Petőfi Népe, 1961. június (16. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-02 / 128. szám

4. oldal 1961. Június 2, péntek Babits Mihály lmjai tanárkodása A falu nevelője Az irodalomtörténeti kutatás már régóta nyomozza Babits bajai működését, tevékenységét. A költő az 1905/6-os iskolaévben volt tanár a bajai gimnázium­ban. Éveken keresztül csak egyetlen tanítványát, Udvardy Lázárt tartotta számon a kuta­tás. Most egy fiatal irodalom- történésznek sikerült egy másik tanítványt is felfedeznie Rup- pert Miklós személyében. Az egykori tanítvány visszaemlé­kezései elsősorban a „tudós köl­tő” tanári munkájába engednek bepillantást. Miután Ruppert szavai irodalomtörténeti szem­pontból igen fontosak, nyilatko­zatát teljes egészében közöljük: &tn(ékezés „Latinra tanított a VI. osz­tályban. Sovány, sápadt, beesett, mongol arc, fekete szem, soha sem pödört, szájára lógó ba­jusz — így emlékszem Babits arcára. Külseje kopott volt. Mindig ugyanabban a ruhában járt, s ígv szinte kirítt a ciszterci ta­nárok közül. Megjelenése az is­kolában szigorúságot árasztott és minden szimpántiánkat már eleve kizárta. Soha egy barát­ságos szót nem hallottunk tőle, rideg volt, s ezért nem is sze­rettük. Igaz, gyűlölni sem gyű­löltük. Volt bennünk valami olyan, mintha nem is vettük volna komolyan őt. Mint tanár­tól azonban féltünk. Emlékszem, az első félévben az osztály egyharmadát meg­buktatta a tárgyból, amit taní­tott, a latinból. Jelest tán sen­kinek sem adobtt, vagy ha mé­gis, azt csak a többi tanár kény­szerének engedve tette meg. Szigorúsága csak a második fél­évben enyhült valamelyest. A bajai gimnáziumban nem volt szokás ennyi tanulót elbuktat- nl, ezért a ciszterek közbelép­tek. „rllézzék milyen szép.. !“ Babitsnak szokása volt, hogy havonta íratott egy-egy dolgo­zatot velünk. Nem voltak hosz- 6zú feladatok, legtöbbször csak , egy-két latin mondatot adott, ezt kellett fordítanunk magyar­ra. De mondatai felépítésükben szinte a kiismerhetetlenségig bo­nyolultak voltak. Kezdődtek egy főmondattal, beleékelve egy-két mellékmondat, aztán folytató­dott a főmondat, és így tovább. Az osztályozásnál pedig elég volt egy, esetleg két hiba ahhoz, hogy elégtelent írjon a dolgo­zatra. , Ugyanezt a szigort követte ak­Darvas József: Végig a magyar Szaharán A tavalyi könyvhéten »Or­szágúton, városon« címmel je­lentek meg a kiváló magyar írónak régebben írt kisebb mű­vei, értekezései, karcolatai. Ez a könyv az egy évvel ezelőtt megjelent kötet folytatását ké­pezi. A szerző 1940—14 között írt riportjait tartalmazza a munkásság és a szegényparaszt­ság sorsáról. Szabó Pál: Szereposztás. A Magvető szép külsővel ad­ja ki Kossuth-díjas írónk kis­regényét, amelyben egy tiszán­túli körorvos életének néhány mozzanatát formálja érdefkes alkotássá. Dr. Váradi minden­kit ismer a hozzá tartozó két faluban. Mindenki problémá­ján segít, s igyekszik részt ven­ni a falu új arcának kialakí­tásában. Akkor kerül maga is súlyos helyzetbe, amikor rá­döbben, hogy felesége meg­csalja. kor is, ha feleltetett Feleltetni egyenként mindig az pra elején szokott. Többnyire Liviuszból fordíttatott, s ha ez sikerült, magyar szöveget kellett latinra átültetnünk. Egy kis noteszből egyenként hívta fel a tanulókat, s nála csak tudni vagy nem tudni lehetett Osztályzatait is noteszébe jegyezte fel, de eze­ket sohasem közölte velünk. Hogy jót vagy rosszat írt be, ezt legfeljebb a félév, vagy az év végén sejtettük- Ami taní­tását illeti, bennünket tulajdon­képpen nem is tanított. — Ha magyarázott, magyarázatait nem tudtuk megérteni. Azok hasonlí­tottak inkább egy egyetemi elő­adáshoz, semmint tanításhoz az akkori gimnáziumban. Néha fel­hívta figyelmünket egy-egy la­tin vers szépségére: „Nézzék, milyen szép ez az alliteráció”, elmondta, mire célzott egy-egy sorával a költő, számunkra ta­lán ez volt minden, amit taní­tott. Tanártársai, bár elismer­ték nagy tudását, de tekintélye nem volt közöttük. A ciszterek a maguk társaságában bizonyos felülről jött mosollyal beszéltek róla, mintha csak azt mondták volna, „Nem egyenrangú ve­lünk." Jdeszáltt a megállónál Világi életéről keveset tud­tunk. Az események visszhang­ja, amik körülötte történtek, nem jutottak el az iskoláig. Hogy ír, erről semmit sem hal­lottunk még akkor. Visszavo­nultan, mindenkitől elzárkózot- tan élt a tudománynak. Tudtuk róla, vagy legalábbis sejtettük, hogy tanári diplomája elnyeré­sére készül, s hogy bajai műkö­dése csak ideiglenes jellegű. Miután elkerült Bajáról, még egyszer találkoztam vele, már fent, Pesten, a háború alatt. Vil­lamossal mentünk végig az Ül­lői úton, s ő hosszan nézett rám, én meg vissza, de hogy Babits volt, egykori tanárom, azt csak akkor vettem észre, amikor már leszállt az egyik megállónál.” — fejezte be visz- szaemlékezését Ruppert Miklós. . Kőhegyi Mihály ' 11. — Nagytömegű metángáz mérgezi a légkört. A felső réte­gekben világosan kimutatható. — Tehát magasabbrendű élet­ről szó sem lehet. — Ügy van. Az a vélemé­nyünk, hogy ki van zárva min­den formában. A képmező elsötétült, és a csillagászok éjszakáról-éj szaká­ra tovább keresték a Tellus—4 többi bolygóját. Hosszú hóna­pok teltek el amikor Saxo Len televíziós hívására rohanva ér­kezett Dox Ten a csillagvizsgá­ló főtermébe, mögötte Xindor Tor és a Nagy Kísérlet tudós- csoportjának valamennyi tagja. — Három újabb bolygó. Dox Ten! — kiáltotta izgatottan a magas, szikár, mindig nyugodt tekintetű csillagász, amikor Dox Ten belépett a terem vastagon párnázott ajtaján. Néhány^ pil­lanatig kérdések özöne zúdúlt Saxo Len-re, aki mosolyogva széttárta karjait és csendet kért. Aztán beszélni kezdett. — Igen, három újabb boly­gót fedeztünk fel, gyors egy­másutánban. mondhatnám egy­szerre. Kettő közelebbi pályán kering a Tellus—4 körül, mint a már ismert A-bolygó, a har­madik távolabb, az érdekes, la­pos gyűrű innia körül- A meg­. , I szabadkozott, nem Eleinte \ szereQ. ha az új­ságban népszerűsítik. Amit tett, azt meggyőződésből, hivatássze- retetből tette. S mindjárt hoz­záfűzte: az eredmény az egész falu áldozatkész, fáradságot nem ismerő munkájának kö­szönhető. így kezdte — ismerkedésünk első perceiben — a beszélgetést Bényeá Mihály, a Dunatetétleni Általános Iskola igazgatója. Valóban ráillik a szólás-mon­dás: úgy ismeri a népet, akár a tenyerét. Már hogyne ismer­né! Dunatetétlenen született, szívében és vállán érezte gye­rekkorában a grófék könyörte­len gőgjének megalázó terhét, naponta hallotta becsmérlő meg­jegyzéseiket. A gyermekkori sé­relmek, bántódások és a tudás­tól megfosztott paraszt nyomo­rúsága végleg megerősítette el­határozásában: tanító lesz, a tépett gúnyájú, sápadtarcú, cse­lédgyerekeik tanítója. kapta meg az ok­levelét. Kérésére helyezték. Egy- tantermes iskola fogadta, s Bol- vári László kollegájával hozzá­láttak az épület rendbehozata­lához. Kettőjükre hárult az if­figyelések értékelését perceken belül megismerjük. Xind Lind is ott volt és Dox Ten feszültséget sugárzó arcát figyelte. Hogy aggódott a Nagy Kísérletért! Nagyon, nagyon akarta, hogy a kísérlet sikert hozzon és Dox Ten újabb, gyö­nyörű győzelemmel gazdagíthas­sa a tixoni tudományt — Most dől el minden! — zúgott, kavargóit fejében a mil­lió kérdés, de a jelentés egyre késett Xen Her, a Nagy Tanács el­nöke is megérkezett. Saxo Len a teleszkópból kivetítette a ké­pet egy gyöngyház-csillogású ernyőre és az ernyőt körülálló tudósok négy apró fénymorzsát láthattak a Tellus—4 sárga pontja körül. A csillagász a fénymorzsákra mutatott — Ez a már megismert A- bolygó, semmi jót nem árult el magáról. Ez a távolabbi, a gyű­rűs, jelezzük B-vel. A leghal­ványabb, itt ez a kissé vörö­ses-sárga színű a C, még köze­lebb a központi sárga csillag­hoz a D. Meglepő, barátaim, hogy a D-bolygó távolsága a Tellus—4-től — a gyors számí­tások szerint 150 millió kodén. Ismeretes, hogy a Tellus—4 tízszeresen gyengébb fény és jűság nevelése. Bényeá Mihály első lépésként megszervezte az iskolai énekkart és színjátszó- csoportot A kezdeti szárnypró­bálgatások sikeresek voltaik, de... és aztán következtek a gondok. A gyakorlóéves peda­gógusok szinte menekültek a falubóL Alig vártáik, hogy be­fejeződjék az év, máris tovább­áll lak. Sok-sok átvirrasztott éj­szakába került amíg meg tud­ta értetni a gyakorlóéves neve­lőkkel, mily megtisztelő feladat vár rájuk: a paraszti tudatlan­ság felszámolása. Évek teltek ed, míg végtére is megszűnt a pedagógus-vándorlás, gyökeret eresztettek a faluban, s egysé­ges tantestületté ötvöződtek. t~4 í megszilárdult a ne­\Amthor\ veiögárda, neki- kezdtek az évszázados mulasz­tások pótlásához. Hozzáfogtak a maradi gondolkodású szülők neveléséhez is. És talán ez volt a legnehezebb. Meg kellett őket győzni arról, hogy engedjék gyermekeiket tanulni, mert a jövőben nagy szükség lesz a művelt emberekre. Közöny és értetlenség fogadta a jóra buz­dító kísérletezést. Magyar Pál például így »bíztatta« Pali fiát: Ne hagyd cserben a paraszti hőenergiát sugároz, mint az Omen és az Imen, a Tixon kö­zepes keringési távolsága ugyan­akkor a 150 millió kodén — tízszerese.;. Tehát feltehetően mindkét bolygó egyenlő nagy­ságú fény- és hőenergiát kap központi égitestjeitől... Dox Ten és Xen Her hirte­len egymásra néztek. — Lehet, hogy megtaláltuk? — mondta a két férfi tekintete. A kivetített kép tisztán, vilá­gosan ragyogott. A Tixon kör­forgása során egyre alkalma­sabb helyzetbe jutott, és a Plet Rox csillagkép mind fényeseb­ben tündökölt a bolygó égbolt­ján. Hihetetlen lassúsággal teltek a percek, míg végre megvilágoso­dott a televízió képmezője és üt Ixen, a Csillagászati Tanács egyik fiatal tagja kért fi­gyelmet. üt Ixen hosszú szám­adatok olvasásába fogott — ezek az elektronikus számoló­gépek ellenőrző számsorai vol­tak — majd a felfedezett há­rom bolygó adatait ismertette. Dox Ten a D-bolygó adatait várta. A fiatal csillagász a B- vel kezdte. Csalódott moraj hallatszott a tudósok között. Aztán a C-bolygó következett — Távolsága a Tellus—4-től 230 millió kodein, átmérője kö­zel 7 ezer kodén. Légkörében csekély az oxigén. Felületi át­lag hőmérséklete alacsony. Mí­nusz 35 és plusz 15 Doxán fok körül.:. Felsorolt még néhány adatot, aztán a D-bolygó adatait ol­vasta. — A D-bolygó eddig megja*" munkát A föld biztos kényén A tudományból meg nem lehet megélni S ifjú Magyar Pál hallgatván a tanító »bácsira«, az idén érettségizik. Édesapja restellkedve emlékszik régi »in­telmére«. 1955 a megbecsülés és elis­merés éve Bényei Mihály életé­ben. Ekkor nevezték ki a duna­tetétleni iskola igazgatójának. Az addig felmerült akadályo­kat leküzdötték és most újabb csatát kellett nyernie a tantes­tületnek. Vajon sikerül-e a hat elemivel rendelkezőkkel meg­értetni, hogy végezzék el a nyolc általános iskolát? Bényei Mi­hály szívesen vállalta a megbí­zatást, s estelente bekopogtatott a vacsoraillatos házakba. Ügy ismerték a faluban, mint ma­kacs, „lerázhatatlan” embert, de szerették, fiuknak titulálták és gyakran mondogatták: az igaz, hogy köti az ebet a karóhoz, de a mi javunkat akarja. S egyre kevesebb ellenvetéssel találko­zott. Megszervezték a dolgozók esti iskoláját, s 1961 tavaszán tizenhármán kaptak bizonyít­ványt, akik elvégezték a nyolc általánost. A termelőszövetke­zeti gazdák közül Bengó Mi- hályné, Kriskó Pál, T. Szabó Mihály és Lucza Pál ért el szép eredményt a tanulásban. Vizsga után, miközben a tanítványok hazafelé ballagtak, úgy érezték, mintha valaki kísérné őket. Igen, Bényei Mihály tekintete az iskola kapuból. toytáí I eltelt tizenöt 1946 o1a\ esztendő. Azóta Dunatetétlemre bevezették a villanyt, művelődési otthonuk­ban élénk kulturális élet zaj­lik, a régi iskolát „kinőtte” a fglu. Tavaly nyáron láttak hoz­zá az új őttantermes építéséhez. A lakosság — Bényei Mihály és a tanácselnök irányításával és közreműködésével — jelentős közhasznú munkát végzett, hogy mielőbb elkészüljön az is­kola. ősszel már abban folyik a tanítás. Dunatetétlenen ki gyűlt a fény a családi otthonokban, a szívekben, s az emberek tuda­tában. És ebben segített a tu­dáshoz és a lélekhez kötő ka­pocs: a pedagógus. tározott jellemzői: átlagos tá­volsága a központi égitesttől 150 millió kodén. Keringési idő nem végleges számítások sze­rint 365 egység. Xen Her halkan közbeszólt: — Jfz is egyezik! A fiatal csillagász tovább to­rolta: — Átmérője IS ezer kodén körül, valamivel kevesebb,.. — Pontosan: Most már többen is izgatot­tan kiáltottak fel. — A Tixon hasonmásai — Azonos adatok, azonos kö- rülmények! ■— Feltétlenül! — Légkörének összetétele nit­rogén és oxigén, Oxigén közel 21 százalék. Dox Ten örömmámorban úszott. Magasra emelte karjait és felkiáltott: *— A tixoni légkör! Xind Lind átölelte Dox Ten nyakát. Arcán forró öröm fény­lett, kék szemeiben két könny­csepp csillogott opálos remegés­sel. A komoly férfiak elnézően mosolyogtak. — Dox, drágám, sikerült! Ügy érzem, sikerült! Ezt a bolygót keressük már hónapok óta! A szép tixoni asszony köny- nyezett örömében, de nem rej­tette most már el érzéseit senki és Xen Her, a tekinté­lyes, őszhajú férfi csókkal kö­szöntötte Dox Ten-t és Saxo Len-t. A D-bolygó szejíden vibrált a kivetített képen, de titkát még mélyen magába zárta... (Folytatjuk.) TÖVIST HÚZÓ LEÁNY Budapesten a Műcsarnokban rendezték meg Andrássy Kurta János szobrászművész műveinek gyűjteményes kiál­lítását. Képünkön látogató a Tövist húzó leány szobra előtt. Bieliczky Sándor = \l946-bnn Dunatetétlen rí

Next

/
Oldalképek
Tartalom