Petőfi Népe, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-22 / 19. szám

l9tH. JJUHttír n, vasárnap A „vándormodarakal“ a jó termelőszövetkezet csalja vissza Fülöpszállásról 270 ember jár dolgozni vidékre Érdekes probléma boncolga­tásához kezdtünk a napokban Fülöpszálláson. Erre egy szám késztetett bennünket: kétszáz­hetven ember utazik a község­ből rendszeresen budapesti, sztálinvárosi és más, vidéki munkahelyére. De a kétszáz­hetvenes szám nem is reális. Sokan vannak még rajtuk kí­vül, akiknek bérletváltásáról nem vezet nyilvántartást a vas­útállomás, mert egyéb közle­kedési eszközökkel jutnak el közelebbi, elsősorban kecske­méti munkahelyeikre. Néhány száz ember — többségük java­korabeli férfi — aki szűkebb hazájában nem talált munkát, és ezért otthonától, családjától távoli helyeken keresett boldo­gulást Kevés a munkaerő a iss-ehben Boldogulást? Ugyan mit Je­lent ez a „vándorok” — és mit jelent a község számára? A község párttitkárával és tanács­elnökével folytatott beszélgetés közben — egészen véletlenül — egy másik oldalról közelítettük meg ezt a problémát. Amikor a község híreiről ér­deklődtünk, összenéztek és el­vörösödtek. Ugyan miért ez a nagy pirulás? Nem tágítottunk, míg meg nem tudtuk igazi okát. — Néhány nappal ezelőtt fe­Hogycm lettek gyermek-betyárok ? — Hű, de izgalmas volt! Ilyen ám az igazi betyárélet: rablás, gyilkolás, meg párba­jozás ... Tudjátok mit? Csapjunk (el mi is rablók­nak! így szövögette „haditervét” hét kalocsai cigánygyerek, akik a Robin Hood és a Spes- sarti fogadó című nyugati filmek hatására nyomban elhatározták: rablóbandát alakítanak. Tervük a következő volt: felkeresik a Bakony-hegység „vadregénycs” rengetegét, sőt körutat tesznek Budapes­ten is. Közben pedig rabol­nak, gyilkolnak — ahogyan a vásznon látták. A kis „ha­ramiák" kurázsija azonban csakhamar lelohadt, s hogy a fárasztó meneteléstől meg­kíméljék magukat, rövidebb utat választottak kalandke­resésre: egy rozsdás bajo- net és néhány bunkósbot se­gítségével egyik este betör­tek a kalocsai Iszkra Tsz is­tállójába. Ott aztán meg- nyergeltek három lovat, kl- lovagoltak velük a földekre és reggelig élvezték a „be­tyárélet” gyönyörűségeit... Utána pedig — ahogy a ren­des rablókhoz illik — visz- szakötötték jászolaikhoz a három lovat. Ezzel tulajdonképpen vé­get is ért a gyerekek kaland­keresése. Ügyük — melynek érdemes figyelmet szentelni — rövidesen a fiatalkorúak bírósága elé kerül, ahol gon­doskodni fognak a két nyu­gati film cselekményétől fel­csigázott fantáziájú gyerekek megfelelő elhelyezéséről. Egy kérdés azonban még mindig tisztázatlan. Az tud­niillik, hogy a felnőtteknek való, de a gyermek képzelő­erejét káros Irányba terelő filmelőadásra miért enged­nek be fiatalkorúakat? K. A. j ezt ük be a cukorrépa szedését. — Az őszí esőzések megindu­lásáig nem volt itt semmi baj. De aztán összetorlódott a ten­nivaló. 120 hold kukorica várt törésre és jókora volt a répa­tábla is. Hiába, kevés a mun­kabíró tag az Alkotmányban. — Kevés? Amikor ennyien járnak vidékre? — Sajnos. Az Alkotmányban legkevesebb harminc ember nagyon elkelne még, a Vörös Csillag Tsz pedig még legalább száznak tudna munkát, megél­hetést biztosítani. Ha azonban jól meggondoljuk, senkinek sem kellene vidékre utaznia. A mi földjeink nagyszerűen alkalma­sak a belterjes gazdálkodásra — öntözéses kertészetre pél­dául —, s mégis csupán gabona és kapások termelésével fog­lalkozunk. Az igényesebb nö­vényi kultúrákhoz nincs ele­gendő ember. — Ide meg naponta jönnek igazolásért életerős, fiatal em­berek, hogy ők nem tsz- tagok, hadd helyezkedjenek el az iparban. Pedig még csak nem is szakmunkások, mert akik az utóbbi egy-lcét évben csaptak fel vidékre járónak, legtöbben építkezéseknél segéd­keznek ... — így beszélt Bok­ros elvtárs, a tanács elnöke. A „beteg** Sees és a budapesti nagybácsi — Nagyon nagy gond ez, és erről többet kellene beszélnünk — vette át a szót a község párttitkára. — Néhány nappal ezelőtt a páhi tanácsházán ta­lálkoztam össze egy emberrel, aki öccse nevében jött hasonló kéréssel. Papírt lobogtatott ke­zében, hogy az egyik budapesti üzem hajlandó alkalmazni a fiút, mert szegény — beteg! (Eddig egyébként mindig a me­zőgazdaságban dolgozott.) Vi­tába szálltunk barátunkkal, aki ennek hevében tanácstagi iga­zolványt vett elő, melyből ki­derült, hogy Pálinkás Istvánnak hívják, s Budapest egyik kerü­lete választóinak bizalmát él­vezi. Egyébként a Híradástech­nikai Üzemben dolgozik. Azzal kezdett fenyegetőzni, hogy majd ad ő nekünk, majd ő Budapes­ten így meg úgy ... No, aztán kifizettük ám: „Mondja meg őszintén, büdös az öccsének a paraszti munka!” — vágtuk a fejéhez. Az igazolványt nem kapta meg, a beteg öccsnek azonban utána néztünk. Kide­rült, hogy nem régen töltötte le katonaidejét, s baja csak az, hogy kissé lúdtalpas. Ne fogadják az ipari üzemek ezeket az embereket — ez volt mindkettőjük véleménye. A tsz- ek munkaerő-problémáján kí­vül számos figyelmeztető köz- gazdasági és társadalmi indok­petOfi nép* \ Magyar Szocialista Munkáspárt Báes-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács laola Szerkeszti a szerkesztő bizottság, felelős szerkesztő- Weither Dániel Kisdia­■ Petőfi Néoe Laokladő Vállalat. Felelős kiadói Mezed István. Szerkesztőség: Kecskemét Széchenyi tér I. szám. Szerkesztősem telefonközpont! 26-19 25-16. Belpolitikai rovat: u-22 Szerkesztő bizottság: 10-39 Kiadóhivatal: Kecskemét Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09 Terleszt) a Magyar Posta. Előfizethető • helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dH 1 hónapra 12 Ft Báes-Klskan megyei Nyomda V. Kecskemété ™ TeLt tf-29. *M* lást fűztek kérésükhöz. Példá­ul, hogy ez a jelenség is egyik kerékkötője az iparban a ter­melékenység emelkedésének. Mert nem a létszám emelésével kell növelnünk a termelést, ha­nem korszerűbb technika al­kalmazásával, ésszerűbb mun­kafolyamatok bevezetésével. A szakképzetlen munkaerő csak a létszámot szaporítja. Velük különben sem bővül a törzs­gárda, kevés szál köti őket az üzemhez. A tsz-ek megerősö­désével a legtöbben visszatér­nek a faluba. Máris találhatunk erre példákat sokfelé. A segítés módjai Van ennek a „vándorlásnak” más kihatása is. Bokros elv- tars, a tanácselnök, a község­ben több zátonyra futott házas­ságról tudna példát említeni. A kéthetenkénti, havonkénti ha­zajárás, pontosabban az ott­hontól való távoliét új ismeret­ségeket, kalandokat szülhet, családokat tehet tönkre... De beszéljünk inkább arról: hogyan lehetne segíteni ezen a dolgon. Bizonyára elsősorban a tsz-ek megerősítésével. Okos, hozzáértő vezetéssel, minden kínálkozó helyi lehetőség kiak­názásával. Az eredményesen gazdálkodó szövetkezet vissza- csalia a „vándorfecskéket”. Aztán lehetne valamelyest bő­víteni a helyi ipart is. Érdemes lenne például a helyi tanácsnak végére járnia: mi lesz a régi malom helyén tervezett mag­tisztító üzem sorsa? Közel öt­ven embernek biztosítana az is munkalehetőséget. Hátha még a belterjes gazdálkodásban levő ..rejtett tartalékot” megvizsgál­nánk ... 1 Perny Irén A matróna E&V véletlen bal­eset vezetett a nyo­mára Kiskunfélegy­háza legidősebb asz- szonyának. Kihívták a mentőket a Körösi utea 27. szám alá, ahol a baleset tör­tént. — Így tudtuk, meg, hogy a sebe­sült, Tóth Jánosné 1858-ban született — tehát betöltötte a 102. életévét. Meg is látogattuk a kórház sebészeti osztályán a szép kort megért beteget. Nem sokáig kellett keres­ni, mert az egész kórházban gyorsan híre futott. Amikor az ügyeletes nővér bevezetett hozzá bennünket, éppen szundikált, de észre­véve, hogy látogató­ja érkezett, mind­járt felébredt: — Kicsoda maga? Honnan tudja, hogy baleset ért7 — ezzel fogadott. De amikor megmondtuk jöve­telünk célját, meg­eredt a szava, nem is kellett kérdezni: — Elestem a kü­szöbön, aztán egy kövön eltört a ka­rom. A végszomszé- dék, Fekete József ék mentek a mentő­kért. Tudja, ki volt 02 uram? Nagybaju- szú Tóth Jánosnak hívtak. Van vagy húsz éve, hogy meg­halt. Akkor még én is elevenebb voltam, aztán, amikor berú­gott — mert sokszor megesett ez vele — addig kerestem, és mentem utána, amíg megtaláltam. Bor­bély Lázár kocsija vitte haza mindig... Amikor végre szó­hoz jutok, első kér­désem: van-e írás arról, hogy százkét éves. — Van valahol a fiókban, de pocsék sok egér van, min­dent megrágnak. — Tudja, hol tartom a kenyeret? Mosófa­zék alatt, a zsírt egy bögrében, a cuk­rot üvegben, aztán vasfödöt kötök rá.- A sublótot eladom a bognárnak, veszek egy ládát — elég az az én ruhámnak... Nem menne haza • Kenyeremenvan otthon egy pille-ke­nyerem, mindig éhes vagyok, még éjjel is képes vagyok le- szállni az ágyról, megenni egy darab kenyeret. Nem mentem el a város szélén levő ke* * nyárért — közelebb is szereztem, a szom­széd kórteremben. A betegek is, a nővér­ke is azt mondtál most uzsonnáztak, de Tóth néni egész* ségesen nekilátott a kenyérdarabnak is. — Miből él a né* nf? Ki tartja el? — Azt hiszi, nem dolgoztam az utolsó napig? Fódotstam a ruhákat... Szemüvege vines, úgy fűz a tűbe... Engem a villany felé fordított, hogy alaposan megnéz­hessen. S amikor el* búcsúztam, telkemre kötötte, szóljak be Fekete József ékhoz. akik az Almos utcáé Pa laknak véggel -* ne vesszen kárba az a pille kenyér... Tóth MiMós Kelten az öntözési szakon Lapunk december 3-i számá­ban megírtuk, hogy az Agrár- tudományi Egyetemen külön öntözési szakot létesítettek, amelyen az egyetemet már el­végzett, s két esztendei szak­mai gyakorlattal rendelkező ok­leveles mezőgazdasági mérnö­kökből egy esztendő alatt víz­ügyi mérnököket képeznek. Baj volt azonban, hogy az egész országból mindössze ti­zenhármán tanultak az első évben e fontos szakon, jóllehet mégegyszerenyi hallgatóra szá­mítottak az egyetemen. S még sajnálatosabb, hogy eddig megyénkből senkit sem küldtek tanulni, noha éppen nálunk nagyszabású tervek ké- \ szültek a magasképzettségű : szakembereket igénylő öntözi* ses gazdálkodás fejlesztésére. Most örömmel közölhetjük, hogy az állami gazdaságok me­gyei igazgatósága Csuti Lajos­nak a Csengődi Állami Gazda* ság gépészmérnökének és Per- ger Antalnak, az igazgatóság mezőgazdasági mérnökének le­hetővé tette az öntözési szakon február 1-én kezdődő tanulást T. I. IRATKOZZON BE az 1961-ea évre olvasónak 5 ■I a megyei. Járási és köz- • ségi könyvtárakba. *4 í Kuba igen — Jenkik nem! Munkások és diákok tüntetnek Rio de Janeiróban, Brazillá legnagyobb városában. Kába meU lett és az amerikai beavatkozás ellen. A feliraton: »Kuba igen, jenkik nem!« Felvonuló munkások és népi nuiicisuk Fidel Castro forradalmi kormányát éltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom