Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-02 / 28. szám

1 1961. február I, csütörtök A MAGVAü. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS - KISKUN MECYEI LAPJA „Három legügyesebb pénztárosunk dolgozott azon a szombaton..." Közérdekű goi Reggel fél nyolc a kecskeméti vasútállomáson. Széles ember­áradat hömpölyög át az elő­csarnokon; a bejáratnál elkes­kenyedik. S itt, ahol a tömeg áradását a falak korlátozzák, még nagyobb a kavarodás, tor­lódás. Előfordul, hogy az ellen­kező irányba igyekvők a „túl­erő” áldozatául esnek, s min­den igyekezetük ellenére — is­mét a bejáratnál találják ma­gukat. Kétesser „bejáró“ Gyakori kép ez, amely a reg­geli és esti órákban ismétlődik, amikor a bejárók népes hada megérkezik, illetve hazafelé in­dul. Ne csodálkozzunk rajta. A környező községekből — Cegléd és Kiskunfélegyháza környékéről — naponta mint­egy kétezren érkeznek kecske­méti munkahelyükre, és két­százhatvanra tehető azok szá­ma, akik Kecskemétről utaz­nak más városbeli munkahe­lyükre. — Sajnos, ez az embertor­lódás elkerülhetetlen, hiszen állomásunk alig 500 ember be­fogadására képes — mondja Szeli Lajos állomásfőnökhelyet- tes. — Pénztáraink szombaton­ként átlagosan 4500 jegyet ad­nak el. — Mi a helyzet csúcsforga­lom idején? — Saját bőrén tapasztalhatta, alá január 21-én utazott. Ezt a papot tartják ugyanis az év legnagyobb forgalmú szombat­jának, amelyen megközelítőleg 5500-an váltottak jegyet a pénz­tárnál. Felborult a „mentesítőu terv — Három legügyesebb, leg­fürgébb kezű pénztárosunk dolgozott azon a szombaton — mondja Török Imre pénztárfő­nök —, s mégis akadtak akik jegy nélkül szálltak vonatra. De miért? — magyarázza cso­dálkozó tekintetemet látva —, mert, hiába nyitjuk ki pénztá­rainkat időben, az utasok az utolsó percben jönnek jegyet váltani. dók a kecskeméti — Nem lehetne valamit tenni a hétvégi csúcsforgalom zökke­nő nélküli lebonyolításáért? — Igyekszünk — veszi át a szót Szeli elvtárs —, de a kö­zönség kiszámíthatatlan. Hadd mondjak erre egy példát: de­cemberben felkészültünk a várható forgalomra. Mentesítő vonatokat indítottunk, kocsik­kal erősítettük a szerelvénye­ket — s a várt forgalom elma­radt A vonatok kihasználtsága alig 70 százalékos volt. Nem kis fejtörést okoz hát a forgalom zökkenő nélküli lebonyolítása az állomás veze­tőinek, s ha az emberek áthúz­zák a sok év tapasztalataira épült szerelvény-összeállítási tervet — elkerülhetetlen a tor­lódás. Fegyelmessetlen utasok — Ezenkívül mi okoz gondot az állomás vezetőinek? — őszinték legyünk? — Az Ismét elegáns Egy szép hóeséses reggelen arra ébredtek a kecskeméti Rá­kóczi út lakói, hogy az Elegan­cia kirakatában új ruhadara­bok díszlenek — annyi idő után végre —, átrendezték a ki­rakatot. Eltűntek a poros ka­lapok, kabátok, divatjamúlt ru­hák. Helyüket újak foglalták el, jó érzéssel töltve el az arra já­rókat, s messziről csalogatva a tömött pénztárcájú embereket. A kirakat rendezője nagyon ügyesen és célravezetőén a far­sangolókra is gondolt: Divatos kisestélyiket helyezett el a tar- kálló kalapok és kabátok kö­zött. Ha annak idején szóvá tettük azt, hogy nem vagyunk elége­dettek az Elegancia kirakatá­val, és szegényesnek találjuk a kalapválasztékot, észre vesszük azt is, hogy most szép, vonzó a kirakat. Bár a bolt vezetői nem értesítettek bennünket arról, hogy figyelembe vették észre­vételünket, mégis — amennyi­ben a gyors intézkedés cikkünk yasútállomáson utasok fegyelmezetlenségei — volt a válasz. — Sok a gondat­lanságból származó vasúti sze­rencsétlenség, amelyről a sajtó útján esetenként értesül a kö­zönség. Sem ez, sem a felhívá­sok nem használnak, rendőrt kell hívni a rend fenntartására. A részeg utasokról ne is be­széljünk, akik betérnek a res­tibe egy-egy fröccsre. s a vonat közben elmegy. Vagy, akik cso­magjaikat utaztatják el. Van bajunk éppen elég, csak erről a közönség keveset tud. S akik saját élményükből ismerik eze­ket, azok sem belátóbbak, mert mindenki a maga baját tartja a legnagyobbnak. Egymás iránt való több meg­értéssel, „okos” sietéssel (ne az utolsó pillanatban rohanjunk a jegypénztárhoz egymást lök- dösve, hanem időben váltsuk meg a jegyet), maguk az utazók tehetnek legtöbbet a forgalom zavartalan lebonyolításáért. Nagy Éva az „Elegancia" nyomán történt — köszönjük azt. Ha nem: akkor is örülünk, hogy legmodernebb üzletünk ízléses kirakatot kapott. Remél­jük, hogy az elkövetkezőkben nem várják majd meg, míg új­ra porréteg szürkíti a ruhákat. CSAK ZENEÉRTÖKNEK — Hagyja abba a tisztítást, trombitálni szeretnék. Elkészült az új daráló Az alpári Búzakalász Termelőszövetkezet tagsága saját erő­ből 50 ezer forintos költséggel új, villanymeghajtású daráló­malmot létesített. A több mint ötezer kateszteri holddal ren­delkező gazdaság ezzel állattenyésztésének további fejlesztését kívánja biztosabb alapokra helyezni Terveik szerint ugyanis az idén többek között ezer naposcsibét, ezer kislibát és két­ezer kiskacsát vásárolnak, százharmincra növelik az anyakocák számát, s négyszerannyi sertést hizlalnak mint tavaly. Az új darálóval még a háztáji szemestakarmány-szükségletet is meg tudják őrölni. Képünkön: Czinege István tsz-elnök az egyik termelőszövetkezeti gazdával éppen a táblákat szegezi fel az új daráló bejárata fölé. ■ooooooooooooocxxxxx Megérett már a bontásra Két új bolt megnyitásával bő­vítette üzlethálózatát a közel­múltban a Hercegszántói Föld­művesszövetkezet. A kultúrcikk szaküzlet és a vas-műszaki bolt átadásával most már öt szak­üzletben talál bő áruválaszték­ra a község lakossága, ami ki­elégíti megnövekedett igényeit. Nem mondható ez el a kis­vendéglőről. A hozzátartozó konyhát a nádas épületrészben helyezték el, amely nem felel meg az egészségügyi előírások­nak, higiéniai követelmények­Gyöjtik a tobozt a fenyöerdőkben Megkezdték a tobozgyfijtést a Kiskunsági Erdőgazdaság fenyveseiben. A sűrűn látoga­tott bugaci erdőben több mint százan szedik a fenyőfák ter­mését. A fákról ledobált to­bozt összegyűjtik, s az erre a célra létesített telepen 42 fo­kos melegben kipergetik. Az idén 350 kilogramm magra számítanak, melynek jelentős részét a kiskunsági fenyve­sek továbbszaporítására hasz­nálják fel. I Bács-Klskun megyei Nyomda V. (vi.) I Kecskemét. — Tel.! 15-29. 27-49 nek. A házrész olyan rossz álla­potban van, hogy a község ké­pét is elrontja. Szeretnénk, ha a földműves­szövetkezet felsőbb szervei is felfigyelnének erre és lehetősé­get biztosítanának az épületrész lebontására. A helyén ki lehet­ne bővíteni a kisvendéglőt és egészséges, megfelelő körülmé­nyek közé helyezni a konyhát. ^ Hajnal József PETŐFI NE PB \ Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság, felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Váüala' Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér 1. számi Szerkesztőségi telefonközponti 26-19. 25-16. Belpolitikai rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-35 Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a, Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12 Ft« mm ...élete küzdelmeit kell becsülni benne...” Az amúgy is időviselte kis " házat a múlt év szep­temberében a tűz lángjai nyal­dosták romhalmazzá. Csak a régi konyhácska három épen maradt fala tartja a roskadozó, bármely pillanatban beszakad­ható mennyezetet. Akkor re­kedt a szabad ég alá a két idős ember: a hatvan körüli öz­vegy Szabó Pálné és sógora, a hetvenhét éves Szabó Imre. Az országban sokfelé ilyen­kor az a szokás járja, hogy egy emberként összefog a falu és ki-ki a maga módja, tehetségé szerint segít. Elannyira, hogy mire a község túlsó végére jut el a kérő szó, igencsak össze­gyűlik az új házra való. Ladánybenére sajnos nem ju­tott el ez az igazán emberséges, jó szokás. Szabó néni a kecs­keólba szorult, Imre bácsi pe­dig az ajtónélküli, szalmakúp­pal fedett krumpliveremben keresett éjszakai szállást, míg két-három héttel ezelőtt ki nem űzte onnan a hideg. E kkor költözött a két idős ember a »maradékbáz- ba«, melynek hiányzó negyedik falát vályoggal tákolták be úgy, ahogy. Résein kilátni a szabad­ba, befütyül a szél annyira, hogy a »helyiség« közepére állí­tott jó öreg tűzhely sem lan- gyítja meg a levegőt * * * Ifjú Lánczos Ferencné négy gyermekes édesanya telefon- értesítése, sürgető kérése vitt el bennünket Ladánybenére. Vele a helyi tanácsnál akad­tunk össze. — De jó, hogy jöttek! — fo­gad bennünket. — Itt már mo­solyogtak rajtam. Azt mondták, hogy a szerkesztőségben kisebb gond is nagyobb annál, mint­sem hogy ilyesmivel törődje­nek ... Éppen újból telefonálni akartam. Én csak néhány napja tudok a dologról, de nem bírom ilyen tehetetlenül elviselni... Kértük, legalább egy kis szal­mát adjon nekik a tanács, hogy az eső, a hóié ne csurogjon be a tetőn, ne szakadjon rájuk az a néhány gerenda. De hiába... Nem is értem, hogyan lehet ilyesmivel nem törődni! * • • S zabó nénit — a leégett ház tulajdonosát — nem találtuk otthon. Csak a sápadt, szinte pergament arcú Imre bá­csikát. Hogy panaszkodott-e? Nem lehet mondani. Amennyi csapás őt érte már. érzéketlen­né tette a fájdalom iránt. De mondott véleményt, igen súlyos véleményt. Sorsa soha nem volt könnyű. Az első világháborúban leg­szebb évelt és egészségét áldoz­ta az úri érdekért. Utána min­dig a más hasznáért való gür­cölés jutott osztályrészéül. Egész élete munkájával egy szoba-konyhás házacskát kapart össze. Most az sem neki nyújt fedelet. Bérlők laknak benne, fiatal emberek —, nem értik meg helyzetét. A lakbérként kapott hatvan forintjából ten­geti életét, meg abból, amit itt- ott végzett munkával, favágás­sal, nyáron kapálással, szőlő- munkával ehhez keres. Pedig öregségi járadékra jo­gosult. Mégsem kapja. Évtize­deken át fizette az OMBI-t. Az utolsó részletért valamikor 1949-ben küldte el a jegyző Ihász Jánost, az akkori hiva­talsegédet. Azután bekérték az OMBI-könyvecskét, meg a töb­bi ezzel kapcsolatos iratot. Egész nyaláb pénzt kap rövide­sen —, biztatták akkor. Azóta se okiratok, se pénz, egy-két ember felelőtlensége, lelkiisme­retlensége miatt. — Ha tudtam volna —, mondja Imre bácsi — nyugtát kérek akkor. De ki gondolt erre?!... * * * Cgy-egy község olyan, mint ^ egy család. Szabó Imre bácsi a ladánybenei közösség tagja, ahol a családfő: a helyi tanács. Vajon tud-e az öreg helyzetéről? Ismeri-e gondjait? Meglátogatták-e és mit segí­tettek? — erről érdeklődtünk Dékány Dánieltől, a végrehajtó bizottság titkárától. Válasza egy cseppet sem olyan, mint amilyet a község dolgozóinak minden gondját- baját ismerő tanácstól joggal elvárhat az ember. — Kint nem voltunk ugyan, de ismerjük a helyzetet. Még e héten küldünk ki egy kocsi szalmát, hadd tegyék a tetőre. Mást nem tudunk tenni... — És az öregségi pénz? Mit próbáltak abban segíteni? — Sokat levelezgettünk az ügyben, de semmit sem sike­rült elérni... nincsenek pa­pírok. ., Üresen, érzés nélikűl kongó szavak. Lehet, hogy a héten szalma kerül a romos menedék tetejére, de a szél továbbra is befütyül, s a lakbérért kapott hatvan forint továbbra sem biz­tosítja Szabó Imre megélheté­sét... Az ember nem gép. Életet ** gazdagságot, kultúrát te­remtő legfontosabb érték! Mun­kabírásának teljében őt kell szolgálja minden, hiszen min­den őérte történik. S amikor ereje fogytán van, egész élete küzdelmeit kell becsülni benne, azokat a kövecskéket, amelyek­kel tudatlanul is a közösséget szolgálta. Fedél a feje fölé, öregségi járulék a hetvenhét éves ember számára életszük­séglet —, nem a megbecsülés jele. Ehhez hozzá kell segítenie őt a helyi tanácsnak. »Még e héten küldünk ki szalmát...« Szeptember óta nem volt erre idő?! Legalább erre!... »Levelezgetünk az öregségi ügyében, de nem si­kerül .. .«* Hát sikerüljön! Ügy kell levelezgetni, intézkedni, hogy eredménye legyen. De az csak akkor lesz, ha az ember­rel való törődést Ladánybenén kicsit nagyobb szívvel csinál­ják. Pernv Irén

Next

/
Oldalképek
Tartalom