Petőfi Népe, 1960. augusztus (15. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-18 / 195. szám

Tr,, ís* H ” ~ 7-^° *CSK£Vfi? Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BACS - KISKUN MEGYEI LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 195. SZÁM Ära SO filter I960. AUG. 18, CSÜTÖRTÖK ____________________________E Há rom élüzem, három kiváló vállalat A TANÁCSI IPARBAN A felszabadulási versenyben elért, átlagon felüli teljesítmé­nyük alapján, hat tanácsi vál­lalatunkat tüntettek ki az él- üzem, sietve a kiváló vállalat büszkéimével. Élüzem lett a Bács-Kískun megyei Finomme­chanikai Vállalat, mélynek szor­galmas kollektívája, az anyag- beszerzési nehézségek ellenére, a 2 százalékra tervezett alap­rentabilitását 5,2 százalékra tel­jesítette. Az egy munkásra eső termelési érték növekedése meg­haladta a 20 százalékot. Féléves tervét 121,9 százalékra teljesí­tette a vállalat, másszóval: 11 millió 200 ezer forint értékű közszükségleti cikket adtak a népgazdaságnak. Fennállása óta most az első ízben ért el a Bajai Gépkocsi­közlekedési Vállalat olyan ered­ményt, ami által a tanácsi ke­zelésben levő közlekedési válla­latok közül őket érte a nagy ki­tüntetés: elnyerték az élüzem címet. Ugyancsak élüzem címmel tüntette ki a Könnyűipari Mi­nisztérium a Bajai Fémipari és Javító Vállalatot. A kommunális szolgáltatást végző vállalataink közül hármat tüntettek ki »»A tanács kiváló vállalata« címmel. Baján a Gáz­mű Vállalat az elmúlt évhez vi­szonyítva komoly fejlődést ért el. Annak ellenére, hogy vegy­ipari üzem lévén, a munkaidőt csökkentették, helyes és ésszerű munkaszervezéssel elérték, hogy az egy főre eső termelési érték növekedése meghaladta a 30 szá­Megválasztották az MSZBT kiskunhalasi járási és yárosi bizottságát Kedden délelőtt a városi mű­velődési ház- klubszobájában tartotta alakuló ülését a Magyar —Szovjet Baráti Társaság kis­kunhalasi járási és városi inté­ző bizottsága. Az egybegyűlteket Tóth Fe­renc, a járási népfront-titkár üdvözölte, majd Venesz Károly, az MSZBT megyei intéző bi­zottságának tagja, a Petőfi Népe ipari rovatának vezetője ismer­tette a társaság munkájával kapcsolatos tennivalókat. Az ezt követő vitában részt vett Mar- tonosi Pál, Galántha Tibor, Nyá- mádi József, Tóth Ferenc, Rá­mán János, dr. Stammer József és Nagyapáti János elvtárs. Ezután megválasztották a já­rási és városi intézőbizottságot. A társaság elnöki tisztét Stam­mer József tölti be, titkár pe­dig Galántha Tibor népművelési felügyelő lett. Az intéző bizott­ság tagjai: Tóth Éva Bamevál, Kovács Ferencné Szikvízüzem, Rémán János kultúrház-igazgató Martonosi Pál könyvtárvezető, dr. Sütő József gimnáziumi ta­nár, Nagyapáti János kereske­delmi felügyelő, Horváth János, a KISZ munkatársa, Simon Jo­lán Bamevál-i dolgozó, Hor­váth Istvánná és Óvári Péter pártmunkások, Lorencz György dr. főorvos, Tóth Ferenc, a Ha­zafias Népfront járási titkára és Nyámádi József, a járási tanács végrehajtó bizottságának titkára. Az intéző bizottság tagjai lel­kesedéssel fogtak a munkához Cséplés - munkaegységre (Községi tudósítónktól.) A kalocsai járásban Drágszél fejezte be elsőnek az aratást, s most a cséplésben is első akar lenni. A gyors cséplés értékét növeli az is, hogy a termelő­szövetkezetek a saját tagjaik­ból álló cséplőbrigádokkal — munkaegységre csépelteinek. Folynak a keverőszántások is, hogy a jövő évi termésnek mi­nél jobb alapot adjanak. Mind­ezekkel a munkákkal egy időben a drágszéli termelőszövetkeze­tekben nem áll meg az építke­zés sem. Meg kell mondani, hogy a fiatal termelőszövetke­zeti vezetők igen nagy lelkese­déssel és szorgalommal igyekez­nek elsajátítani a nagyüzemi gazdaság vezetésének többirá­nyú művészetét. /VWVWWWWI/l/VWWWWW'/VIO 5,6 millió forint értékű tenyészállatot vásároltak zalékot. Előállítottak 800 000 köbméter gázt, és ennek mellék- termékeként 1150 tonna kokszot. Eredményeik eléréséhez nagy­ban hozzájárult, hogy a válla­lat dolgozóinak 70 százaléka 7 hónapos szakmai továbbképző tanfolyamon vett részt, valamint az a tény, hogy az egyes dol­gozók és a brigádok munkaver­senyben állnak egymással. Kecskeméten a Községgazdál­kodási Vállalat az elmúlt év ha­sonló időszakához viszonyítva 2 millió 200 ezer forinttal több ter­melési értéket állított elő, ter­vét 112 százalékra teljesítette, a felszabadulási munkaverseny ki- terjesztésével pedig elérték, hogy az egy munkásra eső termelési érték a tervhez viszonyítva több mint 26 százalékot növekedett. A Bács-Kiskun megyei Ké­ményseprő és Cserépkályhaépítö Vállalat az iparágban országo­san is első lett 116,1 százalékos teljesítményével, a megrendelt munkák előirányzatát pedig 150 százalékra teljesítették. Az első félévben közel 300 darab cserép­kályhát építettek a lakosságnak és a közületeknek, s itt is szin­tén az volt az ösztönző, hogy a felszabadulási munkaversenyben valamennyi dolgozó részt vett. A kitüntető címek átadására alkotmányunk ünnepén kerül sor. Egész Kiskőrös megmozdult Alig terjedt el a híre Kiskőrösön, hogy pártházat építenek,- máris sorra érkeznek a vállalások, hogy a pártszervezet otthona mielőbb elkészüljön. A párttagok egy napi munkával járulnak hozzá az építéshez. Eddig 4000 óra társadalmi munka vál­lalását összesítették. Mivel ez a helyiség lesz a KISZ-szervezet második otthona is, a községben élő fiatalok 1000 órát, a járási KISZ-bizottság pedig 1500 munkaóra biztosítását ajánlotta fel. A Kiskőrösi Ve­gyes Ktsz vállalta, hogy a szükséges építési anyagokat beszerzi, s őket bízták meg a kivitelezéssel is. Az épület teljes villany- szerelési munkáit a KIOSZ tagjai ajánlották fel. A pártház belső szépítésére a nőtanács és a Kiskőrösi Ruházati Ktsz kö­telezte magát. A tervezést és a létesítmény munkáinak műszaki előkészítését pedig a megyei szervek biztosítják. Á pusztától a villanyvezetékig DCéleshafma tíz eJtilen.de.fc Kéleshalma egész területe szétszórt tanyavilág volt a múltban, 10 700 holdas, homo­kos pusztáján a világtól elzárva élt a nép. 1952-ben alakult meg itt az új község, s ettől kezdve minden esztendő egy-egy nagy lépés a fejlődés útján. Először egy 3 kilométeres be­kötőút létesült, majd megépült a tanácsháza; önálló közigazga­tást kapott a puszta népe. Ha­marosan elkészült az ivóvízel­látás szempontjából oly égetően sürgős mélyfúratú kút, majd posta létesült. A község 12 ki­lométerre fekszik a vasútvonal­tól és sokáig a szekér volt az Elseje óta a 44-es AKÖV vette át a forgalom irányítását a TÜZÉP kecskeméti 1001-es és 1002-es telepén. Tíz gépkocsi és 20 rakodó bonyolítja le a tűzrevaió házhozszállítását. Képün­kön: folyik a rakodás. egyetlen elérhető közlekedési eszköz. 1953-ban a lakosság ké­résére s a tanács intézkedésére megindult az autóbusz-járat. Iskola épült és bővült az új faluban, több tanteremmel. A gyermekek ma betonjárdán köz­lekednek, virágos parkot gon­doznak, hintával felszerelt ját­szótéren szórakoznak. Tavaly a községi tanács aa önkéntes tűzoltóság részére ko­moly szertárat létesített. Az idei év legfontosabb prog­ramja a falu villamosítása. Aa előkészítő munkák már folynak« ami azt jelenti, hogy év végére kigyullad a villanyfény a falu­ban. Az egykori puszta népe áldo­zatkész munkával járult hozzá a község fejlesztéséhez; közel egy millió forintot ér mindaz, ami Kéleshalmán társadalmi hozzájárulásból létesült. Elkészült Csólyospáios fejlesztésének iftéves terve (Községi tudósítónktól.) Csólyospáios ötéves fejlesztés si tervének elkészítésekor figye­lembe vették a lakosság kíván­ságait és szükségleteit Központi autóbuszmegállót létesítenek^ bővítik a villanyhálózatot, meg­hosszabbítják a betonjárdát, tör­pe vízmű vet építenek a hozzá­szolgáló vízvezetékkel együtt, s megjavítják a község útjait Ezenkívül ikerházakat építenek szolgálati lakások céljaira, s napközi otthonos óvodát is léte­sítenek. a bajai járás termelőszövetkeze­tei. Többségükben magukévá tették a járási pártbizottság ha­tározatát és törekednek arra, hogy tenyészállatok beállításá­val a közös állattenyésztés alap­ja meglegyen. Járási viszony­latban jelenleg 4,4 anyakoca jut 100 kát. holdra. Minden remény megvan rá, hogy év végéig elérik a tsz-ek a 100 holdanként öt anyakoca lét­számot. A bácsborsódi Űj Élet Tsz-nek 2418 hold szántóföldje van. Ezen 500 sertést nevel a szövetkezet, ebből 126 az anya­koca. Csávolyon az Egyesülés Termelőszövetkezetben szintén hasonló eredmények mutatkoz­nak az állattenyésztésben. Az Egyesülés TSZ-ben az a törek­vés, hogy a következő gazdasági évben már teljesen saját te­és nyésztésből fedezzék a hízó- tenyészanyagot. JCertÍLzcti tanfo-ltjam l'Jlemeiiiádudvaron A községi tanács végrehajtó bizottsága a közelmúltban tár­gyalta az őszi és téli ismeretter­jesztési munka tervét. A terme­lőszövetkezeti vezetők különösen az ezüstkalászos kertészeti tan­folyam megindítását helyesel­ték, mert — mint mondották —, arra a kertészetekben dolgozó termelőszövetkezeti gazdákat is elküldhetik majd. Mivel pedig a község adottságai igen kedvez­nek a kertészkedésnek, talán Nemesnádudvar egész mezőgaz­dasági termelésére rányomja majd bélyegét ez a tanfolyam az elkövetkező években. A lányok kitellek magukért As égbolt halványszürkén dereng a város felett, hajnalo- dik. A lakók többsége még al­szik. A Kecskeméti Konzervgyár I-es telepén azonban szorgal­mas munka folyik. Az éjjeli műszak befejezéshez közeledik. A befőzőben vidám, pirosarcú lányok jó eredménnyel szeret­nék zárni a műszakot. Sürög- nok-forognak mint a jó házi­asszony saját konyhájában. Ar­cukon ott ül az izgalom. Egy óra van hátra és vajon elér- jük-e az előző műszak teljesít­ményét. Éjjel nehezebb a munka. Mrázik Ferenc művezető szin­tén nyugtalannak látszik. Szem­üvege alól oda-odasandít a töl­tő brigádra. Szólni éppen nem szól, de a nézése eléggé biztató, A lányok lelkesen végzik fela­datukat, pillanatok alatt meg­töltenek egy-egy üveget az íz­letes barackkal. A következő művelet Vö­rös Máriáé, ö amúgy magyaro­san nyakonönti a mosolygó ba­rackot, 80 fokos felöntő lével. Egy-két perc telik el és már­is az előmelegítőben „exháus- torban” gőzölögnek az üvegek. Ezután történik az edények zá­rása. A művezető az óráját né­zi. A lányokat azonban nem kell félteni. Hihetetlen gyorsasággal száguld az ízletes barackbefőtt Dobos Mária záró keze alatt. Néhány ügyes mozdulat és már­is a sterilkádba kerülnek az üvegek. Az óra 5,45-öt mutat. Tizenöt perc van hátra az ex­haustorban azonban még min­dig 100—150 üveg várja lezá­rását. A KISZ-fiatalok lelkesítő sza­vaira fokozódik a munka üteme és addig dolgoznak, amig min­den üveg be nem kerül a csí- rátlanítóba. A következő mű­szak dolgozói már megérkeztele» Figyelik a sürgést. A műszak végén Faul Béláné sterilizáló örömmel újságolja az ered­ményt: többet gyártottunk a ter­vezettnél. : A lányok kitettek magu­kért, boldogan adják át mun­kahelyüket a következő mű­szak dolgozóinak. j Földházi Irén ! KISZ-tudósító ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom