Petőfi Népe, 1960. július (15. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-07 / 159. szám

t. oldal 1960. július 7. csütörtök Hruscsov Kaprunban és Villachban A szovjet kormányfő csütörtökön délután tér vissza Becsbe Villach. Hruscsov szovjet mi­niszterelnök ausztriai látogatá­sának hatodik, és vidéki kőrút­jának harmadik napja Fuschl- ból Kaprunon át Villáchba ve­zetett. A szovjet kormányfőt és kíséretét útközben lelkesen üd­vözölte a lakosság. Délben ér­keztek Kaprunba, Ausztria leg­nagyobb vízierőművéhez. Ott Waldbrunner osztrák közleke­dési és villamosenergiaügyi mi­niszter ebéden látta vendégül a szovjet vendégeket, majd meg­mutatta nekik a vízierőmű víz­tárolóját és géptermét- Hruscsov baráti beszélgetést folytatott az erőmű építőivel. A vizierőmű megtekintése után az egyik új­ságíró megkérdezte Hruscsovót: — Honnan van önben ez a ha­talmas energia, amelyet minden* ki megcsodál. A szovjet kor­mányfő így válaszolt: — Bízni kell az életben és ném szabad engedni a hangulatoknak. Hi­szem, hogy a kommunizmus ügye győz. A emberi élet nem olyan hosszú, de remélem, meg­érem azt az időt, amikor vörös zászló lobog majd az egész vi­lág fölött. Kaprunból való elindulásakor az egyik szocialista pártállású mérnök egy fémből készült ki­sebb Lenin-szobrot nyújtott át Hruscsovnak. Elmondotta, hogy 1942 decemberében Minszkben Kedden a prágai vár spanyol­termében megkezdte munkáját a Csehszlovák Kommunisták Pártja országos konfrenciája. A pártértekezlet a Csehszlovák- Köztársaság új szocialista al­kotmányának tervezetét és a népgazdaság 1961—1965. évre szóló harmadik ötéves tervét Vitatja meg. Antonin Novotny* a Köz­ponti Bizottság első titkára, a Csehszlovák Köztársaság elnöke mondott beszédet az értekezle­1960. június 30-tól Afrika tér­képén egy új nagy állam, a Kongói Köztársaság, a fekete kontinens területileg legnagyobb államának neve jelenik meg. A Z 344 000 négyzetmilométer nagy­ságú, 14 millió lakosú, eddig Belga-Kongó néven ismert gyar­mat hosszú küzdcl-m után ki­vívta függetlenségét. látta, amikor a hitlerista SS- katonák belelőttek a kis szob­rocskába. Élete kockáztatásával magához vette, rejtegette és őrzi azóta is a szobrocskán Hruscsov keddi programjának utolsó állomása Villach volt. A városban mintegy 20 000 ember gyűlt össze az utcákon a szovjet vendégék fogadására. Röviddel Hruscsov és kíséretének megér­kezése után díszruhába öltözött bányászok, az osztrák asszonyok és a vasutasok küldöttsége je­lent meg Hruscsovnál a Park Szállóban. A szálló előtti téren igen sokan gyűltek össze és él­Moszkva. A Szovjetunióban megkezdődött a világűrkutatási célokat szolgáló nagyteljesítmé­nyű, több fokozatú hordozó ra­kéták új változatának kipróbá­lása. Kedden kilőtték az első raké­tát a Csendes-óceán irányába. A rakéta pályája teljes össz­hangban volt a megadott prog­rammal. Utolsó fokozatának orr­része, amelyet úgy képeztek ki, hogy áthatolhasson a sűrű lég­rétegeken, a kiindulási ponttól mintegy 13 ezer kilométer távol­Novotny beszédében hangsú­lyozta, hogy a dolgozók helyes­lik és támogatják Csehszlová­kia Kommunista Pártja politi­káját. A dolgozók megelégedés­sel és büszkeséggel fogadták az alkotmánytervezet széleskörű országos megvitatása alkalmá­val az új alkotmánynak azt a megállapítását, hogy Csehszlo­vákiában győzött a szocializ­mus. Kérték, az országban végbe­ment társadalmi változás az állam elnevezésében is jusson kifejezésre. A köztársasági el­Az új állam hat tartományra oszlik, melyeknek területe kü- lön-külön is egy-egy nagyobb európai ország területének fe­lel meg. A jelentős autonómiá­val rendelkező tartományok a Leopoldville-ben — az ország fővárosában — székelő központi kormánynak vannak aláren­delve, * jenezték Hruscsovot A Szovjet miniszterelnök megjelent a szál­loda erkélyén és viszonozta az üdvözlést. Hruscsov az éjszakát Villach­ban töltötte- Szerdán fölytátta körütját. Délelőtt Klagenfurtba érkezett, majd megtekintette a franzschaehl papír- és cellulóze- gyárat. Onnan tovább utazik Grazba. A szovjet miniszterelnök csü­törtökön délelőtt Grazban ipari üzemeket látogat meg, s ezzel végét ér körútja. Csütörtökön délután visszatér Bécsbe. ságban, a megadott pont közvet­len közelében, csapódott a ten­gerbe. A Cséndes-óceán középső öve­zetében tartózkodó, és külön­böző mérőműszerekké! ellátott különleges hajók elvégezték a programban előirányzott összes méréseket és értékes adatokat szereztek. A nagyteljesítményű ballisz­tikus rakéták kipróbálása foly­tatódik. A kísérletsorozat e hó végéig tart­nők. ezért javasolta a konferen­ciának, hogy az új alkotmány­ban »Csehszlovák Szocialista Köztársaság-ra« változtassák az állam nevét. Az alkotmány szerint megváltozik az állam címeré is. Az új címerben öt­ágú csillag jelképezi a szocia­lizmus győzelmét és a csehszlo­vák nép hűségét a proletár nemzetköziség elvéhez. Beszéde további részében Antonin Novotny, a csehszlovák népgazdaság harmadik ötéves tervével foglalkozott. Hangsú­lyozta, hogy az 1961—1965. év­re szóló terv a fejlett szocia­lista társadalom építésének ter­ve. Megvalósításával a cseh­szlovák nép megteremti a fel­tételekét ahhoz, hogy áttérhes­sen a kommunizmus építésére. Novotny a beszéde befejező ré­szében az eredetileg tervezett előirányzatok idei hatalmas túl­teljesítéséről beszélt. Lényegé­ben a második ötéves tervet már áprilisban teljesítette a csehszlovák népgazdaság, így le­hetővé vált, hogy az 1961—65-ös évekre a tervezettnél nagyobb féladatókát tűzzön ki a nép. A harmadik ötéves tervben gz ipari termelés legalább 56 százalékos növelését irányozzák elő az eredetileg tervezett 50,8 százalék helyett. 1960. július elsejével — az ENSZ-nek 1950-ben hozott ha­tározata alapján — megszűnt a 460 ezer négyzetkilométer területű, 1,4 millió lakosú Szo­mália feletti olasz gyámság. A szórnál! nemzetiségi törzsek Szomálián kívül a környező ál­lamokban, így Kenya és Etió­pia egy részén, Valamint a Francia Szomálipart és a Brit Szomáliföld területén élnek. Ez utóbbi országban 1956-tól moz­galom indult meg, mely célul tűzte ki, hogy a 176 ezer négy­zetkilométer nagyságú, 600 ezer lakosú területet a függetlenné váló Szomáliához Csatolják. E mozgalom eredményéként az Adeni-öböl partján fekvő brit védnökség 1960. június 26-án elnyerte függetlenségét és la­kóinak akarata szerint július 1-én Szomáliához csatlakozott. A két ország egyesüléséből ala­kuló 636 000 négyzetkilométer N A P T A R 1960. július 7, csütörtök. Névnap: Cirill. Napkelte: 3 óra 54 perc. : Napnyugta: 19 óra 43 perc. * — Kedden délután Baksa Gyula elvtárs, az MSZBT me­gyei titkára, a Kecskeméti Tég­lagyár Vállalat mintegy 40 dolgozójával beszélt a csúcsér­tekezlettel kapcsolatos problé­mákról és az amerikai kémre­pülésről. &ieniétnj napiál 425 évpel ezlőtt, 1535. július 7-én fejeztette le a zsarnok Vili. Henrik angol király Mo­rtis Tamás angol humanistát, a nagyszerű szónokot és rendkí­vüli tehetségű írót. Ő volt az angol oknyomozó történelem megalapítója. F6 műve, az 1516- ban megjelent Utópia, az első államregény, amelyben szociá­lis igazságkereséssel a korai kapitalizmus igazságtalanságait leplezi le. — Kultúrházat építenek Ke­rekegyházán, a Lenin téren, 2 500 000 forint értékben. Ezzel a község lakosainak régi kíván­sága teljesül — írja községi tu­dósítónk. — Kéménytűz ütött ki a na­pokban a Bajcsy Zsilinszky utca 49. szám alatti épületben. A tüzet szurkosodés okozta. kiterjedésű — azaz Magyaror­szág területénél kerek hétszerte nagyobb — új államalakulat az — Az albániai földrengés káJ rosultjainak megsegítésére a magyar kormány a Vöröske­reszt útján a napokban 120 ezer forint értékű segélyt to­vábbított Albániának. — Kisiklott egy személyvonat vasárnap Északnyugat-Pakisz- tánban. A szerelvény két ko­csija szakadékba zuhant. 13 utas életét vesztette, 34 meg­sebesült. — Boldog lakástulajdonosoké Hétfőn délután a Kiskunfélegy­házi Városi Tanács épületében Dobos Ferenc vb-elnök ünnepé­lyesén átadta a most felépüli: városi lakóház tulajdonosainál« a lakáskulcsokat. Ez alkalom­mal 40 igénylő jutott megfelelő otthonhoz. — Nagyszabású ifjúsági talál­kozót rendez vasárnap a kis­kunfélegyházi és a kecskeméti KISZ-bizottség a Tőserdőben. A fiatalokat gazdag műsor szóra­koztatja, részt vesz a találkozón több külföldi vendég is. Mind­két városból 50 százalékos vas­úti kedvezménnyel utazhatnak! a fiatalok. — A megyei tervező iroda elkészítette és leszállította Hel­vécia művelődési otthonának tervdokumentációját. Az építési engedély kiadása után a községi tanács megkezdi az építést. — Gyógyítható a szerelmi bá­nat. New Yorkban egy »klini­ka« működik, amelynek orvo­sai a szerelmi bánat gyógyítá­sára specializálták magukat. Értesüléseink szerint a klinika mindén ágya két évre előre foglalt. — Saját erőből 250 ezer fo­rint értékű beruházást hajtanak végre a garai Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. Süldő­szállás, barómfiől és magtár épül. — Kedves vendégek látogat­ták meg a napokban a szalk- szentmártoni Petőfi-házat. Szté- linvárosban tartózkodó hódme­zővásárhelyi úttörők látogat­tak a községbe tanulmányútjuk alkalmával. (Kovács Sándor le­veléből.) Egyesült Szomáli Köztársaság nevet vette fel. Lakóinak szá­ma 2 millió fő. »-i cd győzelmet szódat izmus alkotmánya Csehszlovákia új neve Csehszlovák Szocialista Köztársaság lesz Megkezdődtek az újabb nagyszabású szovjet rakétakisérletek t | i

Next

/
Oldalképek
Tartalom