Petőfi Népe, 1960. augusztus (15. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-18 / 195. szám

2. oldal i960. augusztus 18, csütörtök Összeült az ENSZ leszerelési bizottsága Cabot Lodge és Kuznyecov felszólalása New York. Kedden este ösz- íszeült as ENSZ 82 tagú leszere­lési bizottsága. Az ülésen a bi­zottság valamennyi tagja meg­jelent. «amint nyugati hírügynökségek Jelentik, elsőnek Cabot Lodge, ez amerikai ENSZ-küldöttség vehetője szólalt fel, aki hallga­tott arról a köztudomású tény­ről, hogy a genfi tízhatalmi le­szerelési értekezlet a nyugati ha­talmak megegyezés-ellenes ma­gatartása miatt jutott zsákutcá­ba. Beterjesztett javaslata lénye­gében semmi újat nem tartal­maz a nyugat korábbi állás­pontjához képest. Cabot Lodge azt indítványozta, hogy szüntes­sék meg a maghasadásos anya­gok katonai célokat szolgáló gyártását, vagy alternatívaként lépésről lépésre csökkentsék a katonai jellegű nukleáris terme­lést. A nukleáris fegyverek be­tiltását a javaslat nem említi. A következő felszólaló Kuz­nyecov szovjet külügyminiszter­helyettes volt. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének kötelessége, hogy a leszerelést elsőrendű fontossá­gú kérdésként kezelje. Éppen ezért ezt a kérdést, amint a Szov­jetunió már többször kifejtette, az ENSZ közgyűlésének teljes ülésén kell megvitatni, mégpe- d:g lehetőleg a kormányfők rész­vételével. A szovjet küldött a 82 tagú leszerelési bizottság össze­hívásáról elmondotta, hogy a NATO államok, különösen az Egyesült Államok vezető körei mindent megtesznek, hogy fél­revezessék a világ-közvéleményt és a leszerelést dicsérő üres be­szédekkel leplezzék fegyverke­zési hajszájukat. Kuznyecov bírálta azt a ja­vaslatot, amelyet az amerikai küldöttség június 27-én terjesz­tett elő Genfben a tízhatalmi le­szerelési bizottság ülésén. Ez a terv — mondotta — nem egyéb mint ködfüggöny, amely mögött kényelmesen tovább lehet foly­tatni a fegyverkezési hajszát. Az Egyesült Államok és szövet­ségesei súlyosan tévednek, ha azt hiszik, hogy rákényszeríthe- tik a Szovjetuniót a terv elfoga­dására, amely a nemzetközi kémkedést szentesítené. Kijelen­tette, hogy a Szovjetunió mind­ezek ellenére folytatja harcát a leszerelésért. Kuznyecov ismételten rámu­tatott arra, hogy a genfi tízha­talmi leszerelési bizottság mun­kája a nyugati hatalmak maga­tartása miatt nemcsak tárgyta­lanná, hanem károssá is vált. Befejezésül a szovjet küldött is­mét hangoztatta, hogy a leszere lés kérdését az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén kell megtár­gyalni. Külföldről jelentik MOSZKVA.- A kedden meg­nyílt japán ipari kiállítás al­kalmából a moszkvai japán nagykövet fogadást adott a Luzsnyiki Stadionban. Szovjet részről megjelent Anasztasz Mi- koján, valamint a Szovjetunió több minisztere és Nyikoláj Fedorenko tokiói szovjet nagy­követ. A vendégek között volt a kiállítás megnyitására Moszk­vába érkezett japán küldöttség, amelyet a japán külkereskedel­mi és iparügyi miniszter vezet. * DZSAKARTA; Az indonéz kormány nyilvánosságra hozta az indonéz nemzeti front 61 ta gú központi végrehajtó taná­csának névsorát. A végrehajtó tanács elnöke dr. Szukarno lett. Tagjai a különböző pártok és tömegszervezetek vezetői. A ta­nács tagjai között van Szasztro Amidzsozso, az Indonéz Nem­zeti Párt elnöke és Aidit, az Indonéz Kommunista Párt el­nöke is. * London. Me Cohn, az ameri­kai atomerőbizottság elnöke és Merchant amerikai külügymi­niszter-helyettes Londonban tár­gyal az amerikai atomkísérle­tek felújításáról. Az angol lapok szerint az amerikaiak meg akar­ják szerezni az angolok támo­gatását a kísérletek felújításá­hoz. NAPTÁR: I960, aug. 18, csütörtök. Névnap: Ilona Napkelte: 4 óra 43 perc. Napnyugta: 18 óra 51 perc. Olvasóink figyelmébe! Ezen a héten technikai okol« miatt nem a szombati, hanem a pénteki számunkban közöljük az egész heti rádióműsort. Megkezdődött a Powers-per tárgyalása Moszkvában Negyedszer ült össze Kongó ügyében a Biztonsági Tanács New York; Az ENSZ köz­pontjában hosszas tanácskozá­sok folytak a Biztonsági Tanács Újabb kongói ülésének előkészí­tésére. A tanács már szerdán összeült. A Biztonsági Tanács ezúttal negyedszer ül össze Kongó ügyében. Brüsszeli hírek sze­rint a belga kormány nem szándékozik külön képviselőt küldeni az ülésre, mert véle­ménye szerint a megoldásra váró probléma a kongói kor­mány és az ENSZ között vető­dött fel. Leopoldvilleből Jelentették, hogy a kongói hadsereg távo­zásra kényszerítette az ENSZ haderők által eddig a leopold- villei repülőtéren megtűrt belga ejtőernyős szakaszt. Az ejtőer­nyősök az egyik belga támasz­pontra távoztak és velük ment az egykori belga katonai misz- szió 13 polgári alkalmazottja is, akik eddig a bezárt belga nagykövetség épületében rejtőz­tek. Katanga tartomány több vá­rosában tüntetések voltak Csőmbe önjelölt miniszterelnök ellen. Jadotville központjában kitűzték a Kongói Köztársaság nemzeti lobogóját. Moszkva. Szerdán, délelőtt állt a bíróság elé Powers, a május 1-én lelőtt U—2-s ame­rikai kémrepülőgép pilótája. Ez alkalomból több amerikai lap foglalkozik a Powers-üggyel. A Washington Post and Ti­mes Herald vezércikkében meg­állapítja, az az amerikai kö­vetelés, hogy az Egyesült Álla­moknak joga legyen kémrepü­léseket végezni más államok területe fölött, vitathatatlanul nehéz helyzetbe hozta Ameri­ka szövetségeseit és azok kétel­kedni kezdtek a washingtoni politika ésszerűségében. Az Egyesült Államok álláspontjá­nak következményeit mind a mai napig érezni lehet. A Washington Star a leg­nagyobb veszélynek azt tartja, hogy a Powers-per kényelmet­len helyzetbe -hozhatja az Egye­sült Államokat. A Newsweek című amerikai hetilap közölte Powers három levelét, amelyet feleségéhez írt. Powers megírta, hogy a vizs­gálati fogságban sokkal jobban élt, mint ahogyan ezt várni le­hetett. Arról is tájékoztatást adott, hogy szovjet ügyvédet rendeltek ki védelmére. Powers egyik levelében megjegyezte, -ha újra kezdeném, egészen másként élném le életemet«. Fürdővemdégeinkkel közöljük, hogy jgőz- és kádfürdőnk j augusztus 20-án zárva lesz. í Helyette 19-én tartunk í fürdőnapot. Vízmű Vállalat. 1908 LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT Moszkva. (MTI) Az U—2-s amerikai kémrepülőgép pilótája, Francis Powers ügyében szerdán Moszkvában megkezdődött a bí­rósági tárgyalás. Powers ügyét a Szovjetunió Legfelső Bírósá­gának katonai kollégiuma tár­gyalja. A tárgyalás iránt hatalmas érdeklődés mutatkozott mind a Szovjetunióban, mind külföldön. Több mint 150 külföldi és nagy­számú szovjet újságíró foglalt helyet a sajtó részére fenntar­tott karzaton. Az ülésteremben foglalt helyet Powers családja: apja, anyja és felesége, akik amerikai jogászok kíséretében érkeztek a tárgya­lásra. A bíróság moszkvai idő sze­rint pontosan 10 órakor vonult be az ülésterembe. Bevezették Powerst, aki két őr kíséreté­ben foglalta el helyét a vád­lottak padján. Előtte helyezke­dett -el védőügyvédje, a másik oldalon pedig a vád képviselője. A vád képviselője mellett hatal­mas asztalokon helyezték el a tárgyi bizonyítékokat, fénykép- felvételeket, magnetofonszalago­kat, Powers felszerelését, ejtő­ernyőit, a lelőtt U—2 típusú kémrepülőgép alkatrészeit, kü­lönleges műszereit. A bíróság elnöke Powersszel tolmács útján ismertette, hogy a szovjet büntetőtörvénykönyv alapján kerül ügye tárgyalásra. A bíróság elnökének kérdésére válaszolva az adatfelvétel során Powers kijelentette: az Egyesült Államok állampolgára, 1929-ben Kentucky államban született, apja foglalkozása cipőkészítő, anyja háziasszony, nős, gyer­mektelen. A bíróság elnöke ezt követően a megidézett tanúkat vezettette be. A tanúkat az elnök figyel­meztette kötelezettségeikre, majd írásbeli nyilakozatot vett tőlük arról, hogy csak az igazságot vallják. Ezt követően a szakértőket vezettette be a bíróság elnöke. A bíróság elnöke ismertette a vádlott jogait. Elmondotta többek között, hogy Powers val­lomását angolul teheti meg: kérdéseket adhat a tanúknak, szakértőknek; megjegyzéseket fűzhet a vallomásaikhoz; új bi­zonyítékokat terjeszthet a bíró­ság elé; ügyvéddel képviseltet­heti magát, a bírósági eljárás végén az utolsó szó jogán fel szólalhat. Powers a bíróság elnökének kérdésére kijelentette, hogy tisz­tában van jogaival. A bíróság elnöke ezután ismertette a bíró­ság összetételét, majd hangsú­lyozta, hogy a védőügyvéd, Mi­hail Grinyov, a bírósági nyomo­zás szakasza óta ismeri a vád tárgyát alkotó dokumentumo­kat. Powers kijelentette, hogy nincs semmiféle megjegyzése a tárgyalás előzetes szakaszához. Ezt követően Afanaszjev őrnagy, a bíróság titkára felolvasta a ko­rábban közzétett vádiratot. A vádiratot Powersnek angol nyelven nyújtották át. Az egész tárgyalást egyidejű­leg több nyelvre fordítják szink­ronban, külföldi újságírók és megfigyelők számára. A bíróság tagjainak, a vád és védelem kép­viselőinek, a tanúknak és a szakértőknek a nyilatkozatait Powers számára külön tolmács • fordítja. * — Országos szakmai értekez­et lesz Baján a Tanítóképző 1 intézetben augusztus 24-től 28- 1 g. Rajz, kézimunka, tesnevelés 1 is mezőgazdaságtan szakos ta- 1 nárok tárgyalják meg 'a tanító- í tépzők múltévi munkájának pasztalatait. Az ország 14 inté- ' setéből 83 tanár vesz részt az i értekezleten. 1 — A vagyonkezeléssel meg- < bízott termelőszövetkezeti ta- 1 gok anyagi felelősségéről ren- ] delet jelent meg a Magyar Köz­löny 67. számában. i — Csak Angliában történhe­tett. Peggy Gardner London : egyik elővárosában Kingsbury- ban élő idős asszony rend- ; kívüli születésnapi ajándékkal örvendeztette meg kiskutyáját. A várostól megvásárolt egy ki­mustrált utcai lámpaoszlopot és felállíttatta a kertjében. Azóta övé a világ legboldogabb ku­tyája. .;. — Közgyűlésen tárgyalták meg a kéleshalmi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben a soron- következő legfontosabb mező­gazdasági munkákat. A terme­lőszövetkezet egyébként az ara­tásnak több mint 80 százalékát géppel végezte el — jelenti községi tudósítónk. — A lelke mélyéből beszélt. A kanadai rádió versenyt hir­detett a férfiak körében, hogy minél rövidebben írják meg, miképpen öltözködjék a fele­ségük. A győztes egyszóval vá­laszolt: »gyorsan«! — Nagymamák találkozóját rendezett a Kecskemét IV. ke­rületi nőtanács. Az ünnepségen megjelent 120 nagymamát az óvódások szórakoztatták vidám műsorszámokkal. — Elhagyott jacht az utcán. Egy londoni mellékutcában nagy feltűnést keltett az autók között egy szép, barna, motoros jacht, amelynek 10 napig nem akadt gazdája. A rendőrség hosszas nyomozás után végül a közleke­dést akadályozó vízi járművet elvontatta egy városkörnyéki parkírozó helyre. A környékbe­liek tanúsága szerint a közel 500 font értékű hajót kézikocsin hozták erre a különös helyre és azóta senki sem jelentkezett ér­te. — Az elkövetkező ötéves köz­ségfejlesztési terv megvalósítá­sára 3 millió 750 ezer forintot fordítanak Bávodon. Többek között vízmű, új mozi. járda és orvosi lakás épül majd. — Franciaországban kipró- láltak egy új, három turbinás .elikoptert, amely óránként 45 kilométeres sebességgel ha-* ad és elérte a 3 800 méter ma- ;asságot. — Épül a világ legnagyobb vasércbányája. Ukrán sza-kembe- ek műszaki tervei alapján a ;rivojrogi vasércmedencében ‘pül a világ legnagyobb vasérc- lányája, amelynek tervezett ka- »acitása évi 12 millió tonna lesz. — Végrehajtó bizottsági ülő­ién tárgyalták meg Dávodon a cözség egészségügyi helyzetét, negvitatták a gyógyfürdő bőví- ését is — jelenti községi tudó­sítónk. — „Hamisított olimpiai bélye­gek.” Röviddel azután, hogy el­fogták egy kubai olimpiai bélyeg Hamisítóját, most Nyugat-Né- netországban jelenteik meg ha­misított paraguay-i bélyegek, á bélyegek zöld, vörös színűek,- kosárlabdázókat ábrázolnak és 36 guarani névértékűek. — Bácsalmásiak a Szegedi Szabadtéri játékokon. — Bácsal­más községből eddig több mint 50-en látogattak Szegedre a nyá­ri szabadtéri játékok előadásai­ra — jelenti községi tudósítónk. — Sörtó. A világ sörtermelése 350 millió hetoliter. Ezzel a sör­mennyiséggel akkora tavat le­hetne megtölteni, amelynek alapterülete 3,5 négyzetkilomé­ter, mélysége pedig 10 méter. — 15 ezer forintot fordítanak a fiúiskola tatarozására Bácsal­máson. A tatarozást szeptember­re befejezik *— jelenti községi tudósítónk. — Áruértékesítés! tervét a bajai járás termelőszövetkezetei közül július 31-ig a bácsbokodi Űj Otthon 33, a bácsboreódi Pe­tőfi 57, a felsőszentiváni Kos­suth 35, a garai Rákóczi 38, ai szeremlei Rákóczi 53 és a vas­kúti Petőfi Termelőszövetkezet 43 százalékra teljesítette. — öt megye részvételével Cegléden tűzoltóversenyt ren­deznek, amelyen megyénket 13 önkéntes tűzoltó-csapat képvi­seli 100 taggah J Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Csősz Anna (anyja neve: Csille Anna), Tóth Endre (Csabai Klára), Feketa Zsuzsánna (Sárközi Mária), Ke-! mény Tibor (Kovács Ilona)* Berta Lajos (Veszelovszki Má­ria), Nagy István (Murinai Máá ria); Kecskeméti halászok Keddig a kecskeméti Szabad­ság téri szökőkút kis medencé­jében békésen megfértek egy­más mellett a gömbölyű teknö- cök. Nyugalmukat nem hábor­gatta sem a gyerekek játékos kedve, de még a Községgazdál­kodási Vállalat dolgozói sem. A kecskemétiek úgy megszokták a betonmedencét, hogy közönyös arccal szemlélték a forgó víz­sugarakat, a napozó teknősbéká­kat. Talán a közöny volt az oka annak, hogy Baranyi Károly, aki kora reggel egy másfél kilós pontyot vásárolt — bizonyára azzal a céllal, hogy jóféle ha­lászlét főzzön belőle — elszuny- nyadt. Ám a sors sokszor meg­tréfálja az embert. Baranyi Ká­roly szendergés közben nem vette észre, hogy valamelyik paj­kos kisdiák a halat a medence vizébe csúsztatta. A kis bűnösök elszeleltek, de a hal vígan lubickolt a beton- medence vizében. Közel három­órás hajsza indult _ meg a hal kézrekeritésére, de a közönség4 sikert leszámítva, nem járt ered-* ménnyel. A medence körül mi* ott állt Kecskemét apraja, nagy-* ja, a VKG Vállalat emberei, 9 hol a halnak, hol a halászoknak drukkoltak«. Végül is a gór* diusi csomót Szabó István met* szette el. Ügy ahogy volt, cipő* ben, belépett a tóba és három* negyed órás elkeseredett küzde* lemmel — a nézők lelkes bízta* tása közben — egy merítőháló* val kiemelte a potykát a vízből'* A tulajdonos boldogságát ne* héz lenne szavakba foglalni, ámt az öröm az arcára fagyott, ami4 kor Szabó István — aki régi ha* lász — idézte a halász-szabályt i »Azé a hal, aki kifogja.« AzzaŰ továbbállt. Bizonyos, hogy a hal végre ia visszakerült Baranyi Károlyhoz, de az is bizonyos, hogy elkerii* lik a medence környékét azok, akik halat vásároltak, bármily jót lehet is ott szunyókálni. G, G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom