Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-12 / 111. szám

i960. m4ju» 13. csütörtök S. oldal SJLIUK Apróságok a világbajnoki mérkőzésről Dr. Euwe exvitógbajnolk a legfőbb szovjet sakkszervezetek vendégeként Moszkvában kísérte figyelemmel Botvinnik és Tál világbajnoki mér­kőzését. Az első öt játszma után Euwe óvatosan ítélte meg a lehe­tőségeket. Igaza volt. Tál meg­nyerte ugyan az első játszmát, de a következőkben Botvinnik biztosan kefében tartotta a stratégiai veze­tést. Tál nagymesternek a harma­dik játszmát el kellett volna ve­szítenie. Tál gyorsan levonta a ta­nulságokat és merész kockázatok helyett Botvinnik fegyvereihez fo­lyamodott. Finom pozíció-érzékére bízta magát. Bebizonyította, hogy eszménye ugyan Aljechin, de jól ' ismeri és helyesen értékeli Capab- lanca és Szmiszlov játszmafelépíté­sét is, ismeri az ellenfél kifárasz- tására törekvő lélektani eszközöket. Ezek hamarabb célhoz vezettek, mint ahogy a szakértők vélték. A kor és a gyakorlat hiánya egyaránt kiütközött Botvinnik játékán, nem tudta többé összehangolni a straté­giai és taktikai követelményeket. Korai egyszerűsítéseket vállalt ak­kor, miikor élesen nyerésre kellett volna törekednie. így lett Tál a század legizgalmasabb páros mér­kőzésének megérdemelt győztese. Nemcsak az új világbajnok bol­dog. Tanítómestere, Koblenc (Riga) »érdemes edző« is büszke. A mér­kőzésre magával hozta Moszkvába a 4000 (!) játszmát tartalmazó kar­totékjait, amelyeket az egyes játsz­mákhoz történő felkészüléskor Tál nagymesterrel órákig tanulmányoz­tak. A félbeszakított játszmák elem­zésében is fáradhatatlan volt Kob­lenc, az ötödik játszma függő állá­sát 13 órán át tanulmányozták. (Közben csak cigarettát és csokolá­dét fogyasztottak.) A moszkvai tudósítások hangsú­lyozzák mindkét küzdő rokonszen­ves magatartását. Nincs nyoma áz egyéniségükben és játékukban a sztárok hivalkodásának. A nézőse­reg megbecsüléssel övezte mind­kettőjüket. A fegyelmezett nézők közt csak a 6. játszma megkezdé­sekor mutatkozott elégedetlenség. Botvinnik kívánságára ugyanis e Játszmát nem színpadon, hanem a Ptlskin Színház egyik szobájában bonyolították le. A nézők pedig nemcsak a lépésekre, hanem a küzdőkre Is kíváncsiak voltak. Golombek angol mester és ver­senybíró Így foglalja össze a mér­kőzés tanulságait: Két ellentétes — alkatban és szemléletben egyaránt különböző — egyéniség lélektani párbaja, elvi összecsapása volt. Bot- vinnik sajátszerű tudománynak tart­ja a sakkot. Szerinte ösztönre épí­teni nem szabad, csak logikára. Tál szerint kockázat nélkül nem lehet küzdeni. Botvinnik néhány passzív lépéssel kiengedte a kezdeménye­zést még világossal Is. Tál szá­mára a kezdeményezés épp oly szükséges, mint a levegő. Tál e jel­szót írta zászlajára: Nejei a veszély­nek! , • Az alábbiakban a budapesti zóna­verseny egyik lendületes játszmá­ját mutatjuk be: NIMZOINDIAI VEDELEM Räisä Matanovics 1. d4, UK 2. Ci, c6 3. Hc3, Fbi 4. c3, b6 5. Hge2, Fa« 6. a3, Fc3:t 7. Hc3:, d5 8. b3, 0—0 9. Fd3, C5 10. Fb2, cd: 11. ed:, Hc6 12. Hb5, Fb7 13. c5, Hc8 14. Fe2, a« 15. Hc3, be: 1«. de:, Vh4 17. 