Petőfi Népe, 1961. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

I «L (»Mal IMI. március 1, néma Guevara nyilatkozata Kuba ötéves iparosítási tervéről Ernesto Guevara iparügyi mi­niszter a Revolucion című lap tudósítójának adott nyilatkoza­tában kifejtette, hogy az iparo­sítás a kubai forradalmi kor­mány legfontosabb céljai közé tartozik és az ország gazdasági fejlődésének alapja. A kubai kormány már meg is kezdte az iparosítást — mondot­ta — és öt év alatt egymilli- árd pesót fektet be az ipar fej­lesztésére. Ebből 600 millió pe- sóért gépeket és felszereléseket hoz be egész gyárak és üzemek létesítéséhez, 400 millió pesóért pedig termelőeszközöket állít elő kubai gyárakban, A gépek és ipari felszerelések legnagyobb részét a szocialista országokban kapott hitelek alapján szerez­zük be, Guevara a továbbiakban el­mondotta, hogy az ország ötéves iparosítási terve két szakaszból álL Az első szakasz az 1961-es esztendőt foglalja magában, a második szakasz az 1962-től 1965-ig terjedő időszakot Web fel E második szakaszban való­sítják majd meg Kuba négy­éves gazdaságfejlesztési tervét, amelyet a központi tervtanács most dolgoz ki. A nehézipar fejlesztésében a fő figyelmet bánya-, kohászati és kőolajipari vállalatok létesí­tésére fordítják. A könnyűipar fejlesztésének bázisát azok a vállalatok alkotják majd, ame­lyek a termelési eszközöket ál­lítják elő. Ezek berendezését fő­ként a Szovjetunióból és Cseh­szlovákiából hozzák be. A miniszter nyilatkozatában külön hangsúlyozta, hogy Kuba gazdasági fejlesztésének sarkkö­ve a tervgazdálkodás, umuuiuiiiunin Hruscsov Szverdlovszkban Kedden Szverdlovszkba, az Ural-vidék nagy városába érke­zett Nyikita Hruscsov minisz­terelnök, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának első titkára. Kísé­retében van Dmitrij Poljanszki j, az OSZSZSZK miniszterelnöke, a pártelnökség tagja és Gen- nagyij Voronov, az elnökség póttagja. Hruscsov, Poljanszkij és Vo­ronov részt vesz az Ural-vidék kiváló mezőgazdasági dolgozói­nak értekezletén. Kínai kereskedelmi küldöttség érkezeit Magyarországra Az 1961. évi magyar—kínai árucsereforgalml megállapodás tárgyalásaira és aláírására kínai külkereskedelmi delegáció érke­zett hazánk fővárosába. Eredményekben gazdag 40 esztendő LtBdmbu Item ember tűn* «etett a belga követség előtt a kongói gyilkosságok elleni til­takozásul. A tömeg eilen *00 rendőrt vezényeltek kL A tün­tetés a felvonulók éa a lovas- rendőrök közötti összecsapás­sal ért véget Külföldről Jelentik Az AP jelentése rzerint az amerikai munkaügyi miniszté­rium közölte, hogy a február hó 11-vel véget ért héten 3 390 600- ra emelkedett az állami segély­ben részesülő munkanéküliek száma az Egyesült Államokban. Ez 32 000-réL több minit az elő­ző hét eddigi -rekordja-, s 1960-ban a polgárt repülés 499 halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban — mon­dotta Sayen, a szakszervezet el­nöke — és ennek legfőbb oka az, hogy a kormány nem gon­doskodik a repülőterek megfe­lelő biztonsági berendezéseiről. A Földközi-tenger vizein egy szovjet hajón kipróbálták az loan—6 típusú mélytengeri tele­víziós kamerát, a szovjet tudó­sok új alkotását • Az AFP Jelentése szerint az Egyesült Arab Köztársaságban aárolták 49 belga érdekeltségű részvénytársaság és 300 belga ál­lampolgár javait Mint a Reuter Jelenti, hétfőn egy ismeretlen fiatalember hét lövéssel megölt egy századost aki őrszolgálatot teljesített Gue­vara miniszter háza előtt Egye­lőre részletek nem ismeretesek arról, vajon a fiatalember — akit egyébként a rendőrségnek ■ikerül t elfognia — gyilkosságot tervezett-« Guevara ellen. Negyven évvel ezelőtt, 1921. március 1-én alakult a Mongol Népi Forradalmi Párt, amely- 1924-ig a Mongol Néppárt ne­vet viselte. A párt alapításának esztendejében, 1921-ben a népi forradalom véget vetett Mon­góliában az idegen uralomnak s a nép vette kezébe a hatal­mat Csak állattenyésztés volt Mongólia azelőtt az egyik legelmaradottabb ország volt Ázsiában. A lakosság egyetlen foglalkozási ága a primitív ál­lattenyésztés volt Ma a helyzet már merőben más, Mongólia agráripari or­szág, amely a szocializmust építi. Olyan fontos iparágak jöttek létre és fejlődnek gyors ütemben, mint a szén- és érc­bányászat az ásványolajipar, a vií.amosipar, a fémfeldolgozó­ipar. Ugyancsak jelentős sze­repe van a nemzet életében az élelmiszeriparnak is. Mongóliában ma egyetlen na­pon több ipari cikket termel­nek, mint 1930-ban egész év alatt Na gr változások a mezőgazdaságban A mezőgazdaságban ugyan­csak óriási átalakulás ment vég­be. 1959-ben befejeződött a falu lakosságának áttérése a közös gazdálkodásra. Mongóliában 361 termelőszövetkezet 25 állami gazdaság, valamint 37 állatte­nyésztési gépállomás van. A termelőszövetkezetek átlag 355 ezer hektáron gazdálkodnak, egy-egy termelőszövetkezetben több mint 500 háztartás és át­lag 40 ezer állat van. A terme­lőszövetkezetek pénzbem jöve­delme 1960-ban már hatszorosa volt az 1957. évinek. Ma a földművelés már a mezőgazda­ság második legfontosabb ága. Az utóbbi években a gabona vetésterületét két és félszere­sére növelték, a termelőszövet­kezetek felszántott területét pe­dig a tízszeresére. Kulturális vívmányok A mongol kultúra, oktatás, egészségügy és a tudomány ugyancsak jelentős eredménye­ket ért el. Jelenleg minden ezer lakos közül 130 vesz részt vala­milyen oktatásban. 1959-ben 427 általános műveltséget nyújtó elemi és középfokú iskola volt Mongóliában, a az 1959'60-as tanévben 56,3, százalékkal töb­ben iratkoztak be, mint az 1958/59. évire. Az állami egyetemen kívül mezőgazdasági iskolák, tanító­képzők, meg egyéb tanintézetek vannak az országban. Jelenleg 52 diák jut minden tízezer la­kosra. A harmadik ötéves terv előirányzata szerint falun meg fogják valósítani a hétéves kö­telező oktatást, a városokban pedig a tízéves oktatást. Ugyancsak nagy gondot for­dítanak az egészségügy fejlesz­tésére is. Falun kb. 1200 lakos­ra jut egy orvos. Az egészség­ügy fejlesztésének egyik ered­ménye, hogy a népszaporulat ezer lakosonként közel 30. 1960. július 6-án elfogadták a Mongol Népköztársaság új alkotmányát, amely tükrözi és rögzíti a mongol népnek a gaz­dasági, kulturális és politikai életben elért sikereit. A szocia­lizmus építése jól halad. Az új alkotmány megállapítja: „A Mongol Népköztársaság célja a szocializmus teljes felépítése és azt követően a kommunista tár­sadalom felépítése.’8 NAFTÁK 1961. március t, szerda. Névnap: Albin. Napkelte: 6 óra ZS pere, Napnyugta: 17 óra 29 pere. • Felújítják Bátmonostoron a községi filmszínházat Oj előcsarnokot építenek, és bőví­tik a nézőteret Az újjáalakí­tott keskeny filmes mozit még ez évben átadják rendeltetésé­nek. Évforduló Ötvenöt évvel ezelőtt, 1906-ban e napon halt meg Zichy Mihály festő. Élete nagy részét kül/öf* dön töltötte. Fiatalon tűnt fel Koporsólezárás (1844), és a Men­tőcsónak (1847) című képeivel. Emlékezetesek, nagy költők (Pe­tőfi Sándor, -Arany János, Ma­dách Imre, Lermontov) művei­hez készített illusztrációi. A cári udvar festőiéként megszámlál­hatatlan rajzot készített. — Megkezdték a borsó veté­sét a jászszentlászlói termelő- szövetkezetek. Az Űj Élet Tsz négy holdon már be la fejezte a vetést — Ezekben a napokban hagy­ja jóvá a Bajai Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztálya és a Magyar Nemzeti Bank já­rási fiókja Baja és a Járás ter­melőszövetkezeteinek üzemi ter­vét, bevételi és kiadási költség- vetését — A mezőgazdasági könyvhó­nap megrendezésének előkészí­tésére gyűlt össze az elmúlt hét végén a bácsalmási járási kul­turális bizottság. Ugyanezen az összejövetelen megbeszélték március 8-ának, a Nőnapnak méltó megünneplését Beszámo­ló hangzott el a járás kulturális csoportjainak a KISZ kulturá­lis szemléjére való készülődésé­ről — Jól sikerült bál színhelye volt február 25-én, szombaton este a bajai helyőrségi klub. A megjelentek a hajnali órákig szórakoztak együtt — Háromhónapos sertés ke­resi gazdáját! Még a múlt év december 31-én találták az el­tévedt malackát, amelyet azóta megtalálója gondoz. Jogos tu­lajdonosa a rendőrkapitánysá­gon való jelentkezés után átve­heti — Kereskedelmi hálózat fej­lesztéséről tartott előadást Ge- rőcs István, a megyei tanács v. b. kereskedelmi osztályának vezetője a kereskedelmi aka­démia legutóbbi előadásán a szakszervezetek bajai művelő­dési otthonában. A NAP HTJMOAA A* Ötéves Jancsika elmegy a rend­őrségre a talált tárgyak osztályára és szepegve kérded • rendőrtiszt­viselőtől: — Bácsi, kérem, Itt van a talált tárgyak osztálya? — Igen, kisfiam — mondja a rend­őrtisztviselő — ml veszett el? — Eo, mm A Kurázsi-mama fűmen. Bertolt Brecht születésének 63. évfordulóján, február 10-én mu­tatták be Berlinben az író vi­lághírű színművéből készült DEFA filmet, a Kurázsi-mama és gyermekeit A darab fősze­replője: Helene Weigellal — Vidám, műsoros farsangi mulatságot rendezett február 26-án, vasárnap délután 3 óra­kor a kecskeméti Mátyás ki­rály téri általános iskola úttö­rőcsapata az Üttörőházban. — Könyvbált rendezett a Kis­kőrösi Földművesszövetkezet nőbizottsága és KlSZ-szerveze- te a múlt hét végén. A kitűnő zene és jő hangulat mellett sok szép értékes könyvet sorsoltak ki — Szőlő- ée gyümölcsterme* lésí szakembereket képeznek a Kiskőrösi Petőfi Sándor Gimná­ziumban az 1960—61-es tanév­ben megindult szakközépiskolai osztályban. Tanulói négy év után az általános gimnáziumi érettségivel egyenlő értékű vizs­gát tesznek elméleti és gyakor­lati tudásukról. A jelentkezések a következő tanévre már meg­kezdődtek. — Százharmincezer földműves­szövetkezeti tag nevében csat­lakozott a Szövetkezetek Bács- Kiskun megyei Központja azok­hoz a tiltakozásokhoz, amelyek elítélik Lumumba és harcostár­sai gyilkosait Határozott meg­győződésünk — írják távira­tukban —, hogy ez a gyilkos­ság nem fogja megakadályozni a szabadságra vágyó kongói né­pet további harcaiban. OOOOOOOOOOOOCI 1Várköiufi (pilet előadása CXtezk emUen Kedden délelőtt a Természet­tudományos Ismeretterjesztő Társulat kecskeméti székházi­ban a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának felkérésére nagysikerű előadást tartott Vár­kon yi Péter, a Külügyminiszté­rium sajtóosztályának vezetője* Az időszerű nemzetközi helyzet­tel foglalkozó előadást a megyei operatív békebizottság előadói munkaközösségének tagjai hall­gatták meg, s hasznosítják majd a megye községeiben sorrake- rülő békeestek. nemzetközi tá­jékoztatók alkalmával ►ooooooooooooo« — Eredményed munkát vég» zett a Városföldi Állami Gaz­daságban a Kecskeméti Köz­gazdasági Technikum mezőgaz­dasági tagozatának politechni­kai osztálya. A félévi eredmé­nyek a tanulmányi előmenetel javulásáról adnak számot — Felvásárlók részére tar­tottak Járási értekezletet Kis­kunhalason február 28-án, ked­den. A szakemberek részvéte­lével megvitatták az elmúlt év tapasztalatait és az Idei felvá­sárlási feladatokat —• Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondok azon rokonok­nak, ismerősöknek akik férjem és édesapánk, Vörös Károly te­metésén megjelentek, ravatalá­ra koszorút helyeztek, fájdal­munkat ezúton is enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 396 Várható időjárás szerda estig: növekvő felhőzet, többfelé, fő­ként éjjel és a szerdai nap fo­lyamán, eső. Élénkülő délnyu­gati, nyugati, helyenként — fő­ként a Dunántúlon ;— viharos északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 6—10 fok között, helyenként 10 fok felett t

Next

/
Oldalképek
Tartalom