Petőfi Népe, 1960. március (15. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-12 / 61. szám

1960. március 12, szombat .A MAGVA(? SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA OJDONSÁQ: A TAVASZ TELEVÍZIÓ r^T" "^T Wzl l IbS­■É%JÍI Kigyulladt a villany Nyáriőri ucen Napok alatt 30 rádiót és 25 villanyvasalót vettek {Községi tudósítónktól.) Február 15-én gyulladt ki először a fény Nyárlőrincen. Hogy milyen öröm volt ez, azt csak az tudja igazán, aki itt tartózkodott. Ezen az estén sok családnál összedugták fejüket az emberek és tervezgettek, mit vegyenek: rádiót, villany vasa­lót? Pár nap alatt több mint 30 házban szólalt meg a rádió és elkapkodták az üzletből a 25 darab villanyvasalót is. Nagy az öröm a községi mű­velődési otthonban is, ahol a 'fiatalok a közelgő kulturális se­regszemlére készülnek. Deák Ilona KISZ-titkár elmondotta, hogy egyre több fiatal jelent­kezik a kultúrcsoportba, mely­nek irányítója Nagypál Rózsika. Magó Ferenc elvtárs. a köz­ségi tanács vb-élnöke arról be­szélt, hogy az elmúlt időben egyre több létesítménnyel gaz­dagodott a község. A villany bevezetése 950 ezer forintba került, felépítették a művelődési házat 462 ezer forintos költséggel, va­lamint 90 ezer forintot fordítot­tak orvosi rendelőre. Az elkö­vetkező időben egy mélyfúrású kút épül, betonjárda-építésre 130 ezer forintot terveznek, 20 ezer forintot fordítanak a sport­pálya építésére, valamint 40 ezer forintot a művelődési ház bővítésére. (Téri András) ycilcisz. Olvasónak Hiánycikk-© az ágynemű ís a vas-műszaki áru Kunszentmiklóson? A Petőfi Népe szerkesztősége rendszeresen minden héten meg­rendezi »Az olvasó kérdez, a Pe­tőfi Népe válaszol^ olvasó-anké- tot. Az ott elhangzott vitás kér­désekre az illetékesektől — szak­emberektől, tanácsi és vállalati vezetőktől — kapott válaszokat itt közöljük olvasóinkkal. Halász Ferencné és Böjté Jó­zsef a Kunszentmikjóson tar­tott olvasó-anikétunkon elmon­dották, hogy nem lehet a köz­ségben kályhát, füstcsövet, kö­töződrótot és lópatkót kapni. Olvasóink arra kémek választ, tni ennek az oka? Felkerestük Nagyistók Lászlót, a Vas-Műszaki Nagykereskedel­mi Vállalat áruforgalmi osztály- vezetőjét, aki válaszában a kö­vetkezőket mondotta: »A nagy­kereskedelmi vállalatok általá­ban januárban leltároznak, és ezért már decemberben felhív­juk a földművesszövetkezete­ket, hogy lássák el magukat erre az időszakra is áruval. Rendkívül csodálkozom, hogy az említett áruféleségek Kun- ezentmiklóson hiánycikknek szá­mítanak, ugyanis kályhából egész évben jó volt az ellátás, füstcsőből pedig jelenleg is 30 ezer darab van raktáron. Ha­sonlóképpen tudtunk volna biz­tosítani kötöződrótot is, hiszen most is 100 mázsával rendelke­zünk. Lópatkóból általánosság­ban nem mutatkozott hiány, legfeljebb egyes nagyságokban. Véleményem szerint a Kun- szentmiklósi Földművesszövet­kezet nem kellő alapossággal készítette el a megrendeléseit.« Herczeg Margit arra kért vá­laszt a kunszentmiklósd olvasó- ankéton, hogy miért nem lehet kapni a földművesszövetkezet boltjaiban ágyneműanyagot, le­pedőt. Érdeklődtünk a Délmagyar­országi Textil és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalatnál, ahol megtudtuk, hogy ágynemű méteráruban — lepedő, paplan­lepedő, damaszt, pannonia-ze- fir, színes lax-vászom, fehér­vászon, kockás és csíkos kana- vász — hiány még nem mutat­kozott a megyében. Előfordult azonban, hogy február hónap­ban egyes anyagokat nem lehe­tett kapni egyrészt a leltározá­sok, másrészt pedig a keresletet anyaghiány miatt nem tudták kielégíteni. A késedelem legfel­jebb 8—10 nap volt, ami után a keresett árucikkeket minde­nütt a megyében meg lehetett vásárolni. Egyre kevesebb bolti eladó követ el szűkmé­rést, vagy árdrágítást me­gyénk állami és földműves­szövetkezeti üzleteiben. Erről győződtünk meg, amikor munkásokkal, munkásasszo- j nyokkal beszélgetünk a ke- - reskedelmi dolgozók munká­járól. Ezt a fejlődést öröm­mel nyugtázzuk. Az örömbe azonban még mind a mai napig üröm is vegyül. A Bács Kiskun megyei Ál­lami Kereskedelmi Felügye­lőségének vizsgálatai is erről tanúskodnak. A legutóbbi el­lenőrzések alkalmával 46 helyre látogattak el, ahol próbavásárlást végeztek. Harminc alkalommal pontos számolást és mérést. 14 eset­ben 5 fillértől 28 forint 70 fillérig terjedő ártúllépést tapasztaltak. Az eladó két- • szer önmagát csapta be, mert kevesebbet számolt. A legkirívóbb árdrágítást Kozma István a íülöpszál- lási földművesszövetkezet vasboltjának vezetője követ­te el. Egy 175-ös kombinált fogót 23 forint 10 fillér he­lyett 51 forint 80 fillérért adott el. Az árdrágítást, szűkmérést, s egyéb szabálytalanságot el­követő dolgozók közül hetet 50—300 forintig terjedő pénz- büntetésre kötelezte a fel­ügyelőség vezetője' ' Kozma István boltvezetőt 200, Tóth Rezsőnét 100 forintra büntet­ték. A kisösszegű ártúllépést elkövető kereskedelmi dol­gozók figyelmeztetésben ré­szesültek. Reméljük, hogy a szabály­talankodók rátérnek a he­lyes útra, amelyen a keres­kedelmi dolgozók többsége halad. Naponként sok száz készülék vár elszállításra a gyár raktárában. A Székesfehérvári Villamos- sági, Televízió- és Rádiókészü­lékek Gyárában a múlt évben 16 000 televíziós készüléket gyártottak. Az idén egy típus helyett három típusból 58 000 darabot adnak át a kül- és bel­kereskedelemnek. A két új tí­pus a Benczúr és a Tavasz televízió. ooooooooooooooo-oo-ooo-ooooo-ooooooooooooo-ooooo-oo-c Határozat és végrehajtás T anácsaink az utóbbi idő­ben jelentős eredménye­ket értek el politikai és gazda­sági téren egyaránt. Ha csupán csak azt emeljük ki, hogy a tanácsüléseken a tanácstagság­nak általában 70 százaléka vesz részt, méghozzá tevékenyen — amit a tsz-szervezésben és köz- ségfejlesztében elért eredmé­nyek is igazolnak — láthatjuk, bevezetőül tett megállapításunk nem alaptalan. Mégis beszélnünk kell azok­ról a hibákról, amelyek gátol­ják a dolgozók még aktívabb bevonását az alJamhatalom gyakorlásába, s a szocialista de­mokratizmus teljes kibontako­zását, mert csak ezek kiküszö­bölésével valósíthatják meg a tanácsok azokat a célkitűzése­ket, amelyeket pártunk VII. kongresszusa eléjük tűzött. — Ezek a hibák elsősorban a vég­rehajtó bizottságok szervező és ellenőrző tevékenységében rej­lenek. Korántsem merítik még ki egyes végrehajtó bizottságok Háromszáz férőhelyes iuhhedályf és húsz férőhelyes sertésfiaztatút építenek saját erőliől cA fidrtizeeoezet lelkeiíti a tíz-tagjait újabb evedmíngtk zlévíivee. A Tiszaújfalusi Virágzó Ter­melőszövetkezetben február hó 26-án alakult meg a pártszer­vezet öt taggal. Az alakuló tag­gyűlésen Kiss Istvánt válasz­tották meg párttilkámak, aki öt nőid földdel lépett a szövet­kezetbe, Kiss István középkorú, gaz­dag élettapasztalatokkal rendel­kező ember, A faluban jó gazda hírében áll, tekintélyes, megbe­csülésnek örvend. Évek óta ő tölti be a legeltetési bizottság elnöki tisztjét. Milyen tervei vannak az új pártszervezetnek, mit csinálnak a kommunisták —• kérdeztük kintjártunk alkalmával. Letartóztatták az orgoványi rablótámaóát Dobronszki Antal négyszere­sen bűntett előéletű hajdúszo- boszlói lakos 1960. február 11-én szabadult a börtönből, ahol összesen két évet töltött. Szabadulása után Tatabányán helyezkedett el azonban mun­kahelyéről rövid idő múlva to- vábbállt, a munkaruhával együtt Ezután elindult, hogy meglátogassa törvényesen el­vált feleségét Bugacon. Március 3-án az orgoványi flinmásoii megtámadta D, Hor­váth Sándornét erőszakosko­dott vele és elvette tőle pénz­tárcáját, amelyben 460 forint volt. Az asszony védekezett, de támadója közben többször hasba és arcon rúgta. A többszörösen büntetett elő­életű rabló a bűntett elköve­tése után Bugacra utazott, ahol a pénz jó részét italra költötte. A rendőrség bravúros és gyors nyomozás után a bugaci erdő­télen fogta ölj, — Tennivalóinkat pontosan még nem határoztuk meg. Leg­közelebbi taggyűlésünkön meg­vitatjuk feladatainkat, összeál­lítjuk a pártszervezet három­hónapos munkatervét, — Bár még nincs kész a munkatervünk, azért pártszer­vezeti tagjaink a politikai és a gazdasági munkákból kiveszik részüket. Pártszervezetünk meg­alakítása után három dolgozót tagjelöltség nélkül vettünk fel sorainkba és most nyolcán al­kotjuk a pártszervezetet. — Párttagjaink kezdték meg elsőnek a közös munkát és kez­deményezték a közös gazdál­kodás kialakítását. Antal István párttag, a tsz elnöke azelőtt kertészettel foglalkozott. Az ő javaslatára 21 hold paprika, 10 hold dohány, 4 hold paradi­csom, 15 hold burgonya és 33 hold zöldborsóra szerződtünk le. Termelőszövetkezetünk tagjai legfőbb jövedelmi forrásuknak a kertészetet tekintik. Természetesen a kertészet lét­rehozása mellett hozzáláttunk az egyéb közös munkákhoz is. Kiss András párttagunk három hete vesz részt a fa- és trágya- hordásban. Hetven holdon vé­geztük el eddig a tavaszi szán­tást s hozzáláttunk egy 300 férő­helyes juhhodály, valamint 20 férőhelyes sertésfiaztató felépí­téséhez. A Tiszaújfalusi Virágzó Tsz első lépéseivel ismerkedtünk meg a községben. Ebből kitűnt, hogy a közösség lelkesen indult munkájában nagy szerepe van a nemrég alakult kis pártszer­vezetnek. N J. in? A szerelmes festő. például a tanácstagság aktivi­tásában rejlő lehetőségeket. Ezt bizonyítja, hogy jó néhány köz­ségben egyes vezetők lebecsülik, a választott testület szerepét, a végrehajtó bizottság nem vi­tatja meg előzőleg a tanács­ülés elé kerülő beszámolókat, sőt azok előterjesztését nem egy esetben ellenőrizetlenül a szakelőadókra bízzák. Sok helyen előíordul még, hogy a tanácstagok felkészü­letlenül mennek a tanácsülésre, s emiatt passzív magatartást tanúsítanak. Mindez azért van, mert a v. b. előzőleg nem tájé­koztatja őket megfelelően a tárgyalásra kerülő napirendről. Hasonló a helyzet a tanácstagi beszámolókkal és az állandó bizottságok tevékenységével is. Igen sok tanácstag mulasztja még el beszámolás} kötelezett­ségét, de alig történt még olyan eset, hogy a mulasztót a ta­nácsülés felelősségre vonta vol­na. A számonkérés hiánya miatt van az is, hogy sok állandó bi­zottság csak papíron létezik, tevékenységet nem fejt ki. A hibáik kiküszöbölését el­sősorban a végrehajtó bizottság munkamódszerei javí­tásával kell kezdeni. Nem a dolog formai oldalával van baj — a vb-ülések ma már rend­szeresek — inkább tartalma­sabbá, színvonalasabbá keli tenni azokat. Kezdjük például a v. b. elé kerülő napirendek­kel. Az erre vonatkozó negyed­éves munkatervet általában az elnökök és titkárok dolgozzák ki. amit a vb-tagok rendszerint vita nélkül elfogadnak. Magúit a vb-vezetők nem nyugodhat­nak bele az ilyen helyzetbe, hi­szen együttesen sokkal jobb, minden lényeges kérdésre ki­terjedő munkatervet készíthet­nének. Azután a v. b. több gondot fordíthat a tanácsülések és a saját határozataik végrehajtásá­nak megszervezésére, ellenőr­zésére, s ebbe a munkába va­lamennyi vb-tagot be kellene vonni. A gyakorlatban azonban úgy fest a dolog: a vb-elnök, vagy vb-titikár felelős minden határozat végrehajtásáért, a többi vb-tag pedig csak a ha­tározat meghozatalában vesz részt. És ha mégis megbízzák valamilyen feladat végrehajtá­sával a vb-tagokat, rendszerint az ellenőrzés, vagy a számon­kérés marad el. E z az oka annak, hogy sola — egyébként jó ügyet szolgáló — helyes határozat még mindig csak papíron ma­rad, vagy jobb esetben nagyon vontatottan halad végrehajtása, N. Q*

Next

/
Oldalképek
Tartalom