Petőfi Népe, 1961. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek 1 MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS — KISKUN MEGYEI LAPJA &VI. ÉVFOLYAM, 51. SZ lM Ara 60 fillér 1961. MÁRCIUS 1. SZERDA A bongói kormánycsapatok már Leopoldville tartomány területén járnak Március 1-től növeli termelését a Bajai Bútorgyár Kaszavubu mozgósít Párizs. A Monde leopoldviliiéi tudósítója Ileo kormányköreinek mindinkább növekvő nyugtalan­ságáról ír. Csapatai is rendkí­vüli idegességet árulnak eL Az REGGEL Városon az újságkihordó ugyanúgy hozzátartozik a reg­geli hangulathoz mint a tejes, nyáron a jegesember, vagy ép­pen a szódavizet hozó fiú. Fa­lun kicsit később jár ugyan a hírlapokat szétosztó postás, de a kiskapuk mögül őt is érdek­lődéssel várják. Az érdeklődés a lapokban várható »»új-ság«-nak szól; s azoknál a házaknál, ahol egy­szerre több lapot is járatnak, a különféle újságok szinte ver­senyre kelnek egymással. »-Győz­tes* az lesz közülük — vagyis azt olvassák el leginkább —, amelyik a legtöbb és legfrissebb híranyagot tartalmazza az il­lető város vagy fala, meg a megye, az ország és a nagyvilág életéről. Be kell vallanunk, hogy a Petőfi Népe többnyire bizony lemaradt e ki nem nyilvánított, de annál inkább meglevő, egészséges vetélkedésben. La­punk ugyan sokezres olvasótá­bort hódított meg az elmúlt két—három évben azzal, hogy igyekezett a megye gazdasági, politikai, társadalmi életéről minél többet és minél színvona­lasabban Írni. Bizonnyal része van példányszámunk emelkedé­sében annak is, hogy lehetősé­geinkhez mérten formáltuk ol­vasmányossá, érdekessé lapun­kat; s hogy — végül — min­den nap nyolc oldalon jelenik *neg a Petőfi Népe. Nem mondhatjuk hát siker­telennek a lap fejlődésében el­telt utóbbi esztendőket. Egy vo­natkozásban mégsem tudtunk versenyre kelni a fővárosi la­ppokkal: a gyors hírszolgáltatás {vonatkozásában. Márpedig a mai időkben nem pótolható el­maradást okozott az a késede­lem, amely lapunk délutáni megjelenésének következménye volt. Március elsejétől — azaz a mai naptól — kezdve ez a hát­rányunk is megszűnik a többi lappal szemben. A Petőfi Népe — az MSZMP megyei bizottsá­gának lapja — a fővárosi la­pokkal egy időben köszönt be az olvasókhoz, mindazokkal a legfrissebb bei- és külpolitikai hírekkel együtt, amelyeket ed­dig gyakran csak késve tud­tunk közölni. Lapunk történe­tében ez ismét nagy jelentőségű esemény. A reggeli lap előállí­tásával is hathatósabban tud­juk célkitűzéseinket szolgálni; hiszen így bizonyára közelebb jutunk az olvasóhoz nemcsak a gyorsabb hírszolgáltatással, de a megyei eseményekről szóló gyors tudósításokkal is. E gondolatok jegyében kö­szöntjük a mai napon olvasóin­kat, s kívánunk mindannyió- juknak ezentúl minden reggel — jó reggelt! egyik ejtőernyős tábor parancs­noka a táborhoz vezető utakat el torlaszaltatta, egy másik tábor 150 katonája pedig vasárnap Lumumba mellett tüntetett. A főváros helyzetének jellemzésé­re a Monde tudósítója elmond­ja, hogy Gizanga katonáinak kö­zeledtére Lumumba leopoldvil- lei híveinek ismét visszatért a bátorságuk. Most már öt, Lu­mumba híveiből álló hadoszlop nyomul előre, s egyik oszlopuk hajóval három óra járásnyira van a fővárostól. Más hírek szerint viszont. Mo­butu nem ura csapatai egészé­nek. Az általa tervezett offen- ziva kimenetelét egyesek kétsé­gesnek tartják. Lisalában ugyan­is, ahonnan az »»offenzivának« el kellene indulnia, katonái 48 órán belül másodszor lázadtak fel, megverték tisztjeiket, a pol­gári funkcionáriusokat. Vasár­nap a Mobutu-hadsereg egy egy­sége megtámadott egy amerikai protestáns missziót. Az ENSZ-erők erélyes figyel­meztetést intéztek a Mobut-u-féle csapatokhoz és Kaszavubuhoz. Kaszavubu elnök azonban olyan rendelkezést adott ki, amely sze­rint csapatai parancsnokai «szük­ség esetén* bárki ellen tüzet nyithatnak, aki akadályozná fel­adatuk teljesítését. A törvényes kongói kormány befolyásától megrettent Kasza­vubu mozgósítani akarja a nem­zet összes erőit és felhívással fordult Csomóéhoz is, hogy a •közös, halálos veszedelemre való tekintettel csatlakozzék a Kon­gói Köztársasághoz. Kiadják -e Lumumba holttestét? New York. Az ENSZ-ben köz­zétették azoknak a jegyzékek­nek a szövegét, amelyéket az ENSZ Lumumba és meggyilkolt társai holttestének kiszolgálta­tása érdekében Csomóéhoz inté­zett. Csőmbe azzal utasította el a hős hazafiak holttestére vo­natkozó kérést, hogy a bantu törzsek szokásai szerint »meg­sértené az elhunytak emlékét*, ha akár néhány percre is ki- hantolnák. Ez az álszent kije­lentés természetesen nem bizo­nyult valami túlságosan népsze­rűnek, hiszen mindenki tudja, hogy Lumumba meggyilkolásá­ban a gyarmatosítókat kiszolgáló bábvezetőknek nagy szerepe van. Az UPI jelentései szerint egyébként a törvényes kormány csapatai elérték a Leopoldville tartomány területén felevő Kik- wit városának térségét. A csa­patok nem ütköznek ellenállás­ba, a helyőrségek egyetlen lövés nélkül adják meg magukat és csatlakoznak a kormánycsapa­tokhoz. A Reuter jelentése sze­rint Mobutu vezérkarának tiszt­jei kételkednek abban, hogy a rendelkezésükre álló erőkkel fel tudják tartóztatná a törvényes kormány csapatait. Ä bérencek szerződése Csőmbe katangai elnök sajtó- értekezleten közölte, hogy Ka­tanga. az Ileo-kormány és a Kalondzsi által létesített »»bá­nyász állam« katonai szerződést írt alá. A szerződésben a gyar­matosítók kongód bérencei be­jelentik azt a szándékukat, hogy megfelelő szervezetet létesítenek a politikai és katonai együttmű­ködés biztosítására. A nyugati hírügynökségek jelentései sze­rint megfigyelők a szerződés alá­írását első lépésnek tekintik Csőmbe rendszerének Lepold- ville részéről történő »elismeré­se* felé. A Kecskeméti Járási Tanács ugyancsak kedden tartott ülé­sén az idei mezőgazdasági ter­melésére, és árufelvásárlására készített intézkedési tervet tár­gyalta. Kaspár Adolf, a járási tanács vb-elnökhelyettese, a napirend előadója először az 1960. évi felvásárlási tervek tel­jesítéséről számolt be. E sze­rint a járás felvásárlási tervét tavaly kenyérgabonából 64,1, hí­zott sertésből 62,2. vágómarhá­ból 103,5, ba-'-»Aliiból 78,3, to­jásból 69,7, tejből 82,8 százalék­ra teljesítette. — Bár az elmúlt évben je­lentősen elmaradtunk a tervtől — hangoztatta Kaspár elvtárs, minden lehetőségünk megvan arra, hogy járásunk 1961. évi termelési és felvásárlási köte­lezettségeit teljesítse. Ehhez azonban az szükséges, hogy községi tanácsaink, s a fel­vásárló szervek hangolják össze és fokozzák a szerző­désekkel kapcsolatos tevé­kenységüket. Eddig ugyanis kenyérgabonából mindössze 45, hízott sertésből 23.5, vágómarhából 35 százalé­kát kötötték le a tervnek, to­jásból és baromfiból pedig szá­zalékkal jóformán ki sem fe­jezhető a szerződéskötés. A felszólalók részletesen fog­lalkoztak a termelési és felvá­sárlási intézkedési tervekkel. A tanácsülés határozatban utasí­Az ország 35 tanácsi bútor­gyára közül a Bajai Bútorgyár kapta az első dicséretet a Könnyűipari Minisztériumtól és a BÚTORÉRT Vállalattól azért, mert mennyiségileg és minősé­gileg, valamint a szállítási ha­táridők betartását tekintve az országban a legjobbak közé ke­rült A vállalat vezetői és az egész kollektíva elégedetlenek a múlt évi eredményükkel. Ezért március 1-től a vállalat, részint tóttá a járási tanács végrehajtó bizottságát, a községi tanácso­kat és a felvásárló szerveket: dolgozzanak ki intézkedési ter­vet a szerződéskötések meg­gyorsítására. Azokban a közsé­gekben, ahol termelőszövetke­zetek vannak és még nincs ki­dolgozva azok terve, ott a ház­táji gazdaságokkal kössenek Hosszú hónapok munkájával restaurált, gyönyörű tanácste­rem fogadta Kecskemét tanács­tagjainak keddi — ebben az év­ben első — ülését. Az előter­jesztés átfogó képet nyújtott arról a nagy munkáról, amely Kecskemét fejlődését, társa­dalmi, gazdasági, kulturális elő­rehaladását segítette a múlt év­ben. Az 1960-as évben befejeződött hároméves terv időszaka alatt kereken 100 millió forint érté­kű beruházás szolgálta a város lakosságának érdekeit. Ebből a múlt évben 22 millióra rúgott a községfejlesztési alap és a háztartási költségvetés kiadása. Legnagyobb összegeket ebből lakások és utak építésére for­dítottunk. Az ipar, kereskedelem múlt évi fejlődéséről, valamint az egészségügy és művelődésügy eredményeiről szóló ismertetés a gépi kapacitás jobb kihaszná­lásával, és jobb munkaszerve­zéssel, 35 százalékkal növeli a bútorok mennyiségét. Eddig he­tenként 30 fényesett szekrény készült el, március 1-tól kezdve pedig már 40 darab szekrény hagyja el hetente az üzemet. Á vállalat ezt a többtermelést 60 százalékban a termelékenység növelésével, 40 százalékban pe­dig a létszámnöveléssel tudja elérni. 'öitdáiítái két tanáéin!éiráL Minden alap megvan az árufelvásárlási tervek telj esítésére Kecskeméti járás Csírázik a korai vetoburgonva r* * Ordas községet a korai burgonya hazájának nevezik. Az Úttörő Termelőszövetkezet ebben az évben 180 holdon ter­mel korai burgonyát és a gazdáknál már csírázik a vető­mag. Képünkön Molnár Lajos raktáros a vetőmag csírázá­sát ellenőrzi. (Pásztor Zoltán felvétele.),. Jóváhagyták Kecskemét városfejlesztési tervét szerződéseket. Javasolták a ta­nácsoknak: kérjék a tömegszervezetek segítségét a termelési és árufelvásárlási tervek telje­sítéséhez. Utasították az operatív bizott­ságot, hogy üléseit kétheten­ként rendszeresen tartsa meg, a járási tanács vb-t pedig arra: negyedévenként értékelje az in­tézkedési terv végrehajtását. után a fontosságának megfelelő terjedelmet kapott a végrehajtó bizottság beszámolójában a vá­ros mezőgazdaságának helyzete. Ennek a kérdésnek különös figyelmet szentelt a jelentést követő vita során Gombos Ala­dár, a városi pártbizottság tit­kára. Beszélt a vetésről, mint a legfontosabb feladatról. A vá­ros ellátását magunknak kell megoldanunk r— mondotta. A beszámolót követő vita után került sor a múlt évi köz­ségfejlesztési alap zárszámadá­sára és a városfejlesztés idei költségvetésének jóváhagyására. A végrehajtó bizottság pénzügyi osztályának előterjesztését 10 millió 99 ezer forintos bevétel­lel és ugyanannyi kiadással el­fogadta a tanácsülés. E költség- vetés legtekintélyesebb össze­gét, 3 698 000 forintot útépítésre fordítunk. Végezetül néhány bejelentés­re került sor. Zárszámsdá közgyűlés Zssnán A zsanai Űj Elet Tsz hétfőn délelőtt tartotta zárszámadó közgyűlését. A beszámolót To- rnáhidi elvtárs, a tsz elnöke tartotta, amelyben röviden is­mertette a termelőszövetkezet előtt álló feladatokat, a tsz gaz­dasági megerősödése érdekében. Kérte a tagságot, hogy az új helyzetnek megfelelően becsü­letes, jó munkával segítse a tsz létének továbbfejlesztését A közgyűlésen megvitatták és lfogadták azt a munkamegosz- ást, amely szerint ez évben ■ egonkén ti területvállalással égzik munkájukat és beveae- k a prémium-rendszert A közgyűlésen részt vett és hozzászólt a vitához Váradi Miklós alezredes, a kiskunhalasi tüzérség rm'ancsnoka, a tsz patronálója A tagok köz"i sokan értékes hozzászólásokkal segítették a •tsz ügyét* ^ ' -

Next

/
Oldalképek
Tartalom