Petőfi Népe, 1960. június (15. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-02 / 129. szám

I960, június 2, csütörtök A MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKASPAR.T BACS- KISKUN MEGYEI LAPJA A lakosság érdekében dolgozik a tanácstag Kecskemét választókörzeteiben Kiskunhalas csipkekészítéséről híres. Az egyik legszebb csipke az úgynevezett Julianna terítő. Ennek első példányát az 1930-as években készítette Markovits Mária társaival együtt öthóna­pos munkával Julianna holland királynő eljegyzésére. Most újra elkészítették a térítőt. A halasi csipkevarrók 1960 órát dolgoz­tak rajta. A 71 éves Muharos Józsefné például 565 órát töl­tött a csipke készítésénél. A Ju­Á tanácstagi fogadóórákon és beszámolókon gyakran fordul a lakosság kérelmekkel a tanács­tagokhoz; elmondják panaszai­kat, gondjaikat és javaslataikat, E megnyilatkozások a lakosság bizalmát tükrözik, amit bizonyít az is, hogy az 1960 első negyed­évében megtartott fogadóórákon Kecskeméten 1354 lakos jelent meg. Vajon milyen segítséget kap­nak a tanácstagok választóik gondjainak intézésére a városi tanácstól és a vállalatoktól? — erre kértünk választ, amikor ellátogattunk néhány tanácstag munkahelyére és lakására. Müszakváltás és vasúti átjáró A Kecskeméti Konzervgyár I-es telepén dolgozó két me­gyei és öt városi tanácstag minden segítséget megkap a vállalat vezetőségétől. Készt vesznek a tanácsüléseken és rendszeresen tartanak fogadó­órákat. Egyik ilyen fogadóórán felvetették a dolgozók, hogy műszakváltáskor kénytelen gya­log hazamenni, mert az autó­busz zsúfolt, s erre az időre nincs kisegítő-járat. Bár a Kecs­keméti Autóbuszüzerni Vállalat — a tanácstagok sürgetésére — néhányszor küldött kisegítő já­ratot, ez csak ideig-óráig tar­tott: a bosszantó állapot azóta is fennáll. A Voelker-telepen lakó mun­kások kérték, hogy a Nagykő­rösi úti sorompó és a Fűtő­ház között nyisson gyalogutat a tanács, hogy a vonatforgalom miatt ne kelljen várakozniok. A városi tanács ipari és mű­szaki osztálya megvizsgálta a kérelmet, s megállapította: en­nek megvalósítása balesetet idézne elő. Ehelyett más kiutat keresett a műszaki osztály: ta­nácskozásra hívta össze a négy hunyadivárosi tanácstagot, ame­lyen megbeszélték a Daróczi- köz és a Nagykőrösi út közötti úttest és járda megépítését. Így a Voelker-telepi munkásoknak sem kell időt tölteni a sorom­pónál, s a Daróczi-közi lako­soknak is lesz a betonúttal ösz- szeköttetésük. Ennek megvaló­sításában számít a tanács a helybeliek társadalmi munká­jára is. Apró, de fontos gondok Jó példája a lakosság és a tanácstag együttműködésének a 64-es választókörzet, ahol dr. Janik Kálmán a tanácstag. Látogatásunkkor ekképpen tájé­koztatott: A Julianna terítő Moszkvában — Két éve vagyok tanácstag és a lakosság javaslatait közö­sen beszéljük meg. Gyakran közegészségügyi kérdésben kér­nek felvilágosítást választóim. Igen gyakori az olyan eset, ami­kor a szemétkihordást vitatjuk meg, másszor pedig a járdakö­vezet kerül szóba. Ügy gondo­lom, ha a városi tanács mű­szaki osztálya biztosítana anya­got, akkor rendbe lehetne hoz­ni a Hajnal utca és a Bem utca közötti buktatós járdasza­kaszt. Özv. Tószegi Ferencnél, a 88-as választókörzet tanácstag­ját, idős kora és betegsége ott­honához köti, ezért fogadóóráit lakásán szokta megtartani. — Sokféle vitás kérdésben fordulnak hozzám az emberek — kezdte Tószegi néni. Amit le­het, magam elintézek, s ami a tanácsra tartozik, azt továbbí­tom. Nemrégiben a Szenthá­romság temető bejárata mel­letti kátyút kifogásolta né­hány választóm, amelyet az autók vájtak ki. Már több íz­ben kértem a lehetetlen állapot megszüntetését, — de eddig nem történt intézkedés. — Szóváteszem a tanácsnál azt is, hogy a Batthyány utca közepe táján levő cukorka, sült­tök és tökmag árusítása egész­ségügyi szempontból meg nem felelő, mert a bódé hátamögötli trágya- és szemétdomb bacillu- sokat terjeszt. Ügy vélem, en­lianna terítő elkészítése Muha- rosnén kívül Baksa L ászióné, Dér Antalné, Fekete Rózsika, Püspöki Ferencné és Boros Sán- domé érdeme. Az értékes kiskunhalasi csip­két, amelynek átmérője megha­ladja a 85 centimétert, kiállítot­ták a Kiskunhalasi Thorma Já­nos Múzeumban, majd elküld­ték Moszkvába, az ott nemso­kára megnyíló ipari vásárra. A csipke értéke 18 ezer forint. MILYEN NEHÉZ A SZOVJET SZPUTNYIK ŰRHAJÓ! A Neues Deutschland összehasonlító rajza a szovjet szputnyikok súlyának növekedéséről, az elsőtől a most fellőtt űrhajóig nek engedéí.y^zését fontolóra vehette volna ,H kereskedelmi csoport. Miért lazíslt a kapcsolat Nem ilyen jó kapcsolata\van már választóival Kotvics StSp- dórnak, a 33-as választókörzet’ tanácstagjának. — Beszámolóit' szülői értekezlet alkalmával tartja és a panaszokat az autó­buszon hallgatja meg. Hogy igazságosak legyünk: a tanács­tag és a választók kapcsolatá­nak meglazulásában szerepet játszott az is, hogy kérelmeik­re nem kapnak választ. A szo­ciális otthon mellé postaládára, a Műkertben vízvezetékre, s éj­szakára rendőri őrszemre volna szükség a környéken. Látnivaló tehát, hogy a ta­nácstagok kérelmeinek intézé­sére és az időbeni válaszokra a jövőben nagyobb gondot kell fordítani mint eddig. Azt azon­ban leszögezhetjük, hogy a ki­sebb, saját erőből elvégezhető feladatokra már a tanácstagok­nak kell társadalmi munkát szervezni, akik ismerik körze­tük gondjait (rossz utak, par­kosítatlan területek, szeméttáro­lási nehézségek stb.). Bizonyos­ra vesszük, hogy a tanács egyes osztályainak segítségével ezek a célok gyorsabban haladhatná­nak a megvalósulás felé. Kohl Antal [gyom úmJmeU 'j­Kecskeméti NÉVADÓ, Villám István (1875—1919) f iU alcáf\ Vv 'ADÓi J Napszámos szülök gyermeke. A posta technikai csoportjához vették fel segédmunkásnak, ké­sőbb szerelő lett. 1903-ban lé­pett be a Szociáldemokrata Pártba. Szélsőbaloldali szocialis­ta és művelt ember, minden idejét olvasással töltötte. Hatal­mas koponyájú, vörös hajú férfi volt. Kitűnő vitázó és szónok vált belőle. Munkástársainak még a kis ebédszünetben is fel­olvasást tartott a szocialista iro­dalomból és toborozta a tago­kat. A szintén mártírhalált hall Berényi Pállal kezdték meg a földmunkások szervezését, mely abban az időben igen sok aka­dályba ütközött. Még zárt te­remben is csak rendőri enge­déllyel és jelenléttel lehetett gyűlést vagy előadást tartani, s a hajnaltól estig dolgozó föld­munkás, így ha akart is, nehe­zen juthatott el a párthoz. Az 1918-as őszirózsás forrada­lomkor tagja lett a nemzeti ta­nácsmik. Még az üléseken is M/WIM/WlAWWWVWVVWVWWVWV PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániei. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Pártépítés és ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér l?a Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11 Ft Bacs-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét —- Tel.2 15-23. 27-19 mindig könyv volt a kezeben. A Tanácsköztársaság kikiáltása után tagja lett a 10-es direktó­riumnak és a munkástanács­nak, majd a választott szovjet­nek. Mikor felsőbb rendeletre három tagúvá csökkent a direk­tórium, érdemeiért a posta­direktóriumi ügyek megbízott­jának nevezték ki. Okos, gya­korlati felszólalásai és indítvá­nyai mindig tetszést arattak. 1919. november 15-e éjszakáján őt is elhurcolták Szikrába Fran- cia-Kissék, s kegyetlen kínzások után végeztek vele. Nevét és emlékét az V. kerületi volt Be- niczky Ferenc utca őrzi, amely addig az egyik legreakciósabb kecskeméti főispán nevét t>i- selte. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Bende Judit (anyja neve: Kovács Judit), Pintér Andrea (Schöberl Ágota), Kimóczi Ildikó (Gressai Mária), Kovács Éva (Iványosi-Szabó Julianna), Németh Ernő (Aczél- Szabó Terézia), Karácsonyi Emma (Konkoly Emma). MEGHALTAK: Varga Kata­lin pár napos és Dabi József 72 éves korában. önkiszolgáló vegyesboltba BOLTVEZETŐT KERESÜNK. Fizetés kollektív szerint — erkölcsi bizonyítvány szük­séges. Csengődi Földműves­szövetkezet. 1254 Gyermeknap után — felnőtteknek Gyermekkori élményeink, érzéseink, gondolati életünk erős meghatározói későbbi erkölcsi felfogásunknak, felnőtt személyiségünknek. Gyermekkorban kezdődik a közvetlen világ tapasztalása és később még akaratlanul is e tapasz­talathoz viszonyítunk mindent. Szabó Pál például így em­lékezik gyermekkorára: »Itt nincs öröm, itt nincs nevetés, az édesapámat sohasem láttam nevetni. Soha nem láttam, hogy édesanyámat, vagy valamelyikünket megcsókolt vol­na, csak a legkisebb húgomat, aki későn született, de akkor látnom már igen késő volt.« Jászai Mari, a nagy magyar színésznő, emlékirataiban így emlékezik: »Gyermekkarom­ban minden olyan rémségescn komoly volt, mint a halál. Apám előtt sohasem nevettem. Egyetlen egyszer sem mo­solyogtunk egymás szemébe. Egyetlen egyszer sem tette rám kezét, csak ha vert...« íme, ezekből is látszik, hogy az otthon emléke mily erősen belevésődik a gyermek érzelmi, hangulati életébe, világképébe, egyéniségének alakulásába. Nagy és őszinte örömünkben a régi gyermek kacag, bánatunkban, keser­vünkben a megvert gyermek zokog ... A.gyermek boldogsága, bizalma az emberekben és saját magában, — az otthon légkörétől, a családi fészek mele­gétől függ. A gyermek fejlődésének előfeltétele, hogy érezze a szeretetet, a biztonságot, a felnőttek támaszát. Azt is igényli, hogy az egyes családtagok, szomszédok, rokonok szeressék egymást; egyetértést kíván családja és a világ között, hogy teljes békesség és derű legyen körülötte. Ezért most, a gyermeknap után, tekintsünk végig gyer­meki tiszta szemmel gyermeksorsunkon és mai önmagun­kon: Hogyan szerettek bennünket és mi hogyan szeretünk? Ilyen, s hasonló kérdésekből, válaszokból vonjuk le gyer­mekünk jelenlegi nevelésének tanulságait. Mert ne feled- I jük: az évek gyorsan elszállnak, de nem igy az emlékek. Emlékek és jövő áll előttünk; gyermekünk, akiben tovább élünk, s aki akarva akaratlan utánoz bennünket. Nemcsak hanghordozása lesz hasonló hozzánk, hanem életérzése, ér­zékenysége, felelősségérzete, önbecsülése és egyensúlyrend­szere is. A családi körben lesz alkotó emberré, aki arra vágyik, hogy megörökítse amit megálmodott, kigondolt. Ha meleg otthont, jövőbe mutató célt éreztetünk meg j gyermekeinkkel, — a legtöbbet tettük, hiszen vannak ér- ; zékeny virágú fák és ugyanígy gyermekek is. Nagy viha­■ rok miatt pedig az érzékeny virágú fák sohasem hoz­! hatnak termést... Veczkó József ■ ■ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom