Petőfi Népe, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-22 / 19. szám

A Népi Ellenőrzési Bizottságok sportköri vizsgálatainak összefoglaló jelentéséből Miért sorvadnak el egyes szakosztályok? n. A költségvetés összeállítása­kor még gondolnak a spoitkö- rök kisebb összeggel a kevésbé népszerű szakosztályokra, de az év folyamán, amikor az ösz- szeg felhasználására kerülne sor, a szükséges szervezési in­tézkedéseket nem teszik meg, amelyekkel a szakosztályok működését biztosíthatnák. Nem beszélhetünk tehát arról, hogy a költségvetés készítésekor szándékosan kihagynák a ki­sebb szakosztályokat, hanem inkább a kellő gondoskodás hiányzik év közben. Például a Kalocsai Spartacus költségve­tésében előirányozták egy új tornaszakosztály felállít ását. betervezték a megfelelő össze­get, a szakosztály azonban a hiányos szervezési munka miatt rövid idő alatt elsorvadt Nem törődnek ezekben a sport­ágakban a versenyzési lehető­ség biztosításával sem. A lab­darúgó-szakosztály életképes működését a versenykiírás és a jó szervezés biztosítja a többi sportágnál is hasonló, lelkiisme­retes munkára volna szükség. A TST-knek nagyobb gondot kellene fordítani a versenyki­írások széleskörű és gondos le­bonyolítására. Szükség esetén több verseny kiírásával kellene a különböző sportágakat nép­szerűsíteni. A falusi sportkö­röknek nagyobb szakmai segít­ségre van szükségük, hogy a labdarúgás mellett a többi sportág is életképessé váljon. A költségvetésben részükre biztosított összeget ne csak be­tervezzek, hanem gondoskodja­nak róla, hogy azt gyakorlati­lag is az elképzeléseknek meg­felelően használják fel. A nagyobb sportkörök szinte kivétel nélkül megtartják a közgyűléseket. Az elnökség elő. terjesztése alapján = közgyűlés és a taggyűlés egyaránt tárgyal­ja a költségvetést, és azt jóvá is hagyja. Falun azonban már korántsem ilyen kedvező a kép. A sportkör életét a szűk létszámú vezetőség irányítja. Jelentős az olyan egyesületek száma, ahol a tagság a költség­vetés megtárgyalásában, vagy elfogadásában egyáltalán nem vesz részt. A dunavecsei iárás- ban például, ahol kizárólag fa­lusi soortkörök működnek, a közgyűlés egyik sportkörnél sem tárgyalta a költségvetést. Előfordul azonban városon is hasonló helyzet. 1960-ban a KiskunféWvházi Pof tők, a Pe­dagógus SK, a Fáklya, a Fajai Snartacus és a Bácsalmási Pe­tőfi vezetősége nem vitte köz­gyűlés elé a költségvetést. A megvizsgált sportkörök igen kis hányadánál volt szük­ség a költségvetés módosításá­ra. A módosításra a legtöbb esetben akkor került sor, ha valamelyik szakosztályt maga­sabb osztályba kellett sorolni, vagv ha év közben új szakosz- tá’vokat hoztak lé*re. A falusi sportkörök többsé­Fejfájás ellen-Peter War dot a versenyből kizárjuk, mert táplálékot kizá­rólag csak az ellenőrző állomá­soknál szabad felvenni a kerék­párosoknak« — ez volt a ver­senybíróság döntése, egy angol országúti versenyen. — Peter Wardnák ugyanis a 150. kilo­méter után hasogató fejfájása támadt, hogy majdnem leszé dűlt a nyeregből. Felesége, aki autón követte a mezőnyt, egy aszpirin tablettát adott be neki. A paragrafusok zord őrei erre a fenti határozatot hozták. Ta­nulság: megéhezni, kizárólag csak az ellenőrző állomásnál, el­ájulni, lábat törni csakis az or­vosi sátor előtt szabid... généi költségvetés módosításá­ról nem beszélhetünk, mivel költségvetéssel nem rendelkez­nek, gazdálkodásuk tervszerűt­len. Országos tSrvívő-Ycrseny Kecskeméten A Kecskeméti Vörös Meteor vívó-szakosztálya vasárnap dél­előtt 10 órakor a Piarista Gim­názium dísztermében országos férfi ifjúsági tőrvívó-versenyt rendez. Az érdekesnek ígérkező versenyre felhívjuk a vívás iránt érdeklődők figyelmét Több szakszövetség, egy végrehajtó Ölem üres p/inaszok Balasics István a legrégibb TST-elnökök egyike. Közel 10 éve irányítja a bajai járás sportéletét. És a legjobbak egyike is, ezt szükségesnek tart­juk előrebocsátani. Amikor be­szélgettünk vele munkájáról, tele volt panasszal. Meggyőződ­tünk róla, hogy nem üres pa­naszok ezek. ' Balasics eivtárs szereti a munkáját, és mert még jcbban, maradéktalanul szeret­né elvégezni, azért mondta el az alábbiakat: — Sajnos a TST-elnök inkább adminisztrátor, mint szervező és irányító. Annyi a munka a nyilvántartásokkal, minősíté­sekkel egy olyan sokat sportoló járásban, mint a bajai, hogy azok mellett nem is jut másra idő. S ha a tömegsport csak­ugyan olyan fejlett lesz, mint szeretnénk, akkor kevés lesz a papírmunkára egy napból a 24 óra is. — Kellene tehát ide egy munkatárs? — Adminisztrátor, az kelle­ne! Aki nem pötyögtet az író­gépen, mint jómagam, hanem tíz ujjal dolgozik, iktat, postáz. Valamikor a városnak is volt egy TST-elnöke, de 1956 óta egyedül vagyok, s most tulaj­donképpen két ember munkáját végzem el. Baján nyolc szak- szövetség dolgozik. Ezeken kí­vül foglalkoznom kell a közép­iskolai és általános iskolai sporttal is. — A szakszövetségek munká­ját nem a TST-elnöknek kell elvégeznie. — A szakszövetségnek, meg a többi sportszervnek fenn, a megyén van vezetője. A járás­ban azonban mindegyik mun­kája egy ember, a TST-e nök kezében összpontosul. A sok in­tézkedés, terv, utasítás mind itt fut össze. Állítom, hogy a sokféle aprózás több munkát ad, mint egy megyei szakszö­vetség vezetése. Még két meg­jegyzést — fejezi be Balasics elvtárs. — Ha kimegyek vidék­re, nem marad itthon senki Ha ilyenkor keresnek faluról, pél­dául vasúti kedvezményes uta­zás ügyében, újból be kell jön- niök miatta. Ezért is kellene adminisztrátor. A másik: a he­lyiség nem felel meg itt, a ta­nácsnál. Este nyolckor lezárják a kapukat, nem lehet bent ma­radni dolgozni, nem lehet érte­kezletet, megbeszélést tartani. Pedig a sportolók este érnek rá. Ügy gondoljuk, a legutóbbin könnyű lesz segíteni Baján is. De a többire is szeretnénk fel­hívni a felsőbb szervek figyel­mét. A Petőfi Népe sporttotója L hét KÉRDÉS L 1 1. KI nyerte az 1956-os vízilabda* — bajnokságot? Kinizsi Vasas 2. Melyik atléta ért el előszűr 16,2 mp-et a 100 m-es térti síkfutás- * ban? Owens Mard 3. Ki gyártotta meg a melboumel olimpiai lángot? Ron Clarke Landy 4. Hány ember fér el a világ leg* nagyobb stadionjában? 140 ezer 200 ezer 5. Kit neveznek az amerikai sport* lapok Vörös Villámnak? Dave Slme Morrow 6. Az 1948-as londoni olimpián hányadik lett labdarúgó válo­gatottunk? Második Negyedik 7. Az 1896-os athéni olimpián hány magyar atléta vett részt? Három Hat 8. Hány szovjet sportoló kapott 1955-ben sportmesteri címet? 200 200 9. Dana Zatonkova hány éves ko­rában kezdett el atlétizálni? 19 24 10. Mennyi volt 1912-ben' a 100 m-es férfi síkfutás világcsúcsa? 10,8 mp 10,7 mp 11. A VII. falusi snartaklád pont­versenyében Bács megye há­nyadik lett? S 0 12. A hetedik forduló után hánya* dik helven állt a K-cskeméti TE labdarúgó csapata? g jj Olvasóink, aszerint hogy első vagy második válaszunkat tartják helyesnek, 1-gyel, vagy 2-vel, ha pedig egyiket senk X-szel felelnek. Pályázati szelvényként postai levelezőlapot fogadunk «9, amelyen szerepelnie kell a pályázati hét számának (római szám- j ntal), valamint a totóban szokásos tizenkét 1, 2, vagy X-nek A kérdésekre adott válaszoknak pénteken déli 12 óráig kell beérkezniük szerkesztőségünkbe. A később érkezett szelvényeket nem értékeljük. A 12 találatosok között minden héten két érté­kes könyvet sorsolunk ki. >0000000000000000004 A hartaiak ezután télen is sportolnak 11 szov’e» siker titka a snor orvosok ezre'ben rejlik így látja a helyzetet Dr. F. Heiss professzor, NSTK-beli szakember. A Szovjetunióban igen gondosan képezik a sport­orvosokat s ezek ezrei segítik ma már a sporteredmények ja­vulását. Heiss dr. véleménye szerint a szovjet sportolók las­san, de biztosan valamennyi sportágban az élre törnek. Szokatlan dolog Hartán a téli hónapokban bármilyen sportese­mény. Nyáron még csak megy a labdarúgás, de télire elcsende­sedik a sportkör. Néhány lelkes fiatal és sport­vezető munkája nyomán most mégis lezajlott a Lenin Tsz kultúrtermében a tél első sport- eseménye. Vasárnap asztalite­nisz-háziversenyt tartottak 16 részvevővel. Volt köztük fiatal és öreg; kitartóan ütötték a lab­dát reggel 9-től este fél 6-ig. Még ebédszünetet sem tartottak. A hosszúra nyúlt küzdelem eredményei a következők: 1. Squor György 13 győzelem­mel, 2. Cseresznyés József, 3. Petrás István, 4. Vén Istvánt 5. Vivát János. A verseny befejezése után el­határozták a részvevőik, hogy a legjobbakból válogatott csapatai alakítanak és legközelebb meg­hívják a szomszéd községbelie­ket. Ezentúl nemcsak nyáron fognak sportolni, hiszen sole olyan sportág van. amit télen la lehet űzni, falun is. A következő sportesemény a vasárnapi községi sakkverseny lesz. Kovács László 24. hibátlan olaszsággal —, mi na­. gyón csodáljuk önt. Ledőlt ágyara s egesz nap _ Köszönöm> uraim — váía­fel sem kelt többe. Meg a deli szo]j:a Della Rovere —, és foly­menazsit is visszautasította. tatta Csak este szánta rá magát arra, \ jy[^snap ismét hívatta Ban- hogy harapjon valanrit, utana cjleiüi;j hogy jöjjön és borot- pedig megkérte az őrt, kísérje vajja meg^ g mivel a különle­el az árnyékszékre. Az ajtóban ges őrizet immár véget ért, beleütközött a három angolba, pranz magukra hagyta őket, akik onnan jöttek, és éppúgy, vagy legalábbis abban a hi- mint ő, mentesítve voltak a cél- szemken voltak, hogy magukra labeli szennyvödör használata hagyt;at \ tábornok, miközben alól. Udvariasan kitértek útja- arc/lt szappanozta a nyomdász, bél, hogy eloreengedjek, ^ es óvatosan egy papírlapot csúsz- Cbarles, aki a legidősebb es a tdt0tt a zsebébe. Banchelli úgy legmagasabb rangú volt közije mintha mi sem történt vol- lük, barátságosan üdvözölte: na, és tovább csevegett erről­— Good evening, sir! ar™1- , ,. , . . . Munkaja végeztevei kiment Első ízben történt, hogy az az árnyékszékre, hogy a vízve- ngolok megszólítottak egy zetéknél megmossa borotváját, Jász foglyot, és még az őrök ecsetjét és edényét. S abban a is elámultak ezen. A tábornok, biztos tudatban, hogy senki kissé zavartan, egy kézmozdu- sem látja, elővette zsebéből a lattal viszonozta köszöntésüket, cédulát, és be akarta dugni és megszaporázta lépteit. De rongyos cipőjének a talpába. De Charles hangjának hallatára Franz, két embere kíséretében, kénytelen volt megállni és meg- benyitott az ajtón, és rajta­fordulni. kapta. — Tábornok úr — mondta az A borbély, amikor megbilin- angol egy kicsit vontatott, de cselten kilépett a folyosóra, a szemközt levő oldalon megpil­lantotta a tábornokot, ugyan­csak bilincsbe verten és két SS-legóny között. A foglyok, nyi­tott cellájuk rácsa mögül, vala­mennyien dermedtem nézték őket, amint egymás mögött a rotunda felé vonultaik. Néma csönd volt: se megjegyzést, se suttogást nem lehetett hallani. De a néma nézők közül az egyiknek halálra vált az arca. Az utoljára érkezett hét fogoly csoportjához tartozott, s a bör- tönlajsíromon Pietri Valeri, a Compói Népbank könyvelője ne­vén szerepelt Banchelli, amikor cellája mellett elhaladt, egy pil­lantást sem vetett feléje. Müller, hidegvérű természete ellenére, amely inkább angolra, semmint németre vallott, ezút­tal valóban kijött a sodrából. — Hát lehetséges az, hogy egy olyan börtön-veterán, mint ma­ka, aki már ötször is ült, még csak egy cédulát se tudjon ész­revétlenül továbbítani7 — mond­ta a tábornoknak, aki ott ült előtte, némán és lehajtott fővél, minit egy tettenért kisdiák. — Most aztán az egész tervünk füstbe ment... Sejtelme sincs arról, vajon kinek adta volna át Banchelli azt a... — S mivel a tábornok tagadón, intett fejével, Müller széttárta karját, mint aki kénytelen-kelletlen beletörődik az elkerülhetetlenbe. — Akkor hát nem marad más hátra, mint hogy szólásra bírjam Banchellit. De mivel Banchelli nem fog be­szélni, sajnos, nem marad más hátra, mint hogy megpróbáljam rákényszeríteni... Pedig utálom az ilyesmit!... Megnyomta a csengőt, s az őrnek, aki tüstént belépett, németül azt mondta? — Vigyétek a foglyot az el* különítőbe. és hozzátok be a má­sikat A tábornok kiment még min­dig lehajtott fővel, s az előszo­bában meglátta a nyomdászt, bilincsbeverten, két SS-legény között. Merőn ránézett, majd le­sütötte szemét, és nyomban kö­vette az őrt Müller nyájasan fogadta »• nyomdászt, és menten levétette kezéről a bilincset Aztán meg-; kérte, hogy üljön le, íróasztaléit széthajtotta a cédulát s orra élé- dugta. — Megismeri, ugye? — Meg, ezredes úr. De, hogy mi van ráírva, azt nem tudom, mert nem értem rá élolvasni. — Ezt készségesen elhiszem magának, kedves Banchelli. Az van ráírva: Várjuk meg, amíg a szél élül. De nem is kérde­zem. mit jelent, mert alkalma­sint ezt sem tudja... Bizonyos vagyok abban, egészen bizonyos, hogy ebben a mesterkedésben maga csak a postás szerepét játszotta, aki nem ismeri a le­velek tartalmát. Csupán a cí­müket ismeri. S ez az egyetlen dolog, amelyet én is tudni sze­retnék. — Ezt csak a levél küldője mondhatja meg önnek.,. — Persze... — egy kis szüne­tet tartott, hogy cigarettára gyújtson. Majd felállt, és ide- oda sétált a szobában. — Ked­ves Banchelli, magát halálra ítélték: emlékszik rá? — Gondolja, hogy meg lehet feledkezni erről? (Folytatjuk^ ........

Next

/
Oldalképek
Tartalom