Petőfi Népe, 1960. március (15. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-13 / 62. szám

XV. ÉVFOLYAM, 62. SZÁM Ára 60 fillér I960. MÁRC. 13, VASÁRNAP FIATALOK a törpevízmű építésiben Lakitelek községben a KISZ- tagok nemcsak a munkában, hanem a társadalmi segítség- nyújtásban is élenjárnak. Eddig 60 ezer forint értékű társadalmi munkát vállaltak. Segítenek o fiatalok a kultúrház és a törpe­vízmű építésében; a tavasz es a nyár folyamán pedig fásíta- nak a községben. Szorgalmasan készülnek a kul­turális seregszemlére, s dí kul- túrmunkába bevonják a tanyai fiatalokat is. Első műsoros est­jükre március 13-án kerül sor Munkájukhoz igen sok segítségei nyújtanak a pedagógusok. VVWWWVWWWWV Elfogadták a termelőszövet az 1960. évi költségvetés idei mimkatervére élőt [ezetek megszilárdítására, re és a népi ellenőrzés erjesztett javaslatokat A megyei tan lesülés vitája Szombati lapszámunkban (részletesen ismertettük dr. Dal­los Ferenc elvtársnak, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága elnökének a megyei tanács ülésén elmondott beszámolóját. Dallos elvtárs beszéde után dr. Varga Jenő, a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese terjesztette elő Bács-Kiskun megye 1960. évi jóváhagyott költségvetését, — amelynek bevételi összege 484 millió forint. Ezután megnyi­tották a vitát a végrehajtó bi­zottság beszámolójáról. Elsőnek Gáspár Benjámin kiskunmajsai megyei tanács­tag szólalt fel, majd Lénárt Lajos tiszakécskei megyei ta­nácstag számolt be a tisza­kécskei termelőszövetkezetek tavaszi előkészületeiről. Utána Nagy Sándor keceli megyei tanácstag beszélt az állandó bi­zottságok munkájáról, s meg­állapította, hogy azok a járási tanácsoknál kielégítően működ­nek. A művelődési állandó bi­zottságok például csaknem mindenütt megtárgyalták már a politechnikai oktatás helyze­tét. Kevésbé működnek jól vi­szont szerinte az állandó bi­zottságok a községekben, hol­ott munkájukra ott is nagy szükség lenne. A fiatalok a község fejlesztésért Horváth Ignác megyei ta­nácstag a KISZ és a tanács kapcsolatával foglalkozott. Ta­nácsaink — mondotta — még nem támaszkodnak munkájuk­ban eléggé az ifjúsági szerveze­tekre. Az elmúlt években pe­dig bebizonyították a KISZ- fiatalok, hogy tudnak segíteni. A községfejlesztés érdekében például tavaly 13 ezer fiatal dolgozott és társadalmi mun­kájuk értéke elérte a másfél millió forintot. Az idén há­rommillió forinttal kívánják se­gíteni a községfejlesztést. Arra kérte a községi tanácsokat, hogy továbbra is adjanak munkát a fiataloknak, s ugyan­akkor teremtsenek számukra művelődési és szórakozási le­hetőségeket, hogy ne kívánkoz­zanak el a faluból. Kovács Gergely tompái ta­nácstag ugyancsak a fiatalok­nak a mezőgazdasági munká­ban való elhelyezkedéséről szólt, s fontosnak tulajdonította n tavaszi munkák megkönnyí­tése — az asszonyok munká­ban való részvétele érdekében a napközik hálózatának szerve­zését is. Utána Pétiké János, a Bajai Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke követke­zett szólásra, kifejtve, hogy a termelőszövetkezetek megszilár­dítását társadalmi üggyé kell tenni. — Ehhez az szükséges — mondotta Pétiké elvtárs , hogy a tanácsok testületi mun­káját megjavítsuk, s elsősorban ia a tanácsok vezetői vegyenek ■ m Nagy S részt tevékenyei szilárdításában. Fontosnak tar1 gok munkábaáll kaszervezet kial; nak hozta fel t Lenin Termi ahol az új tago 2500 forintot is fejenként a szö\ ra, hogy a gazdi kor minél keve; gyenek igénybe, ben már hozzá zott állatállom való elhelyezésé! kát építenek a hető anyagból. Bízzs a tanácsi Következő ho: János, a kisku pártbizottság titl járási tanács ir járói beszélt. R arról a tarthata hogy egyes hely nak eléggé a ts záértésében; m apparátussal ak. tetni; s a tanác adnak megfelelő dig a tanácstagi kák elvégzésére — Ha a tanái a tanácstagokkal zást — mondott tanácstagok nerr lősséget a tai iránt. Putics József MSZMP Bács-K Bizottságának tH megszilárdításán! szakemberrel v beszélt, megeml két-, sőt ötezer ságok vezetéséh szakképzett emfc sek. Ezután a sok kihasználásé gáról emlékezett Hozzászólása i várni c országgy odor. a tsz-ek meg­tta az új ta- ását, a mun- dtását. Példá- Hercegszántói iszövetkezetet, közül többen felajánlottak tkezet számá- ág szervezése- bb hitelt ve- Ebben a tsz- Itak a beho- íy közösben :z is. Istálló- elyben fellel­t ah gokban ászóló Sipos halasi városi .ra volt. aki a nyitó munká- izletesen szólt an állapotról, sen nem bíz- ácstagok hoz- dent a szak­nak elintéz- agoknak nem munkát, pe- g nagy mun- ivatott. elhanyagolja való foglajko- —. akkor a éreznek fele- tcs feladatai elvtárs, az >kun megyei ára a tsz-ek szólva azok ó ellátásáról se, hogy a loldas gazda- ! feltétlenül :ek szüksége­id át erőforrá­sit fontossá- meg. án Iván Ist­iéül képviselő a tanácstagok feladatait hang­súlyozta, kiemelve, hogy fel­adatuk nem merül ki a hatá­rozatok megszavazásában, — azok végrehajtását is ellenőriz­niük kell. Helyesnek tartaná, ha a tanácsok végrehajtó bi­zottságai egyes feladatok meg­oldására is felkérnék az állan­dó bizottságokat. Polonyi Szűcs Lajos elvtárs, a pénzügyminiszter első he­lyettese emelkedett ezután szólásra. Utalt a népgazdaság egészséges fejlődésére, s az idei gazdasági év megfelelő in­dulására. Megállapította, hogy a helyi ipar termelésében is egészséges fejlődés következett' be; fontosnak tartja azonban az anyagtakarékosságot, a költség­szintek csökkentését továbbra is. Polonyi elvtárs a Pénzügy­minisztérium részéről megdi­csérte azt az eredményes mun­kát, amelyet a tanács a megye ipari és mezőgazdasági terme­Kovács Gergely.. lésének fellendítése érdekében végzett, s ígéretet tett a továb­bi támogatásra. (Folytatás a Z. oldalon.) Májusban összeül a Hazafias Hípfront II. országos kongresszusa A Hazafias Népifront Országos Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A tanácskozáson megjelent Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, Apró Antal, a Minisztertanács első elnökhelyettese,, Fehér Lajos, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Kállai Gyula, a Minisztertanács első elnökhelyettese és Rónai Sándor. az országgyűlés elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Sándor József, az MSZMP Központi Bizottságának osztály­vezetője, valamint a kormány több tagja. Részt vett az ülésen Harrer Ferenc és Szabó Pál, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, dr, Ortutay Gyula főtitkár és Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, az MSZMP Központi Bizottságának tagja A tanácskozás napirendjén szerepelt a Hazafias Népfront II. kongresszusának előkészítése, melyről Kállai Gyula, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsának elnöke beszélt, valamint a termelőszövetkezeti mozgalom, a termelőszövetkezetek megszilár­dításának feladatai, melyekről Dobd István, az Elnöki Tanács elnöke számolt be a tanácskozásnak. A részvevők azt a határozatot hozták, hogy a Hazafias Nép­front II. kongresszusát május 27 és 28-ra hívják össze Buda­pestre. A kongresszus meghallgatja és megvitatja maid Kállai Gyula beszámolóját az ország időszerű politikai és gazdasági kér­déseiről, a Hazafias Népfront-mozgalom helyzetéiről, továbbá Ortutay Gyula beszámolóját az első népfront-kongresszus óta végzett munkáról. Megvitatja a népfront új működési szabály­zatát, továbbá megválasztja a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsát. Közös erőből új művelődési ház épül Fajszon (Községi tudósitónktól.) Fájsz Községi Tanács Végre­hajtó Bizottsága legutóbbi ülé­sén elhatározta, hogy az új mű­velődési ház építésénél végzendő társadalmi munkára szerződést köt a község dolgozóival, s az elvégzett munkát egy díszes ki­vitelű emléklapra vezetik rá. Ezt az emléklapot a társadalmi mun­ka elvégzése után megkapják azok a dolgozók, akik részt vet­tek a segítségnyújtásban. A társadalmi munka szerve­zésében élenjárnak a tanácsta­gok és a község pedagógusai. A munkafelajánlásokon kívül pénzt is gyűjtenek, hogy mielőbb el­készülhessen az új művelődési ház. Juhász Péter termelőszö­vetkezeti tag 1000 forintot adott a művelődési ház alajainak le­rakásához, Balázsi László asz­talos pedig vállalta, hogy két ablakot elkészít. Cserei Ernő szintén 1000 forint értékű mun­kát ajánlott fel. Az építkezés helyére a fogatosok már össze­hord ták a szükséges homokot. Fájsz községben ebben az év­ben tatarozzák még a tasuae*­házát is. A Kalocsai Asztalos­ipari Ktsz 86 ezer forint értékű átalakítást végez. A községi ta­nács végrehajtó bizottsága úgy tervezi, hogy a tanácshaza ta­tarozását a tanácsok megalaku­lásának 10. évfordulójára befe­jezteti. (Baráti ettek Pénteken este befejeződött Kiskőrösön a Szülőföldem elő­adássorozata, Az összesített sta­tisztika arról beszél, hogy e mozgóképes hangos heti híradó húsz számát átlagban 350 fős nézősereg előtt tartották. Ezek keretében bemutatásra került 60 ismeretterjesztő kisfilm. A la­kosságot érdeklő tárgylcörökből 30 nívós előadást tartottak. A péntek esték ezután sem lesznek csendesek a Petőfi Mo­ziban. A közkedvelt Szülőföldem műsora a baráti esték soroza­tával folytatódik. Elsőként már­cius 18-án magyar—szovjet ba­ráti estet rendeznek. Dr. Dallos Ferenc beszámol a megyei tanácsülésnek. Az elnökség tagjai jobbról balra: Sarok Antal, a megyei tanács elnökhelyettese, Molnár Frigyes, az MSZMP megyei bi­zottságának első titkára, Révész Géza honvédelmi miniszter, megyénk országgyűlési kép­viselője, Madarász László, a megyei tanács elnökhelyettese, dr. Dallos Ferenc, a megyei tanáes elnöke, dr. Pozsonyi István, az Elnöki Tanács küldötte, dr. Varga Jenő, a megyei tanács elnökhelyettese cs Cscb László, a megyei tanács titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom