Petőfi Népe, 1961. július (16. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-27 / 175. szám

19*1. Július yj, csütörtök 3. oldal Petőfiszálláson is lesz műrelődési otthon Á-.vx'..: Modern, minden kulturális igényt kielégítő művelődési ott­hon épül Petőfiszálláson. A községfejlesztési alapból eddig 1 millió 300 ezer forintot fordítottak építésére. A kétszáz szemé­lyes színházterem, az öltöző és az egyéb helyiségek mellett száz­személyes olvasóterem is rendelkezésére áll majd a szétszórt házakból álló helység lakóinak. Az új művelődési otthon átadá­sát november 7-re tervezik, amikorra a villanyt is bevezetik a községbe. (Márkus János felvétel ej Október 31-fg leltet megkötni i ífiviévi zSIdségteraesztéa szerződéseket Még tart a söldségszezon, de a földmüv «szövetkezetek már most megkezdik a jövő évi ter­melési- és értékesítési szerző­dések kötését. As előirányzat szerint 12 ezer hold zöldségre szerződnek majd megyénk ter­melőszövetkezetei. A szerződtetéssel kapcsolatos feladatokat a minap megbeszél tök a járási központok és a MÉK agronómnsai, s úgy hatá­roztak, hogy október 31-ig tel­jesítik a szerződéskötési tervet. Az előjegyzéseket már meg­kezdték és segítik a tsz-ek jövő évi zöldségtermesztési tervét elkészíteni. Szakmai tanácsaik­kal odahatnak, hogy egy tsz öt—hatféle zöldségnél ne ter­meljen többet, mert különben nem tudják kihasználni a gé­peket, nehezebb a munkaszer­vezés, elaprózódik a nagyüzem. <T. GJ Helyén van az eszük és a szívük... Párttaggyűlés a városföldi Dózsában Száz gép csépeli az aprómagvakat Megyénkben jelentős mérték­ben foglalkoznak az aprómag­vak termesztésével. Az idén ál­lami gazdaságainkban, de fő­ként a termelőszövetkezetekben mintegy 30 ezer holdon 33 féle növényt termesztettek. A lencse, borsó, repce, szö- gzösbükköny, nyúlszapuka és a baltacím betakarítását, cséplé- sét megkezdték, s 600 holdon aratják az olajlent is. A termelőszövetkezetekben 100 gép dolgozik a magvak ki- eséplésén. Repcemagból az el­múlt hét péntekén már útnak indították az első szállítmányt, 10 vagonnal exportáltak Fran­ciaországba, A gazdaságokban 4500 holdon termelnek lucemamagot. A pil­langósokon az utóbbi tíz év leg­jobb termése — holdanként 2,5 —3 mázsa mag — ígérkezik. Becslések szerint 1000 vagon különböző növénymagra lehet számítani, amelynek jelentős része a megyében kerül feldol­gozásra, tisztításra. (vi) Tollhegyen A légy Ä napokban Tiszakécs ké­re utaztam a MÁV egyik személyvonatán. A másod- osztályú, kényelmes vasúti kocsi bőrülésén jól éreztem volna magam, ha nem za­varták volna nyugalmamat a legyek. Igen, a legyek, ame­lyek száz számra zsongtak az utasok körül, rátelepedve ruhájukra, kezükre. Külö­nösen a nők szenvedtek so­kat — a nyári ruhákból ki­látszó karok, vállak miatt —, mert a legyek nemcsak szemtelenek voltak, de csíp­tek is. Miután a vonat alig ha­ladta túl a legyek repülési sebességét, még a huzatra sem számíthattam, amely ki­röpítette volna őket. Ezért jobb híján — egy jegyzet­tömbbel fogtam hozzá kiir­tásukhoz. A harminc kilo­méternyi út megtétele után a szemtelen rovarok száma ugyan csökkent, de a jegy­zettömböm ripityára szakadt. Javasolnám a MÁV-nak a következőket: 1. Akasszanak minden személykocsi meny- nyezetére légyfogókat 2. Lássák el az utasokat a szab­ványosított légy csapéval. 3. Amennyire erre nincs mód, úgy a jegyvizsgálók ossza­nak ki minden utasnak egy 2,70 forintos jegyzettömböt légy irtásra. Ha mindezt drágáüaná a MÁV. akkor DDT-vel, vagy Matadorral irtsa ki a legye- ket. G. O. Harmincnéggyel gyarapszik az idén a továbbképző iskolák száma megyénkben Jól emlékszünk még rá, hogy nagyrészt Bács-Kiskun megyei kezdeményezések és itt kipró­bált módszerek figyelembevéte­lével adott ki rendeletet a Mű­velődésügyi Minisztérium né­hány évvel ezelőtt a tovább­képző iskolák szervezésére. Az általános iskolát végzett, de to­vább nem tanuló fiatalok szer­vezett oktatásba való bevoná­sa, pedagógusok közreműködé­sével történő foglalkoztatása már az első években jelentős eredményeket hozott. Elismerően és a továbbkép­ző iskolák megindítását he­lyeselve nyilatkoztak ez új típusú intézményekről » szülők Is. Ebben az esztendőben, illetve az ősszel kezdődő iskolai év­ben ismét megszervezik megye- szerte a továbbképző iskolákat a Művelődésügyi Minisztérium rendeletéinek és utasításainak megfelelően. Az 1961—62-es tan­évben megyénkben újabb 29 egycsoportos, 5 kétcsoportos mezőgazdasági jellegű továbbképző iskolát hoznak létre a régiek mel­lett A IS, 16 éves fiatalok számára ma már minden járásban több továbbképző iskola áll az okta­tás szolgálatában. A kecskeméti járásban három, a kalocsai já­rásban hat a kiskunfélegyházi járásban 7 községben szervez­nek továbbképző iskolákat — hogy csak a legnépesebbeket említsük. Emellett továbbkép­ző iskolák megindítására váro­sunkban is sor kerül. Augusztus 1-ig minden köz­ségi és városi tanács végrehaj­tó bizottsága részletesen meg­tárgyalja a továbbképző isko­lák szervezésének problémáit és dönt arról is, hogy az 1962-es költségvetési év­ben már a községi, illetve a városi tanácsok kiadásai között szerepéi az iskolák fenntartása. Pontosan meghatározzák a szer­vezendő iskolák körzetének ha­tárait is, s ezt közük az érde­kelt szülőkkel. Mint az elmúlt évben is, az idén is társadalmi tanácsot hoznak létre az isko­lákkal kapcsolatos problémák intézésére és a helyi tanács je­löli ki az iskola igazgatóját is. A városainkban községeink­ben élő és más úton tovább nem tanuló 15—16 éves korú fiatalok beiratkozásáról augusz­tus 15-ig megfelelő módon tá­jékoztatják az illetékes tanács! szervek a lakosságot. Cs. I» Borjúhússal üzérkedtek — őthónapi javító-nevelő- munkára ítélték őket HoPfcics József. Kiss József és Pál József a Bajai Vízügyi Igaz­gatóságon dolgoznak, mint ku­bikosok. Májusban Magyar Jó­zseftől megvettek egy 125 kilós borjút, kilónként 10 forintos áron — összesen tehát 1250 fo­rintért. A vételárat közösen ad­ták össze. A borjút a közeli er­dőben levágták« megnyúzták, kétfelé vágták, s a hftst Bátmo- nostorra szállították. A nekik szükséges mennyiségen felüli húst kilónként 20 forintos áron szétmérték. A bajai járásbíróság a közel­múltban mondott ítéletet ügyük­ben, s valamennyiüket 5—5 hó­napi javító-nevelőmunkára ítél­te, 20 százalékos bércsökkentés­sel. A városföldi Dózsa Ter­melőszövetkezet majorjának ud­varán egy valósággal „megskal­polt" kocsiszín hívta fel figyel­münket az elvonult vihar ere­jére. Az épület tetőszerkezetét szarufástól, cserepestől együtt mint valami könnyű pelyhet szállította át az orkán egy ku- koricagóré fölött, hogy azután vitorlaként borítsa egy még tá­volabbi tetejére. Mit csinálnak most a szövet­kezet tagjai? Elkeseredtek? Nem! Örömmel láttuk, hogy a közös gazdaságban lelkes mun­ka folyik. A szövetkezet tagjai valamennyien a határban szor­goskodtak. A tanya mellett ha­talmas asztagba hordták a ga­bonakévéket. Hat órára hirdették meg a gyűlést — ilyesmit még az ipa­ri üzemekben is ritkán tapasz­taltunk — percnyi pontossággal meg is kezdték. A pontosság és a fegyelmezettség egészen ün­nepélyes külsőt kölcsönzött a kis kollektíva tanácskozásának. Először Kürtösi Károly tsz-elnök beszámolóját hallgat­ták meg a jelenlevők, ö nem párttag, de szándékai, törekvé­sei ugyanazok, mint a taggyűlé­sen levőké. Mindenekelőtt a jég és a vi­har okozta károkról tájékoztat­ta a gyűlés résztvevőit. Nincs ok a kétségbeesésre — mondta. Vannak, akik túlbecsülik a kár­tételeket, sopánkodnak, azon­ban ezzel mit sem használnak. Azzal nem sokra mennénk — folytatta —, ha most egész nap a határt járnánk és a kártéte­leket becsülgetnénk. Hinnék megállapítása az Állami Bizto­sító emberével együtt történik. Az elnök elmondotta, hogy a biztosítótól kapnak bizonyos kártérítést, azonban a szövetke­zet tagjai leleményességükkel még sokat javíthatnak a hely­zeten. Továbbra is olyan lel­kés munkára van szükség, rrrhtt amilyet a szétdúlt gabonacso­mók összehordásában tanúsítot­tak. Kürtösi Károly szavai egyet­értéssel találkoztak. A jégvert hagyma egy részét zölden ér­tékesítik és meggyorsítják a ga­bona asztagba hordását. Teljesíteni akarják az áruértékesítési tervüket is. Az első félévben jó eredményt ér­tek el és 373 ezer forintos több­letbevételhez jutottak a gondo­sabb munka eredményeként. Most a második félévben a nö­vénytermelésben jelentkezett károkat az állattenyésztés ho­zamának növelésével igyekez­nek pótolni. Különösen nagy fi­gyelmet fordítanak a helyes ta­karmányozásra, a tejhozam nö­velésére és a növendékmarha- hizlalásra. A hízott sertéseket is nagyobb súlyban értékesítik, 15—20 kilogrammal a tervezett­nél. A taggyűlés napirendjének második pontja a pártoktatás előkészítésével foglalkozott. Azt akarjuk elérni — mondta Tö­rök Péter, a községi pártszerve­zet titkára, hogy a szövetkezet tagjai politikai ismereteiket ie gyarapítsák, hogy napi munká­jukat még eredményesebben lássák eL Az értekezleten nrrSl győződtünk meg, hogy a Dózsa Tsz kommunistáinak helyén van a szívük és lelkesedéstől átfűtött az akaratuk. Az elemi károk nem vették el a kedvű­ket a cselekvéstől, ellenkező­leg. A nehézségek még inkább meghatványozták a jó kollek­tíva erejét A taggyűlés erőt bizalmat sugárzó légköre, egész­séges derűlátása pedig minder bizonnyal lelkesítőleg hat a termelőszövetkezet egész közös­ségének további munkájára is Nagy József Sokáig emlékezetes nap lesz Átadták rendeltetésének as új bácsalmási fürdőt (Községi tudósítónk tői J MŰÉT HÉTEN, szombaton még szorgos kéz«* díszítették csinosították a bácsalmási Kossuth-parkban létesített új strandfürdő környékét. Július 23-án, vasárnap pedig már úgy áHt a község lakói előtt mint egy megvalósult álom. Átadásakor Nagy István elv­társ, a községi tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. Is­mertette, hogy a község lakói­nak 1958-ban elhangzott kérése nyomán 1959-ben elkészült terv hárommillió kétszázezer forin­tot Irányzott elő az építésre. Ez­zel szemben a dolgozók lelkes összefogásával, társadalmi mun­kájával kétmillió négyszázezer Egy kalauz halála volt indulóban. A forró napsütésben utasok tö­mege hullámzott a meg­állóknál. S ekkor har- sant fel az ordítozás: — Micsoda? Hogy engem nem enged fel a buszra? Felmegyek és lepofozom! — A ré­szeg utas erőszakkal to- tolakodott fel az amúgy is zsúfolt kocsira. Földvári Imre csen­desen és fegyelmezet­ten kérlelte: maradjon lent, nincs már hely, s ilyen állapotban külön­ben sem vihetné el. Vé­gül rendőrt hívott, de a részsg utas még az­zal is gorombáskodott. Alig tért azonban napirendre Földvári Imre az eset fölött, mi­kor ugyanaznap este hasonló kellemetlenség érte. A vasútállomásról 19 óra 20-kor kellett vol­na indulni. Ismét egy garázda, részeg akart felülni. A kora délutá­ni eset szóról szóra megismétlődött. Föld­vári Imre uralkodott magán, visszafojtotta feltörő indulatait, pat­tanásig feszült idegek­kel vigyázott magára, s a 44-es AKÖV jó hí­rére; az utolsó pillana-. táig fegyelmezetten vi­selkedett. ötévi szolgá­lata alatt nemhiába ér­demelte ki munkatár­sai, felettesei és az uta­sok szeretetét; s nem­hiába kapta meg a Ki­váló dolgozó oklevelet és jelvényt. A visszafojtott indu­lat, a részeg ember go­rombáskodása végzett vele. Nem bírta to­vább. .. összeesett és rövid idő múlva meg­halt. .. Szolgálata köz­ben, a munka frontján, az utasokért, a rendért, a fegyelemért, egysze­rű, becsületes kommu­nistához méltóan vi­selkedett. .. Deési Molnár Ferenc forintra sfkerfBt a kiviteledé* költségeit leszorítani. Míg 199*- ben negyvenezer forint volt a lakosság társadalmi munkájá­nak az értéke, addig 1960-ban nyolcvanezerre, az idén pedí? kétszáznyolcezeroe emelkedett. EZUTÁN Sarok Antal ehrtárn a megyei tanács v. b. elnökhe­lyettese méltatta a bácsalmá­siak munkáját, összefogásuk eredményességét, majd a meg- jelentek nagy tapsa közben adta át az új létesítményt. Hadd említsünk meg néhány adatot a strandfürdő méreteiről, építéséhez felhasznált anyag­mennyiségről. Úszómedencéje minden igényt kielégítő, húsz­szor ötven méteres. Mintegy öt­száz köbméter cementet és négyszáz köbméter vasbetont építettek bele. Az öltözők ezer személynek biztosítanak helyet. Kádfürdője és zuhanyozója * a pihenőket szolgálja. A FÜRDŐT nagy örömmé vették birtokba a helybeliek, s a községben egész napon át uralkodó jó hangulat a biztosí­ték arra, hogy ez a nap sokáig emlékezetes marad. Molnár Jázwef Megbírságolt képkeretező A Kecskeméti Járási Tanács V> B. pénzügyi osztálya szabálysér­tés miatt pénzbírsággal sújtotta Kürtösi Flórián izsáki képkere- tezőt, aki engedély nélkül ké­peket is árusított. A vizsgálat során két év alatt 9 ezer forint adócsalást állapítottak meg nála Földvári Imre kalauz meghalt Egyszerű mondat. Annyit jelent, hogy örökre itthagyta azo­kat, akiket szeretett, s akik őt szerették... Éle­te derekán, szolgálata figyelmes és becsületes teljesítése közben érte a tragikus sors. Hogyan is történt? Nem is olyan régen Bátmonostoron — szin­tén szolgálata teljesíté­se közben — sérülést szenvedett. Felgyógyult, az orvosok azonban fi­gyelmeztették: vigyáz­zon magára, kerülje az izgalmakat. Július 22-én a bajai Béke térről 14 óra 30 perekbe, két autóbusz

Next

/
Oldalképek
Tartalom