0—0, Hf6 18. bl, Bad8 19. g3, Vh3 80. 13, e5 81. Bel, Hd4 82. Ffl, VI5 23. f4, ttel 24. Ha4, He« 25. Fg2, ef: 26. Bfl, g5 27. gf:, g4! 28. Vei, Bfe8 29. Badl, Be« 30. Vh4, Bde8 31. Hb6, He7! 32. Hd7, Hg6 33. Fel:, Vei: 34. Vg3, d4 A félelmetes a8—hl átló megnyi­tása után a világos állás nem véd­hető. Fenyeget Vhlt és Bea matt. A KECSKEMÉTI KATONA JÖZSEF SZÍNHÁZ Május 12, csütörtök este 7 óra Strauss: MESÉL A BÉCSI ERDŐ Nagyoperett 3 felvonásban Déryné-bérlet 14. sz. szelvénybérlet Mozik Műsora Május 12-én, csütörtökön: Baja Központi: Idegen gyer­mekek, Baja Uránia: Francis, Bácsalmás: Szegény gazdagok, Dunavecse: Emberi sors, Já­noshalma: Gyalog a mennyor­szágba, Kalocsa: Meztelen igazság, Kecskemét Árpád: Hruscsov Amerikában, Kecs­kemét Városi: Végállomás-sze­relem, Kiskőrös: Pár lépés „a határ, Kiskunfélegyháza: Égre nyíló ablak, Kiskunhalas: He­gyen-völgyön (Cimborák II.) Kiskunmajsa: Amlgo, Kunszent- miklós: Szent Péter esernyője, Szabadszállás: Vörös tinta, Ti- szakécske Petőfi: Hruscsov Amerikában, Tiszakécske Tisza: Csendes otthon. poooooooooooooocxxxxx As- r Állami Aruház mai ajánlatát Munkácsy televízió 5900 Ft Super hűtőszekrény 6100 Ft Berva robogó 5500 Ft Panni robogó 6500 Ft A hűtőszekrény és a ro­bogók OTP-hitellevélre is vásárolhatók. tXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX A csávolyi lányok a megyei kézilabda-bajnokok Az eémúM vasárnap ünnepélyes keretek között adta át Mándics Mihály, a Csávolyi Általános Is­kola igazgatója a csávolyi iskölás- lánydknak a bajnoki érmeket, me­lyet azért kaptak, mert megnyer­ték a megye 1959—1960. évi női ké­zilabda-baj nokságát. A csávolyi csapat olyan sikerso­rozatot ért el 1959. szeptembere óta, amellyel kevés iskola együt­tese dicsekedhet. Ménkőzésrői-mér- kőzésre tervszerűbben, szebben ját­szottak. Sohasem voltak elblza- kodva, mindig a következő ellen­fél volt a legnehezebb akadály. A csapat közösségi szelleme is kifo­gástalan. Szeptember óta 1« mér­kőzést játszottak, és egy mérkőzés sen sem hagyták el vesztesen a pályát. A legyőzőitek között olyan csapatok vannak mint Baja, Bacrw almás, Kiskunfélegyháza, Gádor* lak, Kerekegyháza stb. A megyei bajnokságot kitűnő gdiaránnyal nyerte a csávolyi együttes: 91:8! A csapat jövőre is együtt ina* rád, hiszen nincs közöttük egyet» len nyolcadikos sem. A bajnok* csapat tagjai a következők voltakj Barakovity Mária, Csapó Emőkej Emesz Margit, Forgó Eva, Hor- nyák Edit, Huszár Piroska, lsa* szegi Jolán, "Krtmm Mária. Mázsar Ilona, Kajcsics Jolán, Vaszity Ka* talin. - . * A bajai atléták győztek Szekszárdon 38,73, Rede* Most vasárnap a Bajai Építők atlétái Szekszárdon szerepeitek egyesületek közötti páros atlétikai viadalon. A tartalékos baj alak mindvégig vezetve biztosan győz­tek 91:79 arányban. A verseny erő­sen párás, esős Időben eléggé laza pályáin zajlott le. Sokaknak nem kedvezett a rossz időjárás, de így is akadt egy-két jó eredmény. A viadalon a bajai versenyzők közül a következők értek ei jobb eredményeket: férfiak: 100 m: Aia- dics 11,5, 400 m: Aladics 54,6, Ben- cze 56,2, 1500 m: Máriái 4:30,8, 110 m gát: Marity 16,7, 4x200 m: 2. Baja, 1:42,4, magas: Kucsera 170, hármas: Kucsera 12,25, súly: Mi­hályit, 16,86!, Lápták 12,35, gerely: Marity 53,68. Nők: 100 m: Gindd 13,3, Velin 13,4, 40« m: Vargha 69,8, 80 m gát: Önody 12,51, 4x200 m váltó: 2. Baja 1:58,8, távol: Majo­ros 469, súly: Veress 10,50, disz­Az Olimpiai jelvényszerző versenyeket nagy gondossággal készíti elő a bácsalmási olimpiaid operativ bi­zottság. A legtöbb községben már igen sokan megszerezték a Jel­vényt. A jelvényszerző versenyek megrendezésében Kunbaja jár .az élen, ahol eddig mintegy 60-an szerezték meg az igen szép kivi­telű olimpiai jelvényt, amit idő­közben meg is kaptak már a }á­kosz: Szathmánne 36,90 m. rási TST-től. 35. Bd2. Hf4:! 3«. Vg4:f, Bgí 37. Hfít, Kf8 38. Hel:, Bgi;t 39. Hg3, Hh3 matt. Apróhirdetések FELHÍVÁS. A városi tanács pénz­ügyi osztálya felhívja az ebtulaj­donosok figyelmét, hogy az eboltá­sok május 16-án megkezdődnek és ebadó tartozásukat a városi tanács pénzügyi osztályán, tanácsháza I. cm. 29., naponta 8—12 óráig fizes­sék be. A város belterületén az eboltások a következő napokon (esznék megtartva a városi tanács gazdasági udvarában: Május 16-án, hétfőn 8—10 óráig: IV. kerület: Má­jus I7-én, kedden 8—10 óráig: V. kerület; Május 18-án, szerdán 8—10 óráig: VI. kerület és Rákócziváros. Május 19-én, csütörtökön 8—10 óráig VH. kerület és Muszáj; május hó M-án pénteken 8—10 óráig: I., II., III. kerület: Május 20-án, pénteken 8—10 óráig: Rendőríalu (Rendőrfalu piactere); Május 19-én, csütörtökön du. 4—6 óráig: IX., X. kerület (Jó Pásztor zárda melletti tér). Kecs­kemét, 1960. május hő 10. — Kecs­kemét Városi Tanács V. B. I. Pénz­ügyi Osztálya. _____________ H03 SZ OBA-KONYHÄS lakást keresek költségmegtérítéssel, Kecskemét bár- mejy részén. Leveleket »Sürgős- jeligére a kiadóba.________, 1637 IK ER-GYERMEKKOCSIT keresel: sürgősen megvételre. Cím: Banyai Károly, Kecskemét, Bolond utca ?. szám. 1161 •ORGONAVTRAG- jeligére levél van t kiadóban. x ELCSERÉLNÉM Kiskunfélegyháza. Esze Tamás utca 15. szám alatti kétszobás, komfortos, kertes laká­somat kecskeméti lakásért. Érdek­lődni lehet ugyanott, vagy Kecs­kemét 18-11 telefonon. 1640 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház, köz­pontban eladó. Kiskunhalas, Kord utca l. Gazdag Sándor. 1094 MOTORKERÉKPÁR eladó. Gépírást vállalok. IfJ. Baditz, Miskolc, Tass u. 15. 1102 DRÓTKERÍTÉST villakerítést készíttessen Dudás szi­tásnál. Kecskemét, Dobó István u. 3. szám. 1033 Hogyan tippeljünk A Totó 19. heti versenyén nem kevesebb mint hat 2-a eredmény volt. Ennek köszönhető azután« hogy mindössze egy 12-cs szel­vény akadt, amelyre boldog tulaj­donosa 390 867 forintot kap. U tál Il­latos csak 41 db volt, amelyre 9533 Ft jut. A 10 találat oc szelvény is Jól fizet —, 1038 Ft! — a vigasz­díjat az e heti 9 találat OS ak kap­ják: 183 Ft. E heti típjeinlc: L Ferencváros—MTK 2. Dorog—Csepel 3. Pécs—Újpesti Dózsa 4. Tatabánya—Bp. Vés« 5. Salgótarján—BVSC 6. Diósgyőr—Szombathely 7. Oroszlány—Győr 8. Kaposvár—Szállt tök 9. DVSC—Borsodi B. 10. Izzó—Bp. Spartacus 1L Sampdoria—Florentine 12. Juventus—Milan Pótmérközésefei Z, 1» 1, x,------------—-----------f 1 t i 1 í x 1 * t X » 1 4 í * x * 1 4 I Képek a járás életéből Közös járási párt» és tanács vb-ülés A párt járási végrehajtó bi­zottsága és a járási tanács v. b. május 9-én délelőtt 9 órai kez­dettel közös értekezletet tartott a járási tanács klubtermében, melyen több nagy jelentőségű határozat tervezetét vitatták meg. Az értekezleten hozott közös határozatok közül a legtöbb a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztését és megerősítését cé­lozza. A legrövidebb időn belül KISZ-szervezetet hoznak létre a termelőszövetkezetekben. A politikai munka megjavítására öthetenként megbeszélésre hív­ják össze a termelőszövetkezeti TISZAUGI hid közelében jól meg­épített lákóház elfoglalható lakás­sal, 360 négyszögöl gyümölcsössel eladó. Értekezni lehet: Kecskemé­ten. Szűcs Lajosné u. (Dellő) i. sz. > . . . , .... . aiatt- 1623! partszervezetek titkárait. Itt a----:------------------------------------| tsz-ek munkáját, gazdasági és AZ. tLJI?F<21 A1í?ml Gazd^,ág/z í”' $ politikai eredményeit értékelik nali belépésre keres mezőgazdaságii , .__, , ... . ... . er ő- és munkagépekhez értő szere- es a legközelebbi teendőket VI- lőt. Bérezés kollektív szerint. Je- tátják meg. lentkezés az állami gazdaságban Új- S Határozat született arról, bog n ras an vagy szeme y sen- ^ j^gy kéthavonként pártnapokat tartanak a szövetkezetekben a Gyakorlattal rendelkező TECHNIKUSOKAT keresünk munkavezetőnek útépítési munkákhoz, fize­tés megegyezés szerint. — Keresünk továbbá ASZFALTOZÓ SZAKMUNKÁSOKAT, Bérezés teljesítménybérben, napi háromszori étkezést, szállást biztosítunk. Kom­lói Útépítő V. Komló, Ken­derföld, Szállásfalu. Tele­fon: 21-63. 1087 : A SZANKI Földmüvesszövetkezet 3-as számú vegyes boltjába boltve­zetőt keresünk. Szakképzettséggel rendelkezők jelentkezzenek. A bolt a tanyavidéken van. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. Lakás nin­csen. 1056 Eredményesen hirdethet lapunkban OOGGOOO-OOOOCKKKyCKŐOO OO-CH § A Nagykőrösi Állami Gazdaság kőműves és ács szak­munkásokat felvesz. Jelentkezni a gazdaság központjában, Nagykőrös, Állami Gazdaság, Fekete. 1093 JbooooooooooooűooooooíK ;tsz-ekben működő különböző Falusi zenekar Egyre jobban megkedvelik a mélykúti dolgozók a község 21 tagú fúvószenekarát. Termelő­szövetkezeti tagok, falusi dol­gozók járnak szorgalmasan a gyakorló órákra, s mind na­gyobb lelkesedéssel és szaktu­dással látják el feladatukat. Legelőször április 4-én mutat­koztak be a községben, majd május 1-én szerepeltek. Most új indulókat tanulnak be, hogy méltóképpen készüljenek fel augusztus 20-a megünneplésére. A mélykúti túzoltózenekar hangszereit községfejlesztésből vásárolták. bizottságok, mint az ellenőrző és szocialista bizottságok tag­jainak pedig kioktató és tájé­koztató megbeszélést rendeznek. A határozatok szerint további konkrét segítséget nyújtanak mindkét v. b. tagjai a termelő- szövetkezetek vezetőinek. Egy napnál rövidebb ideig nem tar­tózkodnak a jövőben egy-egy tsz-ben. Megállapodtak arra vonatkozóan is, hogy a termelő­szövetkezeti agronómusoknak havonta rendeznek szakmai to­vábbképzést, a munkák össze­hangolását célzó megbeszélést. Közös erővel Bőséges mennyiségű silótakar­mánnyal rendelkeznek a bács­almási járás termelőszövetkeze­tet A tervek szerint egy szá­mosállatra 10 köbméter siló jut* Az új termelőszövetkezetek tagjai sokat tettek a közös ál­latállomány fejlesztéséért. A be­lépés után 1010 mázsa szálas- takarmányt, 2837 mázsa abrak­takarmányt vittek a közösbe, emellett tekintélyes mennyi­ségű vetőmagot is. Egyedül ku­koricából 1290 mázsát adtak össze, ezenkívül 2300 mázsa bur­gonyát, 10 mázsa tavaszi árpát ]árási küldöttértekezlet A Hazafias Népfront járási küldöttértekezletét vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel tartották meg Bácsalmáson. A napi­rend szerint Vízin Gergely járási népfront-elnök számolt be a végzett munkáról, majd sor került a megyei küldöttek meg­választására. Az értekezleten részletesen megtárgyalták a népfront mun­kamódszereit. A bácsalmási községi népfront-bizottság például tervbe vette, hogy körzetekre osztják be a községet a népfront elnökségi és a tanács végrehajtó bizottsági tagjai között. A kör­zetekben működő népfront- és tanácsaktívák igyekeznek min­dent megtenni a dolgozók nevelése érdekében, és közreműköd­nek a társadalmi munka szervezésében is. Szabálysértések A járási tanács mellett mű­ködő szabálysértési bizottság az elmúlt héten több ügyben hozott döntést. Mihálovics István, Bácsalmás, Juhász Gyula u. 57. szám alatti lakos, vegyeskereskedő, hitelesí­tetlen mérlegsúlyokat használt, emiatt 100 forint bírsággal súj­tották. Háromszáz forint bírságra ítélték Barta János, Madaras, Tái.tsics utca 94. szám alatti iakost engedély nélküli fakiter­melésért. A kitermelt fa elkob­zását is elrendelték. Notórius tyúktolvajt is le­fülelt a lakosság. Füle Pálné, Bácsalmás, Kinizsi utca 7, sz. alatti lakost rajtakapták a tol- vajláson. Az asszonyt 400 forint bírsággal sújtották megérde­melten. Gieszwein Sándor, Csikéria, Rákóczi út 12. szám alatti la­kos saját területéről engedély nélkül fát termelt ki. Három­száz forint bírságot kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom