Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-02 / 28. szám

Sportvezetőink beszélnek Hogyan tippeljünk? A Totó 5. fogadási hetér« tBbb mint 700 ooo szelvényt kflldtek be. Bár a Koma és Milan vereséget szenved­tek, mégis 22 darab 12 találatos szel­vény akadt 14 374 Ft nyereménnyel. 11 találatos szelvény 640 darab volt, egyenként 490 Ft-tal. A 7518 db 10 találatos mindegyikére 56 Ft Jut. A Totó 6. számú szelvényén 6—6 olasz és francia bajnoki találkozó szerepel. Sok a háromesélyes mér­kőzés. E heti típpjeink: 1. Catania—Milan x 1 2 2. Iotemazionale—At alant a 1 3. Lecco—Florentine z 2 4. Napolt—Lauerossí 1 5. Roma—Barl l 6. Sampdoria—Tortne 1 7. Troyes—Sedan 2 1 8. Valenciennes—Angers 1 2 9. Rennes—St. Etienne 1 10. Lyon—Belms z 1 11. Limoges—Nice 1 12. Nimes—Racing Paris 2 1 Pótmérkőzések: 1, z, 1, U Alacsony barnahajú fiatal­ember Tatár Miklós a duna- vecsei járás TST-elnöke. Iro­dája a tanács alagsorában kel­lemesen meleg, de a magasan fekvő ablakokból gyéren kap fényt. Mindig ég a villany. — Szerencse, hogy most jött, véletlenül éppen itthon talál. — Gondoltam, itthon kell len­nie, mindenütt most összesítik az év végi jelentéseket. *— Hol van az még?! A je­lentések, a költségvetések hiá­nyosak, rosszak. Van úgy, hogy be sem küldik, míg oda nem megyek a helyszínre. Akkor ki­derül, hogy még nincs készen, nekiülünk együtt, aztán megcsi­nálom helyettük. — A sport tanács tagjai nem segítenek? — A JTST IS tagú, öttagú vezetőséggel, de ez csak látszat. Amikor először összehívtam őket hatan jöttek el. Az újból össze­hívott gyűlésre tizenhármán. Ott megállapodtunk mindenfélében, aztán hazamentek és el is felej­tették az egészet. — Miért ilyen közömbösek itt a TST tagjai? — Közömbös itt az egész já­rás. Félreeső hely, távoli zuga a megyének. A járásban egyet­len üzem sincs. Rossz a közle­kedés Kecskemét felé, a megyei szervek ritkán vetődnek erre. — Dehát a fiatalság csak fog­lalkozik valamivel? — Van is itt fiatalság! Kun- szentmiklóson például ismerek olyan tsz-t, ahol 40 éven aluli tag egyáltalán nincs. A fiatalok elmennek dolgozni Sztálinvá- rosba, meg Pestre. De a jó spor­toló, ha itthon dolgozik, akkor sem itt sportol. Bálint Zoltán tavaly megnyerte a megyei kö­zépiskolás asztalitenisz-bajnok­ságot. Leérettségizett, most Kun- szentmiklóson lakik, Dunave- csén dolgozik, Pesten pingpon­gozik a Vörös Meteorban. A pesti egyesületek összeszedik a jó sportolókat. A kunszentmik- lósi gimnáziumban jó néhány diák pesti egyesület tagja. Dél­után felülnek a vonatra részt vesznek az edzésen, este újra itthon vannak. Jó a közlekedés. — Még a labdarúgás sem ér­dekli a járás lakóit? — Dehogynem. De a szurko­lók is Pestre járnak meccset nézni. Az itthoni mérkőzések bevétele legfeljebb 100—200 fo­rint, mert nincs közönség, így az^án csajt öt állandó csapata van a járásnak, s azok tele van­nak anyagi gondokkal. Hiába az általános érdektelenség rányom­ja bélyegét a járás egész sport­életére. Egyedül Apostag kivétel úiabban. Ott nagyon szépen ne­GYONI LAJOS elvtárs, az út­törőszövetség megyei elnöke el­mondotta, hogy az idén ünnep­ük az úttörőmozgalom 15 éves fennállását. A jubileumi évben számos új feladat hárul a szö­vetségre, s a csapatok vezetői és a pajtások az eddiginél is na­gyobb aktivitással láttak azok megvalósításához. Elsősorban fokozná ke® az út­törőmozgalom vonzóerejét. Az Sajtótájékoztató az MTSH-ban (MTI) A MTSH sajtó- és propaganda csoportja február 1-én 10,30 órakor az MTSH székházában sajtótájékoztatót tartott. Előadó: Gyenes And­rás, az MTST elnökhelyettese volt. *— Ott lelkesek a vezetők. — A többi helyen is meg kel­lene mozgatni őket — Legtöbben csak veszeked­nek. Személyi ellentétek mor­zsolják fel az erejüket. Itt Du- navecsén is, amikor vitatkozni kell, mindenki beleszól; amikor tenni kell, mindenkinek más dolga akad. Meg is látszik az eredményeken, meg a fegyel­men. A dunavecsei csapat itthon mindenkit megver, vidéken meg mindig megverik, de csúnyán. Tudniillik, itthon eljönnek a mérkőzésre a játékosok, mert az kényelmes. Ebéd után kimennek a. pályára, játszanak, este meg- ünneplik a győzelmet. Itthoni meccs előtt veszekednek, hogy ki játszón, Lehet válogatni a legjobbak között. Vidéki út előtt azonban azt teszik be a csapat­ba'., aki hajlandó elmenni. Még jó, ha összejön a 11. — Akadnak azért bizonyára biztatóbb jelenségek is. — Akadnak. Ha nem így len­ne, már régen megszöktem volna innen. Említettem, hogy Apos- tagon igen szépen dolgoznak most. A dunavecseiek is moz­golódnak. Legutóbb azt ötlötték ki, hogy lehívják a Fradi-öreg- fiúk csapatát, hogy játszanak a járás legjobb tizenegyével. Ilyes­mivel fel lehet kelteni az érdek­lődést, még talán itt is. Leg­utóbb alakult a községben egy sakk-szakosztály. Veszély László tanár a vezetője és meglepően szorgalmasak a tagok. Bízunk az új általános iskolai úttörő­sportban is. Ha a fiúk, lányok kinőnek az iskolapadból, ma­gukkal viszik majd az életbe a sport szeretetét. Reméljük, hogy a Kilián-mozgalom is jobban si­kerül, mint az eddigi jelvény­szerző-versenyek. — Szívből kíván juk, hogy si­kerüljön. Szívós, kemény mun­ka lesz. — Az a legnagyobb baj, hogy egyedül kevés vagyok. A tag- szervezés már nem az én dol­gom, meg el se tudnám végezni. Feltétlenül írja meg, hogy ez a sportkörök vezetőinek a felada­ta, nekik kell aktívabbnak len­niük, M. L. «■•■■■■■■■■■■■«•■■■■■a Nehézsúlyú maneken Bobby Anderson volt nehéz­súlyú súlyemelő világbajnok és olimpiai bajnok jelöltette magát az amerikai képviselőházba, majd az c’szenvedett politikái vereség után állást vállalt — mint maneken. Tekintettel 156 kilós súlyára, ez mulatságosnak hangzik, de a új. általános Iskolai sportszer­vezet igen népszerűvé tette az úttörőmunkát, s máris sok olyan tanuló jelentkezett a csapatok vezetőségénél felvételre, akik eddig nem voltak tagjai a szö­vetségnek. Fontos féladat, hogy különösen ezeket a pajtásokat hatékony nevelómunkával ne csak a sportba, hanem minden egyéb úttörőmunkába bevonják, s előkészítsék őket a KISZ-tag- ságra. A sportmunka sokkal szerte­ágazóbb és jóval nagyobb tö­megeket mozgat, mint eddig bármikor. Ezért igen sok ifjú sportvezetőt kell kiképezni. Ez már tavaly nyáron megkezdő­dött a táborokban, folytatódott az év elején a kiskunfélegyházi egyhetes tanfolyamon, s a nyá­ron további erőfeszítéseikre lesz szükség. Emellett év közben is megszakítás nélkül tart a ve­zetőképzés a csapatoknál és az úttörőházakban a fiatal KISZ- isták számára. Az eddigi tapasztalatok alap­ján reméljük, hogy valamennyi iskolában pezsgő sportélet bon­takozik 3d, hamarosan a tanuló és a dolgozó ifjúság egyaránt tömegesen fog sportolni. * BOSZNAI SÁNDOR elvtárs­tól, a kecskeméti sportiskola vezetőjétől a következőket hal­lottuk az indulás évéről: Az új sportiskolában egyelőre öt szakosztály létesült, amelyek összefogják az ifjú sportolók legjavát. Ezzel az úttörő- és KlSZ-szervezeftdk minőségi sportmunkáját sikerült megala­pozni, s lehetőség nyílt arra, hogy kialakítsuk a megyei vá­logatott gerincét. Az elsőrendű cél, hogy az ifjú sportolók szo­cialista szellemű nevelést kap­janak a sportiskolában. Olyan sportemberekké váljanak, akik a sportot nem érvényesülési eszköznek tekintik, hanem nagyszerű, egészséges szórako­zásnak, s akik a termelésben és a pályán egyaránt helyt tud­nak majd állni. A sportiskolát a megyei ta­nács & a KISZ-központ nagy­összegű anyagi támogatása ré­vén sikerült létrehozná. Minden iskolába 15 jelentkezési lapot küldtünk ki és az érdeklődésre jellemző, hogy ez mindenütt kevésnek bizonyult; sokszor a kétszerese se lenne elegendő. A létszámot eredetileg százhat­vanra terveztük, s ezért alapo­san meg kell rostálná a jelent­kezőket. Remélhetőleg már az első évet szép eredményekkel zár­hatja a sportiskola. Biztosíték erre a felsőbb szervek megértő támogatása, valamint az edzők és a tanulók részéről tapasztalt lelkesedés. 3000000000000 c4 eiiaoj taktika Skóciában történt — írja a Pozsonyban megjelenő Csehszlo­vákiai Sport — egy alacsonyabb osztályú labdarúgó-mérkőzésen. Taktikából a város legcsdnosabb leányzóját állították oda az el­lenfél kapujához fényképezőgép­pel a kezében. A leány figyelte a kapust, néha tán kacsintott is rá, ki tudja, talán még fényké­pezett is. A kapust mindeneset­re megzavarta. Annyira, hogy öt gólt szedett be. Mivel csapata kikapott, vezetői óvást adtak be. Sportszerűtlen eszközök alkal­mazása címén. Az egyesbíró bekérette a csi­nos »fényképésznőt« is. Amikor a leány belépett, az egyesbíró megcsóválta a fejét és a kapus­hoz fordult: — Teljes mértékben megér­tem önt, barátom! De a bajnoki pontokat elvette. Nem sokkal később a csinos kislányt is. Amit ugyancsak meg lehet ér­teni. ültek az ősszel: Reméljük lesz a felbuzdulás. cég. amely alkalmazta, eppen Iogyan lehet az általános i rajta keresztül óhajtja bebizo- bösség közepette Apostag I nvítani, hogy: »Kövér ember is • lehet elegáns!« Ahol nehéz TST-elnöknek lenni Kevesebbet vitatkozzanak, többet tegyenek a dunavecsei járás sportvezetői Air K m Két váratlan vereség A morfé* «Mrt»Jnaksagt>an tor­dudáról fordulóra váltoEÜc ax élcso­port kialakulása. Geller, SzpasszklJ, Petroszjan és SzmlszJov a legesé­lyesebbek, de egy-egy váratlan ve­reség könnyen telforgatja a sorren­det, hiszen a vezetőket csak félegy­ségeik választják efl. A küzdelem efcsö harmadát két váratlan vereség zárta. Bronsteto vesztett SzpaaszMJ ellen, Szmtazlov pedig Petroszjan efflen. Bronsteln. bár ex vott második vereség«, né­hány Játszmában kitűnő tormában Játszott és a szakértők szerint még számításba Jön a négy első közé. Második vereségével visszaesett az élcsoportba. Szmtazlov exvMágbaJ- nok az első helyre is esélyes volt, de Petroszjan tőd szenvedett veresége után keményen ke« küzdenie, hogy ott legyen a négy első között, akifk a zónaversenyen a szovjet sakko­zást dcépvte''1idcj A függőjátszmák lebonyolítása so­rán Brónaiéin két további Játszmát vesztett. SzpasszMJ is elszenvedte első vereségét és Így pillanatnyilag Geller és Petroszjan vették át a vezetést A rs. forduló után Pet­roszjan egyedül vezet Itt adjuk a két Izgalma« éa tar­talmas játszmát: SZIMAGIN-RENDSZEB Petroszjan SzmlsZIov 1. el, Hft 2. HeS, «6 2. HfS, bt 4. d4, Fb7 5. a3 „Milyen megnyitás ezrt — kér­dezték Petroszjan nagymestert a játszma után. „Szlmagln-rendszer” — felelte. A megnyitáselmélet min­denesetre ÚJ változattad gyarapo­dott, BAJAI SAKKELET A m. Béfla Gimnázium bajnoksá­gában Hartmann Márton győzött 10,6 egységgel, második Péter Árpád 10 egységgel. Hartmann, a német nyel­vű gimnázium tanulója, versenyen kívül Indult. — A városi bajnok­ságban 3 I. o., 6 n. o. és 7 ra. osz­tályú versenyző indult. A versenyen Vágvölgyl László gimnazista győzött Kovács Gyula I. oszt. versenyző ed­len. A versenyen Kovács vezet 7 játszmából 5,5 egységgel. — Gocsál László a m. Béla Gimnázium hat legjobb sakkozója ellen játszott szi­multánt -H —1 “1 eredménnyel. *.—> úi A Mh. 8. FbSf, «6 8. Fúl, 1L de:, VcJ: Jobb de: vág * «2, PeT K VúS: JS. Fd2, Hét 2. Bef, YM 14. Te2, Bcs is. •—e, hi* it. bah, a-e n. FeJ, Vb« 18. Vad, Bfdf 11, YM. ff ». Vg*. hí kot-M a. rgttt. or k b reo: nyer. M. Vb2, B 22, Fed. BÚI tf 22. Bút* Kfl wmtmm ! m m mm J Bál wtm 24. edt, Vf4 22. Bel, Vf4 26. ef:«„ Vei: 27. fg:t, Ke8 28. g7, e5 2Í. VhSif, KcH 30. Búit, Fd6 21. Fe5t, Hd4 32. Hd4:, sötét feladta. 1CIRAI.TINDIA1 vedelem Szpasszkij Bronstein L d4, Hf6 2. Hf2, g6 2, gS, Fg7 4. Fg2, 0—0 5. 0—0, d6 6. Hcl, d5 7. Fg5, ef 8. Bel, Hed t. Hed:, de: 10. Hd2, e3 U. Fe3:, Fdd: 12. Fúl* Vd4: 13. c3, Vc5 (Jobb Vd8) 14. He4, Vb6 15. Vd2, FfS II. Bgl, Bd8 17. Vf4, el 11. Vei:, hl II. ed, Fc8 (A gyalogáldozat nem könnyí­tett sötét helyzetén.) X*M .tm i m+ m un mim I ■ » m m m m mm. * ü & 20. Hf7:i, Kf7: 21. Bel, Kgl 22. Ffl, Bd7 23. Ve8f, Kg7 24. BfS, Ve5 25. Bdl, h5 26. Bd1:t, Hd7: 27. Bf7t, Kh6 28. Vblt, Kgl 21. hit, adta. OOOOOOOOOOGGOOGOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A KTE 50 Lmí jubiimmi bálja fibsuá* 11-in, 159 JOOOOOO&OOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOG A Litván Állattani Infézet felhívása a magyar vadászokhoz (MTI) A Litván SZSZK Tudo­mányos Akadémia Állattani In­tézete a házi lúd ősének, a nyári hídnak megtelepítése céljából a Zaltjftis tavon a nyári és a házi lúd keresztezéséből származó vadmadarakat bocsátott szaba­don. Ezekből az elmúlt években sok példányt lőttek le a ma­gyarországi téli vadliba-vadá- szatokon. 1961. január 5-én ki- >00-00000000000-0* Bácsalmás —Tompa 6:1 A Bácsalmási Petőfi labdarú­gó-csapata első tavaszi előké­születi mérkőzését a Tompái SE csapatával játszotta. A Petőfi teljesen átszervezett, megfiata­lított csapattal állt ki. Igén jó és ötletes játékkal mutatkozott be a bácsalmási közönségnek idei első mérkőzésén. A csapat erőnléte máris jó. A mérkőzést a bácsalmásiak 6:1 arányban nyerték, a félidő 4:1 volt. A csapat a következő össze­állításban játszott: Rudics (Ba- tiz), — Vörösváczki, Pólyák, Wachtler, — Böröcz (Major), Se- varac—Mándity, Harnos, Süke. Podmaniczki, ősz II. (Böbék). Jövő vasárnap Tompán tartják a visszavágót, 12-én Bácsalmá­son játszanak a Bajai Bácská­val, 19-én pedig ugyancsak a Bajai Bácskával Baján. lene szürke és egy fehér szí­nezetű hibrid-lúd isimét elre­pült a Tóról. A litván állattani intézet most azzal a kéréssel fordul a magyar vadászokhoz, hogy ha találkoznak ilyen liba- csapattal, lehetőség szerint kí­méljék. A fehér lúd nincs meg­gyűrűzve, a szürkék lábán gyű­rű van. Ha mégis terítékre ke­rülne a számyrakelt csapat va­lamelyik tagja, elejtője azonnal jelentse a Madártani Intézete ben, Budapest, II. kerület, Ga­ras utca 14. Kirabolták a Racing pénztárosát (MTI) A francia labdarúgó bajnoki címért küzdő Párizsi Racing csapata vasárnap nem csak a Rouen elleni mérkőzését veszítette el váratlanul, hanem alig valamivel később oda lett a több mint kilencmillió fran­kos bevétele Is. Mint minden vasárnap, ezen a délutánon is egy külvárosi bankházba szállították a belé­pőjegyekből befolyt összeget. A bank előtt négy rabló várta a Racing pénztárosát, géppisztolyt szegeztek rá, s a gépkocsijából kiragadva a pénzeszsákokat, pillanatokon belül kereket ol­dottak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom