomásozó fran­cia csapatok agresszív eljárását. Az ázsiai és az afrikai or­szágok többsége — szocia­lista országok és több latin- amerikai ország — élesen el­ítélték a francia gyarmato­sítókat, követelték a gyar­matosítók csapatainak hala­déktalan kivonását Tunéziá­ból és Tunézia szuverénitá- sának feltétlen és szigorú tiszteletben tartását. A vita szónokai nem eléged­tek meg azzal, hogy elítélték a francia agressziót. A rendkívüli közgyűlés most végétért ülés­szaka megmutatta, hogy sok or­szág vádat emelt a külföldi tá­maszpontok létesítésére irányu­ló politika, ellen, amit az Egye­sült Államok és NATO-szövet- ségesei alkalmaznak. Az ázsiai, afrikai ős latin-amerikai álla­mok, valamint a szocialista or­szágok képviselői meggyőző bi­zonyítékokat hoztak fel arra, hogy a külföldi támaszpontok a gyarmati rendszer bástyáját jelentik, s ugyanakkor ál­landóan veszélyeztetik a bé­két és a kis országok nem­zeti függetlenségét. Az éjszakai ülésen szavazá­sának megindokolásául beszé­det mondott Morozov, a Szov­jetunió képviselője. Kiemelte, hogy ez a vita és a Tunézia el­len irányuló francia agresszió megvitatásának egész menete legyen komoly figyelmeztetés a francia gyarmatosítók címére. Ebben látja a szovjet küldött­ség — mondta — a rendkívüli ülésszak munkájának eredmé­nyét. A határozati javaslatra 66 küldöttség szavazott, vagyis az összes ázsiai és afrikai, valamint a szocialista or­szágok, úgyszintén több la­tin-amerikai és európai kül­döttség. Az Egyesült Államok és NATO- szövetségesei nem mertek a ha­tározati javaslat ellen szavazni A csangkaisekista ügynökökkel és több tőlük függő latin-ame­rikai országgal együtt tartóz­kodtak a szavazástól, összesen 30 küldöttség tartózkodott, há­rom pedig nem volt jelen. 4 Német Demolirafikus Köztársaság kormányának intézkedése a szocialista rend biztosításáról 6 500 HEKTOLITER BORT TUDNAK TÁROLNI APOSTAGON AZ Alföldi Állami Pincegaz­daság apostagi üzemegységében szintén felkészülten várják a szüretet. A pincékből elszállí­tották a borokat és ebben az évben 6500 hektolitert tudnak tárolni. Előkészítették a szőlő­feldolgozó-gépeket is .és az idényben 25 alkalmazottal dol­gozik a telep. Az átvétel meg­gyorsítását nagyban megköny- nyíti majd a 10 tonnás híd­mérleg, amelyet a közeli na­pokban készít el a Kiskunfél­egyházi Rézműves Ktsz. Apos- tagon szeptember elején kezdik meg a borszőlő átvételét. A számítások szerint a legtöbb JÓ A TERMÉS A KISKŐRÖSI SZAK- SZÖVETKEZETEKBEN A kiskőrösi tíz szakszövetke­zetnek 4500 hold szőlője van. A község határában már meg­kezdték a korai szőlő, az opör- tó és az ezerjó szedését. A nagyszüretet itt is szeptember elején, valamivel előbb kezdik meg, mint az elmúlt években. A községi tanács mezőgazda- sági osztályán arról szereztünk tudomást, hogy még most is tartanak a szerződéskötések. A szakszövetkezetek eddig mint­egy 60 százalékra kötötték le termesüket a pincegazdasággal. oportót az idén is az apostagi Duna és a dunavecsei Üj Élet Termelőszövetkezet adja át az állami felvásárlónak. Az előbbi 2800 mázsa, az utóbbi 1800 má­zsa szőlőre kötött szerződést a taincegazdasággal. Berlin. (ADN) Az NDK Népi Kamarája 1961. augusztus 11-i határozatának megfelelően a Német Demokratikus Köztársa­ság minisztertanácsa rendeletet adott ki a szocialista rend és a békés termelő munka bizto­sítására. A rendelet értelmében egves esetekben törvényes bírói ítélet alapján, a büntetés ki­egészítéséül vagy pedig a helyi államhatalmi szervek kérésére, korlátozni lehet a* állampolgá­rok tartózkodási engedélyét. Ez a korlátozás oly esetekben ér­vényes, ha a közérdek meg­kívánja egyes személyek távol­tartását bizonyos területektől vagy helyekről, vagy pedig ha a közbiztonságot és rendet veszély fenyegeti. A tartózkodási korlátozások egybekapcsolhatok nevelőmun­kával is. Ezzel kívánják az NDK hatóságai megakadályoz­ni, hogy munkakerülő elemek a dolgozók kárára előnyökhöz jussanak. Az 1961. augusztus 25-ével életbelépő rendelet elősegíti, hogy a nyugatnémet és a nyu­gat-berlini ultrák lélektani had­viselésétől befolyásolt szemé­lyek mind a saját, mind a tár­sadalom érdekének megfelelően könnyebben megtalálhassák a becsületes élethez és a rendsze­res munkához vezető utat. Nyugati válaszjegyzékek a SzovfeiuniAhoz Moszkva. (MTI) Nyugati hír- ügynökségek jelentették, hog; szombaton, moszkvai idő szerint délután 5 órakor, átadták a szov­jet külügyminisztériumban az Egyesült Államok, Nagy-Britan- nia és Franciaország kormányá­nak válaszát az augusztus 23-i szovjet jegyzékre. A nyugati jegyzékek szövegét szombaton este — magyar idd szerint 23 órakor — teszik egy­idejűleg közzé Washingtonban Párizsban és Londonba ». Alig egy hét van még hátra és megnyílnak az iskolák kapui. A papír- és írószerboltokban máris nagy a forgalom. Tömött pol­cok és teli raktárak várják a vásárlókat. A kiskunfélegyházi pa­pírboltban is mozgalmas az élet. Az előrelátó szülők és gyerekek most szerzik be a szükséges iskolaszereket. (Lakatos József felv.) Szüret előtt Az Mén korábban erük a szőlő. Ä csemegeszőlőn kívül egyes helyeken már szedik a korai bornak valót is. Egy-két hét, és me- gyeszerte szüreteinkkel népesedik be a határ; telnek a kádak, a szövetkezeti és az állami gazdasági pincék a szőlő nedűjével KETTŐS MŰSZAKBAN DOLGOZZÁK FEL A SZŐLŐT Ä esátaljái Űj Tavasz termelőszövetkezetben szeptemberben kezdik me? a (kadarka szüretét. A tervek szerint naponta 100— 150 ember szüretel es a szoio- feldolgozást kettős műszakban végzik. így 450—500 mázsa ter­mést dolgozhatnak fel egy-egy nap. A közös gazdaság 1300 hektoliter mustra kötött szer­ződést, amelyet a préselés után azonnal szállítanak. Ugyanak­kor megtöltik a 450 hektoliter befogadóképességű pincéjüket, s a bort majd egyszer fejtett­ként adják áit szerződésre. A termelőszövetkezeti gazdák egész évben nagy gondot fordí­tottak a szőlő művelésére. Min­den munkát időben végeztek, háromszor saraboltak, hétszer permeteztek, sőt, van két olyan 15, illetve 50 holdas táblájuk, amelyeken kilencszer szórták meg a tőkéket permetlével. A két táblán — a tervezett hússzal szemben — majdnem 40 mázsás szőlőtermésre számítanak hol­danként. — Easép lesz a termésünk —■ matatja a hatalmas szőlőfürtö- Hágó Antal, a csátaljai Űj Tavasz elnöke. SZÁZ VAGON SÁRFEHÉRET EXPORTÁL AZ IZSÁKI ÁLLAMI GAZDASÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom