Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-18 / 116. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XV. ÉVFOLYAM, 116. SZÁM Ara SO fillér I LAPJA I960. MÁJUS 18, SZERDA Több húsáru, nagyobb választék A második műszak megszervezésével naponta 20 mázsa töltelékárut gyárt a megyei Vágóhíd Vállalat A második ötéves terv me­gyei iparfejlesztési feladatai között jelentős tételként szere­pel az a nagyarányú rekonst­rukció, melynek során húsfel­dolgozó kombináttá bővítik a Bács megyei Vágóhíd Vállala­tot, Ennek az átalakításnak az előkészületei már megkezdődtek. Tavaly arról adtunk hírt, hogy amíg ezek a tervek valóra válnak, a jelenlegi töltelékáru­gyártás fokozása és az áruvá­laszték bővítése érdekében, át­meneti megoldásként heti 50 mázsa kapacitású töltelékáru- üzemet rendeznek be Kiskun­félegyházán. Az egyik üzem­épület ilyen célra történő át­alakítása már az elmúlt év­ben megtörtént. Jelenleg napi 8—10 mázsa "különböző töltelékáru készül az üzemben. A különböző felvágot­tak és kolbászáruk iránti ke­reslet azonban lényegesen meg­növekedett. Ez arra ösztönözte a Vágóhíd Vállalat vezetőit, hogy keressék a többtermelds lehetőségeit. Ez a munka ered­ménnyel járt. A töltelékáru­üzemben megszervezték a má­sodik műszakot. A közeljövő­ben így, az eddiginél bővebb választékban, naponta 16—20 mázsa töltelékáruval segítik a vágóhíd dolgozói a lakosság megnövekedett igényeinek ki­elégítését. Ülést tartott a megyei párt-végrehajtóbizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Végrehajtó Bizottsága május hó 16-án, hétfőn délelőtt ülést tartott. Az ülésen megtárgyalták a termelőszövetkezeti párt- szervezetek politikai, gazdasági és szervező munkája további javítására teendő intézkedéseket, majd második napirendi pont­ként megvizsgálták az ipari üzemekben a termelés párt- ellenőrzésének helyzetét és a termelést segítő agitációs munka tapasztalatait. A végrehajtó bizottság ülésének napirendjén szerepelt még a gépállomások pártszervezeteinek munkájáról szóló jelentés és a pártoktatás 1959—60. évi tapasztalatait összegező és az 1960—61. évi pártoktatási feladatokat előirányzó előterjesztés. A termelőszövetkezetek 1960. évi tervezésének tapasztalatairól szóló tájékoztató után a végrehajtó bizottság folyóügyeket tárgyalt. Kifogástalanul működnek a szputnyik-űrhajó berendezései Moszkva. A szovjet szputnyik- őrhajó hétfőn, magyar idő sze­rint 18 óra 16 percig összesen 28 fordulatot tett a Föld körül. A Szovjetunió valamennyi mérő­állomása szüntelenül figyeli a szputnyik-űrhajó útját és sza­kadatlan rögzítik a ráhelyezett készülékek működéséről szóló rádióadatokat. Az értesülések elemzésekor kitűnt, hogy az ember űrrepü­lésének feltételeit kutató be­rendezések kifogástalanul mű­ködnek. A hordozó rakéta utol­só lépcsője olyan röppályán mozog, amely erősen megköze­líti a szputnyik-űrhajó röp- pályáját. A szputnyik-űrhajót napkelte előtt az északi széles­ség 35. és 49., napnyugta után pedig a déli szélesség 56. és 70. foka között lehet látni. Kedden Belgrádban, Madridban és New Yorkban lesz látható a szputnyik-űrhajó. (Sz. J.) A mező- és kertgaz­dasági növényeinket tenyészide­jűk egész szakában különböző kártevők pusztítják. A csírázás­tól a szárbaszökkenésig, a vi­rágzástól a termésbetakarításig állandó veszély fenyegeti kul­túrnövényeinket. Az elmúlt év­ben a Tassi Növényvédő Állo­máson felmértük a különböző kártevők és betegségek által okozott károkat. Ezek szerint a mezei pocok egy évben több mint 700 ezer, a csócsárló több mint egymillió, a kukoricamoly több mint 17 millió, az alma­moly majdnem négymillió fo­rint kárt okozott megyénkben. A legfontosabb húsz kártevő az elmúlt esztendőben összesen jó­val több mint 100 millió fo­rint értékű terméskiesést oko­zott. Ez a szám fényes bizo­nyíték arra, hogy a növény- védelem milyen nagy jelentő­ségű. Az elmúlt években termelőink sokat mulasztottak. A kártevők miatt tavaly körülbelül 100 va­gon gyümölcs exportálása vált lehetetlenné. Ezenkívül 76 va­gon gyümölcsöt utasítottak visz- sza külföldről fertőzöttség miatt. Ebből következik, hogy az idén sokkal többet keli ten­nünk annak érdekében, hogy megvédjük termésünket a kár­tevők ellen. A Földművelésügyi Minisztérium rendeletet adott ki, mely szerint minden ter­mesztő üzemben növényvédelmi felelőst kell kijelölni, aki je­lentőségének megfelelően foglal­kozik e fontos teendővel, mint­egy szervezője, irányitója és el­lenőrzője a növényvédelemnek. Sok tennivaló van. Elsősor­ban tudni kell azt, hogy milyen kártevők és betegség támadhat A szovjet szputnyik-űrhajó kabinjában egy embernagyságú bábut helyeztek el, teljes felszereléssel, védőruhában. A most Földünk körül keringő szputnyikban képünkhöz hasonló elren­dezéssel szerelték fel a képzeletbeli űrutas kabinját. A képen: 1. űrhajó teste, 2. lokátor, 3. műszerfal, 4. kabinfal, 5. kabin­rögzítő, 6. légzőkészülék, 7. védőruha, 8. élelem, 9. kijárati nyílás. Három új míívelődési autót vásárol a megyei tanács Bács-Kiskun megye 300 tér-* nielőszövetkezetében élénk kul- turális élet folyik, melynek ki- alakításában jelentős segítséget nyújt a megyei tanács művelő- dési osztálya. A termelőszöveti kezetekben az osztály irányítái sával választották meg a kultui rális felelősöket, akik részére ez év januárjában kéthetes tan­folyamot szerveztek. A megyei tanács művelődési autója éli látogat a termelőszövetkezetek■*' be is, ahol filmvetítéseket, is­meretterjesztő előadásokat tar­tanak és könyvekkel látják el a közös gazdaságok dolgozóit. A közeljövőben a megyei ta­nács még három művelődési autót indít el a megye külön­böző részeire, elsősorban a téri melőszövetkezeti falvakba, ta­nyai tsz-központokba. Bács me-' gyében csaknem háromezer fa­lusi, illetve tanyai pedagógus vesz részt a termelőszövetke­zetek kulturális életének irá­nyításában. Irodalmi előadáso­kat tartanak, ellenőrzik a kul- túrcsoportok munkáját, szak­tanáccsal látják el őket. Kisméretű fürdőkádak gyártását kezdték meg a ZIM-ben A Zománcipari Művek Kecs­keméti Gyáregységében készítik az országban egyedül a könnyű öntöttvas-fürdőkádakat, ame­lyek már nemcsak belföldön, hanem külföldön is. igen kere­settek. A gyártmányt 26 állam-, ba, szinte a világ minden ré­szébe, Afrikába és Dél-Ameri- kába is exportálják. Hazai szükségletre évente csaknem 30. ezer ,kádat készítenek. Az idén — tekintettel az állandóan nö­vekvő keresletre — háromezer, darabbal többet gyártanak, mint az elmúlt években. A Zománcipari Művek Kecs­keméti Gyáregységében az idén kezdték meg a kisméretű fürdő­kádak előállítását, amelyek kü­lönösen a kis lakásokban cél­szerűek. Üj gyártmányukat két­féle nagyságban, 125, illetve 140 centiméteres méretben készítik, szélességük megegyezik az ed­dig gyártott kádakéval. Az ú.i típusú fürdőkádakból még ez évben több ezer darabot adnak át a kereskedelemnek, Beszámoló Afrikáról Május 21-én. szombaton dél­után 6 órakor Kecskeméten a* Űttörőház nagytermében a nem­rég Afrikában járt tudományos ‘ kutató csoport egyik tagja, dr. Szunyoghy János zoológus tart beszámolót a tudományos kuta­tócsoport munkájáról és afrikai élményeiről. Az előadás kereté­ben be fogja mutatni a legszebb színes filmfelvételeit is. A Kecs­keméten közismert, nagy tudo­mányos felkészültségű előadó iránt bizonyára nagy lesz az ér­deklődés. Fiatal művészek a Kecskeméti Művésztelepen Megkezdődött a tavaszi sze­zon a Kecskeméti Művésztele­pen is. A főiskolákból nem­rég kikerült fiatalokkal népe­sedett be az alkotóház. Elsősor­ban azok nyernek itt elhelye­zést egy hónaptól fél évig, akik­nek nincs műtermük. Most a kedvező időben a fiatal művé­szek a természetet járják, gyakran keresik fel a környék­beli állami gazdaságokat, üze­meket, a szép alföldi tájakat. Többen közülük pályázatra ké­szülnek. Ulrich Zsigmond festő­művész naponta jár ki a re­pülőtérre. Repülő kompozíció­jával az országos honvédelmi pályázatra készül. Hasonló té­mán dolgozik Miró Eszter szob­rászművész is: egy pilótát min­táz. Az idén több mint félszáz fiatal festő, szobrász, grafikus és goblen-készítő művész gya­rapítja tudását a kecskeméti alkotóházban. Új lakónegyed épül Kecskeméten Kecskeméten, az aluljáró közvetlen szomszédságában egész új kis lakónegyed épül, A tervbe vett öt darab 3 emeletes, egyenként tizenkilenc lakásos pontházból november elsejéig kettő elkészül, de már folyik a harmadik épület alapozása is. A lakóházak mellett a későbbiek folyamán egy kis üzletház is épül, a köztes területen pedig szökőkúttal díszített park. meg különböző növényeket, szükséges ismerni a kártevők és a betegségek életmódját, fejlő­désének körülményeit, hogy je­lentkezésük esetén azonnal ké­szen álljunk a védekezésre. A növények vetésétől, ültetésétől egészen a termésbetakaritásig kísérjük szemmel állományukat és már kártevésük kezdetén vé­dekezzünk, Tehát ne akkor, amikor már 20—40, vagy 70— 80 százalékos kártételt tapasz­talunk. Fontos tudni, hogy a különböző kártevőkkel és be­tegségekkel szemben milyen vegyszerekkel, milyen keverési arányban védekezzünk. Egy rossz szerkeveréssel több kárt teszünk* mint hasznot. Nem szabad megfeledkezni terme­lőinknek arról, hogy a hasznos állatok, madarak, rovarok vé­delme mennyire fontos, ezért a kémiai védekezések mellett, a lehetőségeket kihasználva, az agrotechnikai és mechanikai védekezést is alkalmazzuk. Nagyon fontos a megelőző védelem alkalmazása. Jelenleg sürgős feladat a gyomok irtása, amelyek az esők után gyorsab­ban fejlődnek mint a kultúr­növények. Ezenkívül minden olyan módszer, amely a kár­tevők és betegségek pusztításá­nak csökkentésével jár, sok ezer forint többletjövedelmet jelent a termelőnek. Nem néz­hetjük tétlenül, hogyan teszik tönkre munkánk gyümölcsét a különböző kártevők. Fogjunk össze egyesült erővel a bur­gonyabogár, a szövőlepke, az almamoly, a pajzstetű és más pusztító szervezetek ellen. Sa­ját érdekünkben, és a népgaz­daság érdekében, tegyünk meg mindent a magasabb termés- eredmények eléréséért. Milliókat takaríthatunk meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom