Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-31 / 127. szám

1960. május 31, Kedd oldal Háromezer lakos — 140 ezer forintos társadalmi munka Jelentés Táalárról Május közepén kaptuk a je­lentést: nagy dolgok készülnek Tázláron! A telefonhívás rövi­den csak arról számolt be, hogy megmozdult a falu, s aki csak teheti, öreg, fiatal ásót, kapát ragadott. A háromezer lakosú község máskor népes utcáin alig látni embereket. Annál mozgalma­sabb azonban a tanácsháza mel­letti tér. Művelődési otthon épül a községben, s ennek érdeké­ben nagyarányú társadalmi mun­kát szerveztek, ötvenkét foga- tos kocsi hordja egy kilométer­ről a földet, s a művelődési otthon elkészült alapjainál 140 ember — nők, férfiak, asszo­nyok, lányok dolgoznak. Ott latjuk a párttitkár feleségét, Kertész Istvánnét, Lázár And­rást, Berta Jánost és a többi tanácstagot, meg a fiatalokat is, köztük Ördög Ilonát és Pé­csi Ibolyát. Berta József né is ott hányja lapátjával a földet, pedig már eddig öt napon át dolgozott itt. Trisztyinszki Pál elvtárs, a tanácselnök hol itt, hol ott búk. kan fel a társadalmi munkások között: — Nagy dolog ez — mondja az ingre vetkőzött elnök — Sok a túlóra A jelenlegi életszínvonal meg­tartása több, jobb és olcsóbb < érmékét kíván megyénk üze- ncitöl. Ennek megfelelően az első negyedévben szép eredmé­nyeket értünk cl. Megyénk ipa­ra az első negyedévben többek között 126 millió forinttal ter­melt többet, mint 1959 azonos időszakában. Az elért eredmények értékét azonban az rontja, hogy a több- termclcst csak jelentős számú túlórafclhasználással tudták üzemeink biztosítani. Ennek jó részére nem volt szükség. Indo­koljuk ezt azzal, hogy üze­meinkben a termelés felfutásá­nak megfelelően alakult a munkáslétszám is. 1959-hez vi­szonyítva megyénk ipara 1360 első három hónapjában 2679 munkással foglalkoztatott töb­bet. így még világosabb, hogy indokolatlan volt túlórák igény- Jbevétele. Ez azért történhetett meg, mert olyan gyár is, mint a Kecskeméti Konzervgyár — ahol az év első három hónap­jában 959-cel több munkás dol­gozott mint tavaly — túlórával oldotta meg többtermelését. A Kiskunfélegyházi Bányászati Berendezések Gyára nem telje­sítette a tervét, ugyanakkor 4800 túlórával drágította a ter­mékek előállítási költségét. A helyiiparban jobb a hely­zet, azonban itt is van mit ten­ni. A nehézipari üzemek 40 szá­zalékában itt is túlórával ol­dották meg az első három hó­nap termelési feladatait. Kevés az olyan vállalat — a helyi és a minisztériumi iparban — mint a Bács megyei Vágóhíd, ahol 27,1 százalékkal teljesítet­ték túl a tervet, egyetlen túl­óra nélkül. A túlórák száma összesen 1135 munkanapot tesz ki. Ügy gondoljuk, ez a szám elgondol­koztatja üzemeink párt-, szak­szervezeti és gazdaságvezetőit, s felülvizsgálják eddigi munka­módszereiket, intézkednek, hogy a túlórák ne drágítsák meg a termékgyártást, ne homályosít- sák el igazán dicséretes ered­ményeiket. INaav László) most bizonyosodott be, hogy mennyire a szívén viseli min­denki a község sorsát. Vala­mennyien szívesen ajánlkoztak segítségnyújtásra, amikor Kő­vágó állatorvossal, meg Papp Ferenc és Móri János végre­hajtó bizottsági tagokkal sorra- látogattuk a község lakóit. Ta­nácstagjaink is mozgósították körzeteiket; az asszonyokhoz, lányokhoz pedig hangszórón szóltunk. A munkából 12 peda­gógus is kiveszi részét. Tázláron eddig nem volt mű­velődési otthon, A , rendezvé­nyeket az amúgy is kicsi mozi- helyiségben tartották. Még az elmúlt évben vetődött fel az­tán az ötlet: fogjunk össze, építsünk művelődési otthont. Nyomban hozzáláttak az építési anyagok beszerzéséhez. A művelődési otthon építésé­nek elkezdéséhez nagy segítsé­get nyújtott a megyei tanács és személyesen megyei tanács­tagjuk, Vichnál Pál elvtárs, a Magyar Honvédelmi Sportszö­vetség megyei elnöke. Társa­dalmi munkával készült el a művelődési otthon terve: a 84 ezer forint értékű munkát Vin- ker József, a Helvéciái Állami Gazdaság dolgozója készítette el, minden ellenszolgáltatás nélkül. Kiskunhalasról hordták be a téglát, s az elmúlt héten a szállításnál iskolások, úttö­rők is segítettek. Mintegy 200 ember dolgozott a téglarako­dásnál, s a társadalmi segít­ségnyújtás már itt meghaladta a 14 ezer forintot. Nem is be­szélve arról a segítségről, me­lyet a szovjet katonák 15 te­herkocsival nyújtottak! Gyors számítást végez az el­nök. A, község lakói ma délig az évi segítségnyújtásból már közel 140 000 forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek el. Aztán megjegyzi: — év végére biztosan elérjük a 200 000 fo­rintot. Nagy számok ezek. Különösen nagy egy három­ezer lakosú községben. De ha ilyen segítőkészséggel dolgozik a falu apraja-nagyja továbbra is — tervük biztosan valóra válik; November 7-re tervezik a 300 személyes hétszázezer forint ér­tékű művelődési otthon átadá­sát. A kőművesek június ele­jén kezdenek a falak felhúzá­sához, s a község lakói nekik is segítenek. Szívesen jönnek, mert tudják: övéké lesz, mint minden ebben az országban. (márkus) Kellemes üdülést A Balaton partján, az or­szág festői hegységeiben, a Duna-kanyarban, a Tisza mentén a jó idő beköszön­tésével megélénkült az élet. Az újjávarázsolt üdülők szélesre tárt kapuján a be­utaltak sokasága lép be a napokban. Megyénkből az idén az ország legkülönbözőbb üdü­lőhelyein jóval többen pi­henik ki fáradalmaikat — mint tavaly. Sok kecske­métivel, bajaival, félegyhá­zival, kiskunhalasival talál­kozhatunk majd a Balaton- partján, Gallyatetőn, Hajdú­szoboszlón, Pécsett, Sopron­ban és másutt. A szakszer­vezetek megyei tanácsától kapott értesülés alapján az idén több beutalót osztanak ki, mint 1959-ben. Csak a KPVDSZ megyei bizottsága a tavalyi 574 üdülőjeggyei szemben az idén 592-t biz­tosít a felnőtteknek. Ezen­kívül 50—60 gyermek üdül­tetéséről is gondoskodik. Az eredményes szakszerve­zeti munkát végző aktívák közül pedig néhányan kül­földre látogatnak el. Így van ez a többi szakszerve­zeteknél is. Az üdülési igények azon­ban gyorsabban nőnek. — mint a lehetőségek. Bizony előadódik, hogy az idén sem jut mindenkinek be­utaló. Ezért üdülési beuta­lók odaítélésénél figyelem­be kell venni, ki hogyan dolgozott. A kedvezményes beutaló a szakszervezetek részéről nem évi »termé­szetbeni járandóság«, ha­nem a jó munka egyik el­ismerése. Ezzel azonban nem me­rül ki üzemeinknél, válla­latainknál az üdülési le­hetőség. Több üzemünknek van a megyében a Szilidi- tónál, vagy a Tisza-partján barátságos, vendégmarasz­taló pihenőhelye, ahol ugyan­csak jól lehet szórakozni, csónakázni, horgászni. Jól látható, hogy kormá­nyunk gondoskodása nyo­mán évről évre nagyobbak az üdülési lehetőségek. Ha pedig jobban dolgozunk, ol­csóbban termelünk, gyara­pítjuk értékeinket, akkor államunk jövőre még töb­bet költhet üdülők építésé­re, felszerelésének korsze­rűsítésére. Megyénk első üdülőcso­portjának és az azt köve­tőknek szívből kívánunk jó üdülést, kellemes szórako­zást, és főleg jó időt. — Maradj drágám ameddig akarsz az édesanyádnál. A te­levízióban nagyon szép műsor van. Kertváros vagy szeméttelep? Két évvel ezelőtt Kecske­mét tanácsvezetői úgy beszél­tek a Farkas-villa környéké­ről, hogy ott rövidesen na­gyon szép kertváros épül majd. Azóta úgy látszik, meg­feledkeztek erről, mert — bár 12 szép családi ház felépült, négy pedig épülőfélben van — a kertek helyett hatalmas, azóta odahordott szemétdom­bok éktelenkednek a házak között. Emlékeztetni szeretnénk a város vezetőit két évvel ez­előtt tett Ígéretükre, mert akik 86 forintért megvették a telkeket, sok mindent sé­relmeznek. Panaszaik azon­ban, úgy látszik, nem érnek fel a tanácsházáig. Először is azt mondták ne­kik annak idején: azért drá­gák a házhelyek, mert a ta­nács közművesíti a területet. Kezdetben úgy látszott, hogy ez meg is történik. Mikor az első ilyen családiház-építkezők telkeikre hordták az építő­anyagot, már oda volt vezetve a villany. Örültek az embe­rek és nagy kedvvel fogtak a munkához. A további közmű­vesítés azonban elmaradt, s egyre nagyobb — sokszor át­hidalhatatlan — nehézségek­kel kell megküzdeniük az építkezőknek. Elsősorban az útviszonyok — ha egyáltalán lehet ilyen­ről beszélni — keserítik el a családiház-építőket. A Ker- kápoly utcából és a Tabán utcából a házhelyek közé hordott salak- és szemét-he­gyek elvágtak minden közle­kedési lehetőséget. Felettük legfeljebb helikopterrel le­hetne közlekedni. Elmondták a telektulajdonosok, hogy nemrég a Belsped egyik lova megszakadt, amikor téglát akartak beszállítani az egyik házhelyre. A fuvarosok azóta nem szívesen, vagy csak na* gyón drágán vállalják az épí* tőanyag-szállítást, s azt ia csak félig rakott kocsival. Hasonló a helyzet a vízzel« amit 300 méterről kell a ház* helyekre szállítani, pedig köz* tudomású, hogy a házépítés* hez sok víz kell. Nem beszél* ve arról, hogy a háztartások* ban is szükséges az ivóvíz. A víz-bevezetéssel kapcsolatban csak mint érdekességet említ­jük, hogy a csöveket a ház* heiyek felé vezették — de ki tudja miért —, közvetlenül a telkek előtt elfordultak a ve­zetékek, s jó messze, egy kör­tefa közelében építettek rá kutat. A Farkas-villa környékiek azt hitték, hogy ennyi kelle­metlenség után nem érheti már őket semmiféle meglepe­tés. Hát érte! Az egyetlen bejáróhelyen — amely a tel­kekre vezet — szolgálati la­kás építését kezdte meg a vá­rosi tanács! Most már hely sem lesz, ahol bemerészked­hetnek az építőanyag-szállító kocsik a házhelyekre! Egy biztos! Ez sokkal egy* szerűbb megoldás, mint a sze­métdombokat elhordatni, uta* kát, vízvezetéket építeni... Nagy Ottó Uj típusú porszívó A Bajai Villamossági Gyár­ban 1960. január 1 óta gyárt­ják a népszerű Porex porszívói gépet. Az új típusú porszívó a régi HPG módosításával ké­szült. A gyár szakembereinek tervei alapján ízlésesebb kivi­telben, laposabb formában kéj szítik, az alumíniumrészeket fé­nyezték, azok így nem hagynak nyomot sem a kézen, sem a szőnyegen. A porszívóhoz egy. külön körkefét terveztek, mely már alkalmas a függönyök, bú­torszövetek tisztítására is. At körkefék gyártását már meg­kezdték a bajai gyárban. AÍ Porex ára az új kellékek elle­nére sem drágább a HPG típu­súnál. Ez évben ébből a készít­ményből 15 000 darabot juttat- | nak el az ország minden ré­szébe. 0 Külföldi megrendelések is ér­keztek az új gyártmányra Ju­goszláviából és Izraelből. A Ba­jai Villamossági Gyár ez év­ben azonban még csak hazai szükségletre készíti a közked­velt árut. í Baklanov regénye — Nesze neked terepszemle nevetett Belicsenko. — Érez­tem. .. És sokáig álltatok mel­lette? Most e friss riadalom után valamennyien hangosan és megkönnyebbülten nevettek. A katonák még sokáig mesélget- ték egymásnak, hogy ki hogyan ugrott át a szögesdrót-kerítésen, és hogyan szakadt el a parancs­nok segédtisztjének a nadrágja. S különösen az tette a törté­netet annyira humorossá, hogy a segédtiszt nadrágjáról esett benne szó, Éjfélkor a hasadékon túl fek­vő kertekben lövegállásokat ás­tak. A tüzérek ledobták köpe­nyüket, derékszíjukat vállszíj­ként csatolták magukra, és csá­kánnyal vágták a csontkemény­re fagyott földet Benn a városban német ra­kéták röpködtek, időnként gép­pisztolysorozatok ropogtak. Va­lahol, nem messze tankok dü­börögtek, senki sem tudta pon­tosan, kihez tartoznak, de azért minden, esetre rejtve dohányoz­tak. Aztán megjöttek éjszakai bombázóink. Láthatatlanul kö­röztek a kertek fölött a sötét égbolton, és mit sem látva, le- hajigálták bombáikat a tüzelő- állások közelébe. S ezzel elre­pültek. Ugyanebben az időben az egyik házban összegyűltek a város déli peremét védő alegy­ségek tisztjei. A verandán hiá­nyoztak az ablaküvegek, a pad­lót és a nyárról ittmaradt fo­nott bútort befújta a iió. Az öt szobából egy maradt épen, fehér ajtaja közvetlenül az utcára nyílt, ezért erősen húzott a hideg a lábakra a tönkre- ; ment küszöb felől. Köpenyben, sapkában, oldalú- ; kon táskával, valamennyien az I asztal fölé hajoltak. Gurkm j százados, zászlóalj parancsnok, t egy keskeny vállú, fekete, igen I szigorú tekintetű ember, vé- ! kony, nikotinos ujjával a tér­képre mutatott. Helyzetjelen­tést adott, és amikor fejét fel­emelte a térképről, parancs­nokló hangon megkérdezte: — Megértettétek? Annál is szigorúbban kérdez­te, mert lényegében ő maga sem igazodott el a helyzeten. Az asztal végén, elnyújtóz- kodva, egy másik ütegparancs­nok foglalt helyet, magas, fe­kete, felül vörös bársonnyal be­vont kaukázusi kucsmában, jó! szabott lovassági köpenyben. Egyik lábát a másikra vetette, s igyekezett a csizmája orrára ültetni a mécsesből lehulló fénysugarat; ironikusan mosoly­gott, s időnként a két had­nagyra pillantott. Ezek a töb­biektől külön, egyenes tartás­sal ültek egy vaságy sodronyán, (Folytatása következik) A Rheim-Main repülőtérre ve­zető útvonal mentén tiltakozó táblákat állítottak fel a frank­furti fiatalok. »Rheim-Main nem lehet amerikai kéinrepülö- támaszpont!« — hirdetik a fel­iratok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom