Petőfi Népe, 1960. április (15. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-13 / 87. szám

I960, április 13, szerda A MAGYAP SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BACS-KISKUN MEGYEI LAPJA JHajui eUefin mjilnak a keethjehjh.iq.ek', kisjaendéqlő a Szektán; elegendő- letz a tőr; két wj- {xiqqlaLtgép.; bőoül az üzemi étkeztetés A kecskeméti vendéglátóipar nyári tervei Komoly munkával készül a nyári idényre a Kecskeméti Szálloda-, Vendéglátó- és Cuk­rászdaipari Vállalat. Felkészülé­sükről, terveikről és a kerthelyi­ségek nyitási időpontjáról ér­deklődtünk a napokban Szita Já­nos elvtárstól, a vállalat áru­forgalmi osztályvezetőjétől. — Ebben az évben jelentősen bővül a kerthelyiségek befogadó képessége — kezdte nyilatkoza­tát Szita elvtárs. — A nagy lá­togatottságnak örvendő sörkert az idén ezer helyett ezerötszáz vendég befogadására lesz alkal­mas, az Alföldi Szálloda kerthe­lyisége pedig vadonatúj beren­dezésekkel várja a közönséget. Kecskemétre a közelmúltban 150 vendéglői asztal és 600 szék ér­kezett, így a szórakozóhelyek fé­rőhelyét tovább tudjuk bővíteni. — Nem ad majd panaszra okot a széktói strandfürdőn létesíten­dő üzemegységünk sem. A za­vartalan ellátás érdekében kis­vendéglőt nyitunk, ahol válasz­tékos ételeket és italokat lehet majd kapni. Ezen kívül 300—100 személyes kerthelyiség nyílik a műkerti tisztáson, s mint minden évben, a Pálma-cukrászda és a Dióhéj-vendéglő előtt is tágas terrasz várja a látogatókat. A kerthelyiségeket május elsejé­től kezdődően már elfoglalhatja a közönség. A helyiségeket bő­ven elláttuk itallal is. Ebben a hónapban például 1900 hektó sör áll a fogyasztók rendelkezésére, s a nemrég megnyilt likőrvásá­ron 30 féle kitűnő gyártmány között válogathatnak a látoga­tók. — Vállalatunk gondosan fel­készült a fagylaltszezonra is. Két hetvenezer forint értékű fagy­laltgépet kaptunk, így termelé­sünk több mint 10 százalékkal fog növekedni. Az idén 15 moz­góárus szállítja a fagylaltot Kecskemét különböző részedbe. Nem lesz hiány hűsítő italokból sem, hiszen a kecskeméti szík- vízüzemben mintegy 12 ezer bambisüveg várja megtöltését és forgalomba hozatalát. Emlí­tésre méltó, hogy a nyári üze­meltetés biztosítására vállala- latunk több mint félmillió forin­tot fordít. — A közeljövőben néhány italboltot teljesen átalakítunk. Még e hónapban a Jókai u. sár- j kán levő kocsma helyébe gyö-J nyörű cukrászdát létesítünk; a; Dózsa Györgyi úti, 33-as számú vendéglőt pedig a kiskereskedel­mi vállalat részünkre átadott bolthelyiségével bővítjük ki. Ez utóbbi munkálatai a héten kez­dődnek el, így hamarosan átad­juk a közönség rendelkezésére. Rövidesen elkészül a Dózsa György úti cukrászdában a mos­dó is. — Vállalatunk minden évben komoly erőfeszítéseket tesz azért, mind több dolgozó étkeztetését tudja vállalni. Ebben az évben a zsidótemlom melletti konyhán­kat ismét üzembe állítjuk, ahol ezer vállalati munkásra főznek majd. — Megnövekedett feladataink ellenére igyekszünk minden igényt kielégíteni úgy, hogy a lakosság zavartalanul szórakoz­hasson. Munkánk eredményes­ségét többek között bizonyítja az is — fejezte be nyilatkozatát Szita elvtárs —, hogy 280 dol­gozónk között 300 000 forint nye­reségrészesedést osztottunk szét,, s ebből mindegyikük 23 napi ke­resetnek megfelelő összeget ka­pott. (Kohl) 'Tjcum.iz.-báL DCzcikwiétat K KISZ városi bizottsága 1960. április 16-án este 8 órai kezdettel Hurrá, tavasz címmel nagyszabású bált rendez a Pia­rista Gimnázium dísztermében. A nagy érdeklődéssel várt A békeverseny sikeréért A világ legnagyobb amatőr országúti kerékpár versenyét, a Prága—Varsó— Berlin viadalt az idén is megrende­zik, ezúttal tizen- harmadszor. — A csaknem 2300 kilo­méteres útvonal ne­héz feladataira 20 ország, köztük Ma­gyarország kerékpá­rosai is készülnek. Képünk a verseny plakátját mutatja. ifjúsági bált a Hírős Együttes nyitja meg, éjfélkor pedig a Katona József Színház művé­szei lépnek fel. A > tombola­húzás során egy húsvéti bá­rányt is kisorsolnak. »WWWWSA^WWWVWVWWVW% A Magyar Rádióban szerepelnek a bácsalmási úttörők (Községi tudósítónktól.) Nagy öröm érte az elmúlt na­pokban a bácsalmási fiúiskola úttörőit. Az iskola előtt ugyanis a Magyar Rádió riportkocsija állt meg, mert Budapestre is el­jutott a híre az úttörők harmo­nika-zenekarának; Nemsokára felsorakoztak az úttörők és megkezdődött a szá­mukra nagyon izgalmas rádió- felvétel. Bár lámpalázzal küz­döttek az úttörők, mégis nagy sikerrel adták elő legújabb szá­maikat Kollár Tibor vezetésével. Különösen nagy tetszést aratott a Bunkócska című orosz népdal, majd ezután a bécsi munkásin­duló következett és még több kedves műsorszám. A felvételek jól sikerültek és a Magyar Rádió nemsokára mű­sorára tűzi, Molnár József Kép járás életéből 3ól dolgozott a termelőszövetkezeteket segítő brigád Fülöpszállás dolgozó paraszt­sága a tél folyamán a közös gazdálkodás útját választotta. A községben három új tsz ala­kult és a régiekbe is sokan be­léptek. A nagyüzemi gazdálko­dás útjára lépett parasztságnak az indulásnál igen sok segítsé­get adott a nyolctagú szak­emberekből álló brigád, akik egy hónapig tartózkodtak a községben. Részt vettek a lel­tár összeállításában, a helyes munkaszervezet kialakításában, szaktanácsokkal siettek az új tsz-tagok segítségére. A brigád sok helyes elképze­léssel, javaslattal, okos tervek­kel segédkezett a munka meg­indításában. Döntő többségük a napokban visszatért eredeti munkahelyére. Csupán a járási tanács mezőgazdasági előadója maradt a községben és segít a termelőszövetkezeti mozgalom megszilárdításában. Két határrészt olvasztottak egybe Hat hónappal ezelőtt indult meg a tanítás a Kecskeméti Katona József Színház KISZ- szervezetének szavalótanfolya­mán. A tanfolyam vizsgáján né­hány nappal ezelőtt 17 kecske­méti és környékbeli fiatal adott számot felkészültségéről. A Bányai Júlia Leánygimná­zium dísztermében, nagy ér­deklődés mellett megrendezett ünnepi vizsgaelőadáson Dobák Lajos, Liliom Károly, Göndör Klára és Labancz Borbála ta­nítványai nyújtottak ízelítőt a szép versmondásból. Különö­Üdülő-övezetek épülnek Moszkva környékén A moszkvai városi szovjet elhatározta, hogy a főváros környékén, a legfestőibb he­lyeken üdülő-övezeteket létesít. A kljazmini és az isztrinszki víztároló, a Moszkva-tenger partjain és másutt panziók épülnek. A moszkvaiak bár­mely évszakban és bármennyi időre igénybevehetik a panzió­kat. Az első üdülő-övezetet Moszk­vától északra, a kljazmini víz­tároló környékén létesíti. Az üdülőtelep egyidejűleg ötezer ember üdülését tudja biztosí­tani. Az építkezési munkálato­kat 1960-ban kezdik meg. sen a tehetséges Dunai Erzsé­bet, Dorcsák Erzsébet, Orosz Ibolya, Bende Ildikó, Párkány Márta, Vécsy Margit, Tárnái Éva, Zalai Éva, Nagy Sándor és az idősebb korosztályhoz tar­tozó Kiss Gellért előadókészsé­gét jutalmazta hálás tapssal a közönség. Dicséret illeti a tanfolyam vezetőinek — a színház művé­szeinek — önfeláldozó munká­ját, fáradságot nem ismerő lel­kesedését, amellyel hetente ta­nították a tanfolyam részve­vőit. Kezdetnek szép, értékes eredmény ez. Várjuk a sikeres folytatást. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 23-16. Pártépités és ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11 ­Bács-Kiskun megyei Nyomda , Fjecskemét — Tel.: '.í-29. 27-t. Felszabadulásunk 15. évfor­dulójának előestéjén tartotta egyesülési közgyűlését a járás két jó közös gazdasága, a Kas- kantyúi Kossuth és a Fáhi Ke- 1 leti Fény Termelőszövetkezet. > Ezek a közös gazdaságok hatá- ; rosak voltak egymással a fent említett két községben. A tagság az egyesüléskor a Kossuth név mellett döntött. — Elnöknek Pecznyik József kö­zépparasztot, a Kaskantyúi Kos­suth Tsz volt elnökét válasz­tották meg, akinek több éves tapasztalata van a termelőszö­vetkezeti gazdálkodásban. A megnövekedett tsz terüle­te eléri az 1159 holdat. Ebből 501 szántó, 58 szőlő, 42 hold Röviden A Kiskőrösi Cipész Ktsz dolgozói az elmúlt évi ered­ményük alapján 10 napi bér­nek megfelelő osztalékot kap­tak. Az Állami Pincegazdaság Kiskőrösi Pincészete az első ne­gyedévre előírt 20 800 hekto­liter helyett 34 810 hektoliter bort vásárolt fel. A járás termelőszövetkezetei és egyéni gazdái 6155 darab sertés hizlalására kötöttek szer­ződést az Állatforgalmi Válla­lattal. Fülöpszálláson az iskolás gyerekek a fásítási hónap al­kalmával 200 facsemetét ültet­nek el. A csengődi tanácsháza épüle- ' tében egy új házasságkötő­termet létesítenek. Erre 24 ezer forintot költenek. pedig gyümölcsös. Az egyesült nagygazdaság az eddigieknél jobban ki tudja majd használni a nagyüzem adta lehetőségeket. Vagyonvédelmi ankétok A földművesszövetkezetek já­rási központjának vezetősége, a járási ügyészséggel és bíróság­gal karöltve, áprilisban va­gyonvédelmi ankétokat rendez, a földművesszövetkezeti dolgo­zók és vezetők részére. Az első ankét április 6-án, Kiskőrösön zajlott le, 160 rész­vevővel. A kiskőrösieken kívül megjelentek még Akasztó, Páhi, Kaskantyú, Tabdi község föld­művesszövetkezeti dolgozói. A következő ankétot Soltvadker- ten rendezik meg, ahol Tázlár, Bocsa, Pirtó község földműves­szövetkezeti dolgozói is részt vesznek. A Kecelen megtartan­dó tanácskozáson Imrehegyről, Császártöltésről és Fülöpszállás- ról érkeznek majd érdeklődők. Egy helyes kezdeményezés támogatásra vár Akasztó község döbrögeci részén két éve 360 lakos kér egy üzletet. Dicséretükre legyen mondva, nem kizárólag állami pénzből akarják felépíteni az új boltot. A helyi tanács 12 ezer forint értékű bontásanyagot adott, a földművesszövetkezeti ta­gok 3000 forint célrészjegyet gyűjtöttek össze, a tanya lakos­sága pedig 10 ezer forintnyi társadalmi munkát vállalt a bolt felépítésében. Ezek szerint az új létesítmény alapjainak lera­kásához az anyag, pénz és társadalmi munkakészség együtt van. Csupán a MÉSZÖV igazgatóságának engedélyét, a beruházási keret megadását várják az akasztóiak. Ügy gondoljuk, ez a helyes kezdeményezés arra készteti a MÉSZÖV igazgatóságát, hogy elküldje azt a levelet, amelyben igent mond az akasztóiaknak. A idei költségvetésből A csengődi tanács tagjai az 1960. évi költségvetés tárgya­lásakor jelentős összegeket sza­vaztak meg kulturális és sport­célokra. Ezek szerint 10 ezer forintot fordítanak a politech­nikai oktatáshoz szükséges szerszámok beszerzésére. Jelen­tős összegben vásárolnak új szépirodalmi és egyéb témájú könyveket. A sportfelszerelések felfrissítésére ötezer forintot adtak, melyből 2500-at már el­költötték. Hétezer forintba ke­rült a népművelési otthonban található televízió. Várják az OTP megyei fiókjának válaszát Soltszentimre Község Taná­csának Végrehajtó Bizottsága még az ősszel 49 házhely árá­nak megállapítására a község­be hívta az OTP és az Ingat­lankezelő Vállalat képviselőit. Ezek megállapították a házhe­lyek árait. Ezt az összeget azonban a tanács végrehajtó bizottsága magasnak találta, s új ármegállapítást kért. Ez ügy­be: ismét megjeleli szen+cg.­berben az OTP megyei kép­viselője. Beszélt a tanácselnök­kel, feljegyezte a mondottakat, megtekintette a házhelyeket és azt Ígérte, hogy a választ rö­videsen elküldik. — Ahogy az elvtárs nem kapott értesítést, úgy én sem — mondja a ta­nács elnöke. Talán kevés volt a levél megszövegezésére az el­múlt hat hónap?. Sikeres vizsgaelőadás a szavaló tanfolyamon

Next

/
Oldalképek
Tartalom