Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-02 / 28. szám

Oldal 1961. február 2, csütörtök Képek a járás életébál »^e►*^s^«>^DS^«>^^8^s>!o§^e>i^s^fi>^c>g^8>^D§^e>i^soeMc>s^8>iP8og>^c>gD^os^^^s^s^^D^^ Baromfitenyésztési tanfolyam könyvtárban 127 családi ház épült Kissé talán furcsán hangzik, de így van. A járási Nőtanács a járási könyvtár olvasó termé­ben rendezi a baromfitenyész­tési tanfolyamot. Ezt a helyisé­get találták ugyanis a legalkal­masabbnak erre a célra. Hetenként kétszer tartják az előadásokat, s ilyenkor nem­csak a helybeliek, hanem a kör­nyező községek termelőszövet­kezeti asszonyai, leányai is megjelennek. A könyvtárban megtalálják a továbbtanulás­hoz szükséges szakirodalmat és a hallgatók 80 százaléka ma már nemcsak a szakkönyv^ket tanulmányozza, hanem rend­szeres olvasója a Vörösmarty Könyvtár szépirodalmi könyvei­nek is. ■ j 250 éves jubileumára : : készül Bácsalmás I : ■ A járási székhely ebben : : az évben ünnepli megalapí- ■ i tásának 250 éves jubilcu- j • mát. A Hazafias Népfront j • járási és községi bizottsága : > nagyszabású programmal ■ j készül az évfordulóra. Az ■ : ünnepséget ez év nyarán ! • tartják. Több mint félmillió forint értékű könyv A járás- könyvesboltjaiban és a könyvárusítással is foglal­kozó földművesszövetkezeti üzletekben az elmúlt évben 573109 forint értékű könyvet vásároltak. A járás 36 ezer lakosát ala­pul véve, egy-egy személyre évi átlagban 16 forintos könyv- vásárlás jut. 3ó adófizetők a mélykútiak Mélykút község 110 százalék­ra teljesítette 1960. negyedik negyedévi adófizetési tervét. Az összegnek egy részét a köz­ségi tanács járdák építésére, a közvilágítás kiterjesztésére és Kétéves a Kukkantó Á Bácsalmási Fiúiskola II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapatá­nak közkedvelt híradója máso­dik évfolyamába lépett A 150 példányban sokszorosított ki­advány híven tükrözi az úttörő- csapat és az iskola életét, a ta­nulóifjúság munkáját. A szer­kesztő bizottság eredményes munkát végzett a januári hír­adó összeállítása alkalmával is, mert érdekes, a fiatalok számá­ra igen tanulságos a kiadvány. egészségügyi intézmény építteté­sére fordítja. A termelőszövetkezeti köz­ség fiataljairól sem feledkeztek meg a helyi vezetők. A községi könyvtárnak juttatandó 20 ezer forinton kívül sportcélokra és az úttörőszervezet támogatásá­ra 10—10 ezer forintot szava­zott meg a tanácsülés. Bácsalmáson 127 családi há zat építettek az elmúlt eszten­dőben. Az építkezők többsége termelőszövetkezeti gazda, akik a típus tervek alapján két-há- romszobás, nem egyszer fürdő­szobás lakásokat építettek ma­guknak. Feltűnő és érthetetlen az önálló foglalkozású és na­gyobb anyagi lehetőségekkel rendélkező értelmiségiek tartóz­kodása. Többségük az államtól várja lakásigényének kielégíté­sét. Jóllehet saját anyagig le­hetőségeik és az állam által nyújtott lakásépítési kölcsön igénybevételével már régen megfelelő lakáshoz jutattak volna. Óvjuk, védjük a fákat A Bácsalmási Községi Ta­nács az elmúlt év őszén 600 gömbakác csemetét ültetett el a Lenin és a Marx Károly utcán, számítva arra, hogy néhány év múltán, milyen kellemes árnyé­kot nyújtanak majd a nyári melegben. A lakosság egy ré­sze azonban nem sokat törődik ezzel. Felelőtlen személyek ki­tördelik a csemetéket. Nem egy esetben előfordult, hogy jármű­vel is nekihajtottak a fiatal fáknak. A községi tanács kéri a lakosságot, hogy saját érdeké­ben óvja, védje a fákat. Mind­annyiunknak hasznára válik, ha fasorokkal övezettele lesz­nek a bácsalmási utcák. Bácsalmási anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Vér Mária (anyja neve: Muskó Mária), La­tinyák József (Dózsa Katalin), Prikidánüvics Antal (Nagy Má­ria), Pásztor Mária (Vujnovics Mária), Libich Mária (Végh Mária), Postpischli Ilona (Kál­mán Rozália), Kovács László (Balogh Mária Terézia), Sabiá- nyi Ilona (Szilágyi Viktória), Nagyapáti Magdolna (Hegedűs Irén), Horváth Márta (Nagy HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sósity Milorád és Podmaniczky Katalin. MEGHALTAK: Kiss Ferenc 47 éves, Szikora Imréné Bognár Julianna 74 éves, Piukovics Já­nos 57 éves, Liman Andrásné Englander Anna 73 éves, Ma­riska András 60 éves. Arthur Miller yéleménye a mai amerikai kultúráról A Harpers című amerikai fo­lyóirat interjút készített Arthur Millerrel, a neves amerikai drámaíróval. Miller válaszai a mai amerikai kultúra állapotát jellemzik. „A mi íróink nem mondhat­ják el magukról — mint pél­dául az oroszok, vagy a fran­ciák —, hogy a nemzet létfon­tosságú szükségleteinek kifeje­zői — mondta Arthur Miller. — Lényegében csak szórakoztatók­nak, filozofálóknak és pénzbe- zsebelőknek tekintik őket.’’ „A valóságban egészen más az amerikai művészet, mint ahogyan a legtöbb ember kép­zeli... A művész nehezen győz­heti meg magát azzal, hogy életműve valamilyen értéket képvisel. Ha értéket akar te­remteni, meg kell védelmeznie hírnevét, néha nem annyira életében, mint inkább halála utánra, méghozzá igen gyakran akkor, amikor dicsőítik, mert nálunk ritkán dicsőítik azt, ami ér is valamit...” Érdekes véleményt mondott Arthur Miller a mai amerikai színház és a drámairodalom helyzetéről. A többi között megjegyezte, íiogy „a háború utáni időszak­ban a komoly amerikai színház mindinkább excentrikussá vá­lik — egyrészt túlságosan sokat foglalkozik a szekszualitássa.l, másrészt túlságosan melodra- matikus... Ennek részben ta­lán az az oka, hogy ha valaki nemi problémákkal foglalkozó izgalmas darabot tud írni, nem kell átkos kérdésekkel felzak­latnia a közönséget..— je­gyezte meg nem minden irónia nélkül. „Az ötvenes évek az amerikai drámairodalom ködös korsza­kát képezik — ezeket az éveket a kegyetlenség, a romantizált neuraszténia atmoszférája, a külső konfliktusoknak a magá­nyossága okozta lelki vívódássá történt átalakítása jellemezte. Egyre nyilvánvalóbbá vált az a tendencia, hogy mindenfajta konfliktust a szekszuális konf­liktusokhoz vezessenek vissza. A díszletek ezzel kapcsolatban mind jobban eltávolodnak a re­alizmustól, a társadalom egyre kisebb mértékben van jelen, né­ha téljesen eltűnik ezekből a darabokból... A drámának újra vissza kell térnie ahhoz, hogy a mindennapi életet ábrázolja a nap világánál, de egyúttal nem téveszti szem elől az életben lezajló rejtett folyamatokat sem.” Arthur Miller így nyilatko­zott a drámairodalom mai fel­adatairól: „A színművek nem azért vál­nak nagyokká, mert válaszokat adnak, hanem azért, mert bát­ran segítenek megtalálni a vá­laszokat és azért, mert emellett visszatükrözik a világban vég­bemenő folyamatokat,.. Szerin­tem olyan színházat kell terem­teni, ahol az igazi, teljes érté­kű életre vágyó felnőtt ember olyan darabokat láthat, ame­lyeknek segítségével világosab­ban megértheti, hogy mi törté­nik körülötte. Engem elfáraszt az a színház, amelyik csak ér­zésekre hív fel. Elfáraszt az olyan ember látványa, aki nem más, csak egy csomó átélés. Ez a színháznak valamiféle kóros tünete és már túlságosan mesz- szire jutottunk ezen az úton.” Miller befejezésül kifejtette, hogy most, amikor megvan a remény a világban uralkodó két civilizáció közötti kapcsolatok enyhülésére, bízik abban, hogy a színház ügye sem elveszett ügy. „Dramaturgiánk látóköré­nek ki kell tágulnia” — fejezte be Miller az interjút. — Azt mondom, jó lenne, ha fülorvoshoz mennél. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MOSÓRA: Február 2-án, csütörtökön este 7 órakor. Tabl László: Különleges világnap Vígjáték 3 felvonásban. Arany János bérlel 6. szelvény Mozik Műsora Február 2-án, csütörtökön Baja Központi: Szerelem, ahogy az aszony akarja, Baja Uránia: A bíró, Bácsalmás: Csónak a tengeren, Dunavecse: Ordító egér, Izsák: Borús reggel, Já­noshalma: A dzsungel könyve, Kalocsa: Oz, a csodák csodája, Kecel: Különleges megbízatás, Kecskemét Árpád: A rejtjel, Kecskemét Városi: Serdülő lá­nyom, Kiskőrös: Az elvará­zsolt herceg, Kiskunfélegyháza: Bakaruhában, Kiskunhalas: Em­ber a medvebőrben, Kiskun- majsa: Öngól, Kunszentmiklós: Spessarti fogadó, Mélykút: Légy boldog Irina, Szabadszállás: ítélet magánügyben, Tiszakécs- ke Petőfi: Diplomácia, óh!, Ti- szakécske Tisza: Rákóczi had­nagya. Apróhirdet ósek Gépírást és német fordítást vállalok. BadlR Pál, Miskolc, Tass u. 16. 14 NYtLT-TÉB. (E rovatban közűite­kért sem a szerkesztőséi*, sem a kiadóhivatal felelősséget nem vál­lal.) Seres János sc>i ti lakos felesé­gemtől, Viola Honétól 195«. dec. 19- töl külön élek. érte sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem válla­lók. 202 noOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdy. A Kecskeméti 44. sz. < Autóközlekedési Vállalat j keres 5 éves gyakorlattal' rendelkező gépészmérnököt, vagy hosszabb gyakorlat- < tál rendelkező technikust < 86 bOOOOOOOŐOOOOOŐOOOOOOő’ .^AAAAAAAAAAAAAAAAAAA* 4 •4 •4 •4 •4 4 •4 •4 -4 ■4 •4 •4 •4 •4 -4 -4 -4 ■4 •4 *4 -4 ► ► A Kecskeméti 44. sz. ► Autóközlekedési Vál- £ lalat keres felvételre ► autóelektromos szerelőket,£ hálózati £ villanyszerelőt, fűtésszerelőt és vizsgázott építőipari £ nehézgépkezelőket ► Jelentkezés, Csáktor- ► nyai u. 4—6. sz. ► főmérnöknél. £ 165 ► FTTTVTTTTTTTTTVTTTT’t »Hogyan lehet beosztani.' Pályázatot indít rovatunk — Ha naponta csak egy órát foglalkozhatnék rendszeresen ol­vasással, tanulással, nagyon meg volnék elégedve... — Nem tudom: akárhogy ta­karékoskodók. a fizetés kéthar­mada a hónap tizedik napjáig mindig »kicsúszik« kezemből, s a hónap második fele mindig kényszerű beosztással telik el, amikor már arra is sajnálok pénzt kiadni, ami feltétlenül szükséges... Pedig szépen kere­sünk. .. Asszonyok egymás közötti be­szélgetéseiben naponta ismétlőd­nek ezek, s az ehhez hasonló kijelentések, megállapítások, me­lyek után általában kérdőjelet is rakhatnánk, hiszen a megál­lapító a másiktól vár segítséget, tanácsot ezekre a gondokra. A A második műszák helyes idő­beosztása nemcsak a fiatal anyáknak, az idősebb, tapasztal­tabb asszonyoknak is sok fejtö­rést okoz, éppen úgy mint a család jövedelmének ésszerű be­osztása. De azt hiszem: a leg- tanulékonyabb, legszorgalma­sabb fiatalasszony is csak tisz­tes, idős asszony korára mond­hatná el magáról — ha csupán a saját tapasztalatait felhasznál­va igyekezne elsajátítani min­den tudnivalót, hogy »egyetemi« szintű tanácsadó lett a háztar­tás iskolájában. A közmondás azonban azt tart ja, hogy az okos ember mái kárán tanul. Azt hiszem, mi ií elfogadhatjuk ezt azzal a vál­toztatással, hogy az okos asz- szonyok a mások tapasztalatai­ból is sokat okulhatnak. Ezért felkérjük olvasóinkat, írják meg ötleteiket, javaslataikat, taná­csaikat és tapasztalataikat: ho­gyan lehetne még gazdaságosab­ban beosztani a »második mű­szakot«, hogy a háztartási mun­ka mellett mindig jusson ele­gendő idő olvasásra, tanulásra', a gyermekek nevelésére és szó­rakozásra is? Hogyan lehet úgy beosztani a család jövedelmét, hogy a »rezsiköltségen«, az ét­kezésen kívül jusson elegendő pénz ruházkodásra, szórakozás­ra, művelődésre — esetleges na­gyobb beruházásokra, a lakás bútorainak felújítására stb. így egy-egy ötlettel valameny- nyien gazdagabbak leszünk, s egyikünknek sem kell megérni előrehaladott kort, hogy háztar­tásvezetésből jelesre »vizsgáz­zunk« a család és a magunk érdekében. Kérjük olvasóinkat, hogy öt­leteiket és javaslataikat »A mi otthonunk« rovat címére küld­jék be. A legjobb ötletek be­küldői között havonta értékes könyvjutalmakat sorsolunk ki. Meg Tan már a ház ára Szűcs Istvánná kezében meg­remegett az újság. Nem akart hinni a szemeinek. Azt hitte, hogy káprázat játszik vele, s újra és újra figyelmesen át­nézte a III. békekölcsön sor­solás nyertes számsorait. Néz­te kötvényüket, majd újra az újságot, szíve vadul kalapált. Valóban bekopogott volna a szerencse a kis kerekegyházi házba, amiben csak Pesten dolgozó sógoruk jóvoltából laktak? Huszonötezer forint! Még kimondani is sok! Megsimogatta a hatéves Ti­biké és a nyolcéves Istvánka fejét, majd elrohant a postá­ra, s elfúló hangon kérdezte: — Nézzék meg: igazán nyer­tem? A posta vezetője jobbról is balról is megnézte a kötvényt, elmosolyodott, s csak ennyit mondott: meg kell várni a hivatalos nyereményjegyzé­ket, mert az újság az esetle­ges számhibákért nem vállal felelősséget. Néhány nappal később a kecskeméti OTP fiókban 20 ezer forintot számoltak le a Szűcs család elé. Egy darabig az asszony is számolta a pénzt, majd még mindig iz­gatottan férje elé tolta az egészet: — Nem tudom én megszá­molni, nem volt még ennyi pénz sohasem a kezeben. — A férj pontosan — mint ahogy egy traktoroshoz illik — megszámolta az eléje ra­kott százasokat. Amikor el­készült a számára szokatlan munkával, megslmogatta a bankókat, feleségére nézett, s most már az ő hangja is ellá­gyult. Megvehetjük már a sógor­tól a házat. Húszezerért akar­ta részletre adni, most akár egybe is kifizethetjük... N. O,

Next

/
Oldalképek
Tartalom