Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-02 / 28. szám

1961. február 2, csütörtök 5. oldal Újítók a• termelékenység növeléséért Négyszeresére növekedett az eloxáló üzemrész teljesítménye a Bajai Vas- és Fémipari Szövetkezetben Virág Jánosné és Katanlcs Ede kiemeli az aluminium le­mezeket a kénsavas eloxáló fürdőből A túlórafelhassnáiásról A Bajai Vas- és Fémipari " Szövetkezet az eimúlt esztendőben 107 százalékra tel­jesítette éves tervét. A közei 200 tagot számláló kollektíva 17 millió forint értékű termelést, javítást és szolgáltatást végzetti A megyei szövetkezetek közül itt folyt a legeredményesebb ü.iítótevékenység. Döntőrészt eb­ből tevődött össze az 1 200 000 forint értékű, terven felüli ter­melés. A felszabadulási verseny folyamán bevezetett ötleteik és újítások eredményezték azt is, hogy az egy főre jutó termelési érték meghaladta a 111 000 fo­rintot, ami a termelékenység 6.3 százalékos növelésének felel meg. Az idén a szövetkezet veze­tősége a munka termelékenysé­gének további emelését tűzte ki célul. A szövetkezeti középüzem­ben már minden részleg csatla­kozott a forgácsoló műhely dol­gozóinak versenymozgalmához: Csak egy százalékkal többet! — Örömmel közölhetem — társ az elmúlt honlap legered­ményesebb újításának? — Nehéz kérdés, hiszen több jelentős újítás van. Azt fogad­juk el, amelyik legtöbbet segít szükséglett cikket készítettünk alumíniumból. E gyártmányok koroziómentesítése jelentkezett mint szűk kapacitás. A kénsa­vas eloxáló fürdő, ahol ezt a munkafolyamatot végezzük, nem működött egyenletesen. A folya­dék az optimális 18 fok helyett sokszor 25 fokra is felmelege­dett. Így az eloxálás ideje lé­nyegesen megnyúlt, s a terve­zettnél jóval több energiát hasz­náltunk fel ugyanannak a mun­kának az elvégzéséhez. Több­szöri kísérletezés után sikerült kidolgoznom azt az eljárást, ami a folyamaltos hűtést biztosítja majd. — Milyen népgazdasági ered­ménnyel számolnak a folyama­tos hűtés bevezetése után? — Az eloxáló üzemrész telje­sítménye ezzel közel a négysze­resére emelkedik — mondja az új ütő. — Szövetkezetünk összterme­lése pedig 10 százalékkal növek­szik — közli az elnök. Zlatics Ferenc újítása jő pél­da arra, milyen eredménnyel jár, ha a dolgozók azt újítják, amire az üzemnek szüksége van. nem pedig azt, ami éppen az eszükbe jutj Sándor Géza Pásztor Zoltán szóló 1960. évi kimutatást for­gatva jóleső érzéssel állapíthat­juk meg, hogy üzemeink egyré- szében szakítottak azzal a ká­ros szemlélettel: a megnövelte­déit termelési feladatokat csak állandó túlóráztatással lehet megoldani. Míg 1959-ben a mi­nisztériumi iparban 497 700, ad­dig 1960-ban csak 488 100 túlórá t használtak fel az évi tervtelje­sítéshez. Ennél jobb eredményt értek el megyénk helyi ipari vállalatai. 1959-hez képest 1960- ban 46 ezerrel csökkentették a felhasznált túlórák számát. ösz- szegezve az előbbieket: a múlt évben 56 400 óra a megtakarí­tás. Abból kiindulva, hogy a túl- őranövelés mindenképpen ká­ros jelenség, több üzemünk a műszaki intézkedés tervébe ik­tatta be a túlórák további csök­kentését. S hogy erre lehetőség van, bizonyltja a Bajai Gyap­júszövetgyár példája. Itt 1960- ban az előző évhez képest 2000- rel csökkentették az állásidők számát, de még mindig 27 371! órát számoltak el állásidőként,' A MEDOSZ megyebdzofltságá- nalk legutóbbi ülésén a mező­gazdasági dolgozóik oktatásáról tárgyaltak. Többek között a Ta- jói Állami Gazdaság igazgatója, Miklós János és Országh Antal, a szakszervezeti bizottság titká­ra beszámolt az állami gazda­ságban folyó szakmai oktatásról. Elmondották, hogy gazdasá­gúikban három szakmai tanfo­lyam működik 95 részvevővel. Külön érdekessége a tanfolya­moknak, hogy valamennyin részt vesz a 14 kertészeti tantiló­juk is. A MEDOSZ megyebizottsága részéről Varjú János ismertette a megyei oktatás számadatait. Januárban nyolcvan fővel két gépesítési, 155 részvevővel pe­dig hat kertészeti tanfolyam in­dult. A szintén januárban indult két növénytermesztési tanfolya­mon 55, az állattenyésztésta pe­dig 50 a létszám. Az állásidők csökkentésének le­hetősége megyénk más üzemei­ben is megtalálható. Ezt azonban nem mindenütt akarják tudomásul venni. Ugyanis egyes vezetők túlóra- igényeikkel akarják leplezni a vezetés, a munkaszervezés és a korszerű technológia hiányát, s ily módon háttérbe szorítják azokat az új vezetési és terme­lési módszereket, amelyekkel olcsóbban és hatékonyabban le­het megoldani a nagyobb ter­melési feladatokat. A gazdaságos termelés meg­valósítása céliából megszigorí­tották a túlórák engedélyezését. Érthető ez az intézkedés, mert üzemeink évről évre nagyobb Összegeket kapnak a technoló­giai berendezések korszerűsíté­sére. Ilyen körülmények között jogos az a követelés: a techni­kai bázis, a kapacitás jobb ki­használásával, a kulturáltabb | munkaszervezéssel és technoló- I giával — ne pedig a tervezett túlórával — oldják meg me­gyénk üzemei az Idei esztendő nagyobb feladatát Megyénk gépállomásain 540 dolgozó részesül szakmai okta­tásban, s ebből min tegy száz termelőszövetkezeti traktoros. Erdőgazdaságainkban 650 dol­gozó részére oldották meg * szakmai továbbképzést A fen­tieken kívül közel 120-an képe­sített könyvelői tanfolyamra jár­nak. Bács-Kiskun megyében T737 mezőgazdasági dolgozó vesz részt különböző szakmai okta­tásban. A MEDOSZ megyéi*- zottsága olyan határozatot ho­zott, hogy ebben az évben «1 kell érni oktatásban a négyezre* létszámot. Ugyanakkor határo­zat született a tankönyvek gyár* beszerzéséről és javasolták a szakszervezett bizottságoknak: nyújtsanak segítsége* ahhoz, hogy azok a dolgozók, akik el­kezdték a tanulást, azt sikere­sen be k fejezhessék. Zlatics Ferenc újító és Alszegi József, a szövetkezet elnöke megbeszélik, hogyan oldják meg a folyamatos hűtést 2700 mezőgazdasági dolgozó vesz részt különböző szakmai oktatásban (tltéii tartott a MEDOSZ megytblzotfidga Örssé ünneplőbe öltösteti Jánost mondja Alszegi József elvtárs, a szövetkezet elnöke —, hogy tag­jaink máris többet vállaltak az említett egy százaléknál. A fel­ajánlások értéke maholnap meg­közelíti a félmillió forintot, hi­szen januárban további jelentős újításokat nyújtottak be a rész­legektől. l Melyükét tartja, elnök e#v­as üzem nőtt ÜU6 féladatok megoldásában. Bemutatom önök­nek ezt az újítót. — Zlatics Ferenc vagydk — mondja az eloxáló üzemrész ve­zetője. — Mivel kapcsolatos az újí­tása? — üj ruha kéne Jánosnak, elsőosztályú szövetből való — feszegette örzse asszonyt már napok óta a nyugtot nem ha­gyó gondolat. — Sánta Kiss Gergely fáinül megcsinálná... Végül megmondta urának is. — Mi a fenének? — hörrent fel az ötven felé járó férfiem­ber. — Jó még a régi is. — Jó, persze, hogy jó — így örzse. — De a kabátodnak fé­nyes már a könyöke, ülepeden a nadrág is, akár a tükör. — És aztán?! Akinek nem tetszik... — Nekem nem tetszik — szájait örzséből az asszonyt pedantéria. — Eddig tetszett? — Ej —, s hogy János kemé­nyen kérdezte, beléütött, mint a szeg: csakugyan, eddig tet- szett-e neki, hogy az urán olyan az ünneplő nadrág, hogy minden lépésnél táncot jár rajta a napsugár?!... Nem emlékszik, hogy mikor gondolt erre. Régen tovatűnt az az idő, amikor igazgatta: szépen jár-e az ura, vagy sem. De most nem mindegy neki. — Nem tetszett eddig sem! — vágta oda. János nyeléssel bástyázta el a kikívánkozó szó útját, mert negyedszázados házassága alatt megtanulta, hogy nyelvvel nem csatázhat asszonyával. Az meg pörkölt már az érvei­vel. — Ne mondhassák a többiek, hogy Vargáné rongyosan enged­te emberét a közösbe. — Jó lenne az a pénz másra is. Megfelel még az én ünnep­lőm akármilyen termelőszövet­kezetben — kockáztatta meg kis idő múltán János, bár tud­ta, hiába. Ha egyszer Örzse le­teszi a garast, többé nem veszi fel — Lovat akartál venni, annak az árából futja. A szövetkezet­ben úgyis traktor szánt. A férfi rándított egyet a vál­lán, csiccsentett is a szája csücs­kével, ami nála a beleegyezést szokta jelenteni, s kiment az udvarra. Mélyet szippantott a csillagos est friss levegőjéből, s valahogy úgy kezdte magát érezni, mint gyermekkorában, amikor kifülelte, hogy új ru­hát szándékoznak venni a szü­lei... Az új életbe váló bele- illeszkedés módját már néhány­szor meghányta-vetette magá­ban, az elhaló és a születő ér­zelmek benső csatája után a várakozás ünnepi izgalma egy­re jobban elhatalmasodott ben­ne, s íme, mindenre felkerül a korona, hogy örzse új ruhát csináltat neki. Jó érzés, ki­mondhatatlanul jó, hogy ami­től elszokott, most egyszerre lepi meg. S visszatérve a lakásba, ha máskor is megtette volna, bi­zony, kimondja asszonyának a lelke mélyén virágzó szót: „Kö­szönöm, örzse.” De csillagot gyújtó tekintetével csak lopva, hálásan tekintett reá. Másnap Vargáné ráment « földművesszövetkezeti boltba, s a legfinomabb szövetet kérte mustrára az eladótól. — Nyertek a lottón? — kér­dezte az, emlékezve, hogy tőle csak két esztendeje vásárolt az asszony, s akkor is egy gyenge cejgnadrágot. — A, dehogy — sietett a vá­lasszal örzse néni, de nem mondta meg, hogy honnan a pénze, hanem megkérte a bol­tost: tegye félre a szövetet, majd másnap eljön érte. — Nehogy másnak eladja! Másnap az eladó a városi áruházban járva, megrökönyöd­ve vette észre, hogy a néne ép­pen a legfinomabb szöveteket tapintgatja, nézegeti. — Itt is vásárol, örzse néni? — kérdezte tőle. — Hát, ha jobb matéria vol­na, bizony, ezt venném meg. Mert tudja, azt hittem, hogy nekünk falura csak a selejtet küldik. De látom, ez sem jobb a magukénál. — Mi, falusiak sem vagyunk mostohagyerekek — mosolygott a földművesszövetkezetes, s örzse néni rábólintott, mint aki tudja már, úgy igaz az; * alig várva, hogy otthon meg­vegye a szövetet, rég hamvába fúlt örömének újjászülető érzé­seivel maga elé képzelte Já­nost, aki úgy fest majd az új ruhában, akár bármelyik, itt, a városi utcákon sietve vagy andalcgva jövő-menő férfiem­ber. Tarján István — Az elmúlt esztendőben kö­zel 1 millió forint értékű lcöz­Ujabb figyelmeztetés Ki tudja hányszor hívtuk fel cikkeinkben üzemeink veze­tőit a balesetvédelmi munka megjavítására. Volt olyan hely, ahol hallgattak a figyelmeztető szóra, de sok üzemünkben ma még így gondolkodnak: a termelés és a munkavédelem két kü­lönböző dolog... Ez a sokszor ki nem mondott vélemény tükröződik az el­múlt év baleseti statisztikájában. A gyáriparban, az építőipar­ban és a közlekedésnél 1960-ban 1959-hez képest 390-nel nö­vekedett a balesetek száma. Emiatt 24 738 nap ment veszen­dőbe, ami 80 munkás egy évi munkájának felel meg. Amikor a balesetek okait kutatjuk, igen sokféle Indoklás­sal találkozunk. Ezek közül a leggyakoribbak: elllenőrzés hiá­nya, fegyelmezetlenség, rendetlenség, rossz szerszámhasználás, formális balesetvédelmi oktatás, gondatlanság, figyelmetlenség s dolgozó részéről. Emellett igen gyakori jelenség az, hogy az oktatás során tanultakat a művezetők, csoportvezetők nem kö­vetelik meg a gyakorlatban. Vonatkozik ez a megállapítás fő­leg a védőszemüvegek és a gépek védőberedezésének haszná­latára, Ilyen helyzet alakult ki egy időben a Bajai Fémipari és Javító Vállalatnál. Furcsa, de így van, a balesetek kivizsgálásánál üzemeink vezetői jórészt csak egy felelőst Ismernek; a dolgozót. Ezzel azonban mi nem értünk egyet. Éspedig azért, mert számtalan­szor bebizonyosodott, hogy a vállalat vezetősége ilyenformán akart kibújni a felelősségrevonás alól. Ezt a cikkünket újabb figyelmeztetőnek szánjuk mindazok számára, akik emberek életéért felelősek. Befejezésül még csak annyit: a termelés és a munkavédelem egy feladat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom