Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-19 / 15. szám

4. oldal i960. január 19, kedjr! Zk sy,.\K>f,\J TA3fUX,ÁS XIKTT művelődnek is a szabadszállási traktoros iskola hallgatói A Szabadszállási Mezőgaz­dasági Gépészképző Szakisko­lán kőzet 2000 hallgató ismer­kedik a traktorvezetés tudo­mányával. A tanfolyam elvég­zése után a fejlődő szocialista mezőgazdaság jói képzett szakemberei lesznek. Az iskola életéről beszél­gettünk Sarkadi Pál elvtárs­sal, az elméleti oktatás veze­tőjével. A ssuííinui oktatás mellett politikai és kulturulis nevelés is Jolyik .— Nemcsak szakmai okta­tás, hanem a kultúra jelentő­segének megismertetése és megszerettetése is feladatunk. CélUik, hogy a hallgatók a szakmai ismereteken kívül íze­lítőt kapjanak a művészet, a tudomány, a politika, a tech­nika világából is. Szeretnénk, ha az itt tanultak után az önképzés útján eljutnának az általános műveltség szükséges­ségének felismeréséig, s töret­len akaraterővel buzgólkodná- nak szellemi kultúrájuk továb­bi gyarapításáért — kezdte a beszélgetést Larkadi elvtárs. A mezőgazdasági gépészkép­ző szakiskolán tanlerv sze­rinti oktatás folyik. A szak­mai előadások keretében a hallgatók megismerkednek az erő- és munkagép-elmélettel, e tárgyak gyakorlati oldalával, valamint a KRESZ-ben előírt szabályokkal, s a vezetési gyakorlattal. Ezenkívül politikai oktatás­ban is részesítik a jövő új szakembereit. E témakörben szerepel a VII. párlkongresz- szus anyagának ismertetése, a nemzetközi helyzet megvitatá­sa, s más egyéb fontos politi­kai kérdések elemzése. — Önálló szervezeti életet élünk — folytatta Sarkadi elv­társ. — Ügy rendezkedtünk be, hogy ne zavarjuk meg a falut kulturális tevékenységének folytatásában. Képzelje csak el, ha kétezren kivonulnánk kollektív mozilátogatásra! El­vennénk minden művelődési lehetőséget a község lakosai tói. Éppen azért úgy döntöt­tünk, hogy az iskolán bizto­sítunk művelődési lehetősége­ket hallgatóinknak. Sokoldalú művelődési lehetőségek Ezután felsorolja: Van négy televíziós készülékük, keskeny- film vetítőgépük, a hálószo­bákba bevezették a vezetékes rádiót. Szakszervezeti könyv­táruk is hozzájárul a holnap traktorosainak kulturális kép­zéséhez. Több ízben vendég­szerepeit náluk a KISZ Köz­ponti Együttese és a Szegedi Nemzeti Színház jó néhány művésze. A közeli napokban várják a csepeliek műked­velő csoportját. A szakszervezettől a közel múltban kaptak ajándékba 250 kötet szépirodalmi és szakmai könyvet. A hallgatók szeret­nek olvasni. Legutóbb a Ma­'-'A^WVS^VWWVWWVW^ Öt év A SOLTI Szikra Termelő­szövetkezet általános iskolájá­ban tanít Csekő Rózsa fiatal pedagógus. A szerény, de tisz­tán tartott tanterem helyén a felszabadulás előtt gróf Teleki Sándor mosókonyhája állt. A »méltóságos« urak bukása óta eltelt másfél évtized, s ma már az egykor analfabétizmus jel­lemezte pusztán tetszetős is­kola, rádió, televízió neveli és szórakoztatja a volt cseléde­ket, s gyermekeiket. Ebbe a megváltozott világba került öt évvel ezelőtt tanítani Csekő Rózsa. Az első években egy rozzant állapotban levő világtérkép volt minden vagyonuk. Nagy- apjuk-korabeli nyikorgó pa­dokban üllek a gyerekek. Szemléltetőeszközt csak képes­lapokban láttak. S ma már modern fémvázas padok, fizi­kai és kémiai szemléltető esz­közök, iskolai könyvtár várja a tanulókat. Az ablakokat vi­rágok és frissen vasalt füg­gönyök díszítik. TIZENNÉGY gyermek jár ebbe a pusztai iskolába. A fel­sősök már vörösnyakkendős úttörők, az alsósok még csak pajtások. Ha összevetjük az osztályok tanulmányi eredmé­nyét, 3,1 az átlag, első negyed­éves szorgalmuk értéke. Minek köszönhető ez a fej­lődés? Elsősorban is a tanító­nőnek, aki a gyermeknevelé­sen kívül foglalkozik a szülők felvilágosításával is. Felke­resi őket otthonukban és el­mondja tapasztalatait a gyer­mek előmeneteléről, magatar­tásáról, jellembeli erényeiről, illetve fogyatékosságairól. A jószándék, a segíteni akarás vezérli gondolatainak, cseleke­deteinek végrehajtásában. Nem fukarkodik véleményével a - szülői értekezleteken sem. Még nem fordult elő olyan eset, hogy egy szülő is ellenkezett j volna megállapításaival. Tud-j ták, érezték, a tanítónő igazat j beszél. '■ A Csekő Rózsa által elért eredményekhez az is hozzá­járult, hogy a Solti Központi Általános Iskola igazgatónője, Farkas Magda szívügyének te­kinti a tsz-iskola támogatását. Szakmai tanácsaival, anyagi juttatásaival ő is »zsírozza« az előbbrejutás kerekét. ÖT ÉV. Nem nagy idő az ember életében, de Csekő Ró­zsa tanítói pályafutásának első sikereit hozta. Ifjú nemzedé­kek kerültek ki védőszárnyai alól, akik később hálával és szeretettel gondolnak az örök­ké mosolygó Rózsa »nénire«, mert becsületes embert fara­gott belőlük. Bicliczky Sándor gyár Könyvterjesztő Vállalat Művelődési autója ellátogatott a mezőgazdasági gépészképző szakiskolára, s ezen alkalom­ból a hallgatók közel 40 000 forint értékű szépirodalmi könyvet vásároltak. A kulturális élet szervezői a KISZ’tagok A kulturális munka fellen­dítésében jelentős szerepe van a KISZ-nek. A pártbizottság irányításával a KISZ-tagok a kezdeményezői, szervezői és mozgatói a művelődési tevé­kenységnek. Ebben a munká­ban részt vesznek a fiatal mér­nökök és technikusok is. Most szervezik a színjátszó és népi tánccsoportot, ezt követően pe­dig megalakítják az énekkart is. Vasárnap nyílik első önálló fénykép- és bélyegkiállításuk. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Szabadszállási Mező­gazdasági Gépészképző Szakis­kolán sokoldalú, változatos élet van kibontakozóban B. S. Mire kitavaszodik, szőlőnek, gyümölcsösnek szántanak a Sztalinyecek Üj tervek szüleinek a szövetkezeti Jászszeutlászlóu (Községi tudósítónktól.) Jászszentlászló lakosai számára 1960. január 9-e történelmi jelentőségű nap marad. Ettől kezdve ugyanis naponta 90—100 család lépett a nagyüzemi gazdálkodás útjára, s január hó 14-én községünk területének már 85 százaléka tartozott a szocialista szektorhoz. Kilencediké előtt négy termelőszövetkezetünk volt és 12-én Céczi Mihály tanácstag szervezésével megalakult a Béke Tsz, amelybe mintegy 50 család lépett be tö\ b mint 600 hold földdel. A rákövetkező nap, 13-án pedig Juhász Károly megyei tanácsi tag, Csányi József községi tanácstag, ifjú Pintér Sándor 10 hol­das és Vass Jenő 12 holdas egyéni gazdák szervezésével mintegy 30 család 500 holdon alakította meg a Rákóázi Tsz-t. Ezenkívül még két termelőszövetkezet alakítására kértek engedélyt egyéni gazdák. Termelőszövetkezeteink előreláthatóan átlagban több- mint ezer holdasok lesznek. Községünk vezetői máris megkezdték a tárgyalást a Kecsi keméti Kísérleti Intézet igazgatójával gyümölcsös, szőlő és ker­tészet létesítésére vonatkozóan. Bízunk abbanj hogy mire kitava­szodik, már szőlőnek, gyümölcsösnek szántanak a Sztálinyocek. Nem volna teljes a kép, ha nem említenénk meg, hogy Jász- szentlászló népe eddig is mindig jó gazda módjára végezte mun­káját, s teljesítette állam iránti kötelességét.] Községünk hosszú éveken át mindig rendben és arányosan fiíette az előírt adót. A nagy elhatározás is, amely ezekben a napokiban érlelődött meg a jászszentlászlótakban, bizonyosan a jó gazda számvetése voll A községi tanács végrehajtó bizottsága ezútdn is a- legnagyobb elismeréssel adózik Jászszentlászló népének. Papp Ádám Január végén megkezdi munkáját a bajai népkutató munkacsoport Szeremlén Január végén kutatókból, or­vosokból, múzeológusokból, ré­gészekből és néprajzi szakem­berekből álló népes munka- csoport kezdi meg vizsgálódá­sait Szeremlén. Az elmúlt év őszén a megyeszékhelyen meg­alakult népkutató munkakö­zösség bajai kutató csoportja határozta el a közelmúltban, hogy a délvidék e jellegzetes községét társadalomtudományi, egészségügyi, néprajzi, régészeti vonatkozásokban felméri és kutatásainak, vizsgálódásai­nak eredményéről tudomá­nyos igényű beszámolót készít. A bajai munkacsoport dr. Mi­hályi Gyula járási főorvos ve­zetésével tartotta meg első, munkatervvel foglalkozó meg­beszélését. Jelen volt az érte­kezleten dr. Henkey Gyula, a közösség megyei titkára, a jól ismert antropológus és Varga Mihály, a művelődési osztály megbízottja, aki a csoportban is vállalta egy munkaterület felmérését. Az 1960-as évi munkaterv, az összejövetelen, tartalmazza Szeremle teljes egészségügyi szűrővizsgálatát, tehát a tbc, a vérnyomás, a fogászati, nő- gyógyászati vonatkozású, a rákszűrés, a szemészet, a fül, orr, gége és bőrgyógyászat, va­lamint a gyermekegészségügy szempontjából való általános vizsgálatát. A megyénkben az elmúlt esztendőkben már meg­indult embertani vizsgálatok Szeremlén is folytatódnak. Ezt a munkát dr. Henkey Gyula végzi. Igen érdekes része lesz az egyébként vasárnaponként, tár­sadalmi munkában végzett tu­dományos igényű kutatótevé­kenységnek a társadalompoli­tikai vizsgálat. Egy, bizonyos célok szerint összeállított kér­dőívet száz szeremlei személy tölt ki, hogy véleményt mond­jon a mai élet, a helyi poli­tika, a gazdasági és kulturális fejlődés néhány kérdésére. Ezt a fontos és országos viszony­latban is egyedülálló vizsgá­latot Madarász László, a me­gyei tanács elnökhelyettese és több munkatársa végzi. Összegyűjtik a hajózás és a halászat emlékeit is. Sólymos Ede bajai múzeumigazgató ve­zetésével. Dr. L/ükő Gábor egyetemi magántanár a sze- remlei népdalokat és népzenei emlékeket kutatja fel. A nép- művészeti gyűjtést Miskolezi Ferenc és Báldi Flóra végzi, Szeremle történetét pedig ur. Zalotay Elemér és Kőhegyi Mihály muzeológus állítja ösz- sze. Baja legjobb orvostudósai, egészségügyi szakemberei vég­zik a sokoldalú egészségügyi vizsgálatokat dr. Mihályi Gyuia járási főorvos vezetése­vei. Részt vesz a kutató cso­port Ilyen természetű munká­jában dr. Jancsin József egye­temi magántanár, dr. lijsági Pál egyetemi magántanár, dr. Aszalós Imre kórházi főorvos, dr. Abonyi József tüdőgondozó, intézeti főofvos, dr. Kovács István egyetemi magántanár, dr. Bruszt Pál kórházi főor­vos, csatlakozik január folya­mán a kutatócsoporthoz egy idegszakorvog is és megindul a Szeremle népi gyógymódjai­nak történeti vonatkozású fel­kutatása is. A helyi népi tán­cok felmérésére Vincze Miklós és Kiss Ibolya vállalkozott. Országos vonatkozásban sem voltak ehhez hasonló, részle­tes és a különböző tudományágak együttműködése szempont­jából alapvető jelentőségű kezdeményezések a felsza­badulás óta. Sajátos jellegzetessége a kuta­tócsoport tevékenységének az is, hogy a különböző társadal­mi megnyilvánulásokat vizs­gáló tudományágak művelői között állandó véleménycsere, kölcsönös együttműködés ala­kul ki. A vizsgálatok megkezdésé előtt tájékoztató előadást tar­tanak a kutatócsoport tagjai Szeremlén, a művelődési ház­ban a munkálatok céljáról és jelentőségéről. A program be­fejezése után pedig az eredményekről füzetso- rozatban számolnak be a részvevők. A teljesen részletekbe menő, elemző jellegű összefoglalásait a munkanap a munkaközösség tervezett évkönyvéiben publi­kálják majd a kutatók. A népes szakembergárda nagy lelkesedéssel készül ixi egyedülálló, nagy Jelentőségű vizsgálatokra. Ca, L, ’Híécj.is mtfyícke<z a &usz t autóbusz vezetője a közelgő > két fényponta meredt. — Szétverem a kerékvetőt i kalapáccsal — mondotta — 5 akkor kijön... Sietnünk kell,; jön a vonat! — tette hozzá. < A havas téli estét, szinte el- j viselhetetlenné tette az észak 5 felől meg-megújuló szélroham,} ami finom porhavat szórt az í autóbusz alatt dolgozó gépko-1 csivezctök nyakába, szemébe. J A kalapács először szikrát ve- { tett a fagyos betonon, majd a 1 hangjából lehetett ítélni, lassan < engedett, töredezett a kerék-j vető... { Az állomás előtt tolongtak j az utasok. „Hol van a busz?” í „Ilyenkor persze nem jönnek' ki, félnek, hogy megfáznak.” i — hallatszottak a türelmetlen J s nem éppen hízelgő mondatok. | U álinkáznalt az elága- ‘ ■* zásnál — mondta vi-1 dáman egy pirospozsgás mun- f kás külsejű ember, de szava- > ira nem figyelt senki, ■ mert | hangos bugással megérkezett < egy „derékig” havas autóbusz. j Gémes Gábor * Szerencsétlenség nem történt, de az utasok combig érő hóba szálltak ki a kocsiból. — Kihúzlak! — fordította ba­rátságosra a szót a most érke­zett. — Nem állhatsz itt reg­gelig, szállítani kell az utaso­kat. — Nem megy! A hátsó kerék előtt ott van a kerékvető és egészen felemelte a 1 kocsit... talán egy Zetor segítene. /J gyors párbeszéd után a vezetők és jegyvizsgálók munkához láttak. Néhány perc múlva pedig a gépállomás egyik Zetora ott pöfögött az autóbusz előtt. — Gyerünk! — kiálltották. A Zetor mint egy fiatal pa­ripa, nekirugaszkodott. Zúgtak, harsogtak a motorok, feszült a lánc, a vonórúd, de az autó­busz nem mozdult. Távolban felderengett a közelgő vonat mozdonyának két fényes sze­me. Messze volt még, de egyre közeledett, magával hozva a munkában s az War ’’sban meg­fáradt embereket. A besüppedt /ű Kunszentmiklós és a vas- útállomás között közle­kedő autóbusz a vasúti töltés melletti úton szuszogva meg­állt. A befagyott ablakokon nem lehetett kilátni a sötét estében fehéren hallgató tájra, s a há­rom késői utas leszálláshoz ké­szülődött. A jegyvizsgáló után elsőnek egy pirospozsgás, mun­kás külsejű ember lépett le a lépcsőn s amikor térdig süp­pedt a hóban, meglepetésében felkiáltott. Rövidesen kiderült, hogy az autóbusz az állomástól közel háromszáz méterre állt meg, mert az út árkában, egy hófú­vásba »derékig« süppedt egy másik autóbusz. — Mi történt? — kérdezte az autóbusz vezetője a másikat, aki lapáttal serényen tisztogat­ta a kerekek elől a havat. A kérdezett felnézett s dühösen mondta. — Nem jól kotorták el a ha­vat a kereszteződésnél és a ka­nyarban, amikor fordultam, be- le.cxiLszrnt n >,kaszni« az árokoa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom