Petőfi Népe, 1960. március (15. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-02 / 52. szám

4. oldal I960, március 2, szerda V Még nem úttörőház, mégis... A kaht&ai fflzitttcUpO’UMUcs&fn&etfv Csak helikopteren? Mintha forgószínpad előtt ül­nénk: egyik szobában a foto- szakkör, a másikban a kézi­munkázó lányok, a harmadik­ban a tánccsoport, s kint, a Kalocsai Ifjú Természetkutató Állomás udvarán pedig, a me­legházban, a kertészeti szak­kör működik. Forr és pezseg az élet as egykori úrikassinó nagy épületében, ahol minden délután összejön a 15 szakkör valamelyike, hogy rendszeres vezetés és foglalkozási terv sze­rint ismerkedjenek meg Hasz­nos és szép munkákkal a kalo­csai úttörők. Jakkel István gondnoktól érdeklődve megtud­tuk, hogy legyen bármilyen el­foglalt is egy-egy szakkör, s le­gyen annak bár igen sok tagja, mégsem tud versenyezni a me­sedélutánnal, amelynek legtöbb látogatója szokott lenni. Mit tudtunk meg a gyerekek­től? A fotoszakkörben megkér-1 gal árasztják el a kalocsai pia­cot. Igen, az állomás szakkörei­nek tagjai öntudatosan, maga­biztosan készülnek az életre. Semmi, csodálni való nincs hát, ha válaszaik így kezdődnek: raivá, szocialista emberekké válnak a Kalocsai Ifjú Termé­szetkutató Állomás szakköreibe járó úttörők. p“ Hát az elvtársak hogy kerültek ide, tán helikopte­ren? — kérdezték tőlünk a napokban a Kalocsai Gépál­lomáson, amikor betoppan­tunk az irodába. S mikor el­mondtuk, hogy csak egy erős gépkocsival vergődtünk át a félméteres kátyúkat rejtő, süppedős foekötőúton, őszinte elismerésüknek adtak kifeje­zést. Mi tagadás, sofőri merész­ség kell az ilyesmihez, mert a kb. 250 méteres kis bekö­tőút mindenhez'hasonlít csak úthoz nem. Valamikor maka­dámúinak becézték, de hol van az már! Tavaly ponto­san 19 vagon salakot hord­tak rá, hogy járhatóvá te­gyék, de azt is elnyelte a süp­pedős talaj. Elképzelhető, hogy felvágják a nehéz jár­müvek. — Betonút kellene ide — mondják meggyőződéssel — már két éve, hogy ígéretet is kaptunk rá, de eddig még nem lehetett róla szó. Pedig mi megcsinálnánk há2ilag negyedannyi költséggel mint a külső vállalat. A kaputól a műhelyig vezető betonútat (hej, hogy néz most ki ez a »■'betonút«, ráhordják a ten­gernyi sarat a rossz bekötő- útról) szintén házilag csinál­tuk, s a műhelyelőteret is. Szakember is megnézheti. A műhelytől az üzemanyagkú- tig is beton kellene, mert ott is hasonló a helyzet... Megígértük, hogy szóvátesz- szük problémájukat, amit biztosan a megyei igazgató­ság is ismer, hiszen az ott dol­gozó elvtársak sem járnak helikopteren. Talán megtalál­ják a módját, hogy az a nem is hosszú bekötőút, mielőbb korszerű burkolatot kapjon; Ez is a gépállomás további jó munkáját segítené.-— f. tóth — Benczúr Gyula emlékkiállítása Kecskeméten deztük Kákonyi Istvánt: miért tanulja a fényképezést? Vála­sza a mai fiatalságra jellemző: — Hogy értsek ehhez is... Az üvegházban, ahol rózsa­töveket oltanak, orgonát sze­meznek, s a tavaszi virágon termesztésére készülnek, egy kisfiú kérdés nélkül is így be­szélt: — Ha felnőtt leszek, ezzel már nem kell az időmet tölte­ni: tudni fogom a kertészke­dés fogásait. Felnőtiesek és öntudatosak a válaszok. Igen. De ez így helyes. Államunk éppen azért látja el a Kalocsai Ifjú Ter­mészetkutató Állomást — ez a hivatalos neve egyelőre, de Ka­locsán már mindenki előlegezi az épületnek az Üttörőház ne­vet — mindenféle drága esz­közzel, hogy látogatói az iskolai tanulás mellett itt fejlődjenek társadalmunk számára hasznos és teljes értékű emberekké. Ta­valy például több mint 77 ezer forint értékű felszerelést: na­gyítógépet, szerszámot, tánc­ruhát, gyalugépet, konyhafel­szerelést kapott az állomás, s éppen ottjártunkkor szerelték a televíziós vevőkészülék an­tennáját, amit már az idén kaptak a kalocsai úttörők. De máris „kihízták” az épü­letet. A sok és elven életet élő szakkör zsúfoltan tartja min­den délután a házat, s a ker­tészeti szakkör terjeszkedésé­ről már nem is érdemes bő­vebben szólni. A pincében gom- batenyészetet létesítenek, üveg- házukból, melegágyukból pedig nagy bevételt hoznak tavasz- szal a közösség számára: virág­Segítség a tsz-eknek Február 26-án ülést tar­tott. a hartai községi pártveze­tőség. Az értekezleten elhatá­rozták, hogy a községi párt- alapszervezet tagjait atjelentik a termelőszövetkezetek párt- szervezeteibe. ,,Ha felnőtt leszek .. Mert ha felnőnek, valóban a szocialista társadalom polga­A z elmúlt esztendőben — a Magyar Nemzeti Galéria nagyarányú Benczur-ernlékki- állítása után — a nagy magyar mester szülővárosában, Nyír­egyházán, majd több vidéki vá­rosban, így Szegeden, Debre­cenben, Tatán és Balassagyar­maton is bemutatásra került festészetünk e kimagasló alak­jának műveiből megrendezett impozáns tárlat. Most a Kecs­keméti Katona József Múzeum látja vendégül Benczúr művé­szetének sokrétűségét bizonyító alkotások sorát, melynek mind­egyike a technikai felkészült- i ség, kifejező, dús anyagszerű­ség. zseniális kompozíciós kész­ség magas fokát mutatja, s mindenek felett az élet szere- tetét sugározza. Benczúr Gyula reprezentatív történelmi festészetünk legna­gyobb alakja. Ünnepélyes, mo­numentális jelenetei a magyar történelem dicső korszakait elevenítik fel — Hunyadi László búcsúja, Vajk megke- resztelése, II. Rákóczi Ferenc elfogatása, Budavár visszavé­tele és a két Mátyás-kompozí­ció olyan művek, melyekkel Benczúr a magyar festészet ve­zető gárdájához tartozását bi­zonyította, s a magyar művé­szet nemzetközi rangját emelte. M int történelmi festő arat­ta legnagyobb sikereit. Adottságai, képzelőereje, nagy­szerű képszerkesztő tehetsége e műfaj művelésére predeszti­nálták. A Müncheni Akadémián a historizmus nagy mestere, Kari von Piloty vezetése mel­lett művészete egyre csiszoló­dik, míg bensőségesen lírai és egyéni lesz. A látványos, sok­szor tartalmatlan, hatalmas tör. ténelmi vásznak idején Ben­VWWW/WVWVWWVW^VV«'WWWWS^»WWWV>^WVW»AW Okos és hasznos kezdeményezés Munkához látott a megyei nápkutató munkaközösség Szerelőién A megyei népkutató munka- közösség keretében megalakult a bajai népkutató csoport. El­sőnek Szeremle község monog­rafikus feldolgozását vette tervbe. A munkában részt vesz a munkaközösség elnöke, Ma­darász László, a megyei tanács vb-elnökhelyettese és Varga Mihály, a megyei tanács nép­művelési előadója, valamint bajai kórházi orvosok, a Türr István Múzeum dolgozói és külső munkatársai. A munkacsoport január hó 31-én bemutatkozó előadást tartott. Szerénáién. Henkey Gyula, a munkaközösség titká­ra röviden ismertette a munka célját és különböző ágait. Utá­na dr. Mihály Gyula járási fő- otvos szólt az orvosi kutató­csoport, munkájának céljáról és jelentőségéről. Majd bemu­tatta a felsőszentiváni orvosi szűrőmunkáról készült hangos­filmet. Az érdekes és hatásosan meg­rendezett film nagy tetszést aratott és megteremtete az ér­tekezlet lefolytatásához szük­séges kedvező légkört. Utára Liikő fiábor muzeológus beszélt a néphagyományok gyűjtésé­nek céljáról, a gyűjtött anyag történeti és gyakorlati értéke­sítésének lehetőségeiről. Mag­netofonon bemutatott néhány szép régi pásztornólát a mú­zeum bácsborsódi gyűjtéséből. Végül Henkey Gyula szemlél­tette a közönségből kiválasz­tott egyéneket a különböző antropológiai típusokat és en­nek kapcsán az antropológiai mérések célját. A munkaközösség hamarosan megkezdi a kutatást, amelyhez a megyei tanács v. b. Is meg­ígérte támogatását. A csoport­ban egyelőre az orvosi vonal van erősebben képviselve. Szükséges volna a nép kultu­rális helyzetének tanulmányo­zására több szakember bevo­nása a bajai iskolák pedagó­gusai közül is. A múzeumból Sólymos Ede a halászatot és a vízi életet, Lükő Gábor a zenei és az iro­dalmi műveltség állapotát, Kő­hegyi Mihály a község terüle­tének őskorát és középkori tör­ténetét kutatja. A külső mun­katársak közül Báldy Flóra ta­nárnő a hagyományos textil­munkát és népviseletet, Mis- kolczy Ferenc ny. tanár pedig a nép képzőművészeti művelt­ségét tanulmányozza. Szép kis família A bajai járásbíróság dr. Lan­tos büntetőtanácsa ítéletet hir­detett Szabó Lajos bajai kis­vendéglő-vezető, valamint fele­sége, Szabó Lajosné vendéglő­vezetőhelyettes bűnügyében. — Ugyanitt nyert alkalmazást két fiuk és vejük is. Szabó Lajos és felesége 1958 tavaszától hetente rendszeresen két kilogramm húst vásároltak saját céljukra. Később már nem lakásukon főztek, hanem a vendéglő konyhájában készítet­ték el, természetesen a válla­lat számlájára, sőt amit ebből nem tudtak elfogyasztani, körí­tést hozzátéve, eladták a ven­dégeknek. A nyereséget meg­tartották maguknak. Több eset­ben előfordult az is, hogy meg­romlott pörkölthúsból készítet­tek ételt oly módon, hogy a húst lemosták, új zsírra, hagy­mára, paprikára tették és friss­ként szolgálták fel a vendégek­nek. Előfordult az is, hogy a megromlott pörkölthúsból fasí- rozottat készítettek. Schmidt Henrik, bajai lakos egy alka­lommal ilyen íasírozottól lett betea A bajai járásbíróság folyta­tólagosan elkövetett egészség­rontás, valamint üzérkedés miatt Szabó Lajost és felesé­gét három—három hónapi fel­függesztett börtönbüntetésre, — valamint 400—400 forint pénz­bírságra ítélte. Az ítélet nem jogerős. Késsel támadt a rendőrökre Február 2-án Bóna Gyuláné kecskeméti lakos a rendőrségre szaladt segítséget kérni, mert a vele egy udvarban lakó Nagy Miklós, Budai utca 22. szám alatti lakos behatolt a laká­sába és életveszélyesen fenye­gette meg a családot. A rend­őrök a helyszínre siettek és figyelmeztetni akarták Nagy Miklóst, aki azonban késsel akart a rendőrökre támadni. Nagy Miklóst csak újabb rend­őri segítséggel tudták bekísérni a rendőrségre. Hatósági közeg elleni erőszak bűntette miatt rövidesen a bíróság elé kerül. ezurt hazafias érzelmei, dús koloritja, alakjainak hajlékony­sága, értelmes képszerkesztése megmenti attól, hogy mesteré­nek epigonjává váljék. Történelfni festészetével szin­te egyenrangú portréművészete. A századvégi, vezető polgárság személyiségei valósággal ver­senyre keltek, hogy Benczúr ecsetje örökítse meg vonásai­kat az utókor számára. A vir­tuóz anyagszerűséggel, repre­zentatív külsőségekkel megol­dott számtalan arckép mellett a legértékesebbek barátairól, családja tagjairól festett, me­leghangú, egyszerű ábrázolásai. A nagy munkabírású mestert vallásos témák feldolgozására is igénybe vették, így készült az olasz barokk mesterek ha-' tását tükröző több, lendületes kompozíciója, pl. „Szent István felajánlja a koronát” — mely­nek néhány ragyogó, friss yáz- latát is ismerjük. Művészeté­nek monumentális, ünnepélyes felfogása csak a saját gyönyö­rűségére festett mitológiai je­leneteiből hiányzik, a képeken az élet szeretetének, derűjének megnyilvánulása gazdag festői- séggel párosul. Sokrétűségért? jellemző, hogy a természet fes-j tésével is kísérletezett, ezt mu­tatja néhány szép erdőrészlelc:, B enczúr hosszú időt töltött, Münchenben, mint fiatal festő. Művészetét II. Lajos ba­jor király is értékelte, aki el­halmozta megrendelésekkel. Ö mégis haza kívánkozott, s ami­kor 1882-ben a Mesteriskola vezetésére kérik fel, szívesen tett eleget a meghívásnak, s ettől kezdve haláláig, 1920-ig oktatta a fiatalokat. Hosszú élete folyamán elhalmozták az elismerés minden jelével; a szá­zadvégi társadalom hálás volt, hogy tehetségét itthon kama­toztatta. A kecskeméti kiállítás Ben­czúr művészetének sok, szép emlékét mutatja be, pompás, színdús, életörömöt sugárzó al­kotásokat, melyek tanításul szolgálhatnak a jelenkor szá­mára is. Mert bár tisztában va-> gyünk azzal, hogy egy örökre letűnt világ festője, hogy men­talitása a millenniumi időszak politikai irányvonalát köveit hogy művészete az akadémiz- musban gyökerezik — mégis értékelnünk kell mai művésze­tünk számára is átmentheti hagyományait. N em az alkotórendszerél akarjuk átvenni, mel; menthetetlenül idejét múlta csupán arra szeretnénk felhívn a figyelmet, hogy Benczúr íes tői realizmusa a valóságba: való gyönyörködtetésre tanít, i bennünket körülvevő emberei» tárgyalj, tájak szeretetére, s magasszínvonalú festői tuda megbecsülésére. Telepy Katalin

Next

/
Oldalképek
Tartalom