Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-02 / 28. szám

1 oldal mi. február 2, csütörtök Ezerkétszáz fiatal tanul A közelmúltban kibővített ülésen vitatta meg a KISZ Ba­jai Járási Bizottsága a KISZ el­ső kongresszusán hozott határo­zatokat és az 1961. évi felada­tokat. Ferenczi József, a Bajai Járási KISZ-Bizottság titkára a kongresszus határozatairól szá­molt be, majd javasolta, hogy a tsz-ekben dolgozó fiúk 300, a lányok pedig 180 munkaegysé­get teljesítsenek ebben az év­ben. Határozat született arra is, hogy a fiatalok nyújtsanak na­gyobb segítséget az öntözésben, a szőlő- és zöldségféléik, vala­Négyezer hold termőföld A dunavecsei KlSZ-szrrvfize­tek tagjai elhatározták, hogy nyáron sátortábort létesítenek Apostag, Dunaegyháza és Solt határában. A Sákor nevű mo­csár lecsapolásával a KISZ-is- ták mintegy négyezer hold ter­mőföldet szabadítanak fel. A fiatalok ezenkívül a községfcj- Iesztésl munkában többek közt 30 ezer vályogot készítenek el. mint a silókukorica termeszté­sében. Ebben az évben 40 fia­talt küldenek általános iskolá­ba, 35 KISZ-istát készítenek élő a középiskolára, s 40 fiatalt küldenek traktoros tanfolyamra. A KISZ alapszervezetekben több mint ezerkétszázan vesz­nek részt majd párt- és a KTSZ-oktatásban. Pechtler Ferenc Ezer forint {utalom A megye egyik legnagyobb községében, Lajosmizsén befe­jezték a tbc-szürést. A község tíz éven felüli lakosságának mintegy 98,8 százalékáról készí­tettek röntgenfelvételt. A szer­vezési munkában kitűnt aktívá­kat a Vöröskereszt szervezete ezer forint pénzjutalomban ré­szesítette. Szűcs Antal cA mozdtilatűk k&ltíizeie ötéves a KPVDSZ balettiskolája Hagy sikere van a tiszakécskei ifjúsági akadémiának A Tiszakécskei Iparitanuló-iskola által 1980-ban indított előadássorozat keretén belül mintegy nyolc előadás hangzott már el különböző témakörökben: Űtiélrr.ény Kínáról, filmmel szemléltetett előadás az űrkutatásról, élménybeszámoló a KISZ- kongresszusról stb. A nyolc előadáson több mint 500 ipari ta­nuló vett részt, akik jól tudják, hogy fontos a széleskörű mű­veltség, a világ eseményeiben való jártasság megszervezése. Sok sikert kívánunk az iparitanuló-iskola helyes kezdemé­nyezésének, s nagy érdeklődéssel várjuk az ifjúsági akadémia következő előadásait. Kovács Géza Petőfi-társaság alakult Szalkszentmártonban A napokban Petöfi-társaság alakult a szalkszentmártoni út­törőcsapat patronáló tagságán Sólyom Ferenc Háromszor annyit mint tavaly .4 múH évben alakult a kis­szállást Rákóczi Termelőszövet­kezet, amelynek tagjai Szalai Béla elntjk vezetésével igen jó viunkát végeztek. A tsz tagjai a múlt évben, többek között, do­Többen olvasnak újságot Kunszentmiildós társadalmi aktívái, élükön a helyi párt- szervezet titkárával és a posta­hivatal vezetőjével a napokban értekezletet tartottak, ahol a sajtó terjesztését és a lakosság tájékoztatását tárggyalták meg. A megbeszélésen Fenő Fe­renc, a postahivatal vezetője igen sok módját Ismertette an­nak, hogyan kell felébreszteni a lakosság érdeklődését külön­böző sajtótermékek iránt. Cér­na Miklós elvtárs, a községi pártbizottság titkára hozzászó­lásában hangsúlyozta, azért szükséges olvasni a politikai napilapokat, hogy tájékozódja­nak a világ eseményeiről. Az értekezlet résztvevői meg­értették a feladat jelentőségét, amit az is bizonyít, hogy az egyik aktíva két nap alatt több mint 30 különböző lapra vett fel megrendelést. Az aktívák elhatározták, hogy a most be­szervezett olvasók táborát to­vább növelik. Lipthay István NÉHÁNY MONDATBAN A bajai Hazafias Népfront­bizottság a tsz-tagok részére tan­folyamot rendezett. A tanfolyam részvevőinek a Kertészeti Tech­nikum tanárai és más szakem­berek előadásokat tartanak a mezőgazdaság legfontosabb te­endőiről (Benkö Rétemé) • A Kecskeméti Hűtőipari Vál­lalatnál az üzem kommunistái és az üzemi tanács tagjai ré­szére a legfontosabb termelési mutatók megismerésére tanfo­lyamot szerveztek. (Hajagos Já­nosnál • A bajai nagyáruháziban nagy­sikerű játékversenyt rendeztek, összesen kilenc értékes játékot sorsoltak ki 530 forint értékben. (P. F.) • Február 6-án rendezi meg a lajosmizsei Vöröskereszt-szerve­zet a vezetöség-újraválasztó tag­gyűlését. (Sz. A.) hányszárítő pajtát és kukorica- górét építettek. Terméseredmé­nyeik elérték a jó közepes át­lagot, ami az első évben elfo­gadható. A dohánytermelésben voHak kezdeti nehézségek, ame­lyeket Papái Vince dohányker­tész vezetésével igyekeztek le­küzdeni. 1961-re a közös gazda­ság tagjai a tavalyi területnek háromszorosát szerződték le, mivel a múlt évben azt tapasz­talták, hogy a dohány után ka­pott jövedelem elősegíti a tsz vagyonának növekedését. K. T. belül. A társaság létrehozását az tette szükségessé — mon­dotta Majsai Károly csapatve­zető —, hogy már évek óta ha­nyatlóban van Szalkszenitmár- tontoan a Petőfi-kultusz, pedig sz eddigi gyűjtések során gaz­dag emlékanyag került az úttö­rőcsapat birtokába. Az alakuló ülésen elhatároz­ták. hogy a község területén széleskörű kutatómunkát indí­tanak. többek közt fényt derí­tenek Petőfi 1845—46-ban Szalik- szern martomban megírt 112 ver­sének keletkezésére. A társaság tagjai védnökséget vállalnak a Petőfi-kultusz ápolása felett, s megszervezik a Petőfivel kap­csolatos ünnepségeket. Kovács Sándor Andalító zene szól a terem- “ ben, s a kislányok ennek ütemére hajladoznak... A balett-mester — Szegedi Jenő — nézi őket, egy-egy ta­nítványnak megmutatja a he­lyes lépést, majd felsóhajt. — így kezdtem és is. Tudja milyen nehéz utat kell megten­ni, amíg idáig jut az ember?! De szép ez a hivatás, sőt én azt tartom, hogy gyönyörű. —i Katona voltam és akkor alakult a honvéd művészegyüt­tes. Szentendrén az egyik elő­adás után egy ismeretlen nő jött hozzám. — Nádasi Ké­retlené volt, az Operaház balett­mestere. Csak ennyit mondott: magának táncolni kell! Fárasztó volt a tanulás, de megérte. 1950-ben szerződést kaptam az Operett Színházban, táncoltam az Orfeuszban, Csár­dáskirálynőben, Aranycsillag­ban, Luxemburg grófjában. Meghívtak vendégtáncosként az Operába is. 1955-ben lettem hi­vatásos balettmester. Szívesen gondolok pissza arra az időre is. amit a Kecskeméti Katona József Színházban töltöttem el..-. Szegedi Jenő egyik alapító tagja volt a KPVDSZ balettis­kolájának. Ebben az évben ün­nepli ötéves évfordulóját az is­kola, s több mint ötszázan ta­nultak már a balett-terem falai között. Olyan tanítványokkal (lllillIfllillilllliiiitlMIIIIHIillilllilHliivtiliiliiltiiliiiiliil JHaoéízi irdtkl8d.lt | I A párizsi Louvreban a na- • pókban ünnepelte az 58 éves \ Yves Augis 25 éves teremőr- ! jubileumát. Az ünnepségein 1 egy újságíró megkérdezte Augist, mit kérdeztek tőle a ; látogatók leggyakrabban. ! Augis gondolkodás nélkül ' válaszolt: a leggyakoribb ! kérdés: meg tudná-e mon- ; dani, mely cég gyártja azt a ! padlófónyesítőt amely oly 1 csodálatos fényt kölcsönöz a Louvre-ban a termek pad- 1 lójának? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniüiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiüiuiM/ is dicsekedhet, mint KrasznfA Klári, színházunk fiatal táncosa. A balettnek a művészeten “ felül jelentős szerepe van az egészséges és csinos testfor­ma kialakításában. A KPVDSZ iskolájában éppen ezért nem is az az elsődleges cél, hogy min­denkiből balett-táncosokat ne­veljenek, hanem inkább az előbbi. “Természetesen több tehet­* ség bontogatja most is szárnyát, akiknek jövőjében bízik a balettmester. Itt van pl. Antal Zsóka egy bállőszögi parasztem­ber gyermeke. Harmadik évfo­lyamra iratkozott, de annyira tehetséges, hogy már az ötödik évfolyam anyagát tanulja. Ko­moly ígéret a jövő balettután­pótlására még Kürtösi Klárii Köteles Manyi és Somodi Már­ta is. Létszámuk jelenleg 46, valamennyien kecskemétiek és mindössze három fiú van köz­tük. Négytől hat éves korig elő­készítő jellegű a tanfolyam-. Diplomáig kilencszer tíz hóna­pos tanfolyamon kell bebizonyí­tani tehetségét annak, aki ked­vet érez erre a pályára. — Mi az igazság, valóban megszűnt a felvétel a balettis­kolában, vagy alaptalan az a hír, amely gyorsan elterjedt Kecskeméten? A bálettmester a fejét rázza. — Szó sincs róla, továbbra is lehet jelentkezni az előkészítőre és az első osztályba. “További terveik? — mon-l­* jón erről valamit. — Szeretnénk, különösen ez ötödik évfolyamot magasabb technikai színvonalra emelni és ezentúl a gyakorlattól eltérően vizsgaelőadást tartunk, amely hűen tükrözi majd az egész év­ben elért eredményeket. Méltó­képpen ünnepeljük meg isko­lánk ötéves fennállását. Márci­usban közösen a Hírős Együt­tessel rendezünk ünnepi műsort. Végezetül én, mint balettmester azt szeretném, ha minél több tehetséges balett-táncos hagy­hatná el islvolánkat. örülnénk ennek mi is... Márkus János ISyikoláj Virtai dcüa baiátnáhk (Rear í nyrészlct) i ha elmondom a látogatásom cél­ját. Bevallom különbem, hogy ez a találkozás nem okoz örömet nekem sem. Most már világos volt mindem. Nyugodtam felel­tem neki, de belül csak úgy bugyborékoltam: — Ha így van, rövid lesz a tárgyalásunk, s ez jobb is mind a kettőnknek. — Teljesein egyetértek — nyu­godott meg az alezredes. — A feleségem megbízott, hogy kö­zöljem önnel: hagyjon békét neki. Csak erről van szó. Nem siettem a válasszal. Ci­garettával kínáltam. Fintorogva eltolta a tárcámat. Rágyújtot­tam, kicsit járkáltam a dolgozó- szobában, hogy az idegeim meg­nyugodjanak, aztán csendesen azt mondtam néki: — Nézze, kérem, először is kétségbe ejt, hogy Olga — már megbocsásson, hozzászoktam, hogy így hívjam — kétségbe ejt, hogy Olga nem eléggé bá­tor, és nem maga közli velem az elhatározását. Aztán meg is­merem a gondolkodáséit; nem tudom elhinni — nem haragud­jon érte —, hogy ezt a különös megbízást ő adta volna önnek. Harmadszor pedig: Olga telefo­nált nékem ma reggel, és meg­szakították a beszélgetést... Szó­val, ön vagy kitépte a kezéből a kagylót, vagy szétverte a ké­szüléket. Fülig piros lőtt. Folytattam: — No. így most már őszintén megmondhatja, mit kíván tő­lem. Erre elkezdett mindenfélét kiabálni, hogy míg ő a fronton vérét ontotta a hazáért, elcsábí­tották a feleségét. Egészen szá­raz hangon félbeszakítottam a szónoklatot: (Folytatjuk.) állt szemben velem, alezredesi három ék és tüzérjelvény a kö­penyén. — Itt lakik Beücov elvtárs? — kérdezte fiatal kakaséra emlé­keztető hangon. Berta énrám mutatott: — ö az. — Bemehetek? Az alezredes hívásomra be­lépett az előszobába, lehajtva a fejét, mintha félne, hogy a pla­fonba veri. Nagyon magas és nagyon sovány volt. Katonásan üdvözölte Bertát, aztán hozzám fordult: — Beszélhetnék önnel négy- szemközt? Betessékeltem a dolgozószo­bámba. — Üljön le — mondtam neki. — Szabad tudnom, miről van szó? Ideges nevetéssel felelt: — Köszönöm, állva maradok; magánügyről van szó. Monoton hangon beszélt, lát­szott, hogy türtőzteti magát, de az ajka reszketett. Rokonszen­vesnek tünit: nyílt az arckifeje­zése, értelmes; a tekintete ko­moly, a szeme kicsit szürkés. Szép szál fiatalember, de volt valami gyermekes a száján, s egyébként is a termete és a szi­gorú arca ellenére valahogyan kamasznak hatott. Észrevettem, hogy a sápadtság az arcán nem természetes, és hogy karikás a szeme; bizonyára rosszul aludt. A derékszíjáról, amelyet a kö­penyén hordott, egy mauzer fa­tokja lógott, s ennék a komor­sága sehogyan sem illett hozzá. Megmondta a nevét. — Örülök — feleltem —, de most hallom először. Az alezredes megint kénysze­redetten mosolygott. — Talán kevésbé fog örülni, a munkatársaim kérdéseire, : egyre a teletfoncsöngetést les­tem, mert Olga ismerte a szá­momat, bár ritkán használta fel Egy szó mint száz, lestem, vár­tam jó ideig, aztán fejfájásra hi­vatkozva hazarohantam. Hátin esetleg Bertának telefonált Berta nem volt otthon. Leültem a készülék mellé, s a diszm nem csordult — sem nap­közben. sem. este, sem éjjel Reggel aztán... Reggel gyorsan faltam a reg­gelimet. Berta megkérdezte, mi a bajom, hogy annyira lógatom az orromat. Ingerülten feleltem. Nem siettem az indulással; egy­re vártam, hogy megszólaljon a telefon. Végre! Lázas sietséggel kaptam hozzá. Olga hívott. Tompa és nagyon boldogtalan hangon közölte velem: — Mindent elmondtam néki. Odaát megszakították a be­szélgetést. Vártam tíz percet, félórát, egy órát. Semmi! Elha­tároztam, hogy én telefonálok: »a vonal fogialt« jelzést kap­tam vég nélkül. — No, mi van? — kérdezte Berta nyugtalanul, mert bizto­san leolvasta képemről, hogy baj történt. Nem titkoltam előtte. 0 szív­telen asszonynak tartotta Olgát, de azért eltolta a kezemet a tárcsáról és felajánlotta: — Én fogom hívni. Ebben a pillanatban csönget­tek kintről. Rohantam ajtót nyitni. Harminc év körüli férfi Nyikolaj Virta. a kitűnő szov Jet iró új regényéből közKlnl részieteket következő számaink ban. Virta új műve a Berta ba rátnőnk a csehszlovák ellenállás mozgalom küzdelmeinek fényé villantja fel a nagyszerű törté net hátteréből!. Hősnője a cseh szlovák ellenállás résztvevője aki a Szovletúnióban talál me nedéket. Itt találkozik Relco- mérnökkel, akinek üresen ma­radt lakásába őt telepítették be Belcov visszatér a fővárosbi a Távol-Keletről egy új szere lemmel a szívében. Felesége < Távol-Keleten maradt, s ő pedií beleszeretett Olgába, egy fron­ton harcoló alezredes feleségé be. Mindketten válni szeretné­nek. A háború viharai közepette azonban minden másként alakul Berta a nagyszerű barátnő el­tűnik, partizán-bevetésre ind.i hazájába. A két család tehál együtt marad. Bedcov a háború után külföldön találkozik Ber­tával. aki partizánküzdeLmeiröl mesél neki. Olga nem tűnik el végleg a mérnök életéből, éven­ként egyszerJkétszer találkoz­nak. s egy drága emlékkel teld barátság tiszta hangulatával ül­nek le beszélgetni egy kisven­déglő asztalához. * » * (1.) Egy szép napon, reggel, megszólalt a telefon. Olga kö- sölte velem, hogy a férje meg­érkezett;. Halálsápadt lettem. Emlékszem Solohov azit írja a Csendes Donban, hogy Grigorij feketének látta a napot az égen. Szén a reggelen az én szemem izámára is fekete volt a nap, mint egy égitest-hulla. Fanyar ábrázattal sétáltam a nunkahelyemen egyik irodából i másikba, foghegyről feleltem

Next

/
Oldalképek
Tartalom